KONSEP PEMBANGUNAN ISLAM

ISLAM HADHARI

Pembangunan Islam
“Suatu proses yang melibatkan berlakunya pembaharuan, perubahan, peningkatan dan kemajuan dalam keseluruhan kehidupan manusia sejajar dengan ajaran Islam yang sebenar”

TITAS

Asas Pembangunan Islam
• Al-Quran • Al-Sunnah

KONSEP PEMBANGUNAAN ISLAM

Asas Falsafah Pembangunan Islam
Tauhid Uluhiyyah Tauhid Rububiyyah Konsep Khilafah Konsep Tazkiyyah al-Nafs Konsep al-Falah

ISLAM HADHARI

TITAS

ISLAM HADHARI

Asas Falsafah Pembangunan Islam
1. Tauhid Uluhiyyah
q Konsep Tauhid q Semuanya adalah milik Allah dan tertakluk kepada kekuasaanNya. q Alam diciptakan Allah dgn tujuan dan matlamat tertentu.

ISLAM HADHARI

TITAS

ISLAM HADHARI

Asas Falsafah Pembangunan Islam
2. Tauhid Rububiyyah
q Maksud Rububiyyah – Rab q “Bahawa seseorang Muslim itu percaya dan mengakui bahawa Allah yang mencipta seluruh Alam, yang mengawal dan mengatur serta berkuasa terhadap segala-segalanya di dalam alam” q Sunnah Allah Terhadap Alam

ISLAM HADHARI

TITAS

ISLAM HADHARI

Asas Falsafah Pembangunan Islam
3. Konsep Khilafah
q Manusia sebagai khalifah atau duta Allah di muka bumi q Manusia diberikan kemampuan berfikir dan kebebasan memilih q Alam sebagai sumber kehidupan manusia, perlu dimanfaatkan secara berkesan dan adil.

TITAS

ISLAM HADHARI

Asas Falsafah Pembangunan Islam
• Konsep tauhid dan khilafah berbeza dengan : – Konsep manusia lahir berdosa – Determinisme – Existentialisme Jean Paul Satre

ISLAM HADHARI

TITAS A

ISLAM HADHARI

Asas Falsafah Pembangunan Islam
• Implikasi Konsep Khilafah :
– Persaudaraan Sejagat – Sumber Alam Sebagai Amanah – Cara Hidup Yang Sederhana – Kemerdekaan Manusia – Keadilan

ISLAM HADHARI

Asas Falsafah Pembangunan Islam
• Matlamat Syariah Dalam Konteks Pembangunan :
– Memenuhi keperluan asas manusia – Sumber pendapatan yang halal – Pengagihan pendapatan dan kekayaan secara saksama – Pertumbuhan dan kestabilan

ISLAM HADHARI

TITAS

ISLAM HADHARI

Asas Falsafah Pembangunan Islam
4. Konsep Tazkiyyah al-Nafs
• Maksudnya : pertumbuhan dan pembersihan jiwa manusia sebagai langkah awal yang penting sebelum manusia melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah. • Manusia sebagai agen pembangunan tidak sepatutnya mementingkan diri. • Melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap individu muslim.

ISLAM HADHARI

Asas Falsafah Pembangunan Islam
Tazkiyyah menurut al-Ghazali : • Taharah :
– – – – Badan daripada najis dan kotoran Anggota badan daripada salah dan dosa Hati daripada akhlak yang buruk Batin daripada tertumpu kepada selain Allah : • Ibadah • Zikr • Doa • Taubat • Sabar • Muhasabah

ISLAM HADHARI

Asas Falsafah Pembangunan Islam 5. Konsep Al-Falah
• Maksud Al-Falah “Mencapai kejayaan dan kebahagiaan yang sebenarnya dalam mencari keredaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat” • Tiada pertentangan antara kepentingan dunia dan akhirat.

ISLAM HADHARI

Ciri-ciri Pembangunan Islam
Menyeluruh Seimbang Fokus Utama adalah Manusia Pelbagai Dimensi Membawa Perubahan *Kualitatif *Kuantitatif Menggunakan Sumber Alam *Optimum *Adil dan Saksama

ISLAM HADHARI

Perubahan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Pembangunan Islam
PEMBANGUNAN

PERTUMBUHA N

PERUBAHAN

Kualitatif •Rohani •Akhlak

Kuantitatif •Fizikal •Alam Sekitar

Teknologi

Sosioekonomi

Pembangunan Manusia

Rohani

Jasmani

Fitrah Manusia

Panduan Al-Quran & al-Sunnah

Aqidah

Ibadah

Akhlak

ISLAM HADHARI

Sumber Manifestasi Pembangunan Islam • Taqwa • Corak nilai-nilai Islam • Pertumbuhan sosioekonomi • Usaha-usaha tempatan

ISLAM HADHARI

Salah faham terhadap pembangunan Islam
• Sistem pembangunan Islam adalah campuran sistem kapitalis dan sosialis • Pembangunan Islam hanya berserah • Pembangunan Islam bersifat jumud • Pembangunan Islam menafikan kebebasan beragama • Pembangunan Islam menolak modenisasi • Pembangunan Islam berpusatkan manusia dan keperluan asasinya. • Pembangunan Islam menolak keseronokan hidup di dunia

ISLAM HADHARI

Institusi Pembangunan Islam • • • • • • Syariah Pemerintah Sistem Pendidikan Hisbah Baitul Mal Sistem Kewangan

Baitul Mal
• Matlamat :Berteraskan konsep kekayaan, amanah dan keadilan sosial. • Struktur : Pelbagai bentuk institusi. • Sumber :
– Harta Khusus – Harta Umum • Fai’ (jizyah dan kharaj) • Ushr (pertanian muslim) • Cukai (perdagangan) • Ghanimah (rampasan perang)

TITAS A

ISLAM HADHARI

UCAPAN PERDANA MENTERI
Kita memerlukan keteguhan iman, ketangkasan mental dan kekuatan fizikal. Pendekatan menjayakan Islam Hadhari adalah satu pendekatan yang dapat memperkasa perjuangan bangsa yang lebih besar, di dunia dan di akhirat

ISLAM HADHARI

VISI ISLAM HADHARI
Visi Islam Hadhari adalah Untuk Menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam Contoh, iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Konsepnya ialah negara yang mempunyai masyarakat membangun dan memiliki ilmu, berkemahiran dan berketrampilan serta tergambar sebagai golongan yang berakhlak, berbudi dan berbudaya yang berpaksikan kepada kepercayaan Agama.

ISLAM HADHARI

MISI ISLAM HADHARI
  Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal, maju, bertamadun, bertoleransi dan berimbang.

ISLAM HADHARI

OBJEKTIF ISLAM HADHARI
• Objektif Islam Hadhari adalah bagi melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai kekuatan spiritual (rohani), akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat ke hadapan, inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana, rasional, praktikal dan damai.

ISLAM HADHARI

10 PRINSIP ISLAM HADHARI
1. KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH 2. KERAJAAN ADIL DAN BERAMANAH 3. RAKYAT BERJIWA MERDEKA 4. PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN

ISLAM HADHARI

10 PRINSIP ISLAM HADHARI
6. KEHIDUPAN BERKUALITI 7. PEMBELAAN HAK KUMPULAN MINORITI DAN WANITA 11. KEUTUHAN BUDAYA DAN MORAL 13. PEMELIHARAAN ALAM SEMULAJADI

ISLAM HADHARI

Kesimpulan
• Pembangunan dalam Islam melibatkan keseimbangan dalam setiap aspek fizikal dan spiritual. • Pembangunan diasaskan di atas landasan-landasan aqidah, ibadah dan akhlak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful