TOPIK 1 KONSEP TATABAHASA SECARA UMUM

Nik Safiah Karim et al., 2004 Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata. Dalam morfologi, unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem.

1.1.Tidak mempunyai makna. 2. periksa. Contohnyaminum.Mempunyai makna sendiri. iaitu mem. sekolah.Boleh berdiri sendiri. tetapi mengandung fungsi tatabahasa atau nahu yang boleh mengubah makna sesuatu kata. per. ber 2. kan. cuti.1 Jenis Morfem Morfem Bebas 1.Bentuk imbuhan. seterusnya makna ayat . Morfem Terikat / Imbuhan 1.

2 Konsep Perkataan Golongan Kata 1. Kata Majmuk 4. Pemajmukan. Kata Ganda Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan.1. Kata Terbitan 3. Kata Tunggal 2. dan Penggandaan .1.

pembenar. warna. jarak. tanya. bantu. pemeri. ukuran. penekan. Nama khas. arah. . seru. sendi nama. cara. Transitif • Kata Adjektif – Sifat. nafi. waktu. penegas. pangkal ayat. perintah. Ganti nama • Kata Kerja – Tak transitif.Golongan Kata • Kata Nama – Nama am. pancaindera. penguat. perasaan • Kata Tugas – Hubung. bentuk. bilangan. pembenda.

struktur dan binaan atau konstruksi ayat. AYAT PASIF. AYAT SONGSANG RAGAM AYAT –AYAT AKTIF.BIDANG SINTAKSIS Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. AYAT FRASA KLAUSA POLA AYAT DASAR & AYAT TERBITAN JENIS AYAT – AYAT TUNGGAL & AYAT MAJMUK SUSUNAN AYAT – AYAT BIASA. AYAT SONGSANG .

3 HURAIAN TATABAHASA DALAM SUKATAN PELAJARAN KBSR DAN KBSM Sistem Bahasa Tatabahasa .1.

TOPIK 2 KONSEP KOHESI DALAM WACANA .

1982). sebuah buku atau satu siri buku. satu bab.2. • Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. • Dalam tatabahasa. selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat .1 KONSEP WACANA • Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi. satu perenggan. • Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna.

Berdasarkan Bilangan Peserta -Monolog -Dialog -Polilog 1. Berstruktur 2. Bertautan /Kohesi 4. Sebab – akibat 2. Penerima 6. Syarat – hasil 6. Interteks MAKNA DAN KEUTUHAN HUBUNGAN DALAM WACANA 1. Maklumat 7. Keadaan /situasi 8.WACANA BENTUK WACANA JENIS WACANA Lisan Tulisan JENIS WACANA 3. Latar – kesimpulan 5. Bertujuan 3. Perbanding an . Berdasarkan saluran komunikasi -Deskriptif -Ekspositoris -Argumentatif -Persuasif -Hurtatoris -Prosedural 4. Beruntutan / Koheren 5. Berdasarkan Fungsi Bahasa -Ekspresif -Fatis -Imformasional -Estetik -Direktif 2. Berdasarkan pendapat sarjana tertentu -Narasi -Eksposisi -Deskripsi -Argumentasi CIRI-CIRI WACANA 1. Sebab – tujuan 3. Sebab – hasil 4.

satuan gramatikal tertinggi. dan kohesi laksikal • Disebut juga ketenunan. endoforik. konjungsi. •Mempunyai tautan (kohesi) •Mempunyai kesatuan makna KOHESI / TAUTAN DALAM WACANA • Organisasi sintaktik / hubungan antara ayat dari segi gramatikal /strata leksikal • Berdasarkan kaedah perujukan (eksoforik . Anton M. dan kesepaduan . penggantian.WACANA DEFINISI WACANA Harimurthi (1982) – Satuan bahasa yang lengkap. Moeliono (1995) – Rentetan kalimat berkaitan membentuk makna yang serasi Kesimpulan makna • Wacana lebih tinggi daripada ayat •Mempunyai keteraturan fikiran logik (koheren). anaforik dan kataforik). amanat yang lengkap. tautan. pengguguran.

b) Pengguguran –nomina. Rujukan Penganjur a) Penggantian –nomina. Rujukan Kataforik 4. verba. verba.Kolokasi . Pengetahuan dalam satu dunia wacana 2. Pengulangan Kata 9. Reiterasi 8.WACANA APLIKASI DAN CERAKIN KONSEP KOHESI DALAM WACANA 1.Kata-kata umum 12. pengetahuan dikongsi bersama. Konjungsi a) Kebalikan b)Tambahan c) Temporal d) Sebab 6. klusa 5. Sinonim 10. Kohesi Laksikal 7.klausa. Rujukan Eksoforik – Konteks segera. Rujukan Anaforik 3.Superordinat 11.

Hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan. Wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat.RUMUSAN 1. 4. iaitu perujukan. . Kesatuan makna dalam wacana akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. 2. sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks adalah ayat yang betulbetul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. Makna tautan merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Ayat sistem ialah ayat atau tutur yang dikeluar dan diasingkan daripada konteks wacana. Ini bermaksud bahawa ayat selalunya didapati dalam struktur dan sistem yang teratur. kata-kata penghubung (verbindings woorden) dan pengguguran (ellips). 3.

Unsur-unsur penting dalam wacana adalah seperti satuan bahasa. teratur atau tersusun rapi.RUMUSAN 5. Dengan susunan sebegitu. kohesi. Dengan itu kohesi adalah 'organisasi sintaktik'. 6. mengatasi ayat atau klausa. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Terdapat persamaan dan perbezaan pendapat tentang definisi wacana yang diperoleh daripada ahli-ahli linguistik ataupun penulis. 8. terlengkap. berkesinambungan. Organisasi sintaktik merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan padat. organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan tuturan. Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata. Wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya. 7. .

Tautan (cohesion) berbeza dengan keteraturan fikiran. 12. ini bermaksud bahawa kohesi ataupun tautan adalah merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. kaedah pengguguran. kaedah konjungsi dan kohesi leksikal. tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. kaedah penggantian. Tautan makna dari dua sudut. Kaedah-kaedah itu adalah seperti kaedah perujukan. 11. Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diertikan sebagai kesatuan makna. Kedua-dua nahuan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks. kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru.RUMUSAN 9. Tautan ataupun kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur. Kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana. 10. Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. Kaedah pertautan ini lebih . iatu tautan nahuan dan tautan leksikal. Dalam kohesi.

Perujukan Eksoforik ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima mesej ataupun maklumat yang telah disampaikan kepadanya. tautan. kesepaduan dan sebagainya. Perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sesebuah situasi. 17. iaitu perujukan Eksoforik dan Endoforik. Perujukan eksoforik ini merupakan hal ataupun fungsi yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada .RUMUSAN 13. 14. 15. Perujukan ini dilihat dari dua sudut. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan. 16. Perujukan ataupun rujukan ini ialah merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik.

Hamsiah Juki GC BM .

897. W 07/.3 084147 03/4147 . 0903:3. W 80-:9 :. 08.39.8.3 .9. 507::.0/.3 43:38 /.8.147 /.147 503.3 9.3 408 .:9.3.3 /.3 0805.9.3 ./:.3 .3 503::7.7.

/ $0-.07-.%. 408 .2-.3 !03.3 3.!03::7... 0-.147 #::.:8.8 !03:.88 .9.3 ..3 84147 43908 8007.9. #::. !$# $! $ #::.9. 43:38 . .2.3 /.3:7 .:.39.3 3423. $3432 $:50747/3.9.9 .. . .:. 50309.8. .3 . !03.3.147 #::. . %02547. :2:2 44.3 .07-.3 /438 -078.3 .3 3423. #0907.. .9: /:3.8 $39. !0309.2 8.3. :8.

.9/.43908.3207::05.3.3...75. .3 .9.3/.2025:3.3 ..:9.3.3... .9.3:.9:038.9:7 .5./.3.30-.9...343805802. 80/..9 3 -072.9908.../503./.9: 8.3 88902..83.9..7.9/.503:-:3 .9.908 /.//.3-09: -09:907/..2-:3.9::.3907/7/03.3 058 08.3..4/.9:507::.3907.3.3 /.3//.9203:3:...3207:5.9:/.9 /.8.2897:9:7/.95.8.3 202-039:.9.7.3.39/.5.380.3..8:.3 :-:3.3.35.079.. 507.3.3 :9:3..5.980....9.3....3 ..3/0:../.9.3.3../80-:9 ./.3.:...3.3083.9...7:40574808 5748080..8:/-.9/.9:.32.7..:9:9:7.3/.7802.:3.988902.7/..#&&$ .3503::7..3./.3.9.32.8.5..9.2. 3.2.:9.07-3/38447/03 /.

2-:3.9:..2.8.:.3507-0.9.3.3:89...2.8./.380-09: 47./:/./.5 -07083.2.8839.75.93.:9078:8:37.3 .3.:8.40703.09...3.3.38..3503/...3/8:8:380...3/50740/.32.:39:203.9../.9:7.-..3.95078.9..5. 47.9.40843 /..35.7.9.9 03.#&&$ %07/.../..34 .3  ..0907..7.3 9:9:7.3 8:8:3.99039. 90703..2-:3.38.9./.8.95..-.32025:3.8050798.340 083. 907.8.3 .890780-:9..9 7.9.5.9 &38:7 :38:750393/.3.. 03.3 408 8.8839.3-.3.3 3.:2..0-93/../..0 /.3.5203..3.317.9..2897:9:73.3/..7.9207:5....:9.. .:9:8.9..9 9.8.5. 408207:5./.3:.8501472.75.:5:3503:8 .39: 408..38././. .9.9:7.3 :.3/0138 .8./.9.9./..9 ./.

5079.9.3..:.:9.25.3 503.08.7.317.7..:5:39.5.9:7.8:/:9 . 507::.2-:3.9.32.7802.39..9:9.39.5.. /:.3 40808.9.7.3.0/.0/. .9079039: .2808:..3.9/.:2.3.3 .2.0/.3 /079.33:://.30-.3./.3....:9..32.:2./03.3.32.3./.9-.3503.2-039:.3/:3.7.2.95.8:/-.43:38/.0/.3:-:3.3 503::7.9 /.0/.3.9.503.:9.9.7: .9.39..3-07/.9.3.3 %. .9. 9/.7./.0/. 3. 0/:.:9.30907.3 ...9.39..203:-:3.33.207:5.2././.:9.3:.2 :38:7 .3/.4/.:9..35:..3.503::7.3202-039: .32.:5:34083:./..289.507./..3 .207:: 05.3.39.2.:.9:.380-.308..8.9:. . 202507./..2.:9.  %.0/.3/..9:08. 408.:2..3.32.32./..#&&$ 408207:5..340083..9.9..507::.3908 %.3907.:43908/03.:9.3 2.202-039:8:.3/.9:.:.40843 -07-0./..805079. 08.3/:3//.:.308.2408 .08..3//..9:..0/.3.330-/03.3 43:38/.8.343805802.7/:./.9//...3.7.0/.9::.3./. .33.:5:3897.3 .3.780897.32.7..8:.3:.7.3 3-072.280-:...9:908 . 8.9-.

8 !07::.3 0805.384147/. !07::.9:43908-.207::05.3.3-07.#&&$ 408:.3/03./.39 !07::.3203:3:.30841473207:5.7/:./03.39039.3802.3207:: 05..808:.3 80-.7./.3:-:3.2080.9:.3.:5:3503/03.9.9.80-..3.8..:5:37::.8080-:. /8..3:39:207::05.8.3 /.3 9.3.89:.:2.3-0702-.9:.3503:9:7 ..3203072.389:././.390. !07::./.9.:5:31:38.3084147320307. 8080-:.9.305.8/.75../.:38:780-0:2.:9./:.3 02-./:.2808:.3. 90903:3.3//05.9.3..808:.89:.9.9 /.3841473/:3. .8:/:9 .33/.05....25.33/4147 !07::.:5:32.33..9.389:.//0391.7/.3/03.8.390.8 .9.3 2025:3.: 8005./.9:507::.

28. : ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful