APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

+

-

UNIT TEKNIK DAN VOKASIONAL ( VOTEK ) Jabatan Pendidikan Terengganu September 2002

iD

RINGKASAN TEORI
Setiap manusia mempunyai kesemua 8 kecerdasan. Kecerdasan setiap individu boleh dibangunkan.

RUMUSAN TEORI KECERDASAN MENGIKUT HOWARD GARDNER
Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar Kebolehan mengenal dan mencipta masalah, maka membentuk keperluan terhadap pengetahuan baru Kebolehan mencipta sesuatu hasil/barang atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya

JENIS KECERDASAN PELBAGAI
Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik

8
Intrapersonal

1

+
2

Visual-Ruang

KECERDASA 7 3 N PELBAGAI

6

Interpersonal

5
Muzik

4

Kinesteti k

KEKUATAN MURID DALAM
PELBAGAI ?

BAGAIMANA KENAL PASTI KECERDASAN

CARA
Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar Aktiviti yang digemari murid pada masa lapang / luar bilik darjah Laporan prestasi murid

SOALAN YANG BOLEH MEMBANTU SEMASA MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN
VERBAL-LINGUISTIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan bahasa lisan, bacaan • dan penulisan? VISUAL-RUANG Bagaimanakah saya boleh menggunakan alat bantu mengajar visualisasi, warna, seni, metafora atau penyusun grafik? LOGIK-MATEMATIK + Bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis? MUZIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi?

SOALAN YANG BOLEH MEMBANTU SEMASA MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN
KINESTETIK Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti ‘hands-on’? INTRAPERSONAL Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri? INTERPERSONAL Bagaimanakah saya boleh melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran kerjasama atau NATURALIS simulasi kumpulan? Bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula

JENIS PENILAIAN
 

PROJEK DAN PRODUK PERSEMBAHAN, PENYAMPAIAN & DEMONSTRASI RAKAMAN VIDEO, KASET & PENGGAMBARAN

JENIS PENILAIAN
Penyelesaia n masalah & eksperimen Laporan, folio, portfolio dan pameran

Pemerhatian di stesen-stesen kecerdasan

Berupaya membina soalan dengan tujuan & objektif yg jelas & berkebolehan

SEKIAN, TERIMA KASIH. UNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK MODUL KECERDASAN PELBAGAI. JURULATIH UTAMA
( KHSR ) Jabatan Pendidikan Terengganu September 2002

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful