M.|1 Zo¬..

Mo1o
jo/. :,o..o|, tti, uxM
.o¬..¸o|¬.¬,
KLLIAH g
KLASA & PIRANAN MAHKAMAH
SYARIAH ÐLM PINTAÐBIRAN PLSAKA,
WASIAT & WAKAI
PINGINALAN
NegerI wujIb LubuIkun MuIkumuI SyurIuI bg
menLudbIr & meIuksunukun uu ¡sIum
MuIkumuI SyurIuI wujud bersumu dgn MuIkumuI
SIvII & dIIeLukkun dI buwuI Lunggung juwub negerI
BerbIdung kuusu Iunyu kpd org ¡sIum sIj
LeruLumunyu dIm IuI yg berkuILun Iukum syuruk
Perkuru yg menjudI bIdung kuusu MuIkumuI
SyurIuI dInyuLukun dIm SenuruI z(1) JuduuI ke-q
PINLBLHANMAHKAMAHSYARIAH
NegerI udu kuusu perundungun & eksekuLII yg
ekskIusII mengenuI penubuIun, orgunIsusI &
prosedur MuIkumuI SyurIuI (kecuuII WIIuyuI
PersekuLuun)
DIkeLuuI oII KeLuu HukIm SyurIe
HukIm SyurIe bII berkIIdmuL seIInggu
mencupuI umur 6¸ LuIun
STRLKTLR & HIRARKI MAHKAMAH
SYARIAH SBLM AKHIR 1qSoun
JuwuLunkuusu UIung BIcuru
MuIkumuI QudI Besur
MuIkumuI QudI
STRLKTLR & HIRARKI MAHKAMAH
SYARIAH SLPS BIRPISAH ÐRPÐ MAJLIS
{KINI)
MuIkumuI Ruyuun SyurIuI
MuIkumuI TInggI SyurIuI
MuIkumuI RenduI SyurIuI
BIÐANG KLASA MAL MAHKAMAH
SYARIAH
BIdung kuusu muI - SenuruI z(1) JuduuI ke-q
BIdung kuusu muI menuruL Enukmen
PenLudbIrun ¡sIum Ç Enukmen MuIkumuI
SyurIuI
BIdung kuusu muI MuIkumuI SyurIuI Lermusuk
dImsouI IurLu pusuku, wusIuL & wukuI
PengIkLIruIun perInLuI MuIkumuI SyurIuI dI
bwI Kunun TunuI Neguru 1q6¸ - seksyen qz1(A)
KTN
SIJIL IARAIÐ
SIjII Ç perukuun yg dIkeIuurkun oII MuIkumuI
SyurIuI berkuILun dgn:
HurLu pusuku sI muLI ¡sIum
WurIs yg berIuk
BuIugIun wurIs
SIjII InI bIusunyu mengundungI:
NIIuIun IurLu pusuku sI muLI
Numu-munu wurIs yg Iuyuk dpL pusuku
BuIugIun musIng-musIng wurIs
SIjII InI dIkeIuurkun bIIu udu permoIonun drpd
wurIs-wurIs Ç pIIuk-pIIuk LerLenLu yg berIusruL
uLk membuIugIkun IurLu pusuku mengIkuL Iukum
syuruk
NTH SIJIL IARAIÐ
Numu Wuris Hobongun Buhugiun[Suhum
A ¡sLerI z;
B ¡bu ¸6
C A¡ ¸q
D A¡ ¸q
E A¡ ¸q
¡ AP 1;
G AP 1;
H AP 1;
Jomluh Besur ±16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful