LINGUISTIK DESKRIPTIF

DISEDIAKAN OLEH : NORClick to BINTI Master subtitle style HALIZA edit MD THAIB NURUL ATIQAH BTE AZAHARI TEH NUR IDAYU BINTI ABD GHAFFAR NUR AZLIKA BINTI KHAZIZI AFIRA BINTI MUSTAFAR ADILAH BINTI DAUD

4/22/12

LINGUISTIK

4/22/12

PENGERTIAN
v

Kamus Dewan (2005 : 945)

Pengajian ilmu bahasa

v

David Crystal (1998 : 181)

A Dictionary of Linguistics and Phonetics

4/22/12

Kajian saintifik terhadap bahasa

v

J. Lyons ( 1968)

Bidang ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik
an yang aintifik : kaji S teratur nkan dengan dijala umus urut rumus-r men tertentu.

4/22/12

Pengenalan
v

Perkataan linguistik berasal daripada

perkataan Latin, lingua iaitu bahasa.

Perancis Itali

: langue, langage

: lingua

Sepanyol : lengua Inggeris : linguistics

4/22/12

Ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik iaitu mengakaji dan menganalisis bahasa secara empirikal dan objektif tanpa dipengaruhi oleh agakagakan, ramalan, sentimen atau falsafah.
4/22/12

Cabang Linguistik
v

Linguistik Deskriptif
v

Linguistik Historis Linguistik Komparatif
v

v

Sosiolinguistik Neurolinguistik

v

v

Linguistik Am

v

Linguistik Terapan
v

4/22/12

Psikolinguistik

LINGUISTIK DESKRIPTIF

4/22/12

v

Cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu

bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu.

Menghurai atau menganalisa bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini.

4/22/12

v

Menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu digunakan dalam bidang fonologi, sintaksis, morfologi dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu.

4/22/12

v

Membuat huraian tentang satu-satu bahasa tetapi tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa yang lain, atau mengkaji dari sudut sejarah bahasa itu.

4/22/12

v

Contohnya :

Menghuraikan bunyi-bunyi vokal, konsonan, diftong, sistem suku kata, perkataan, frasa dan ayat bahasa Melayu

tetapi

Tidak membuat perbandingan antara sistem vokal, konsonan, diftong, suku kata, perkataan, frasa dan ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem

4/22/12

v

Tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan

atau pertumbuhan bahasa Melayu. (awal / akhir satusatu zaman itu)

v

Keutamaan untuk menghuraikan bentuk dan sistem

bahasa itu secara objektif dan secara empirikal iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu.

4/22/12

v

Ilmu linguistik deskriptif boleh

digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia.

Bahasa Iban, kadazan, Jawa, Tagalog, Mandarin, Tamil, Jepun.

4/22/12

SEKIAN TERIMA KASIH

4/22/12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful