You are on page 1of 24

SISTEMI ZA MOBILNO PLAĆANJE

MOBILE COMMERCE PAYMENT SYSTEMS

Mobilna trgovina
• S obzirom da današnji mobilni telefoni imaju snaţne procesore, mnogo megabajta memorije, i ekran na kome se moţe ispisati više tekstualnih linija, moguće je koristeći ih uraditi sve one stvari koje bi obavljala i standardna radna stanica (liĉni raĉunar).

. • TakoĊe.Mobilna trgovina • Kada je reĉ o pristupu Internetu. kao konkurentni ureĊaji digitalnim telefonima. a mreţna konekcija je osetno sporija i skuplja od one dostupne korisnicima fisknog Interneta. pojavili su se i PDA ureĊaji (skraćenica od engleske reĉi: personal digital assistants). njegova tastatura ima samo dvanaest tastera. – ima manji ekran. mobilni telefon se u nekoliko pojedinosti razlikuje od standardnog kompjuterskog ureĊaja.

ima liĉni ureĊaj za prepoznavanje koji se zove Modul Identifikacije Pretplatnika SIM (engl: Subscriber Identity Module (SIM) ). prilikom transakcije. • mnogi mobilni telefonski ureĊaji koji se koriste. • svaki mobilni telefon koji se nalazi u GSM mreţi.Mobilna trgovina • Ima nekoliko stvari po kojima se. razlikuju m-trgovina i uobiĉajena i rasprostranjena elektronska. . kao i njegov. e-trgovina. korisnici će moći da koriste prednosti jedinstvenog sigurnosnog paketa koji ova tehnologija omogućava. to jest njen liĉni profil. rade u Sistemu Globalne Mobilne telefonije GSM (engl: Global System for Mobiles GSM). • Ovaj ureĊaj zapravo je pametna kartica koja u tajnosti ĉuva detalje u vezi sa identifikacijom pretplatnika. sa sve kljuĉem za šifriranje koji pretplatnik dobija od operatera ove mreţe.

da se ono ne bi podelilo. Nokija i FonKem (sada Sistem otvorenih talasa) su se sastali jula meseca 1997. kako bi na konzorcijumu oformili WAP – MeĊunarodni ugovor o korišćenju beţiĉne mreţe (wireless application protocol.MEĐUNARODNI UGOVOR O KORIŠĆENJU BEŢIĈNE MREŢE • Nekoliko razliĉitih tehnologija pojavilo se na trţištu i. WAP) . Motorola. vodeći proizvoĊaĉi: Erikson.

WAP • U WAP mreţi Internet pretraţivaĉ unutar mobilnog telefona putem beţiĉne veze komunicira sa WAP kontrolnim prolazom. • Što se tiĉe plaćanja. • Umesto toga. sigurnosni sistem „s kraja na kraj“ koji je kontrolisao SSL nije više moguć u WAP protokolu. . uveden je novi protokol pod nazivom: Sigurnosni sloj beţiĉnog transporta (engl: Wireless Transport Layer Security (WTLS)).

• Konekcija izmeĊu WAP kapije i mreţnog servera zato moţe biti osigurana uobiĉajenim SSL-om.509. a dijalog u mreţi sveden je samo na one sertifikate koji su neophodni.WAP • Sertifikati koji se koriste u WAP protokolu iskazani su u kompaktnijem obliku u odnosu na X. .

• Što se tiĉe plaćanja.JAPANSKI I-MOD SERVIS • S obzirom da je ovaj sistem zasnovan na paketnom prenosu podataka i on omogućava koncept uvek ukljuĉenog Interneta. I-MOD-ov kontrolni prolaz (kapija) je mnogo prohodniji od WAPove kapije i SSL-a. . • Konekcija se u ovom sistemu moţe vršiti izmeĊu pretraţivaĉa u mobilnom telefonu i bilo kog Internet servera.

OPERATER MOBILNE MREŢE U FUNKCIJI BANKARA • korisnik mreţe. sasvim je logiĉno da korisniku od strane mobilnog operatera budu naplaćene ove usluge posredovanja. skidanjem odreĊene svote novca sa telefonskog raĉuna. • S obzirom da je operater mobilne mreţe neka vrsta kanala posredstvom kog se vrši ova novĉana transakcija. . koristi svoj mobilni telefon i odgovarajući aplikacioni program smešten u SIM kartici.

SISTEMI PLAĆANJA PREKO TREĆIH LICA • • • • SONERA MOBILEPAY PAYBOX GiSMo Fundamo .

SONERA MOBILEPAY • Nakon što se korisnik registruje u sistem. • Mobilni korisnik poziva „nagradni broj“ (engl: premiumrate number). naplata za usluge se vrši direktno sa njegovog bankovnog raĉuna. moţe se sastaviti upotrebom SMS poruka. koji je jedinstven za svaku mašinu za prodaju sokova. ili sa kreditne kartice. • Korisnikov poziv zatim se upućuje na MobilePay server. i kupac. gde se identifikuje uz pomoć korisnikove pozivne karakteristike GSM mreţe. • Malo napredniji dijalog prilikom platne transakcije. • Ovo se koristi u situacijama kada koliĉina koju treba platiti nije unapred poznata. kao što je na primer informacija o koliĉini novca za uplatu. . ali i trgovac mogu na ovaj naĉin dobiti izveštaj o izvršenom plaćanju. Isto tako.

Paybox mobile to mobile plaćanje .

. Ova transakcija predstavlja plaćanje u fiziĉkom svetu.Paybox • Ova shema platnog prometa olakšava i plaćanje u materijalnom svetu. Za plaćanje u fiziĉkom svetu. takav je sluĉaj kada korisnik treba da plati voţnju taksijem. • Kada je u pitanju Internet plaćanje. kao i plaćanje preko Interneta za korisnike GSM mreţe. • Da bi otpoĉelo plaćanje. korisnik obaveštava trgovca o broju svog telefonskog ureĊaja. taĉnije uz pomoć GSM veze koju u fiksnoj mreţi zamenjuje SSL dijalog. Na primer. ova se informacija trgovcu prenosi manuelno. gde korisnik mobilnog telefona vrši uplatu trgovcu koji takoĊe raspolaţe GSM mobilnim telefonom. trgovac moţe biti zastupljen posredstvom Internet servera. na primer diktiranjem svog telefonskog broja. broj bi bio unesen u Internet formular i poslat posredstvom SSL-a do trgovĉevog Internet servera. • Za plaćanje posredstvom Interneta.

GiSMO sistem internet plaćanja za autorizaciju plaćanja .

da bi mu se omogućilo da prima pozive putem naroĉitog GSM broja. trebalo bi da je taj kôd ukucao autentiĉni korisnik GSM mobilnog telefonskog ureĊaja. . koristi se da bi se kod mreţnog operatera autentifikovao mobilni pretplatnik i. kojim putem je korisnik obavešten da je provera autentiĉnosti izvršena.• SIM kartica u GSM sistemu. mobilni telefon moţe biti podešen da omogući proveru identiteta i autorizaciju novĉane transakcije za regularnu (zakonski dozvoljenu) kupovinu na Internetu. • Zbog svega toga. • Ako je tokom kupovine na korisnikov mobilni telefon poslat odreĊeni kôd i. ako je ovaj kôd zatim ponovo ukucan posredstvom Internet kompjutera.

• Da bi koristila sistem. koji je povezan sa njegovim već postojećim bankovnim raĉunom ili raĉunom na kreditnoj kartici. • MeĊutim. • Identifikator raĉuna koristi se na isti naĉin na koji se koristi broj platne kreditne kartice prilikom kupovine na Internetu. kupac mora otvoriti Gizmo raĉun. takoĊe. . osim ako ne bude uspeo da uĊe i u korisnikov mobilni telefon. ako neoĉekivani napadaĉ na mušterijin raĉun otkrije ovaj broj. njegov pokušaj da kupuje sa ukradenom karticom biće osujećen i on neće moći da izvrši kupovinu. kupac mora ove raĉune povezati sa Gizmo identifikatorom raĉuna. • Korisnikov broj mobilnog telefonskog aparata takoĊe je povezan sa Gizmo raĉunom i koristi se za autorizaciju prilikom kupovine.

• Gizmo server skida novac sa korisnikovog raĉuna i dodaje na raĉun trgovca. • Kao i kod drugih mobilnih šema trgovine. • Server upućuje digitalnu priznanicu i kupcu i trgovcu. . trgovcu se i ovde naplaćuje procentualna duţniĉka nadoknada za svaku transakciju. • Ova priznanica dokazuje trgovcu da je kupac platio za uslugu i da roba moţe biti poslata na svoje odredište.

Fundamo arhitektura .

• Fundamo arhitektura se sastoji od centralnog servera koji odrţava raĉune u interesu svoje korisniĉke zajednice. • Predosetivši da će u sistemu postojati nekoliko razliĉitih platnih provajdera širom sveta. ova kompanija osmislila je Fundamoprema-Fundamo protokol (F2P) koji se moţe koristiti za transfer novca izmeĊu raĉuna kojim upravljaju razliĉite kompanije (provajderi) .

• Fundamo predviĊa razliĉite scenarije plaćanja. ali ih uopštava dajući Fundamo platni protokol (engl: Fundamo Payment Protocol (FPP)). . radeći izmeĊu razliĉitih mobilnih ureĊaja – posredovan protokolarnim slojem koji se još zove i adapter za korisniĉke raĉune. od kojih su neki sliĉni onima koji su opisani u Gizmo (GiSMo) i Pejboks (Paybox) sistemima.

igrati omiljenu igricu. platiti raĉune. gledati TV kanale. gde u naciji od 127 miliona ljudi ima preko 100 miliona korisnika mobilne telefonije. pa je i korišćenje usluga mobilnog plaćanja u ovoj zemlji u odnosu na fiksni interent najveće. ĉekirati i platiiti hotel a uskoro u Japanu kupiti i avio e-kartu koja će takoĊe biti i karta za ukrcavanje (boarding pass). Dosadno Vam je? Skinite. ĉitati i slati emailove. • Svi ovi servisi su bazirani na mobilnom web-u u Japanu. najnoviju seriju ili elektronsku knjigu koja Vas zanima da proĉitate dok ste u nekom od transportnih sredstava. . slušati muziku.Mobilno plaćanje u svetu • Izgubili ste se. dozvolite da Vas Vaš GPS navigator sa mobilnog telefona navodi. • TakoĊe moţete skupljati e-kupone. ili jednostavno idite da kupujete putem Vašeg elektronskog novĉanika.

.Mobilno plaćanje kod nas • Kako je vreme odmicalo razvijali su se i mobilni sistemi u Srbiji meĊutim sve je ostalo na domenu plaćanja sms porukama. tako da danas imamo sistem plaćanja parkinga po zonama kao i sisteme plaćanja tj. dopune telefonskih kredita pripejd korisnika.

koji prethodno registruju svoje "Viza" platne kartice za ovu uslugu u svojim bankama. Telekom-a Srbije. godine sa kompanijom "Viza Internešenel" i Mobilnom telefonijom Srbije (MTS). Korisnici sve tri mobilne mreţe.Mobilno plaćanje kod nas • Kompanija “Upaid” je uvela novu usluga mobilnog plaćanja koja predstavlja dalji razvoj pilot projekta zapoĉetog u oktobru 2006. jednostavnim slanjem SMS poruke. Telenor-a i Vip mobile-a. . imaju mogućnosti da dopune svoje pripejd raĉune za samo nekoliko trenutaka.

Zakljuĉak • Povezujući mobilni telefon. • Ovi sistemi susreću se sa istim preprekama sa kojima se susreću i platni sistemi fiksnog Interneta. kakav nemaju korisnici fiksne Internet veze. bilo sa raĉunom koji ĉuva izvesni platni servis. otvara se novi put u platnom prometu. bilo sa već postojećim platnim sistemima izmeĊu kupca i trgovca posredstvom mreţnog operatera. . kakav je na primer Paybox.