MAHYUDDIN KHALID

emkay@salam.uitm.edu.my

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS
Setelah tamat mengikuti kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan asas-asas kehartaan dalam ekonomi Islam. (C2,LO1, P4) 2. Menghuraikan konsep pemilikan dalam ekonomi Islam. (C2, LO1,A3) 3. Menerangkan konsep penggunaan, pengeluaran, pengagihan dan pemasaran dalam muamalat. (C2,LO1, P4)
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M 2

DESKRIPSI KURSUS
• Kursus ini menjelaskan kepada para pelajar mengenai, konsep harta dan pembahagiannya, konsep pemilikan dan kaedahkaedah memperoleh pemilikan serta beberapa konsep asas ekonomi yang berkaitan di dalam Islam seperti penggunaan, pengeluaran dan pengagihan.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M 3

JADUAL PENGKULIAHAN
MINGGU TARIKH PERBINCANGAN

1
2 3

8/8
12/9 19/9

PENGENALAN
BAB 1

4
5 6

26/9
3/10 10/10

7

17/10

M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M 4

JADUAL PENGKULIAHAN
MINGGU TARIKH PERBINCANGAN

8

8/10

M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M 5

KANDUNGAN SILIBUS
1. Konsep Mal Dalam Islam 1.1 1.2 1.3 1.4 Definisi Ciri-ciri al-Mal Jenis-jenis al-Mal Tanggungjawab terhadap harta
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M 6

2. Konsep Pemilikan Dalam Islam 2.1 2.2 2.3 2.4 Definisi Ciri-ciri pemilikan Jenis-jenis pemilikan Tanggungjawab terhadap pemilikan

KANDUNGAN SILIBUS
3. Pengenalan Ekonomi Islam 3.1 3.2 3.3 3.4 Definisi Prinsip-prinsip Objektif Etika
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M 7

4. Konsep Asas Ekonomi 4.1 4.2 4.3 4.4 Penggunaan Pengeluaran Pengagihan Pemasaran

SENARAI TAJUK KERTAS KERJA
1. Konsep Dan Kategori Harta Menurut Muamalat Islam 2. Prinsip Dan Jenis Pemilikan Menurut Ekonomi Islam 3. Perbandingan Konsep Pemilikan Menurut Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional 4. Falsafah Dan Etika Dalam Ekonomi Islam 5. Perbandingan Prinsip Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional 6. Prinsip Dan Etika Penggunaan Menurut Islam 7. Faktor Pengeluaran Dan Kepentingan Aktiviti Pengeluaran Menurut Islam 8. Kaedah Pengagihan Harta Dan Kekayaan Menurut Ekonomi Islam 9. Etika Dan Objektif Pemasaran Menurut Syariat Islam
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M 8

FORMAT KERTAS KERJA
• Format Teknikal: • Berbentuk penulisan esei. • Anggaran muka surat : 10 muka surat • Menggunakan font bentuk Arial • Saiz font 12 dan format langkau SEBARIS. • Rujukan pelbagai sumber yang autentik dan autoritatif sebanyak 5 buah dan ke atas, sebarang unsur salin-tampal (copy-paste) akan memberi kesan kepada pemarkahan. • Kaedah rujukan APA contohnya (John Smith, 2011) dan bibliografi. • Semua esei akan dianalisis oleh perisian anti plagiat, bagi mengelakkan berlakunya budaya plagiarisme dan akan dimaklumkan sekiranya tidak melepasi keperluan.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M 9

FORMAT PEMBENTANGAN
• Pelajar digalakkan menggunakan kaedah pembentangan poster (poster presentation). • Sesi pembentangan akan dijalankan serentak untuk semua kumpulan. • Masa: 15 minit pembentangan dan 5 minit sesi soal jawab. • Rujukan pelbagai sumber yang autentik dan autoritatif sebanyak 5 buah dan ke atas. • Poster hendaklah kreatif, informatif, dan konklusif. Sebarang unsur salin-tampal (copy-paste) akan memberi kesan kepada pemarkahan. • Giliran pembentangan tidak mengikut turutan, tetapi berdasarkan turutan topik.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M 10

PENILAIAN
• Penilaian Berterusan • Ujian • Kertas Kerja • Pembentangan • Peperiksaan Akhir • Soalan Subjektif : : : : : : 40%

15 15 10
60% 60

11

M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

RUJUKAN
• Buku: Ekonomi Menurut Syariat Islam • Penyunting: Mahbob Mahfot & Norlela Kamaluddin
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M 12

M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful