Program Satu Kajian Satu Tindakan Matapelajaran Pendidikan Seni Visual TAJUK

:
MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MEWARNA DALAM KARYA SENI VISUAL

1

Tanpa penggunaan warna.PENGENALAN • Warna ialah satu unsur seni yang terpenting. Lukisan warna merupakan satu cara penghasilan karya yang amat menarik dan mengkagumkan. 2 . • Warna juga memberi ilusi pada pandangan kita. hasil kesenian menjadi tidak menarik.

Pelajar dapat mengetahui penggubahan warna dalam seni visual – warna sewarna. Untuk melihat pelajar mengaplikasikan warna dalam seni visual melalui penggunaannya yang menarik ke atas objek alam sekeliling dan objek buatan manusia. 3 . Pelajar dapat menyedari bahawa warna mempunyai nilai estetik dan fungsi.Objektif Kajian • Pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis warna dalam • • • roda warna. warna harmoni dan warna penggenap dalam menghasilkan karya seni.

pelajarpelajar menghadapi masalah untuk mewarnakannya dan hasilan kerja kurang memuaskan. • Tanpa kesedaran dan asas yang kukuh. 4 . pelajar-pelajar yang terlibat akan sentiasa menghadapi kesukaran mewarna seni karyanya.Pernyataan Masalah • Pelajar telah mempelajari tentang warna dalam pendidikan seni visual. kefahaman pelajar tentang roda warna. Apabila diminta menghasilkan catan dan lukisan. gubahan warna dan fungsi warna membantu pelajar-pelajar berkeyakinan menghasilkan karya seni yang berkualiti dan memuaska. • Masalah mewarna perlu ditangani.

KAEDAH KAJIAN: Sasaran kajian Kaedah kajian Instrumen kajian Pelajar Tingkatan 2 Teori dan praktikal -Soal selidik -Pemerhatian -Hasilan karya 5 .

Memerhatikan tingkah laku pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.Hasilan karya direkod dan dianalisa. • • 6 .Keterangan Instrumen kajian • Borang selidik . Hasilan karya .Maklumat tentang masalah dan persepsi pelajar Pemerhatian .

menganggap matapelajaran PSV tidak penting. Pelajar sendiri: . . b. a. Manusia Guru Guru tidak mempunyai pengalaman dan kelulusan yang sepatutnya. .tidak mempunyai sikap untuk belajar bersungguhsungguh.tidak dapat memahami isi kandungan pelajaran. 7 .Kekangan-kekangan Dalam Menguasai Kemahiran Mewarna 1.tidak berminat .

8 .sukatan pelajaran yang padat.Kekangan-kekangan Dalam Menguasai Kemahiran Mewarna 2. . . Proses .pelajar tidak berinisiatif untuk belajar.pelajar tidak mahu membuat latihan dan kerja rumah. .interaksi antara guru dengan pelajar adalah kurang.

9 4.terlalu bergantung kepada buku teks.kesuntukan masa belajar teori dan praktikal dengan terperinci. Bahan . Masa .pelajar tidak membawa alatan masing-masing. . .Kekangan-kekangan Dalam Menguasai Kemahiran Mewarna 3.terlalu bergantung kepada alat lukis dan warna yang disediakan oleh pihak sekolah. .

memupuk minata dan semangat untuk terus belajar. b.Langkah-langkah Penyelesaian Masalah 1.membuat perancangan dan pelaksanaan yang terperinci agar penyampaian dapat diterima dan difahami oleh pelajar secara maksima. a.wujudkan persefahaman di antara guru dan pelajar dan menanam kesedaran bahawa proses pembelajaran mereka di sekolah adalah sesuatu yang menyeronokkan. . Pelajar sendiri .memotivasi pelajar dengan memberi ganjaran dan pujian serta mempamerkan hasil kerja pelajar di dalam kelas. tujuan dan kepentingan dalam aspek mewarna. Manusia Guru . . 10 .patut diberi pendedahan. .

4. 3.sentiasa hubungkaitkan dengan tajuk yang lain dan latihan yang berterusan. majalah. Masa . Proses .lebih banyak buku rujukan dan contoh buku kerja serta alat bantu mengajar seperti CD.latihan-latihan dan aktiviti yang bersesuaian untuk meningkatkan kemahiran mewarna dengan melihat contoh-contoh yang ada.Langkah-langkah Penyelesaian Masalah 2. (keratan akhbar. iklan dan poster) Bahan . gambar-gambar lukis. . filem jalur atau filem slaid. 11 .pendedahan kepada lukisan/kerja seni yang benar.

Semua aktiviti penilaian hendaklah direkod. 12 .PENILAIAN PENILAIAN MATLAMAT PENGAJARAN PEMBELAJARAN . penganalisaan dibuat dan kerja susulan dapat dirancang.

KESIMPULAN DAN PENUTUP Kesedaran dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat adalah sangat diperlukan bagi mencapai tujuan yang dikehendaki. Sekian. 13 . terima kasih.

9452.5:312 .5...9.55:.5 69.

3.579:7: 73.234... ..:.5 ..1.54.5.9 #49...

51.5.3.9:4. .:.9.3..574/3.273.52..: . 75.9. 49.2.51.52.423..:3.9..

  .9.192611.:3.51. .52.3:.5.

2.5.5.

2.5.5.

.5:.5..22.1. / .9.5 .3.9:519 .5.5.:.95.24475.5:7.5233:.4.75.4. 9 9.5 .51. #3.. .4 5.3.

.2/945. . .1.

1.9.5 .21.515..573. ..4:2.7.44..

24475.2/3. .1.75..:2.9/9:5.

24475.2/3.:2.9/9:5.75.. .1.

:5 .

73.74...275.9.5..1.5 .5#&. 45.

5.2.5.

5.5. 2.

22.3.5.4.4 5.5 .5.9.:. #96:: .95.

5.2/95:.9...2/3.1. 73..9 .

51.. 94.3.529.1..9.. ..24.44/. 73.

5.9.915.2:..5 .1.5.573.9..29.9.3.

9.1.573. ...57.5... :2.

2.5.5.

5. 2.5.

5..95.4 5.4.5 .:. .9.5 .22.3.5.

93.5./2.3/9. .1.527.2: .

51:1.2:263.1.. .2.5..5.3.5637.95.93.527.32:1. .3/9. .

:5.9.3.54. 73...244/.1....

:5.244/...3.54...9..1.4.:5 73.

.:. .

.9./3.579.5 .2.691.2.97950  .:.315.54.2. 2:5.

..52.

.52..

5 ..3.5:. .#53:. .52.:. 9 .3.

5. 44/.573.97950..9 75.4.94..46373.51.47.50.5..2:..7.5.1.5.2:4.9:0.51. ..9.79..1..51.

.1:263.3.4 2:1.9..545965622.9..5. 12.545.51.796::74/3.1.4...91..5492. ::.579:.91.9...5 #3.5/.9:519 ..573.5..

:72 4.3.51..95... 7. .5..1/97511.5275.4.5 .51.

9:/3.2.. 447245.1..9 .5..5.5:4..

492.5.51.5.423. 447.5:9.911..3.: / .. 446..915..57.9.544/9.:329.73.:73.

..52.

.52. .

3.:.5 .52. #96:: ..3.#53:.

.. 3.5.

..5/9::.2.5 3..55.24552...3..2.5.5..51..

.543.9.065.95. 24.6.54.15.

24..065.15.95.543.9.6.54.

5.6.065. .1.

529.5/5.527.:5.9.. .32:.3..1. 7511.2/..9 4.5.4/..9 29.

3. ..9.4/. 4.

576:.932: 23..5 .9 .51.4/..

5065../.5.3.:9.. 45.2/292.9:79. 34.5.:.. 3//.39.1 .. ..51..34:3.6/229.

5.9:...2. :5.2.:..53.5  .515..53.5.51.5 /9../52.

#!! #!! ' ' #!%! # %! .

.19261 75.51. &4.51/..19.753.7.23.::3.1..2.5..551..50.5 .3:.5 29..

7.9:4.1.& #!!#!'# :1..2..5 .51251.2 .:.51.5..93/.529.7.3..450.9.5 /.17932.5..:.1.4.2 &2.: .94.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful