²1T²J. J²Ç'J².1J5 ²1T²J. J²Ç'J².

1J5

!1²J.²'1'.²
ßero:o| dor| boho:o Lot|n, hern|oe, yo|tu menonjo|nyo |:|
:uotu ronqqo me|o|u| jor|nqon |hot t|µ|: yonq |emoh µodo
d|nd|nq ronqqo. D|nd|nq ronqqo yonq |emoh |tu
membentuh :uotu hontonq denqon µ|ntu beruµo c|nc|n.
Conqquon |n| :er|nq terjod| d| doeroh µerut denqon |:| yonq
he|uor beruµo boq|on dor| u:u:.

J1¸J²J5J
O $ecoro umum hern|o meruµohon µrotru:| otou
µenonjo|on |:| :uotu ronqqo me|o|u| defeh otou
boq|on |emoh dor| d|nd|nq ronqqo ber:onqhuton.

1²JO1OÇJ
W Leb|h bonyoh µodo µr|o het|mbonq µodo won|to
W Þenyebobnyo : odonyo µro:e:u: uoq|no||: yonq
terbuho, µen|nqq|on tehonon d| do|om ronqqo
µerut (horeno hehom||on, botuh hron|:, µeherjoon
menqonqhot bendo berot, menqejon µodo :oot
defeho:| don m|h:| m|:o|nyo oh|bot h|µertroµ|
µro:tot) don he|emohon otot d|nd|nq µerut µodo
tr|qonum He::e|boch

O Þodo hern|o femoro||:, umumnyo µodo won|to tuo,
hejod|on µodo µeremµuon h|ro-h|ro 4 ho|| |oh|-|oh|.
O Fohtor µenyebobnyo odo|oh hehom||on mu|t|µoro,
obe:|to: don deqenero:| jor|nqon |hot horeno u:|o
|onjut, fohtor µred|:µo:|:| he|emohon :truhtur
oµoneuro:|: don fo:c|o tronuer:o µodo oronq tuo
horeno deqenero:|lotroµ| tehonon |ntro obdomen
men|nqhot, µeherjoon menqonqhot bendo-bendo
berot, botuh hron|h, qonqquon ßAß.

!.²O¸J5JO1OÇJ
W %ehonon |ntro obdom|no| men|nqhot tehonon yonq
ber|eb|hon µodo obdom|no| menyebobhon he|emohon
d|nd|nq obdom|no| yonq t|µ|: otou t|doh cuhuµ huot
terjod| heru:ohon hec|| horeno oht|u|to: yonq berot
don ber|onq:unq do|om wohtu yonq cuhuµ |omo don
beru|onq terjod| µenonjo|on don menqoh|bothon
heru:ohon yonq :onqot µoroh muncu| hontunq yonq
terdoµot do|om µerut (hern|o).
W |ho :uµ|o| doroh terqonqqu moho berbohoyo don
doµot menyebobhon jor|nqon yonq terjeµ|t menjod|
nehro:|:

1.5J¸J.5J
O enurut |etohnyo
4Hern|o |nqu|no||: :
N |nd|reh l |otero||:
N D|reh l med|o||:
4Hern|o Femoro||:
4Hern|o Umb|||ho||:
4|nc|:|ono|

O enurut µro:e: terjod|nyo
 Hern|o bowoon otou honqen|to|
 Hern|o doµoton otou ohu|:|to (ocqu|:|tu: - d|doµot)
O enurut :|fotnyo
 Hern|o reµon|be|
 Hern|o |rreµon|be|
 Hern|o |nhor:eroto
 Hern|o :tronqu|oto

!1²1TJ5..² ¸J5J
|n:µeh:|
Þo|µo:|
Þerhu:|
Au:hu|to:|

!1²1TJ5..² !1²'²}.²Ç
Loborotor|um
Þemer|h:oon Rod|o|oq|: : U$C
C%-$con

JJ.DzO5.
O %ondo h||n|h µodo µemer|h:oon f|:|h berqontunq µodo
|:| hern|o. Þodo |n:µeh:| :oot µo:|en menqedon ohon
muncu| benjo|on.
O ko|ou hontonq hern|o ber|:| orqon moho terqontunq
|:|nyo, µodo µo|µo:| munqh|n terobo u:u:, omentum
(:eµert|) horet otou ouor|um
O Hern|o reµon|be|, he|uhon :otu-:otunyo odo|oh
odonyo benjo|on yonq muncu| wohtu berd|r|, botuh,
ber:|n, menqedon don ohon h||onq :ete|oh berbor|nq.
O Nyer| yonq d|:erto| muo| don muntoh boru t|mbu|
ho|ou terjod| |nhor:eroto horeno ||eu: otou :tronqu|o:|
horeno nehro:|: otou qonqren.

JJ.DzO5. T.²JJ²Ç
O H|drohe|. H|drohe| memµunyo| boto: oto: je|o:,
||um|nen:| µo:|t|f don t|doh doµot d|mo:uhhon
hembo||. Þodo µemer|h:oon tron||um|no:| don
d|oµono:hoµ| ohon member|hon ho:|| µo:|t|f.
O L|mfodenoµot| |nqu|no|. Þerhot|hon odo |nfeh:| µodo
hoh| :e:|:| otou t|doh.
O L|µomo otou hern|o:| |emoh µroµer|toneo| me|o|u|
c|nc|n |nqu|no|.
O %e:t|: ehtoµ|h, yo|tu te:t|: yonq mo:|h berodo d|hono||:
|nqu|no||:.

!1².².1.5.²..²
Homµ|r :emuo hern|o horu: d|teroµ| denqon oµero:|,
horeno µoten:|nyo men|mbu|hon homµ||ho:| |nhor:eroto
otou :tronqu|oto |eb|h be:or.
%eroµ| hon:eruot|f denqon o|ot µenyonqqo doµot d|µoho|
:eboqo| µenqe|o|oon :ementoro, :eµert| µemoho|on
:obuhlhor:et.
D||ohuhon reµo:|:| µo:turo| µodo µo:|en denqon hern|o
|nhor:eroto yonq t|doh menunjuhhon qejo|o :|:tem|h.

%ehn|h Oµero:|
Oµen Anter|or Reµo|r (tehn|h ßo::|n|)
Oµen Þo:ter|or Reµo|r (|||oµub|c troct reµo|r don tehn|h
Nyhu:)
%en:|on-FreeReµo|r v|th e:h (tehn|h L|chten:te|n don
Ruthow )
Loµoro:coµ|c

O²!1J.5J
O komµ||ho:| oµero:| hern|o doµot beruµo cedero
ueno femoro||:, neruu: |||o|nqu|no||:, neruu:
||eofemoro||:, duhtu: deferen otou bu||-bu|| µodo
hern|o med|o||:.
O komµ||ho: d|n| :ete|oh beberoµo hor|: hemotomo,
|nfeh:| |uho, bendunqon ueno femoo||:, re:|d|f.
O komµ||ho:| |omo meruµohon otrof| te:t|: horeno
|e:| orter| :µermot|ho otou bendunqon µ|eh:u:
µomµ|n|form|: don re:|d|f.

!TODzO5J5
O %eroµ| bedoh otou oµerot|f odo|oh ber:|fot horu:.
koreno obot-oboton mouµun teroµ| |o|n t|doh
ohon member|hon he:embuhon.
O Reµoro:| µertomo member|hon t|nqhot
heberho:||on µo||nq t|nqq|, :edonq oµero:| µodo
hehombuhon member|hon onqho re:|d|f :onqot
t|nqq|.

51J.²
&
²1TJ²..5J²

3 8 .93 073.0 . 5. 20.: .3 02. . 3/3 743.3 539: -07:5. /3/3 743.3././ / /. 507:9 /03.3 .!&& 07.3943 /03.3 .9: 2034343. 8 8:.3 0:.3 3 8073 907. -.7 :8:8 . .8.8.9: 743.7 -07:5.3 /.73..9 958 . 9: 202-039: 8:. /.9: .7 -.3 02.. .07.3:.

:2:2 073.3 57497:8 .7 /3/3 743.3:9.. -078..9: 743.$ O $0. 20.207:5.3 .3 8 8:.7.: -..: /010 . /.9.: 503434.9.3 02.

3. 574808:8 .../.3 5. W !030-.3 907-:.3./. ..9 5079745 57489.3 90.3.%  W 0- -.39.. 092-. ./. 8. ..3 5.2.9 2030. .3 203.703. -07.9 /..-.3 002./.3 28 28. 0./.3 4949 /3/3 507:9 5.8 . 57. 5033.3. 507:9 .3.9 -03/. 5.8 /.9: 7438 5007.9 /010.-3.3 / /.3 -. 9743:2 0880-.3.2 743.

3 9:.3:9 1.73.703. .3 .39.8.3 5.2. 47.-3. .703.3 2:95. 073.8 :2:23. 0.3 /00307.. 5. 7. 507025:. 0.8 .078.. 9:. 4-089. /00307./. :8.8 /././.3 897:9:7 . . .947 570/85488 002.7.../. .O O !.10247./. 5.97.3.9 .947 5030-. .5430:7488 /.3 1.8./. .3 7.

3.9: 743 ..3:.3  .. -07..3 203.3 397.-/4203 2033.9 -03/.9745 90. -03/.9 5007.9 -.3.

3 .9 90.9.7.3 .39:3 .9.3 /. .: 9/.3./.9 /./ 307488 .3 397.../ 07:8.-. 2:3.: .703.5.9 /. /.3.7./.2033... . .2030-..-/423.3 07:8.3 /.2 .3 203.3 -07.38..73.::5 :.. -07-.3907059 203. 8:5.9 5.3 -07:.-/423.8 .9 907.5.3 .3 002./ 503434.2 507:9 073... 907.3 907/.3 907..38:3 /.3.9 2030-.!% $  W W %0.9. .3 0.3 .3958 .3 -070-. /.-. .3 5.2.-.-/423.9: .::5 .9.3-07.3: 2.3 /3/3 .3.

4073.$$ O 03:7:9 09.3:3.3.8 N 3/70 .

8 N 70 ..907.

8 4073. .&2-.8 43.8 4073.843.0247.20/.

  073.93../3.3:./.9.O 03:7:9 574808 907.6:89:8 //. .9 O 03:7:9 81.  073.3 .70543-0 073.897.     073.9.-.770543-0 073.9.9. .3 .: . 073.3.9..5.: 43039.:89.5.7807..

8 !07:8 :8:9.8 .5.!#$$ 38508 !.

!#$!& .947:2 !02078..-47.3 .3 #./448 &$ % $..

3 8. 8 073. /. 38508 8.3 O .3 /./. 307488 .: 897.8 2:33 907. $ O %.73 O 07 .3 2:3. -07-.709 .3943 073.7807. .3 .: 4.32.803 2030/... 0:8 . 3 5.9 5.. 5.3 2:39./.3 .9.3 .39:3 83. . 2:.: 907. .70543-0 0:.-078 47.9: -07/7 -.3:.9.3 18 -07. 5..9.7: 92-: ..3/..703./.7:2 O 073.: .3 .9: 8.5../ 3. -034.32:3.: .. -./.-./.9.: .39:3 5.. !.3703 .9: -0783 2030/. :8:8 42039:2 805079 .703.: -034.9:3.3. 907. 502078.3 8090.8 ./.3/8079.

9.: .8 0. 542. /.3 9/. %08980945 .8 :23038 54891 /..8 .3 /././.8088 .34845 .5.32.8 -07.: 073./.3 .: 9/.3. !. !07.3 97.9 3:3.3 . ./.3.8 54891 21..8 02.9. . -. 3108 5.3 02-.8 . 5745079430./0345. /.9.8:.3:23.8 3:3.3 3:3.9 /2. 20.5.3 202-07. 502078.9.8 /. $ O O O O /740 /740 2025:3.9.9: 90898.

..9 503.3 4507. 073.. /.257 802:.3:.8 . 2032-:.. .7:8 /907. 805079 502. 80-.7. .5 43807. 0- -08.5.: 897.7 %07.3 8...5 /03.9.8 3.3 802039..3 . 5490383.7807.-:.9.91 /03. 50304.!%$ .3 425.9 /5.9.3.703.

/. 88902 .:.3 0. . 5. 3.803 /03. 5.47809 . 203:3:.3 073.3 9/.7807.9..3 705488 5489:7.

7 908 903 .7 903 .748.3 #:94  .7 45:-.9038903/.7/.8 503390747#05.5.45..  .9705.883 503!4890747#05. 97.3 903 :8  %03843 700#05.%03 507.

5.1024.8 307./.20/. .8 .3 .03.8 O 425.9 -07:5. 3108 :.9.942.: -: -: 5.8 307.9741 90898.703.8 4507.03.0/07. .702.5. .9. -03/:3. !$ 425.9.207:5.7907 85072.8 073.:8 43:3.8 708/1 O 425.25314728 /.: -03/:3.2.10247. 08 .8 /:9:8 /010703 . 073./.3 .3 508:8 5.8 /3 8090. . -0-07.:8 0410247.3 708/1 O ..

3 4507.3..39/.3 202-07. .: 4507.8 5.3 2.3 . 202-07./.703.2.8.7:8 . 708/1 8. 0.9.7.9 4-.!# $$ %07.8 5079.9 .393 80/.5 -0/.9 93 O .3.3 93..3 0802-:. -0781.91 . .9.:5:3 907. 4-.3 O #05.9 0-07.3 202-07.2-:.5 ./.3 5.

$ %#$ .