TPM (Total Productive Maintenance

)

TOPLAM VERĠMLĠ BAKIM

4/14/2012

PM/TPM FARKLARI
PM - VERĠMLĠ BAKIM TPM - TOPLAM VERĠMLĠ BAKIM

Ekipman verimliliği üzerine kurulu Bakım grupları vardır Küçük grup aktiviteleri yoktur
4/14/2012

Ġmalat sisteminin verimliliği üzerine kurulu Procedures

Her operatör ekipmanını korur ve bakımını yapar Küçük grup aktiviteleri yaygındır

TPM’ in FAYDALARI


4/14/2012

TPM ekipman verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefler TPM ekipmanın ömrü boyunca kapsamlı bir verimli bakım olanağı sağlar TPM üretkenliğe çeĢitli bölümlerin integrasyonunu sağlar TPM üst yönetimden alanda çalıĢan operatöre kadar tüm çalıĢanların Toplam Kalite Yönetimine katılımını sağlar TPM verimli makine bakım uygulamasıdır

TPM TANIMI (1971- JAPONYA)
 


4/14/2012

Ekipman verimliliğini maksimize ermek Ekipmanın tüm hayatı boyunca bakım felsefesi oluĢturmak Planlama, Kullanma ve Bakım ilgili birimlerde, ekipmanlarla ilgili düzenlemeler yapmak TPM çalıĢmalarına en üst yönetimden, en alt kademeye kadar herkesin katılımını sağlamak Küçük grup aktiviteleri baĢlatmak

TPM TANIMI (1990- AMERĠKA)

4/14/2012

Ġmalat sisteminde verimliliği arttırmak için bir Ģirket sistemi oluĢturmak Sıfır kaza, sıfır hata ve sıfır kayıp ile ürünün hayat döngüsünde kaliteyi yakalamak Ġmalat, geliĢtirme ve tüm yönetimsel birimlerde TPM uygulamalarını baĢlatmak En üst yönetimden, en alt seviyeye kadar her çalıĢanın katılımını sağlamak Küçük grup aktiviteleri baĢlatmak

TPM’in HEDEFLERĠ
 

 

ĠĢletmelerde duvarları yıkmak Malzeme, enerji verimliliğini arttırmak (HerĢeyi yenisi gibi sağlamak) Otomasyon, CAD /CAM, ROBOTICS v.b sistemler TPM - JIT Temizlik, çevre, 5S (ISO 14000) sistemleri

4/14/2012

TPM’ in AMACI

Ekipman verimliliğini etkileyen 6 engeli kaldırmayı amaçlar.

4/14/2012

6 ENGEL
     

Ekipman arızası DeğiĢme ve ayarlar BoĢluklar ve küçük duruĢlar DüĢük hız Üretim hataları DüĢük verim

4/14/2012

TPM’in AġAMALARI

   

Hazırlık aĢaması Ön-uygulama aĢaması TPM uygulama aĢaması TPM’de kararlı ortam aĢaması

4/14/2012

TPM UYGULAMASINDA 12 ADIM
ADIM 1 : Üst düzey yönetiminin TPM’in baĢlatılması kararının bildirilmesi ADIM 2 : Eğitimin baĢlatılması ve TPM uygulamasının iĢletmede tanıtılması ADIM 3 : TPM organizasyonlarının yaratılması ADIM 4 : Temel TPM politikalarının ve hedeflerinin konulması ADIM 5 : TPM uygulaması için bir master planın oluĢturulması ADIM 6 : BaĢlama vuruĢu
4/14/2012

TPM UYGULAMASINDA 12 ADIM
ADIM 7 : Üretim departmanları için etkin sistemlerin geliĢtirilmesi ADIM 8 : Yeni ürün ve yeni ekipmanlar için baĢlangıç kontrol sisteminin kurulması ADIM 9 : Kalite bakım sistemlerinin kurulması ADIM 10 : Yönetimsel TPM uygulaması içi sistemlerin kurulması ADIM 11 : Güvenlik, hijyen ve çevre için kontrol sistemlerinin kurulması ADIM 12 : Mükemmel TPM uygulaması
4/14/2012

7 KAYIP
1. Onarım gerektiren ekipman hatalarının neden olduğu duruĢ kayıpları 2. Ekipmanı kurma ve ayarlama kayıpları 3. Küçük duruĢ kayıpları 4. Hız kayıpları 5. Kalite hataları ve tekrar iĢleme kayıpları 6. Ürün kayıpları 7.

4/14/2012

TPM - 8 ANA PRENSĠP
    

 

Kobetsu - Kaizen Jishu - Hozen Planlı Bakım Eğitim Yeni ürün ve ekipman için bir kontrol sisteminin oluĢturulması Kalite Bakım sisteminin kurulması Yönetim birimlerinin ve verimliliğin arttırılması Güvenilir, temiz, hijyen bir çevre oluĢturulması

4/14/2012

TPM - 8 FAALĠYET
1. Üretim, planlama ve koordinasyon, toplam kalite departmanlarınca organize edilen çalıĢmalarda 7 büyük kaybın ortadan kaldırılması 2. Bakım departmanın planlı bakımı yürütmesi 3. Üretim departmanının kullanıcı bakımı yürütmesi 4. Üretim planlama departmanının önleyici mühendislik faaliyetlerini yürütmesi 5. AR-GE departmanın, imalatı kolay ürün tasarımı faaliyeti yürütmesi 6. Tüm TPM çalıĢmalarının eğitimle desteklenmesi 7. Ofiste TPM uygulaması 8. Güvenlik, çevre, sağlık
4/14/2012

TPM NEDĠR ?
TPM, öncelikle üretim, bakım, planlamakoordinasyon, toplam kalite departmanlarınca uygulanması gereken ve tüm çalıĢanların katılımı ile en yüksek verimliliğe ulaĢmak için yapılan bir grup çalıĢmasıdır. Bir baĢka deyiĢle, üretimde sıfır duruĢları gerçekleĢtirebilecek tüm çalıĢan personelin benimsediği bir stratejidir.
4/14/2012

NASIL “SIFIR HATA” YAKALANIR ?
I. Temel ekipman koĢullarının (temizlik, yağlama ve sıkma) oluĢturulması ıı. Ekipman kullanım koĢullarına uyulması ııı. Yıpranan parçaların değiĢtirilmesi ıv. Tasarım yetersizliklerinin giderilmesi v. ÇalıĢtırma ve bakım becerilerinin geliĢtirilmesi

4/14/2012

HATALARIN GĠDERĠLMESĠ YÖNTEMLERĠ
 

Hatalı kısımların görülebilmesi için ekipman yüzeyine bulaĢan kirlilikleri ortadan kaldırın Operatörlerin, makinalarının yanında normal duruĢ ve muayenelerinde, temel bölümlerinin görülebilmeleri için düzenekler ve ekipmanın ilgili kısımlarının Ģekillerini ve yerlerini değiĢtirin Ekipman üzerindeki güvenlik kapaklarının daha kolay sökülmesi ve takılması için değiĢiklik yapın Ekipman kontrol pencerelerini ve giriĢ kapaklarını uygun yere yerleĢtirin Ekipman koĢullarını gözlemleyerek, düzenli bakım ve onarımları yürüterek yıpranmaları takip edin Geleneksel tutumları terkederek önemsiz hatalara büyük önem verin Ekipman hatalarını meydana çıkarmak için uygun eğitimlerle 4/14/2012 teknik beceriyi geliĢtirin

5 KARġI ÖNLEMĠ KĠMLER ALIR ?
BeĢ karĢı önlem, bir yere kadar ekipmanla ilgili sorunları içermesine rağmen asla sadece bakım departmanı tarafından uygulanmamalıdır. Görünen Ģudur ki: ekipman kullanımı ve bakım iĢlevlerinde her ikisi de olmadan, uzun süreli üretime devam etmek imkansızdır. Üretim departmanı alıĢıla-gelmiĢ görevlerine ek olarak temel bakımı da üstlenmelidir.
4/14/2012

ÜRETĠM BÖLÜMÜNÜN SORUMLULUKLARI
1. Temel ekipman koĢullarını sürdürmek 2. Ekipman kullanım koĢullarına uymak 3. Ekipmanın yıpranmasını görsel olarak inceleyerek beĢ duyu ile ve basit arıza arama teknikleri ile anormallik iĢaretlerini ortaya çıkarmak 4. Ekipmanı çalıĢtırma, kurma, ayarlama ve muayene becerilerini geliĢtirmek

4/14/2012

BAKIM DEPARTMANIN SORUMLULUKLARI
1. Kullanıcı bakıma (operatörlere) teknik olarak yardımcı olmak 2. Muayene, ağır bakım, çalıĢma koĢullarının gözlemlenmesi ve makina arıza teĢhisleri ile, makinadaki hatalı parçaları yenilemek 3. Ekipmanın uygun kullanım koĢullarını belirlemek ve tasarım yetersizlikleri keĢfedildiğinde gerekli iyleĢtirmeleri yapmak 4. Bakım bilgi ve becerilerini geliĢtirmek
4/14/2012

BAKIM DEPARTMANI

Sürekli Bakım olarak adlandırılan faaliyetleri yürüten, kapsamlı bakım çalıĢmalarını üstleneccel olan personeldir.

4/14/2012

BAKIM FAALĠYETLERĠ 5’e AYRILIR
1. Önleyici Bakım 2. Günlük Bakım 3. Periyodik Bakım 4. Kestirimci Bakım 5. Arızi Bakım

4/14/2012

ÜRETĠM BÖLÜMÜNÜN BAKIM FAALĠYETLERĠ
Üretim departmanı, dikkatini, yıpranmaların önlanmesiüzerine yoğunlaĢtırır ve aĢağıdaki görevleri üstlenir : Yıpranan parçaların yenilenmesi Yıpranmaların incelenmesi Yıpranmaların önlenmesi

  
4/14/2012

BAKIM BÖLÜMÜNÜN BAKIM FAALĠYETLERĠ
Bakım departmanı, ekipman yıpranmalarını ve önlemek için dikkatini yoğunlaĢtırır ve aĢağıdaki faaliyetleri bakım uzmanları olarak yüklenir : Yıpranan parçaların yenilenmesi Yıpranmaların incelenmesi Yıpranmaların önlenmesi


 
4/14/2012

KULLANICI BAKIM’ın 7 ADIMI
1. ADIM - BaĢlangıç temizliği 2. ADIM - Kirlenme kaynaklarına karĢı önlemler 3. ADIM - Temizleme, Yağlama, Sıkma standartları 4. ADIM - Kapsamlı Muayene 5. ADIM - Kullanıcı Bakım Standartları 6. ADIM - Kalite 7. ADIM - Devamlılık 4/14/2012

PUKÖ DÖNGÜSÜ
   

PLANLA UYGULA KONTROL ET ÖNLEM AL

4/14/2012

PLANLA (PLAN)
Maliyet açısından etkili olduğu sürece, ekipmanı geliĢtirerek, sorunların tekrarını önleyin. Çabalar baĢarısız olduğunda, problemleri bir bakıĢta tespit edebilecek, görsel kontroller yaratın. BaĢarısızlık halinde insan kontrolü ile sorunların tekrarını önleyin.
4/14/2012

UYGULA (DO)
Aynı problemlerin tekrarını önlemek için kuralları uygulayın ve takip edin

4/14/2012

KONTROL ET (CHECK)
Durumu tümüyle belirleyin ve sorunları açığa çıkarın.

4/14/2012

ÖNLEM AL (ACT)
Sorunları çözmek için karĢı önlemler alın.

4/14/2012

KULLANICI BAKIM DENETLEMESĠ
Her bir adım baĢlangıcında, kullanıcı bakım grubu, pilot makinayı izleyerek kendi çalıĢma plan ve programlarını hazırlarlar. Her bir adım sonunda adım faaliyetlerinin son değerlendirmesi için, kullanıcı bakım iç denetlemesi yapılır. Bu denetleme, mükemmel KB grupları veya bireyleri için bir sınav gibi alınmamalıdır. Üretim departmanı yöneticileri, operatörleri, yetersiz geliĢmelerden dolayı suçlamamalıdırlar. Bu yetersizliğin nedeni yöneticilerin yetersiz denetim ve tavsiyeleridir.
4/14/2012

KULLANICI BAKIMDA EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ


 

Tanıtma amacı ile yapılan eğitim Adım eğitimi Muayene eğitimi Bakım becerilerini geliĢtirme eğitimi Günlük eğitim

4/14/2012

TPM TANITMA EĞĠTĠMĠ
Tanıtma eğitimi, temel TPM kavramları üzerine alıĢtırma ve genel bilgileri içerir.

4/14/2012

ADIM EĞĠTĠMĠ
Kullanıcı Bakım’ın 7 adımının her birine baĢlamadan önce, üretim departmanı yöneticileri ve bakım mühendisleri, operatörlere, her adımda nasıl ilerleyebileceklerini öğretmelidir.

4/14/2012

MUAYENE EĞĠTĠMĠ
Pek çok makinada üretim halindeki parçalara, farklı kategorilere göre yapılan muayenenin eğitimidir.

4/14/2012

BAKIM BECERĠLERĠNĠ GELĠġTĠRME EĞĠTĠMĠ
Muhtelif basit tamirat iĢlerinin bakım bölümü iĢlerini azaltmak için operatörler tarafından yapılabilmesi için gereken eğitimdir.

4/14/2012

GÜNLÜK EĞĠTĠM
TPM’in baĢarısında kilit nokta olan eğitim, operatörlerin meĢguliyeti ile sınırlıdır. Ama bu koĢul gerekli olduğunda makina baĢında ve her gün olan küçük fakat akılda kalıcı eğitimle olur.

4/14/2012

YÖNETĠCĠLERĠN BAKIM SORUMLULUKLARI
Yöneticiler, operatörlerden bazı Ģeyleri uygulamalarını istemeden önce aĢağıdaki koĢulları yerine getirmek zorundadırlar : Uygulama imkanı TeĢvik Beceri Ortam


 
4/14/2012

UYGULAMA ĠMKANI
Verilen kuralların uygulanabileceğini önce kendi kendinize onaylayın ve nasıl uygulanacağını açıkça gösterin.

4/14/2012

TEġVĠK
Operatörlerin kurallara niçin uyulması gerektiği, uygulanmadığında nelerin oluĢabileceği konularını iyice anlamalarına yardımcı olun.

4/14/2012

BECERĠ
Operatörlerin becerilerini geliĢtirin.

4/14/2012

ORTAM
Zaman, aletler ve bütçe ile ilgili talimatların takibine yardımcı olacak ortamları sağlayın.

4/14/2012

KULLANICI BAKIM FAALĠYETLERĠNĠN TEġVĠK EDĠLMESĠ


 


 

TPM Bülteni Konferanslar Ġdari değerlendirme Etkinlikler Öneri sistemi Ödüller ġirket Liyakat sistemi
4/14/2012

KOBETSU - KAĠZEN NEDĠR ?
TPM uygulamalarının temellerinden birisidir ve iĢçilik, malzeme ve enerji kullanım etkinliğini sağlamayı hedefler. Bu hedeflere ulaĢılması için 16 kaybı önlenmek için kullanılan ve adını, bu yöntemi bulan Japon bilimadamından alan bir yöntemdir.
4/14/2012

JISHU - HOZEN NEDĠR ?
Sıfır hataya, sıfır duruĢa ulaĢmak için öngörülen Ģartları adım adım açıklayan aktiviteler bütünüdür. Amaç ; ekipmanı en iyi anlayan operatörün yetiĢtirilmesidir ve 7 adımda gerçekleĢir.

4/14/2012

JISHU - HOZEN AKTĠVĠTELERĠNĠN 7 ADIMI
1. BaĢlangıç temizliği 2. Kirlenme kaynaklarına karĢı önlemler 3. Temizlik ve yağlama standartları 4. Kapsamlı Muayene 5. Otonom denetim 6. StandartlaĢma 7. Otonom yönetim
4/14/2012

PLANLI BAKIM NEDĠR ?
Planlı Bakım, ekipmanın ömrü boyunca, tasarımından yapımına, çalıĢtırılmasından bakımına kadar olan toplam maliyetinin azaltılarak Ģirketin verimliliğinin arttırılmaya çalıĢılmasıdır.

4/14/2012

PLANLI BAKIMIN AMAÇLARI

Minimum maliyetle ekipman performansının maksimuma çıkarılmasıdır. Minimum para ile maksimum verimliliktir.

4/14/2012

PLANLI BAKIM SĠSTEMĠ
Bakılabilirlik ve hazırlık arttırma aktiviteleri aĢağıdaki Ģakilde maddelenebilir :  Arızanın durdurulması Önleyici Bakım çalıĢması Tahmini Bakım çalıĢması  Arızanın önlenmesi Tam Bakım çalıĢması MP çalıĢması  Arızanın bir an önce giderilmesi 4/14/2012 Bozulma bakımı

BAKIM ÇEġĠTLERĠ
   

Periyodik Bakım Tahmini (tecrübeye dayalı) Bakım Bozulma Bakımı Tam Bakım

4/14/2012

PERĠYODĠK BAKIM
Hatalar meydana gelmeden önceki düzenli bir Ģekilde yapılan çalıĢma ve bakım mantığına dayanır. Dolayısıyla yüksek harcamalar gerektirir. Fakat doğabilecek önemli problemlerin sonucunda uygulanacak olan bozulma bakımından oluĢacak harcamalar düĢünüldüğünde pahalı olmadığı görülecektir.
4/14/2012

TAHMĠNĠ BAKIM
Bu bakım yöntemi önemli parçaların bakım sürelerinin inceleme, tetkik ve tecrübeye dayanılarak tahmin edilmesi ve bakım iĢlemlerinin buna göre yapılması esası üzerine kurulmuĢtur. Bunun sonucu olarak bakım giderleri ve arızalardan kaynaklanan kayıplar en aza indirilmiĢtir. Fakat bu bakım çeĢidi de incelemede geliĢmiĢlik ve tetkik teknolojisi gerektirmektedir.
4/14/2012

BOZULMA BAKIMI
Bu yöntem ekipmanın fonksiyonel olarak bozulması veya arızalardan dolayı olan duraklamalarda uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde ekipman bozulduktan sonra yapılan harcamaların tahmini bakıma göre düĢük olduğu kabul edilmiĢtir.
4/14/2012

TAM BAKIM
Bu bakım yöntemi, ekipmanların bakılabilirliğinin, sürekliliğinin ve güvenilirliğinin, hataların ve eksikliklerin en aza indirildiği, sistemli ve kesin düzeltmelerin tasarlandığı bir yöntemdir.

4/14/2012

KALĠTE BAKIMI NEDĠR ?
Hatasız üretim için hatasız ekipman Ģartlarını sağlamak, bu Ģartların değiĢimini kontrol etmek ve hata oluĢma ihtimalini önceden ortadan kaldırmak için önleyici tedbirler almak gerekir. Bu tür önleyici tedbirleri almak için gerekli ekipman bakımını sağlama metoduna KALĠTE BAKIMI denir.
4/14/2012

KALĠTE BAKIMI NEDĠR ?
 


4/14/2012

Sıfır hata Ģartlarını sağlamak Standart değer içerisindeki Ģartları sağlayıp kalite hatalarını önlemek ġartları belirli periyotlarla ölçüp kontrol etmek Değerlerdeki değiĢimleri gözden geçirerek olası kalite hatalarını önceden tahmin etmek Ġlerdeki önleyici tedbirlerin alınması

TPM UYGULAMALARININ 5 TEMELĠ
    

Kobetsu - Kaizen Jishu - Hozen Planlı Bakım Ġlk safha kontrolü Eğitim - öğretim

4/14/2012

KALĠTE BAKIMI UYGULAMA PROSEDÜRÜ
  

Kalite hatası kavramını özümsemek Hataların görülmesi ve ele alınması Numuneler için standart değerlerin oluĢturulması ve sonuçların onaylanması Numune sayısının azaltılması ve gözlem süresinin kısaltılması Kalite bakımı ve bunun standartlar üzerine yansımalarının kalite matrisine iĢlenmesi

4/14/2012

TPM - ALT GRUP ORGANĠZASYONLARI
TPM’deki bu uygulamanınn en büyük özelliği yapılan iĢlerin ve kontrollerin her zaman küçük gruplar halinde yapılması ve her grubun birbiriyle bağlantılı olmasıdır. Gruplandırmalar çok düzenli bir Ģekilde yapılmakta ve her grubun bir üst veya bir alt grıbuyla bağlantısı da belli bir düzen çerçevesinde gerçekleĢmektedir. TPM’in alt grup organizasyonu ile ilgili bu özelliği onu diğer kalite kontrol sistemlerinin alt grup organizasyonlarından ayırmaktadır.

4/14/2012

TPM ORGANĠZASYONU
BAŞKAN

ŞİRKET TPM UYG.

İŞLETME YÖNETİCİSİ

İŞLETME TPM UYG.

ALAN YÖNETİCİSİ

ALAN TPM UYG.

ALAN YÖNETİCİSİ ASİSTANI TAKIM LİDERİ

TAKIM TPM UYG.

KÜÇÜK AKTİVİTE GRUPLARI

4/14/2012

TPM’in Yarattığı Katma Değer 4 Ana Başlıkta İncelenebilir : 1. İNSAN
Motivasyon ve yetenekleri geliştirir. Hemen her kademeye sorumluluklar yükler.

Küçük, fonksiyonlar arası grup çalışmalarını teşvik eder.

4/14/2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful