Τεχνολογία Επικοινωνιών

Δηζαγσγή
Η θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληώλ
(Κεθάιαην 1)
 Οη κεηαβνιέο σο ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο
ηερλνινγίαο επηθνηλσληώλ (Κεθάιαην 2)
 Οη επηπηώζεηο ηεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληώλ
(Κεθάιαην 3)

Αξρέο επηθνηλσλίαο κε ήρν θαη εηθόλα
(Κεθάιαην 16)
 Δμνπιηζκόο ήρνπ θαη εηθόλαο (Κεθάιαην 17)

Δθαξκνγέο ζπζηεκάησλ ήρνπ θαη εηθόλαο
(Κεθάιαην 18)

Σερλνινγία Δπηθνηλσληώλ
Σερλνινγία

Δίλαη ε αμηνπνίεζε γλώζεσλ,
εξγαιείσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ

Δπηθνηλσλία
Δίλαη ην λα κνηξάδεζαη πιεξνθνξίεο,
ζθέςεηο, ηδέεο.

΢πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο  ΢πζηήκαηα επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ  ΢πζηήκαηα ηερληθνύ ζρεδηαζκνύ  Οπηηθά ζπζηήκαηα  ΢πζηήκαηα παξαγσγήο γξαθεκάησλ ΢πζηήκαηα ήρνπ θαη εηθόλαο  .

4)  Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (Μάζεκα 1.5) θαη Θέκαηα γηα ΢πδήηεζε θαη Δπαγγέικαηα ΢ρεηηθά κε ηελ Σερλνινγία Δπηθνηλσληώλ (Μάζεκα 1.3)  Σύπνη ΢πζηεκάησλ Δπηθνηλσλίαο (Μάζεκα 1.5)  .Καηανόηζη ηων ζυζηημάηων επικοινωνιών (Κεθάλαιο 1) Καζνιηθό Τπόδεηγκα ΢πζηεκάησλ θαη Τπόδεηγκα ΢πζηήκαηνο Δπηθνηλσλίαο (Μάζεκα 1.2)  Μνξθέο Δπηθνηλσλίαο (Μάζεκα 1.1)  Έλλνηεο Δπηθνηλσλίαο (Μάζεκα 1.

Καζνιηθό Τπόδεηγκα ΢πζηεκάησλ Δίζνδνο Γηαδηθαζία Έμνδνο Αλάδξαζε Αλάδξαζε .

Δίζνδνο (Input) Πιεξνθνξίεο  Τιηθά  Δλέξγεηεο   Οηθνλνκηθνί πόξνη  Αλζξώπηλε πξνζπάζεηα .

Αλαθέξεηαη. Πεξηιακβάλεη ηερληθέο δηαδηθαζίεο.Γηαδηθαζία (Process) Πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο. βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνπνηνύληαη νη είζνδνη γηα λα πξνθύςεη ε έμνδνο. . θαζώο θαη έλλνηεο θαη αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ηερλνινγία. ζηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ (εηζόδσλ). δειαδή.

άιιεο επηζπκεηέο άιιεο αλεπηζύκεηεο.Έμνδνο (Output) Δίλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηώλ. . Μπνξνύκε λα έρνπκε πνιιέο εμόδνπο.

Αλάδξαζε (Feedback) Δίλαη θάηη πνπ επηηειείηαη κε ηελ αλαηξνθνδόηεζε ησλ εμόδσλ θαη έρεη επίπησζε ζην ζπλνιηθό ζύζηεκα. Απνβιέπεη θπξίσο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. .

Τπόδεηγκα ΢πζηεκάησλ Δπηθνηλσλίαο ΜΗΝΤΜΑ ΑΝΑΓΡΑ΢Η ΓΙΑΤΛΟ΢ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ ΢Τ΢ΚΔΤΗ ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ΢ Σν ΢ύζηεκα κεηαγσγήο θαηεπζύλεη ηηο θιήζεηο ΓΔΚΣΗ΢ .

Έλλνηεο Δπηθνηλσλίαο Δηθόλα ζε εθεκεξίδα πνπ έγηλε κε Η/Τ ΢ρεδηαζκόο Κσδηθνπνίεζε Απνζήθεπζε Μεηάδνζε Αλάθηεζε Μέζν απνζήθεπζεο Λήςε Απνθσδηθνπνίεζε .

εμ αηηίαο ηεο νπνίαο έλα αληηθείκελν ειθύεη θάπνην άιιν. . αλάινγα κε ην κέγεζόο ηεο. Einstein: Η κάδα ελόο αληηθεηκέλνπ θακππιώλεη ην ρώξν-ρξόλν γύξσ από απηό.Επιζηημονικά Δεδομένα Βαξύηεηα Newton: Δίλαη κία αόξαηε δύλακε.

Μνξθέο Δπηθνηλσλίαο  Αλζξώπηλε επηθνηλσλία …  Σειεπηθνηλσλία …  Δπηθνηλσλία δώσλ …  Δπηθνηλσλία κε κεραλήκαηα … Γηαπινθή έρνπκε όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλδπαζκόο ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο .

Αλζξώπηλε επηθνηλσλία Ννεκαηηθή γιώζζα Σν ζύζηεκα Braille .

Σειεπηθνηλσλία ΢εκαηνθόξνο .

Δπηθνηλσλία δώσλ  Μέιηζζεο Μεηάδνζε κελπκάησλ κε ρνξό  Γειθίληα  Φάιαηλεο Δπηθνηλσλνύλ ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζεηξά ήρσλ. κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ δηαξθνύλ 30’. άιιν δεκνθηιέο ηξαγνύδη . Δπηθνηλσλνύλ κε ηξαγνύδηα. πςειήο έληαζεο. Γηαθνξεηηθέο νκάδεο – δηαθνξεηηθό ηξαγνύδη Κάζε ρξόλν.

Έιεγρνο ςύμεο.Δπηθνηλσλία κε κεραλήκαηα  Δξγαζία κε Η/Τ Γαθηπινγξάθεζε – Δκθάληζε ζε νζόλε – Δθηύπσζε  Θεξκνζηάηεο  ΢ύζηεκα ειέγρνπ κε ππνινγηζηή Μεηξάεη ηε ζεξκνθξαζία ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη θαη ελεξγνπνηεί ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο. αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή. Έιεγρνο παξαγσγήο κε ξνκπόη. Έιεγρνο θσηηζκνύ θηηξίσλ. .ά. θ.

Σύπνη ΢πζηεκάησλ Δπηθνηλσλίαο Δπηθνηλσλίεο δεδνκέλσλ …  Σερληθόο ζρεδηαζκόο …  Οπηηθή …   Γξαθηθή παξαγσγή … Ήρνο θαη εηθόλα …  Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα …  .

Δπηθνηλσλίεο δεδνκέλσλ Υξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ππνινγηζηέο. . Έρνπλ γίλεη κέξε όισλ ησλ άιισλ ηερληθώλ δηαδηθαζηώλ επηθνηλσλίαο.

Σα ζπζηήκαηα ηερληθνύ ζρεδηαζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα παξαγσγή ζρεδίσλ. θαηά ηελ νπνία από ην ζθαξίθεκα πξνθύπηεη ην ηειηθό πξντόλ. Σερληθόο ζρεδηαζκόο (αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ή κεραλνινγηθή ζρεδίαζε ή κεραληθόο ζρεδηαζκόο) γίλεηαη ζήκεξα κε ππνινγηζηέο – CAD (Computer Aided Design).Σερληθόο ζρεδηαζκόο Πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία. .

Οπηηθή Ο πην θνηλόο ηύπνο νπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε θσηνγξαθία. ηα θσηνεπαίζζεηα πιηθά. ηηο νπηηθέο ίλεο. . ηηο αθηίλεο Laser θαη ηα νινγξαθήκαηα. Σα νπηηθά ζπζηήκαηα είλαη πην πνιύπινθα από κηα απιή θσηνγξαθία. Αλαθέξνληαη ζηηο αξρέο ηνπ θσηόο. ηνπο θαθνύο.

Γξαθηθή παξαγσγή Βάζε ησλ ζπζηεκάησλ γξαθηθήο παξαγσγήο είλαη ε κειάλε θαη ην ραξηί (γλσζηά θαη σο εθηππώζεηο). γπαιί. πέηξα. Γξαθηθή παξαγσγή αληί γηα κειάλε κε ηήμε ζθόλεο (πνύδξαο) … θαη αληί γηα ραξηί άιιν πιηθό (παλί.) . θιπ.

Ήρνο θαη εηθόλα Ραδηόθσλν θαη ηειεόξαζε. .

Φαθνί Οπηηθά ζπζηήκαηα. Λήςε εηθόλσλ Δηθόλα Σειεθσληθέο γξακκέο Γξαθηθή παξαγσγή Υάιθηλν ζύξκα. αιιά θαη ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ηα ζπλδέεη όια κεηαμύ ηνπο. δεδνκέλα .Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα Τπάξρεη επηθάιπςε. νπηηθή ίλα Φσλή.

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί ή θαη όρη. Αλάπηπμε Δίλαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα κε ζθνπό ηελ επίιπζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. .Έξεπλα θαη Αλάπηπμε Έξεπλα Δίλαη ε αλαδήηεζε λέαο γλώζεο. Δίλαη ζεκαληηθή αλζξώπηλε θαηάθηεζε.

Δπαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία επηθνηλσληώλ Σερληθόο ηειεπηθνηλσληώλ  Σερληθόο ηειεόξαζεο  Φσηνγξάθνο  Δηθνλνιήπηεο Σππνγξάθνο  Καζεγεηήο θιπ.  .

Η ηερλνινγία βνεζά ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο Πξόβιεκα αθνήο Τπόηηηινη – Ννεκαηηθή γιώζζα – Δηθόλα Πξόβιεκα όξαζεο Ηρεηηθά κελύκαηα – Αθή (ζύζηεκα Braille) Πξόβιεκα Οκηιίαο Γάζθαινο Οκηιίαο – ΢πζθεπέο παξαγσγήο ηόλσλ πνπ δηακνξθώλνληαη ζε ιέμεηο Πξόβιεκα Παξαιπζίαο .

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο Ανάδπαζη Οπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ Έπεςνα Πποζδιοπιζμόρ λύζεων Αξιολόγηζη λύζεων Τελική λύζη (Εθεύπεζη – Καινοηομία) .

Ú.