You are on page 1of 43

tai:

Dy chuyn thit bi san xut ch phm enzyme ( quy m cng nghip) quy m cng nghip

GVHD: Bin Cng SVTH: Vn Tun Ng Duy Tinh

www.themegallery.com

Ni dung
1
Khai nim va vai tro cua enzyme

S khi dy chuyn thu enzyme protease

Mt s thit bi chinh trong dy chuyn

www.themegallery.com

Enzyme la cai gi? Enzyme la mt dang c bit cua protein hoat ng nh nhng cht xuc tac

Tai sao chung ta lai i san xut enzyme lam gi?

www.themegallery.com

Trong cng nghip thc phm

Enzyme

Trong cng ngh dc phm, y hoc

Trong phn tich hoa sinh

www.themegallery.com

Quy trinh san xut enzyme protease

www.themegallery.com

Ngun: VSV Chung nm mc Aspergillus Oryzae

www.themegallery.com

San xut ging


Mi trng Benhamin: Bt ng Glucose Pepton Cao nm men Nc 20g 10g 10g 4g 1000ml

Nui cy trn khay hoc san: Khay vi chiu dai: 2-3cm t trn gia Co h thng iu chinh nhit va m khng khi: 28-320C Khng cn iu chinh pH Thi gian: 36-60 gi

www.themegallery.com

Thit bi nghin
Nng sut cua may nghin 700kg/h, b mt trao i nhit 0,3m2, cng sut ng c 13kW, kich thc c ban 1178x1035x1066mm, khi lng 800kg Nhit trong hp nghin 15-200C trong ao lanh t -10 n +10 0C. Mc nghin dao ng t 10-15 n 30-40

www.themegallery.com

Qua trinh loc


May phn ly co thao cn lin tuc:o la loai may phnly - c c kin bng ia co b thao cn lin tuc bng phng phap ly tm va thao chay t do cu t long

May phn ly (hinh11.7) gm khung 1 vi c cu dn ng, trng quay 2 vi cac ia va truc, b phn cha cht c nm men 4 va oan ng thao cht long a x ly 3

Hin nay nhiu nc a san xut cac may phn ly c nm men gia suc va cac san phm vi sinh khac co nng sut n 200.000 l/h (loai FEUX)

www.themegallery.com

Thit bi khuy
C mt phn dung dch enzym th ngi ta cho 2 n 2,5 ln cn hoc sulfat amon. Khi cho cht kt tua vao dung dich enzym th, ngi ta tin hanh khuy nh, sau o yn trong iu kin nhit lanh (thng t 4-7 0C) theo thi gian

www.themegallery.com

Kiu may khuy May khuy thng Phuy, Bn, B c im Chiu dai: 700-2200mm Cng sut: 0,2-2,2KW S vng quay: tu chn Vt liu: Inox 304

www.themegallery.com

Thit bi ly tm lnh
Man in t hinh hin th tc ly tm cai t va tc thc t, ch t va hin th thi gian ly tm. Ngun in: 200 - 240 V Cng sut: 400 VA Th tich ly tm ti a: 301.5 / 2.0 mL Tc ly tm: 15,000 vng / pht Lc ly tm (RCF) ti a: 21,382 Chng trinh thi gian: 1 n 99 pht hoc lin tuc, ch vng ngn Kich thc: (HxWxD)260 x 281x 547 mm Trng lng: khoang 28 Kg Khoang nhit : -10oC +40oC Tc ly tm: 15,000 vng / pht Lc ly tm: 20,627 RCF

www.themegallery.com

Thit bi sy phun sng


Thn may sy, ng ng va toan b thit b tip xuc nguyn liu c lam bng thp khng gi Cr19Ni9

Sy c cac lai san phm dung dch

co ham m cao khoang 50-80%

www.themegallery.com

CC CH TIU V C TNH K THUT C BN: 1. Nhit khi vao: 130 C 200 C (c iu chinh ph hp vi cac c tinh san phm) 2. 2. Nhit khi ra: 80 C 90 C(c iu chinh ph hp vi cac c tinh san phm) 3. 3. Ngun nhit: Gia nhit hi + Gia nhit in theo hinh thc b tr nhau 4. Cng sut bay hi ham m : 5 kg/ h, 25kg/h, 50kg/h, 100kg/h, 200kg/h, ..... 5000kg/h 5. Thn thap co vo lam mat bng khi. - Thn thap c lp b phn g rung t ng - Thn thap va ng ng co ca v sinh va l thoat, thao tc nhanh chng. - Thng n nhit cui - Phu kin i km cua thap ra ap sut cao - Phn tip xuc vi nguyn liu c lam bng thp khng gi - B thu hi san phm c trang b b lc CYCLONE 2 cp hoc loai 1 cp va b tach bui kiu g 1 cp - Nhit vao cua khi nong c iu chinh kim soat t ng va lin tuc - c lp b qut khi

www.themegallery.com

Trong lng va phn inh thap sy co lp b phn giai nhit vach thap sy, gi cho nhit vach thap <80OC, bt san phm nu co bam trn vach thap sy cng khng co hin tng b bin cht hay b chay, nng cao c t l bt thu c (at trn 95%), khng co hin tng b bam dinh vao vach thap may sy.

www.themegallery.com

Tai liu tham khao:


tai nghin cu san xut protesea cua c Pham Th Kim Cuc ai hc Hu Cac qua trinh va thit b trong cng ngh hoa cht va thc phm tp 2,3 cua GS.TSKH Nguyn Bin

www.themegallery.com

www.themegallery.com

Click to edit title style

Add your text

Add your text

Add your text

Add your text

Add your text

Add your text

ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
www.themegallery.com

Click to edit title style


ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

2005

2006

2007

2008

www.themegallery.com

Click to edit title style


Text in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Text in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Description of the contents

Text in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Text in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

www.themegallery.com

Click to edit title style


ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Contents01

18.5%

Contents02
Contents03
8.7%

17.5%

Contents04
Contents05

23.6%

63.6%

Contents06
0% 20% 40% 60% 80%

84.3%

100%

www.themegallery.com

Click to edit title style


Text in here Text in here Text in here

Click to add Text

ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

www.themegallery.com

Click to edit title style


ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Title in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

1.
Description of the companys sub contents

2.
Description of the companys sub contents

www.themegallery.com

Click to edit title style


ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Title in here

Title in here

Title in here

Title in here

A
www.themegallery.com

Click to edit title style


Title in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Description of the contents


Title in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Title in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

www.themegallery.com

Click to edit title style


Contents

Text in here
Contents

Text in here
Text in here Text in here
Contents

Text in here Text in here Text in here

Contents

Text in here
Contents

ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

www.themegallery.com

Click to edit title style


ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Content Title Content Title Content Title


www.themegallery.com

Description of the contents


Description of the contents

Description of the contents


Description of the contents Description of the contents Description of the contents

Click to edit title style

Describe a vision of company or strategic contents.

Describe a vision of company or strategic contents.


Describe a vision of company or strategic contents. Describe a vision of company or strategic contents.
Description of the products

www.themegallery.com

Click to edit title style


Please write down of a slogan for a vision of a company in shortly.

Vision 01

Please write down of a slogan for a vision of a company in shortly.

Vision 04

Company LOGO

Vision 02

Please write down of a slogan for a vision of a company in shortly.

Vision 03

Please write down of a slogan for a vision of a company in shortly.

www.themegallery.com

Click to edit title style


ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Title in here
Description of the contents

Title in here
Description of the contents

Title in here
Description of the contents

Title in here
Description of the contents

www.themegallery.com

Click to edit title style


ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

LOGO

Service 01

Service 03

Service 02
www.themegallery.com

Click to edit title style


Title in here
Add Title
Description of the contents Description of the contents

Text in here
Text in here Add Title
Description of the contents Description of the contents Description of the contents Description of the contents

Text in here

Add Title

Add Title
Text in here

Description of the contents Description of the contents

www.themegallery.com

Click to edit title style


Text in here Text in here Text in here Text in here

Title

ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

www.themegallery.com

Click to edit title style


2008 2007 2006 2005 2004 2003

Description of the contents Description of the contents Description of the contents

Description of the contents Description of the contents Description of the contents Description of the contents Description of the contents Description of the contents

2002 2001 2000

www.themegallery.com

Click to edit title style


1.Description of the companys products 2.Description of the companys business 3.Description of the companys technology 1.Description of the companys products 2.Description of the companys business 3.Description of the companys technology 1.Description of the companys products 2.Description of the companys business 3.Description of the companys technology 1.Description of the companys products 2.Description of the companys business 3.Description of the companys technology

Description of the contents

Description of the contents

Description of the contents

Description of the contents

Description of the contents

www.themegallery.com

Click to edit title style


ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Add Your Text

Text Text

Add Your Text

Add Your Text

Text

Add Your Text

Text

Add Your Text

Text

www.themegallery.com

Click to edit title style


ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Title in here

Text in here

Text in here

Text in here

2005
Description of the contents Description of the contents

2006
Description of the contents Description of the contents

2007
Description of the contents Description of the contents

2008
Description of the contents
Description of the contents

www.themegallery.com

Click to edit title style


ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 2007 statistics title 2007 statistics title

90%
15%

96%
35%

50%

70%

2005

2006

2007
(unit : %)

2005

2006

2007
(unit : %)

* 2007 Statistics agency statistics

* 2007 Statistics agency statistics

Contents of the product, and please fill it out.

www.themegallery.com

Click to edit title style


80% 50% 30% 20%

A Title in here

B Title in here

C Title in here

D Title in here

ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
www.themegallery.com

Click to edit title style


Description of the contents Description of the contents

M1

M2

M4
Description of the contents

M3
Description of the contents

ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
www.themegallery.com

Click to edit title style


Description of the contents Description of the contents

40
Description of the contents

45

80

ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Description of the contents


Description of the contents Description of the contents

www.themegallery.com

Click to edit title style


CEO
Text in here
Text in here Text in here Your text in here Your text in here

Your text in here Your text in here

Text in here
Text in here Your text in here Your text in here

Text in here Your text in here Your text in here

Text in here Your text in here Your text in here

www.themegallery.com

Thank You!

www.themegallery.com

Related Interests