Cel mai mare dar al lui Dumnezeu

:

Libertatea de a Hotărî!

Decizia! Puterea de a alege

Cea mai mare putere dată nouă

“Aceasta este puterea care guvernează natura omului, puterea ce ia hotărâri sau care face alegerea. Totul depinde de dreapta lucrare a voinţei. Dumnezeu a dat oamenilor puterea alegerii; datoria lor este aceea de a o exercita. Nu stă în puterea noastră să ne schimbăm inima şi nici să predăm lui Dumnezeu simţămintele; dar putem alege să-l slujim.
CcH 47

Ce înseamnă (să şti) să alegi?
 Posibilităţi infinite!!
„După ce ne înţelegem foarte bine propria persoană, şi adăugăm la harul lui Dumnezeu o hotărâre fermă din partea noastră, putem fi biruitori şi deveni desăvârşiţi în toate lucrurile, fără a ne lipsi nimic” HU 224

„Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.”
Filipeni 4:13

Lupta Diavolului: să decizi greşit!
1. să nu ştii,  să ai datele greşite / incomplete 2. Să ai prea multe oferte (posibilităţi) 3. sa nu poţi, chiar daca şti,
(de-aia n-avem timp de studiu) (de-aia nu avem timp de rugăciune)

4. Să amâni…

1. “Şi nu şti…”
„Şi n-au ştiut nimic, până nimic când a venit potopul şi i-a luat pe toţi,…”
Matei 24:39

“…şi nu ştii …”

Apoc. 3:17

Soluţia?
 „Şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela, pe care L-a trimis El. Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.
Ioan 5:38-39

2. Să ai prea multe oferte…
“Şi I-a zis: "Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată, şi o dau oricui voiesc.Dacă dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.“ Luca
4:6-7

“Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.”
Proverbele 14:12

Soluţia?…
Stabileşte priorităţile!
 „Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: "Îţi mai lipseşte un lucru…" Luca 18:22  „Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru… Filipeni 3:13  „ Drept răspuns, Isus i-a zis: "Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un

singur lucru trebuieşte. Maria şi-a ales partea
cea bună, care nu i se va lua."
Luca 10:41-42

Singurul lucru!:
 “Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului, şi asculta cuvintele Lui.”
Luca 10:39

 „Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.”
Psalmii 27:4

3. Să nu poţi, chiar daca şti
 „Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.” Isaia 64:6  Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.
Romani 7:15

Soluţia!

Vino aşa cum eşti!
“Rugaţi-vă

neîncetat.

Tesaloniceni 5:17

Costul:

 Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos,
Filipeni 3:8

4. Ultima armă: amânarea

Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: "De astădată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema." Faptele apostolilor 24:25

Soluţia?
“Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Filipeni 3:13

Alegerea, preţioasa alegere!

iar dacă alegi bine…
“Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip:…” Isaia 49:15

“Cine are pe Fiul, are viaţa; cine viaţa n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. 1 Ioan 5:12

Cerul începe pe pământ…
 HLL 332 “Când intrăm în odihna lui Hristos, cerul începe Hristos de aici. Noi răspundem la aici chemarea Sa: "Veniţi să învăţaţi de la Mine" şi, venind, începem viaţa veşnică. Cerul e o neîncetată apropiere de Dumnezeu prin Hristos. Cu cât stăm mai mult şi mai aproape de El, cu atât şi chiar mai mult ni se va descoperi slava Sa; şi cu cât vom cunoaşte pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai intensă va fi fericirea noastră. Dacă mergem cu Isus în această viaţă, vom fi copleşiţi de iubirea Lui şi întăriţi de prezenţa Lui. Totce poate să suporte natura omenească putem

Şi se termină… în cer!
 Dar ce sunt toate acestea în faţa celor viitoare? Ei stau acolo, "înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domniei Îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apei vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor" (Apoc. 7,15-17). HLL 331-332

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful