You are on page 1of 9

PHÂN TÍCH ANOVA

PHẠM TRƯỜNG AN

biến động của nghiệm thức và biến động trong nghiệm thức (sai số thí nghiệm). .KHỐI HOÀN TOÀN NGẪU NHIÊN (RANDOMIZE COMPLETE BLOCK DESIGN) Có ba nguồn biến động với kiểu bố trí RCB: biến động giữa các khối.

Nghiệm thức df – Lặp lại df Với t là số nghiệm thức.ĐỘ TỰ DO Total df = t x r – 1  Nghiệm thức df = t – 1  Lặp lại df = r – 1  Sai số df = (t – 1)(r – 1) Sai số df còn có thể được tính bằng công thức:  Error df = Total df . r là số lần lặp lại .

PHÂN TÍCH ANOVA    CF = GT2 / t x r Total SS = ∑Y2 – CF Nghiệm thức SS = ∑T2/r – CF  Lặp lại SS = ∑R2/t – CF .

PHÂN TÍCH ANOVA Sai số SS = Total SS .Nghiệm thức SS – Lặp lại SS .

PHÂN TÍCH ANOVA Trung bình bình phương (MS) của các nguồn biến động được tính bằng công thức: MS (Mean of Square) = SS (Sum of Square)/ df .

Giá trị F tính (Lặp lại): F = Lặp lại MS / Sai số MS So sánh với giá trị F bảng (Bảng E) với f1 = Lặp lại df . Giá trị F tính (nghiệm thức): F = Nghiệm thức MS / Sai số MS So sánh với giá trị F bảng (Bảng E) với f1 = nghiệm thức df . 2.*) Nếu F tính ≤ F 5% : Giữa các nghiệm thức không có sự khác biệt (nonsignificant – ns) . f2 = sai số df.    Nếu F tính > F 1% : Các nghiệm thức khác biệt rất có ý nghĩa ở mức 1% (high significant .PHÂN TÍCH ANOVA 1.**) Nếu F 5% < F tính ≤ F 1% : Các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% (significant . f2 = sai số df.

PHÂN TÍCH ANOVA CV (Coefficient of Variation) CV = .

B và D) với 1 giống lúa đã được công nhận (C) được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 4 lần lặp lại.710 (C) 4.565 (D) 3.185 (A) 4.640 (B) 3.210 (D) 4.245 (C) 4.BÀI TẬP THỰC HÀNH Phân tích ANOVA thí nghiệm giữa 3 giống lúa lai (A. năng suất (được quy đổi sang t/ha) được ghi nhận trên các đơn vị thí nghiệm như sau: Block I 3.665 (B) 3.345 (A) 3.400 (D) 5.655 (A) 5.290 (B) 4.180 (D) 3.670 (A) 4.660 (C) .290 (B) 3.475 (C) Block II Block III Block IV 3.