Tehnica şi Tactica Intervenţiilor pentru Situaţii de Urgenţă I anul III

Lt.col. Lector univ.drd.ing. Alin MOCIOI

Terminologie şi concepte

Terminologie. Concepte.

Terminologie şi concepte
• Situaţia de urgenţă:
– Eveniment excepţional
– Caracter non-militar – Ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul

înconjurător, valorile materiale şi culturale importante
– Pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare:
• Adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente;

• Alocarea de resurse suplimentare;
• Managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

Terminologie. Concepte.

Terminologie şi concepte
• Situaţia de urgenţă este caracterizată de:
– Amploare:
• mărimea ariei de manifestare a efectelor distructive

– Intensitate:
• viteza de evoluţie a fenomenelor distructive • gradul de perturbare al stării de normalitate

– Stare potenţial generatoare:
• complex de factori de risc:
– Prin evoluţia lor şi iminenţa ameninţării pot produce pagube

– Iminenţa ameninţării:
• Parametrii de stare şi timp care determină declanşarea inevitabilă a unei situaţii de urgenţă.

Terminologie. Concepte.


1.

Aspecte caracteristice ale înţelesului expresiei “situaţie de urgenţă”:
Existenţa situaţiei este condiţionată de

producerea unui eveniment excepţional;

2. Evenimentele excepţionale au exclusiv caracter nonmilitar;
3. Pentru ca evenimentul excepţional să fie considerat situaţie de urgenţă, acesta trebuie să întrunească anumiţi parametri de stare, caracterizaţi de o anumită amploare sau

intensitate:

Terminologie. Concepte. 4. 5. 6. Evenimentul excepţional ameninţă, periclitează şi afectează viaţa (chiar a unei singure persoane); Evenimentul excepţional poate ameninţa viaţa şi sănătatea animalelor şi păsărilor şi poate avea efecte negative asupra comunităţilor umane; Agenţii distructivi eliberaţi pe timpul evenimentului excepţional acţionează, deteriorează, scot din folosinţă sau distrugvalori

7.

materiale importante (clădiri, instalaţii, autovehicule, bunuri materiale, etc.);

Efectele negative ale agenţilor distructivi pot periclita şi determina deteriorarea sau distrugerea

8.

unor valori culturale şi spirituale importante (unice); mari;

Unele evenimente determină situaţii de urgenţă care periclitează mediul, în spaţii mai mici sau mai

Terminologie. Concepte. 9. Pentru restabilirea stării de normalitate sunt

necesare măsuri şi acţiuni urgente, precum şi resurse suplimentare:
1. 2. 3. 4. Operativitate; Performanţe operaţionale; Uzura avansată a mijloacelor tehnice; Lipsa unor categorii de mijloace.

10. Managementul unitar al forţelor şi mijloacelor de intervenţie:
1. 2. 3. 4. 5. Planuri de acţiune; Planuri de cooperare; Antrenamente şi exerciţii; Acţiuni de pregătire profesională; Constituirea organismelor şi structurilor cu responsabilităţi şi atribuţii specifice.

Terminologie. Concepte.

Terminologie şi concepte • Vulnerabilitatea:
– Expunerea în faţa factorilor de risc – Nivelul pagubelor produse în urma producerii unui dezastru – Scară între 0 şi 1 – 0% şi 100%.

• Riscul specific:
– Nivelul pierderilor aşteptate ca urmare a manifestării unui factor de risc – Depinde de natura factorului de risc şi de vulnerabilitate.

Terminologie. Concepte.

Terminologie şi concepte
• Dezastru:

– Eveniment datorat declanşării unor tipuri de risc
• din cauze naturale sau provocate de om • generator de pierderi diverse • atinge sau depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin Regulamentele privind gestionarea

situaţiilor de urgenţă.

Terminologie. Concepte.

• Starea de alertă:
– se declară conform O.U.G.R. nr. 21 din 15.04.2004 – se referă la punerea în aplicare a:
• Planurilor de acţiuni şi măsuri de
– prevenire – avertizare a populaţiei – înlăturare a consecinţelor

• Gestionarea situaţiilor de urgenţă:
– Identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi – Înştiinţarea factorilor interesaţi şi avertizarea populaţiei – Limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, efectelor negative şi impactului produs.

Terminologie. Concepte.

• Monitorizarea situaţiei de urgenţă:
– Proces de supraveghere – necesar pentru:
• evaluarea sistematică a dinamicii parametrilor situaţiei create

• cunoaşterea tipului, amplorii şi intensităţii evenimentului
• cunoaşterea evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale evenimentului • cunoaşterea modului de îndeplinire a măsurilor de gestionare a

situaţiilor de urgenţă

Terminologie. Concepte.

• Managementul situaţiei de urgenţă
– Ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru:
• Identificarea şi monitorizarea surselor de risc; • Evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei; • Elaborarea de prognoze; • Stabilirea variantelor de acţiune; • Implementarea variantelor de acţiune pentru restabilirea stării de normalitate.

Terminologie. Concepte.

– Incendiu

Foc mare care cuprinde (şi distruge parţial sau total) o clădire, o pădure etc.

– Incendiu

arderea autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;

Terminologie. Concepte.

– Incendiu în masă

incendiu de mari proporţii care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social-economice precum şi asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri, constituite conform legii

Principalii parametri şi nivelurile minime de gravitate ce caracterizează situaţia de urgenţă generată de Incendii în Masă (HGR 1088 din 09.11.2000):
1. Consecinţe produse sau iminente ale incendiilor în masă: a) persoane decedate - 20; b) persoane traumatizate**) - 200; c) persoane periclitate - 1.000; d) animale moarte - 50 tone; ameninţate - 250 tone; e) locuinţe individuale sau apartamente distruse - 100; ameninţate - 500; f) suprafaţă cvartal de locuinţe afectată - mai mare de 5 km2; ameninţată - 50 km2; g) suprafaţă fond forestier afectată - 100 ha; ameninţată - 1.000 ha sau front continuu de propagare a flăcării - 2 km; h) suprafaţă culturi afectată - 200 ha; ameninţată - 2.000 ha sau front continuu de propagare a flăcării - 4 km.

2. Riscul aprinderii sau producerii exploziei unor concentrări (sarcini termice de incendiu) ridicate de substanţe sau materiale combustibile periculoase
3. Forţe de intervenţie concentrate - 200 persoane, din care cel puţin 100 specializate.

Terminologie. Concepte.

• Risc de incendiu
– produsul dintre probabilitatea de iniţiere a unui

incendiu într-un proces tehnologic sau într-o situaţie tehnică dată şi importanţa estimată a pagubelor sau a consecinţelor lor la apariţia incendiului;

• Risc de incendiu acceptat
– nivelul-limită maxim al riscului de incendiu,

considerat acceptabil din punct de vedere al gravităţii consecinţelor incendiului, corelat cu probabilitatea de iniţiere a evenimentului respectiv;

Terminologie. Concepte.

Apărarea împotriva incendiilor
– un ansamblu integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora;

Terminologie. Concepte.

Intervenţia operativă • acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor acesteia;
OUGR 21 / 2004

Terminologie. Concepte.

Intervenţia de stingere • acţiunea desfăşurată de efectivele de profesionişti pentru situaţii de urgenţă cu scopul localizării şi stingerii incendiilor;

Stingere •acţiunea de întrerupere a unei arderi

Terminologie. Concepte.

Tactică • parte din arta militară care se ocupă cu studiul, organizarea, pregătirea şi ducerea luptei, pentru a îndeplini cu maximum de eficacitate scopurile fixate; Totalitatea mijloacelor întrebuinţate pentru a izbuti într-o acţiune; arta organizării şi conducerii acţiunilor de luptă ale trupelor; • totalitatea mijloacelor şi procedeelor necesare pentru atingerea unui scop

Terminologie. Concepte.

Tehnică
• totalitatea procedeelor

întrebuinţate în practicarea unei meserii, a unei ştiinţe etc;

• care se referă la latura de strictă

specialitate a unei arte, a unei ştiinţe, a unei meserii;

Terminologie. Concepte.

Tehnică de intervenţie
• totalitatea mijloacelor de

intervenţie şi auxiliare cu care sunt înzestrate forţele armate / structurile pentru intervenţia în situaţii de urgenţă.

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

Organizaţia Naţiunilor Unite, în cadrul programelor de pregătire, defineşte riscul astfel: •Riscul – este un eveniment rar şi extrem apărut în mediul natural sau generat de activitatea umană (artificial) care afectează negativ viaţa oamenilor, proprietatea sau activitatea social-economică creând un dezastru.

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• Dezastru – Legea 481/2004 privind protecţia civilă:
– evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii; • Situaţie de protecţie civilă – situaţia de urgenţă generată de iminenţa producerii sau de producerea unui dezastru.

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

Terminologie şi concepte • Factori de risc:
– Fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, care – În acelaşi timp şi spaţiu – Pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc – eveniment declanşator iniţial.

• Risc:
– Probabilitatea de expunere a omului, bunurilor materiale şi mediului la acţiunea unui factor de risc

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

Tipuri de risc:
– Incendii

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• Tipuri de risc:
– Cutremure şi alunecări de teren

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• Tipuri de risc:
– Inundaţii

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• Tipuri de risc:
– Accidente de transport

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• Tipuri de risc:
– Prăbuşiri de construcţii

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• Tipuri de risc:
– Tornade

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• Tipuri de risc:
– Explozii

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• Tipuri de risc:
– Avarii şi accidente tehnologice

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• TIPURI DE RISC
• TIPURI DE RISC = EVENIMENTELE EXCEPŢIONALE • Tipurile de risc – cazuri de forţă majoră ce se declanşează, de regulă, brusc şi întrunesc, într-o măsură mai mare sau mai mică, anumite aspecte caracteristice.
• OUG 21/2004 – “cazuri de forţă majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici; grevele nu pot fi considerate factori de risc în condiţiile prezentei Ordonanţe de Urgenţă”

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• Nu pot fi considerate tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă civilă:
– Evenimentele care vizează exclusiv “ordinea publică” şi “siguranţa naţională”; – Au “caracter militar”.

• Expresia “tip de risc” este echivalentă cu expresiile:
– “calamitate naturală”; – “sinistru grav”; – “dezastru”
• Regăsite în Constituţia României.

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

• Situaţia de protecţie civilă – se referă şi la situaţii determinate de conflicte

militare sau alte situaţii neconvenţionale care intră în domeniul de competenţă al protecţiei civile.

• Riscuri:
– Pericole, ameninţări şi/sau vulnerabilităţi, previzibile, potenţiale sau eventuale, ori probabilităţi de producere a unor evenimente.

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

RISCURI NATURALE:

Fenomene meteorologice periculoase:
• • • • •

Furtuni - vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindină; Inundaţii Tornade Secetă Îngheţ - poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei;

– – –

Incendii de pădure - incendii la: fondul forestier, vegetaţie uscată sau culturi de cereale păioase; Avalanşe Fenomene distructive de origine geologică
• •

Alunecări de teren Cutremure de pământ

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

RISCURI TEHNOLOGICE: – Accidente, avarii, explozii şi incendii:
Industrie - inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi tehnologice; • Transport şi depozitare produse periculoase • Transporturi - transporturi terestre, aeriene şi navale, inclusiv metroul, tunele şi transport pe cablu; • Nucleare

– Poluarea apei – Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau

amenajări – Eşecul utilităţilor publice

Tipuri de risc şi clasificarea situaţiilor de urgenţă

– –

- utilităţi publice vitale şi de amploare: reţele importante de radio, televiziune, telefonie, comunicaţii, de energie electrică, de gaze, de energie termică, centralizată, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale; Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos Muniţie neexplodată - muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare. Îmbolnăviri în masă:
• •

RISCURI BIOLOGICE:

Epidemii Epizootii / zoonoze

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful