You are on page 1of 25

i, belli bir iyerinde srdrlen benzer etkinlikler grubudur. i mesleki bilgi ve becerilerin uygulamaya konulmasdr (Usluer, 2005, s. 6).

Meslek, insanlara yararl mal ya da hizmet retmek ve karlnda para kazanmak iin yaplan, belli bir eitimle kazanlan, sistemli bilgi ve becerilere dayal, kurallar toplumca belirlenmi sistemli etkinlikler btndr (Kuzgun, 2003, s. 3).

Meslek (tanm2) belirli bir renim ve tecrbe sonunda kazanlan bilgi ve beceriler yoluyla, belirli alma kurallarna uyularak yaplan almalar olarak ifade edilebilir (enatalar, 1978).

Kariyer, bireyin i yaamnda bulunduu pozisyonlar, bu pozisyonlarla ilgili tutum ve davranlar ile yapt ileri iermektedir (Ayta, 1997).

i ve meslek danmanl;
bir bireyin kendisini tanmas, iler, meslekler ve i dnyas hakknda bilgi

sahibi olmas; kendisi ile iler, meslekler ve rgtleri karlatrmas ve bir istihdam ve geliim plan oluturmas iin bireye yaplan profesyonel ve sistematik yardm etme ve destek srecidir.

iKURun i danman tanm: iin (ve meslein) gerektirdii zellikler ile iin (ve meslein) gerektirdii nitelik ve artlar karlatrarak, bireyin istek ve durumuna en uygun ie (ve meslee) ynlendirilmesi; gerektiinde kiinin mesleki niteliinin artrlmas iin ilgili eitim imkanlarndan yararlandrlmas, ie (ve meslee) yerletirilmesi, ie (ve meslee) uyumunun salanmas; iverenlerin beklentilerine uygun eletirmenin yaplmas.

i ve meslek danmanlnn amac: bireylerin kendilerini ve i dnyasn tanmalarn salayarak; i yaamnn deiik evrelerinde bireylerin kar karya kaldklar i ve meslek seimi, i ve meslekte ilerleme, i ve meslek deitirme, i ve meslekte tatmin olma ve kendilerini gelitirme gibi konularda bireysel ve grup olarak yardmc olmak ve profesyonel destek vermektir

KISACA i ve meslek danmanlnn amac: birey veya grup olarak kendilerini tanma, i dnyas ve meslekler hakknda bilgi verme, istihdam ve kendilerini gelitirme konularnda destek olmak

ve meslek danmanlnda Hedef kitle: i yaamna ilk defa katlan yeni mezunlar, kariyerinin ykselme aamasnda olanlar, kariyer dzlemesi sorunu yaayanlar, i ve meslek tatmini dk olanlar, i ve meslek deitirmek isteyenler, i yaamnda ayrmcla urayanlar, i yaamnda dezavantajl durumda olan gruplar, emeklilii yaklaan kiiler,

ve meslek danmanlnda Hedef kitle: Meslek seme aamasnda olanlar, Mesleki becerilerini gelitirmek isteyenler, Mesleini deitirmek isteyenler, Genel lisede alan, meslek lisesinde meslek alan ve dal seiminde, lise sonras eitim program tercihlerinde bilgi ve yardma ihtiyac olan renciler, Yaygn eitim programlarna katlmak isteyen (Kurum igc yetitirme kursu, mesleki eitim merkezi, halk eitim merkezi vb.), bir meslek alan ve eitim programn semede yardma ihtiya duyan kiiler ile bir st eitim kurumuna ynelmek isteyen temel retim rencileri

Psikolojik Danma sreleri Gerard Egana (1998) gre aamal danma modeli : 1. Aama: Problemin Aydnlatlmas 2. Aama: Amalar Oluturma 3. Aama: Harekete Geme

Kepeolu'na gre danma modeli : 1. Yaplama 2. Problemi ortaya koyma 3. zm iin gerekenleri ortaya koyma 4. Sonulandrma

Psikolojik danma sreci Psikolojik Danma ve kariyer danma sreci eletirmesi Kariyer danmanl ve psikolojik danmanlk arasndaki benzerlikler ve farklar Danan ynlendirme hangi aamada olur????

Adayn kiiliine saygl olmaldr. Kiilikten ok davran ile ilgili sorular sormaldr. Adayla empati kurarak onu rahatlatmaya almaldr. Adayn anlatmlarna ve sorularna frsat vererek iyi bir dinleyici olmaldr.

Grmeyi kiisel yarglar, davran kalplarndan uzak tutarak objektif bir biimde yrtmelidir. Grmeyi grme planndan yararlanarak standart bir biimde yrtmeli ve adayn anlatmlarn kaydetmelidir. Zaman ve sre nceden belirlenmeli ve aday bu konuda yine nceden haberdar edilmelidir. Grmenin sonucu konusunda aday yazl veya szl olarak bilgilendirilmelidir. Grmeyi denetim altnda tutmaldr.

Danan tanma Meslek alanlarn, ilgili i ve pozisyonlar hakknda gncel bilgi toplama lgili mevzuatn incelenmesi ve zetlenmesi (temel igren haklar, izinler, sendikal haklar, iveren haklar, grev ve lokavt bilgileri, bamsz-baml-kamu sigortallk, i akdinin sonlandrlmas, tazminat ynetimi vb) Danan zellikleri ve i ve meslek bilgilerini eletirme

Danann hazrlanmas
ARAMA TEKNKLER VE ZGEM HAZIRLAMA ETKL GRMES TEKNKLER GRMES (MLAKAT) VERENN SORABLECE SORULAR VEREN TARAFINDAN BEENLMEYEN DAVRANILAR ADA GRME TEKNKLER HAKKINDA TEMEL BLGLER PROBLEM ZME/KARAR VERME TEKNKLER TEMEL GRMCLK

DANIANI TANIMA
Mesleki danmanlkta anamnez Anamnez kavram: Tanya Yardmc Olabilecek Bilgi ve Verileri Toplamak Amacyla Doktorun Hastay ve/veya yaknlarn Sorgulayarak Yapt Aratrma

Mesleki danmanlkta anamnez:


Danann: nitelikleri, becerileri gemi deyimleri ve meslekle ilgili sahip olmas gereken niteliklerle kendi niteliklerinin karlatrlmas Zayf ynleri?

Mesleki danmanlkta anamnez:


Danann ynlendirilmesi iin gerekli temel

bilgi ve verileri toplanmas, gl ve zayf ynlerinin belirlenmesi ve meslekle eletirmenin yaplmasna olanak salayacak danan verilerinin deerlendirilmesi

Anamnez uygulamas iin ikili gruplarn oluturulmas

Ayn zamanda, adayn da grme sresince dikkat etmesi gereken birtakm kurallar vardr. Bunlar ksaca yle zetlemek mmkndr (Grz ve Yaylac, 2009, s. 147-148): iin zellikleriyle kendi sahip olduu zellikleri karlatrmak, zgemi hazrlamak, Prezantabl (iyi giyimli) olmak, benden dilini iyi kullanmak,

Sorulan sorular doru yantlamak, i ve kurumla ilgili sorular sormak, Grmeye zamannda gitmek, nceden grmecinin ad, kurumun yaps, rn ve hizmetleri, Pazar iindeki durumu vb. konularda aratrma yaparak bilgi sahibi olmak, Kiisel yetenekleri, baarlar, performans ortaya koymak vb.