Hoạt động tài trợ của NHTM trong xuất khẩu

LOGO

www.themegallery.com

LOGO

Hoạt động tài trợ của NHTM trong xuất khẩu

1

Vai trò của hoạt động xuất khẩu NHTM với hoạt động xuất khẩu Nội dung của hoạt động tài trợ ngoại thương

2

3

LOGO Vai trò của hoạt động XK đối với nền KT 1 2 Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 3 Mở rộng và thúc đầycác quan hệ KTĐN Đem lại nguồn thu ngoại tệ chủ yếu .

. thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.com LOGO NHTM với hoạt động xuất khẩu KHÁI NIỆM  Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà họat động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay.www.themegallery.

www. phát triển các nghiệp vụ ngoại thương.  Mở rộng.themegallery.  Thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các DN XNK.  Giảm thiểu rủi ro các DN. .com LOGO NHTM với hoạt động xuất khẩu  Tham gia với vai trò là trung gian tài chính.

LOGO Nội dung của hoạt động tài trợ Nhờ thu kèm chứng từ Forfaiting Chiết khấu hối phiếu Forfaiting Hoạt động tài trợ ngoại thương Factoring Tạm ứng cho nhà XK Trong khuôn khổ chứng từ .

www. . vận đơn.Ngân hàng này sẽ chuyển tiếp chứng từ đến Ngân hàng cần giao dịch với chỉ thị giao chứng từ khi đã thanh toán. hoặc chấp nhận thanh toán.com LOGO Tài trợ trong khuôn khổ nhờ thu kèm chứng từ KHÁI NIỆM  Là phương thức trong đó Nhà xuất khẩu uỷ thác các chứng từ về hàng hóa. và các chứng từ khác cho Ngân hàng của mình.themegallery. bảo hiểm.

Nhờ thu trả ngay D/P (Documents against payment): Bên nhập khẩu phải thanh toán ngay khi nhận chứng từ .LOGO Tài trợ trong khuôn khổ nhờ thu kèm chứng từ Phân loại 1 2 Nhờ thu trả chậm D/A: cho phép người mua không phải thanh toán ngay nhưng phải ký chấp nhận thanh toán trên hối phiếu có kỳ hạn. .

vẫn nằm trong sự kiểm soát của ngân hàng đến khi được chấp nhận hay thanh toán được thực hiện.  Đối với 2 ngân hàng: Tham gia với vai trò là trung gian tài chính. mở rộng tín dụng ngoại thương và quan hệ với các ngân hàng khác. . www.com Một số lợi thế  Đối với Nhà xuất khẩu: Các chứng từ cũng là chủ quyền đối với hàng hóa.themegallery.LOGO Tài trợ trong khuôn khổ nhờ thu kèm chứng từ Hạn chế:  Nảy sinh các nhu cầu vốn đối với nhà XK  Thông thường phương thức này áp dụng để tài trợ ngoại thương với thời gian ngắn hạn. thu được các khoản phí.

nhà xuất khẩu không chỉ được hưởng một một lãi suất chiết khấu thuận lợi mà còn cải thiện được bảng cân đối của mình. yêu cầu người mua chịu trả một số tiền xác định vào một thời gian và ở một địa điểm nhất định cho người thụ hưởng  Nhà xuất khẩu có thể nhận trước tiền bằng cách mang chúng đến ngân hàng phục vụ mình xin chiết khấu  Với nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu. .www.themegallery.com LOGO Nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu  Hối phiếu là chứng chỉ có giá do người bán chịu lập.

.www.themegallery.com LOGO Tài trợ trong khuôn khổ chứng từ KHÁI NIỆM  Là hình thức tín dụng của Ngân hàng cho nhà xuất khẩu trên cơ sở chiết khấu bộ chứng từ trước khi đến hạn thanh toán.

LOGO Tài trợ trong khuôn khổ chứng từ Phân loại 1 Chiết khấu truy đòi: Là việc ngân hàng sau khi chiết khấu bộ chứng từ. sẽ truy đòi nhà xuất khẩu nếu đến hạn thanh toán bên nhập khẩu từ chối thanh toán 2 Chiết khấu miễn truy đòi: Là việc Ngân hàng mua đứt bộ chứng từ. . do đó Ngân hàng sẽ chịu toàn bộ rủi ro nếu bên nhập khẩu không thanh toán khi đến hạn.

www.  Mức độ tạm ứng phụ thuộc vào khả năng của nhà XK.  Nhà XK phát sinh nhu cầu tài trợ để khắc phục tình hình bất cập về tài chính cho đến khi thu được lợi nhuận từ XK. Sử dụng chủ yếu đối với các nhà xuất khẩu không có đủ khả năng thanh toán.themegallery. sự bảo đảm và nhạy cảm về giá của hàng hóa .com LOGO Tạm ứng cho nhà xuất khẩu  Là hình thức tài trợ ngắn hạn.

themegallery. thực hiện các thủ tục cần thiết để được tạm ứng  . điều kiện thực hiện thủ tục tạm ứng Đối với nhà xuất khẩu  Khi không đủ khả năng thanh toán thì có thể đề nghị ngân hàng tạm ứng  . đảm bảo cuộc giao thương được diễn ra thuận lợi.Lợi ích: Khắc phục được tình hình bất cập về tài chính cho đến khi thu được lợi nhuận từ việc XK. giú được những hợp đồng và khách hàng quan trọng đối với DN… Đối với ngân hàng  .Chứng minh khả năng trả nợ của mình.Sau khi kí kết hợp đồng cho tín dụng XK.Lợi ích: Nhận được phí từ hoạt động tạm ứng sau khi DN nhận được lợi nhuận từ việc xuất khẩu ( nguồn thu ngoại tệ) .Đưa ra quyêt định tạm ứng  . căn cứ vào khả năng trả nợ của DN mà Ngân hàng sẽ ra quyết định tạm ứng  .com LOGO Tạm ứng cho nhà xuất khẩu Yêu cầu.www.

. tránh các rủi ro về không trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ của người mua.  => Từ đó hình thành một quan hệ tài chính liên quan tới ba bên gồm công ty mua nợ (ngân hàng.themegallery. người bán hàng hoá hay cung ứng dịch vụ và người mua hàng hoá hay nhận dịch vụ.com LOGO Factoring-Bao thanh toán xuất khẩu KHÁI NIỆM  Factoring là chuyển nợ của người mua hàng (con nợ) từ người bán hay cung ứng dịch vụ (chủ nợ cũ) sang công ty mua nợ (chủ nợ mới). Công ty mua nợ đảm bảo việc thu nợ.www. tổ chức tài chính).

và thu nợ khi đến hạn…)  Tài trợ tiêu thụ.com LOGO Các nghiệp vụ của factoring  Mua lại các khoản nợ tiền hàng và thực hiện thanh toán ngay cho nhà xuất khẩu  Cung cấp dịch vụ( hạch toán sổ sách. nghiệp vụ ủy nhiệm thu thống kê bán hàng.www. kế toán nợ. các bản sao kê tài khoản định kỳ.themegallery. đảm bảo đầy đủ cho các khoản bán hàng đã được chấp nhận .

LOGO Nhà xuất khẩu 1 HợpQuy trinh nghiệp vụđồng xuất khẩu factoring 6Nhà nhập khẩu 2 6 Bán các Ủy nhiệm khoản Thanh toán 5 Chuyển thu thanh toán 80%+20% nhượng cần phí đòi 4 7 Thanh 3 toán Export Factor Import Thanh Factor toán .

.  ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG: .themegallery. -Cải thiện được khả năng tín dụng đối với ngân hàng. Nhược điểm Dịch vụ Factoring chỉ phù hợp với các doanh nghiệp đã chiếm lĩnh được thị trường rộng và thỏa mãn được điều kiện sau.Đa dạng hoá hoạt động của ngân hàng.      .Nghiệp vụ fact ring đã khắc phục được những ảnh hưởng của tín dụng thương mại.com LOGO Factoring-Đánh giá Ưu điểm  ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP: -Bảo hiểm rủi ro cho các doanh nghiệp -Giúp tiết kiệm cho doanh nghiệp. Doanh thu tính đối với từng nước. -Cải thiện bảng cân đối kế toán. -Không cần phải ký hợp đồng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Quy định về doanh thu xuất khẩu hàng năm. Chỉ cung ứng cho các nhà tiêu thụ.www. Cơ cấu khách hàng thay đổi ở mức có thể chấp nhận được. chế biến ở các nước công nghiệp. Thời hạn thanh toán không quá 120 ngáy.

www.themegallery. đặc biệt miễn truy đòi. tín dụng forfaiting là tín dụng trung và dài hạn.com LOGO Forfaiting-Bao thanh toán tuyệt đối KHÁI NIỆM  Là dịch vụ tài trợ xuất khẩu thông qua chiết khấu các khoản phải thu xuất khẩu bằng hối phiếu. . kỳ phiếu và các công cụ chuyển nhượng khác với điều kiện miễn truy đòi người bán. theo mức lãi suất cố định đến 100% trị giá hợp đồng.

LOGO Nhà xuất khẩu (Forfaitist) 1 Quy trình nghiệp vụ Hợp đồng xuất khẩu Nhà nhập khẩu 2 5 Hợp đồng Forfaiting Đề nghị đảm Thanh bảo hợp pháp Hợp đồng toán được đảm bảo 4 3 NH tài trợ (Forfaiteurs) Ngân hàng bảo đảm .

 Nhà xuất khẩu được tài trợ đến 100% giá trị xuất khẩu.  Nhà xuất khẩu thoát khỏi công việc quản lí tín dụng  Thu hồi ngay được vốn và mở rộng tín dụng trung dài hạn tăng thị phần.www.com LOGO Forfaiting-Đặc điểm  Chuyển các khoản thu xuất khẩu trả chậm thành trả ngay.  Giảm thiểu được rủi ro lãi suất và tỷ giá do được thanh toán ngay và áp dụng lãi suất cố định. ngân quỹ cho nhà xuất khẩu. cải thiện khả năng thanh khoản.  Giảm được chi phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.  Khoản tài trợ forfaiting không là khoản nợ trên bảng cân đối tài chính của nhà xuất khẩu.themegallery.  Giúp nhà xuất khẩu tránh được rủi ro lien quan đến khoản phải thu. .

themegallery.Thank you for listening www.com LOGO .

.9E/4 . .9.3 9.J3...997 3 E97:9: 439971471. 9020..293973.07 .3 34359: :9: .5J-429J3/3:9: .93343397H3-3.343 336:..2739J3/397:3/39g3953 2 . .439::9:97.6:3J9J3/3 %:3. 2 :3.394E33. 3 :9:94E9.E..42  471. 3:9: 29: .43:9: 53:9:97E3 .3..774036:.7748:9.93 l..E5 /38:9.3.93 3g39....

07 .34:14789033 9020.42  .%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful