PROSODI DAN SUPRASEGMENTAL

PROSODI
Trask, R.L. (1996:343) Mengatakan bahawa prosodi itu ialah unsur fonologi yang ranahnya lebih luas daripada sebuah segmen bunyi bahasa. Beliau juga mengatakan bahawa realisasinya hanya dapat dihuraikan dengan merujuk kepada ranah yang berhubungan dalam ujaran yang sama.

D. (1977:373) Mengenal pasti unsur – unsur yang wujud dalam ranah ujaran tersebut. Crystal. Beliau menggunakan istilah suprasegmental apabila merujuk kepada unsur prosodi ini. .

kadar tuturan dan sebagainya. Unsur – unsur itu adalah seperti kelangsingan. Prosodi itu sebagai bidang kajian bunyi yang mengkaji bunyi.bunyi yang mengiringi bunyi – bunyi segmental dalam ujaran. tekanan. jeda. .

FONEM SUPRA-SEGMENTAL Konsep kontras dalam bunyi penggalan . itu boleh juga dipakai untuk bunyi bukan penggalan. Bunyi – bunyi penggalan disertai juga dengan bunyi supra – penggalan. Mungkin dalam bahasa Melayu tidak semua bersifat fonemis. tetapi dalam bahasa lain unsur supra-penggalan bersifat fonemis. .

iaitu tekanan. . Ada empat unsur supra-penggalan yang selalu bersifat fonemis dalam bahasa – bahasa lain. suprasegmental adalah kajian terhadap penyertaan struktur rima bunyi.bunyi pertututran dalam setiap pewujudan bunyi bahasa.Dalam linguistik. tona persendiaan. panjang pendek.

Maksudnya ciri suprasegmental hadir bersama – sama fonem penggalan dengan cara menumpangi atau menindihi bunyi penggalan .Fonem Suprasegmental  Fonem supra segmental yang juga disebut fonem suprapenggalan ialah ciri sifat bunyi yang menindihi atau menumpangi sesuatu fonem.

Tekanan    Tekanan ialah ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. Dalam bahasa Melayu tekanan berlaku pada vokal. . Unsur tekanan ini lebih sesuai dibicarakan dalam perkataan. Bunyi penggalan tidak mempunyai unsur ini. Tekanan wujud pada suku kata perkataan. Ini biasanya ditandakan dengan [ „ ] .

misalnya [ ru‟mah]. Tetapi . tekanan keras selalu berlaku pada suku kata kedua dalam perkataan.Dalam bahasa Melayu. yakni berkontras dalam pasangan terkecil. ada bahasa yang menggunakan unsur tekanan ini bagi membezakan perkataan. dan [ kam‟ pung].  Tekanan dalam perkataan bahasa Melayu lazimnya berlaku pada suku yang kedua seperti dalam perkataan ki ta ba pa sa tu  .

dan ex‟port. Kalau tekanannya di suku kata awal „export. Dengan itu unsur tekanan itu juga boleh dianggap sebagai unsur fonemis dalam bahasa Inggeris. tetapi ex‟port bermakna „benda yang dieksport‟. iaitu suatu fonem / „ / . ia bermakna „ perbuatan mengeksport‟.sambungan  Misalnya bahasa Inggeris membezakan pasangan seperti „export .

. walaupun mana – mana bunyi boleh dipanjangkan. Dalam bahasa Melayu unsur ini tidak ada. Ini bukan bunyi yang diucapkan dua kali. Bunyi panjang itu memang sifatnya panjang. tetapi ia tidak membawa apa – apa kepentingan fonemis. atau bunyi biasa yang diucapkan dengan panjang.Panjang Pendek  Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek.

sambungan  Unsur panjang pendek ini diberi lambang [ : ] yang dipanggil mora. ] dikatakan setengah mora. [ : : ] dikatakan dua mora dan [ . . [ : ] dikatakan satu mora. Ada bahasa yang memakai unsur ini sebagai fonemis atau dapat membezakan erti.

 . Jadi ternyata unsur / : / bertaraf fonem. dan [ši:p] „kambing biri – biri [sit] „ duduk‟ dan [si:t] „ tempat duduk. Dalam bahasa Inggeris ada pasangan terkecil seperti [ šip ] „kapal‟ .

sisian dan getaran boleh dipanjangkan.  Dalam bahasa Arab . konsonan sengau. panjang pendek bunyi disebut “harkat” Pada umumnya bunyi – bunyi vokal . . geseran.

lain dalam menimbulkan pola lagu dalam perkataan yang dipanggil tona itu.Tona    Tona merupakan unsur lagu yang ada pada sesuatu perkataan Tona merupakan naik turunnya suara dalam pengucapan perkataan. Kalau dalam ayat dipanggil intonasi atau lagu ayat. panjang pendek. Tona ini mungkin mempergunakan unsur lain seperti nada . kelantangan. tekanan dan lain. . Unsur ini khusus dibincangkan dalam lingkungan perkataan sahaja.

sambungan   Bahasa Mandrin memakai empat tona: datar meninggi turun – naik menurun „ ˘ ` [ma] [ma] [ma] [ma] „ibu‟ „guni‟ [mai] „kuda‟ „menanam‟ „marah‟ [mai] „membeli‟ [mai] „menjual Tona Tona Tona Tona .

 Yang kedua memakai tanda nombor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona seperti berikut: Tona Tona Tona Tona tinggi ( keras) sederhana tinggi (keras) rendah (lemah) sangat rendah (sangat lemah) 1 2 3 4     .

 .Persendian / Jeda Jeda yang juga disebut persendian ialah ciri atau unsur hentian (senyap) dalam ujaran sebagai tanda memisahkan unsur linguistik iaitu perkataan .  Jeda dilambangkan [ + ]  Dalam bahasa Inggeris jeda membezakan makna. ayat atau rangkaikata .

Contoh bahasa Inggeris I scream / ai + skri:m / “saya menjerit” Ice scream /ais + kri:m/ “eskrim” .

Contoh bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat rangkaikata yang boleh mengelirukan makna sekiranya tidak dipakai tanda jeda. Contoh :  / belikan + tin / “membelikan tin =tin yang dibeli”  /beli + kantin/ “membeli kantin = kantin yang dibeli “  .

.Sebenarnya jeda / persediaan merupakan unsur pembeza dalam bahasa. Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat / #Saya membaca buku kakak #/ Maksudnya : Saya membaca buku kepunyaan kakak. / #Saya membaca buku#kakak/ Maksudnya : Saya memberitahu kakak bahawa saya membaca buku.

    /#Kami makan sate kambing#/ Maksudnya : Kami makan sate daging kambing. /#Kami makan sate#kambing/ Maksudnya : Kami memberitahu kambing bahawa kami makan sate. .

Intonasi juga disebut lagu bahasa. Intonasi ialah turun naik nada suaradalam pengucapan ayat atau frasa.Intonasi    Intonasi ialah turun naik nada suara dalam pengucapan ayat atau frasa. Dalam bahasa Melayu terdapat berbagai – bagai intonasi atau lagu terdapat pada ayat. . Intonasi juga disebut lagu bahasa.

Ayat tanya yang mengambil kata tanya ( mana. apa) dan partikel – kah   Mereka telah bertolak ke Makkah ? Benda itu apa? . Beliau belum pernah ke sana .  Ayat tanya :   Intonasi meninggi pada akhir ayat.Contoh Lagu 1  Ayat berita:  Intonasi menurun pada akhir ayat   Warna kain itu sungguh cantik. siapa. bagaimana. berapa.

   Apabila kita bertutur kita mengguakan ayatayat yang diucapkan secara bersambung – sambung. kepanjangan. Ayat. . jeda dan tona secara kombinasi turut membentuk intonasi ayat dan digunakan dalam perkataan.ayat yang dituturkan itu turut menggunakan intonasi atau lagu bahasa yang berbeza – beza Semua jenis ciri suprasegmental atau suprapenggalan iaitu tekanan.

Lagu II        Intonasi golongan ini diakhiri dengan menaik. Nada atau tinggi rendahnya penyuaraan dilambangkan : \\ menurun beransur –ansur \ menaik pada bukan akhir ayat // menaik beransur – ansur = tinggi tetapi mendatar ʊ menurun dan menaik . Ayat tanya yang tidak mengambil kata tanya atau partikel – kah diujarkan dengan menggunakan intonasi ini.

SEKIAN TERIMA KASIH .

: 294:294 .4 ..4394-. 0:09.4 .459. :294:.3078 :09..8.

 3.52. 65.91..4394-.4/.:29. 1..5 ...2.5 4.5.25.5 .3.1.2.7. 9.217.:.51.5.544/32.6 /32...5...51/3 /3 2..5 .52.51/3 .5/6345392.: .5.5..0.544/32.8.5.

25.&/5.1.. 1.2 .5 2.2 &.244/.3.2.44/.2../22....2.2 &.5 5:974/.54.0.44/.2.:..44/.:.&../22.0./2275.5497.79:1.2.0.2:15.2 .2.&./22..2.0. 15..2 &.0.44/9.4/./22.44/.0. &..2 /..2.95.55....2.1./2 ..2.44/..2:15..44/.

444/9.4/5 .5:.5:.2..5 2.2:15.44.2.5:..4/5 .4/5 ..2.4/5 .44.2.5:.4/5 /.5:.2.. .2:15.2..2...44..44..2..5:..44.2.4/5 ..1.2.2.44.2.

65./..9.3.:.1.955.7.65.65.7..9.5.1..955.:.  /. :.:..3...3943. ...:...:. 3.91.3.:. ./..  5.7.:.65..7.7.3../9/. 1.4750..1:/.25.8 5...3.91.:.5.1.9.:...5..:.4750.3. .3.1:/...25..3. 5..:.  5.4/.9.1...65.

. 1.1.5.. .57./9.9.545../34795..5.5..29.....2 3..22.:4557.7.95.57.5.2:.4/32.5.5.. 1..7.. 4..5.:45957. .  /.29. .4.9. 5.. .2.5.. . /9.. 51.1..4394 .23 92..65.22 . 5..3./9.63.23 2..:50.7. .65.. :..7.

./9.7./3..2.92.45.2..5..

.92.2..2.45./3./9...5. 7.

9.4/5 :.9..72. ..4/5 .72...5:0./9:.5:0.4/5  .510../9:.510..

.

5.5.5/9/..4792.1.5...:.65.3.75..:. :79.55....3. .25.9.:0.:.5 1..264/5.65.1.2.5/9/..:45./.65..5  1..5.9..51.:...515. &4. 455.5.5 27... /.2..2.5 .92.5. .5:09:79.9. .3..3. 44/5.

.9...1.52..65..2 .5 )) 4595/9.5.5.5455...5:9 ) 45.551...5:9 ..5.5 13...9 Á 45951....9..55.545.1.2..23 2.245.5...2 .5..4/3 2./2..5:9 ..5:9.5951.: 5.2/9.27.1.5:9 45.92...1.4/.65.. 45.7.5 45.29..23 2.5:9 4595/9..2/9.5.7.2915.:5 !..7451..5 15..:6365.75.5.9.

 .

     .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful