Budaya Kerja Cemerlang

Tujuan Budaya Kerja Cemerlang bertujuan untuk membawa perubahan ke atas mutu kerja pegawai-pegawai perkhidmatan awam.

Pencapaian Budaya Kerja Cemerlang ini hanya dapat dihasilkan dengan memahami konsep kualiti yang merangkumi ketepatan waktu, menghasilkan kerja dengan sempurna untuk mengelakkan tunggakan, responsif kepada kehendak pelanggan, keadaan bolehguna sesuatu perkhidmatan, kebolehpercayaan dan bersifat adil.

1.

2.

3.

4.

Teras kepada usaha-usaha pembaharuan ini ialah pembentukan budaya kerja cemerlang yang berasakan nilainilai untama seperti kualiti, produktiviti, inovasi, intergriti, disiplin, akauntabiliti. Melalui penghayatan dan pengamalan yang berterusan nilainilai ini, akan wujud sebuah perkhidmatan awam yang berupaya menyediakan perkhidmatan ynag terbaik kepada kerajaan dan rakyat. Perkhidmatan awam yang dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan sektor-sektor lain yang sama-sama bertanggungjawab merealisasikan wawasan negara. Sejak bermulanya Gerakan Budaya Kerja Cemerlang dalam tahun 1989, Perkhidmatan Awam terus melipatgandakan usaha mengadakan program-program pembaharuan.

Sambungan…
1.

Dalam merangka program-program pembaharuan, strategi berikut telah digunakan: i) Menyediakan perkhidmatan yang berorientasikan pelanggan; ii) Memperbaiki sistem dan prosedur; iii) Mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat; iv) memperkukuhkan hubungan kerjasama dengan sektor swasta melalui pelaksanaan Dasar Persyarikat Malaysia; v) Memperkemaskan struktur organisasi vi) Mempertingkatkan pengurusan pembangunan manusia; vii) Meningkatkan akauntabiliti dan disiplin; dan viii) Membudayakan nilai-nilai kecemerlangan

Menyediakan Perkhidmatan Yang Berorientasikan Pelanggan
1.

2.

Iaitu perkhidmatan yang cekap, cepat dan tepat pada masanya, mesra serta boleh dipercayai. Pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM), penyediaan perkhidmatan kaunter yang berkualiti dan pelaksanaan Piagam Pelanggan

Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)

Objektif TQM ialah untuk menginstitusikan perubahan secara menyeluruh di dalam sesebuah organisasi ke arah pemberian perkhidmatan yang memenuhi kehendak pelanggan.

Penyediaan Perkhidmatan Kaunter Yang Berkualiti
Ia mempengaruhi persepsi orang ramai terhadap imej Perkhidmatan Awam keseluruhannya
iii. iv. v. vi.

Memperbaiki keadaan fizikal kaunter seperti rekabentuk dan susunatur kaunter, Memperbaiki sistem dan prosedur kerja seperti mengadakan sistem giliran yang baik Mengadakan kaunter-kaunter bergerak Mengadakan kemudahan tambahan seperti kaunter-kaunetr pandu masuk dan bayaran sistem menggunakan kad kredit

Piagam Pelanggan
Ialah satu komitmen bertulis oleh setiap agensi kepada pelanggannya berhubung dengan penyampaian keluaran atau perkhidmatannya. Ia merupakan jaminan yang dibuat oleh agensi.

Memperbaiki Sistem Dan Prosedur
Mempengaruhi tahap prestasi sesebuah organisasi, menentukan bagaimana prosesproses kerja perlu diikuti  Merangkumi usaha-usaha meningkatkan penggunaan automasi pejabat

Meningkatkan Automasi Pejabat
Penggunaan komputer didapati telah mempercepatkan sesuatu proses terutama dalam urusan-urusan seperti prosesan teks, kutipan hasil, penyaluran arahan dan maklumat, komunikasi, penyalinan dokumen dan percetakan, pengurusan rekod dan penyemakan maklumat

Ketelusan Dan Kesegeraan Dalam Membuat Keputusan

Kebanyakan perkhidmatan memerlukan penggunaan borang-borang permohonan yang memerlukan pemohon mengisi berbagai maklumat yang tidak semua digunakan untuk membuat keputusan Memastikan maklumat yang diminta adalah maklumat yang relevan untuk tujuan membuat keputusan

Memperkemaskan sistem pengurusan rekod

Mempercepatkan sesuatu proses penyediaan perkhidmatan melalui penggunaan komputer yang semakin meluas, pengurusan rekod telah dapat dipercekapkan

Pembersihan tunggakan kerja
1.

2.

Sistem dan prosedur yang rumit menyebabkan berlakunya kerja-kerja tertunggak di agensi-agensi yang sering menjadi bahan rungutan orang ramai Bagi menangani masalah ini, agensi kerajaan telkah dikehendaki mengambil tindakan bagi mengenalpasti jumlah tunggakan kerja yang perlu diselesaikan, menyediakan pelan tindakan dan mempercekapakan sistem dan prosedur kerja yang terlibat.

Usaha-usaha ke arah paper-less civil service
• •

Matlamat untuk beroprasi tanpa pengunaan kertas yang berlebihan. Melibatkan penggunaan teknologi malumat terkini, elektronicbased dan penghantaran maklumat tanpa menggunakan borang. Maklumat-maklumat dan dokumen-dokumen boleh disimpan di dalam cakera padat atau cakera optik, dan caara ini menjimatkan ruang penyimpanandan lebih mudah untuk dikendalikan Dokumen-dokumen ini juga boleh dilihat dan digunakan oleh beberapa pihak secara serentak

Sambungan…
1.

Pewujudan pangkalan data di agensi-agensi pula membolehkan pihak-pihak tertentu berkongsi maklumat secara talian terus dengan menggunakan Rangkaian Setempat (LAN), initiatif ke arah pengurangan penggunaan kertas melalui penggunaan pangkalanpangkalan data, penggunaan mel elektronik (E-mail)

Penggunaan teknologi maklumat
• •

Meningkatkan pengkomputeran di agensi-agensi Kerajaan Membolehkan penyediaan perkhidmatan tambah nilai (value added) seperti perkhidmatan pemprosesan data dan maklumat bagi kegunaan pengurusan dan pelanggan, dan kemudahan menggabungkan data maklumat dari sebuah agensi yang lain.

Sambungan…
1.

2.

Telah dapat menyediakan kemudahan capaian maklumat data awam kepada penguna denganlebih mudah dan cepat. Pembangunan Civil Service Link (CSL), Pusat Pertukaran Maklumat Pelaburan, Perdagangan dan Teknologi Selatan-selatan (SITTDEC). SIRIMLINK, dan Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC) adalah antara contoh-contoh pangkalan data yang menyediakan perkhidmatan ini. Pertukaran Data Elektronik (EDI) telah mula mengurangkan kerja-kerja yang melibatkan penggunaan borang terutam yang berkaitan dengan urusan import dan eksport.

Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia
1.

2. 3.

Perundingan telah mempertingkat lagi kualiti perkhidmatan dan kemudahan kepada sektor swasta, khususnya ahli-ahli perniagaan dan pelabur-pelabur Mempermudahkan peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan perniagaan dan pelaburan Menyediakan kemudahan perolehan maklumat mengenai pengurusan dan pentadbiran Kerajaan.

Pengurusan Sumber Manusia
1. 2. 3.

Pengurusan sumber manusia komitmen pekerja terhadap misi dan objektif Tumpuan telah terus diberi kepada latihan dan kemajuan kerjaya Latihan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dan berupaya membentuk sikap dan mind-set anggota Perkhidmatan Awam ke arah penerapan dan pengamalan nilai dan etika kerja yang sesuai dengan perubahanperubahan yang diperkenalkan.

Meningkatkan akauntabiliti dan displin
1.

2. 3.

Perkhidmatan Awam berkewajipan melaksanakan setiap tugas berpandukan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan Mereka bertanggungjawab memberi keterangan ke atas tindakan dan prestasi mereka Bagi menntukan akauntabiliti dan disiplin do kalangan anggota-anggota, program-program memperkemaskan pengukuran prestasi; memperkukuhkan pengendalian pengaduan awam dan mempertingkatkan pengendalian tatatertib dan disiplin

Meningkatkan Akauntabiliti dan Disiplin
1.

2. 3.

Perkhidmatan Awam berkewajipan melaksanakan setiap tugas berpandukan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Mereka juga bertanggungjawab memberi keterangan keatas tindakan dan prestasi mereka. Bagi menentukan akuntabiliti dan disiplin di kalangan anggota-anggota program-program ialah memperkemaskan pengurusan kewangan; mempertingkatkan pengukuran prestasi; memperkukuhkan pengendalian pengaduan awam; dan mempertingkatkan pengendalian tatatertib dan disiplin.

Memperkemaskan Pengurusan Kewangan

Usaha-usaha memperkemaskan pengurusan kewangan memberi tumpuan kepada kawalan kewangan melalui Sistem Belanjawan Yang diubahsuai (MBS); pelaksanaan Sistem Perakaunan Mikro; dan perhatian kepada teguran audit mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengurusan kewangan

Pengendalian Pengaduan Awam
1.

2.

Sistem pengaduan awam yang berkesan akan dapat meningkatkan keyakinan orang ramai kredebiliti Kerajaan dan menentukan wujudnya akauntabiliti di kalangan penjawat awam Langkah yang telah dilaksanakan termasuk melantik Pegawai Perhubungan Pengaduan Awam, menubuhkan Unit Pengaduan Awam; memperluaskan program litaran ke seluruh negara, menyiasat aduan secara in-situ, mengadakan hotline dan peti-peti cadangan.

Penerapan Nilai-Nilai Murni
1.

Satu garis panduan yang bertajuk “Panduan Mengenai Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pentadbiran Awam” sedang disediakan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful