KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG PAGBASA

(Sa iba’t ibang Pananaw at Pakahulugan)

• Pagkilala at pagkuha ng mga kaisipan mula sa mga nakalimbag na sagisag o simbulo. pagpapahalaga at pagtataya sa mga simbulong nakalimba (Austero et al. 199) . • Pag-unawa sa wika ng author • Paraan ng pagkilala.

• Bahagi ng pakikipagtalastasan kaugnay sa • pakikinig. paghihinuha at paggawa ng predeksyon sa binasa (sa Badayos 2000) . paghahaka. 2001) Ayon kay Goodman ito ay isang Psycholinguistic guessing game na bumubuo ng mga kaisipang panibago mula sa binasa. May diin sa paghuhula. pagsasalita at pagsulat (Bernales et al.

2000 • Kaya ito ay may apat na proseso 1. 2. Komprehensyon-pag-unawa sa mga impormasyon sa binabasa.• Isang prosesong pangkaisipan ayon kay William Gray (sa Bernales et al. persepsyon-pagtingin sa nakalimbag na simbulo at maging sa pagbigkas. .

pag-uuganay sa mga dating kaalaman at karanasan sa binasa. . Reaksyon.• 3. paghbibigay kumento.paghatol kung tama o hindi ang binabasa. • 4. Asimilasyon.

• Ang pagbasa ay isang sikolohikal o extension ng ating utak  Pamilyar • *kinapapalooban ito ng 3 salik: sa materyal na binabasa  Antas ng kahirapan ng binabasa  Layunin sa pagbasa * Ayon kay Roldan. may 2 salik sa mabisang pagbasa: ang nakikita (katawan) at di nakikita (pag-iisip) .

Ikalawang antas: pokus kahulugan ng mga salita Unang antas: pokus sa tunog at letra (Tradisyunal itong paraan at ang dulog ay nagsisimula sa texto tungo sa Mambabasa o reader) .MGA TEORYA SA PAGBASA • Bottom-up Ikatlong Antas: pokus sa malalim na kahulugan ng Pangungusap at istruktura nito.

.• Top-Down Unang antas Ikalawang antas Ikatlong antas (Pokus sa paggamit ng nakaimbak na kaalaman habang bumabasa (inside-out or Conceptually driven) kasi nagsisimula sa bumabasa tungo sa teksto ang dulog).

• Interaktib .pagsasama ng bottom-up at top-down .

.• Iskima –Mahalaga ang dating kaalaman  Para maikumpara sa binabasa  Kung makitang mali ang unang alam. papalitan ng panibago  Kailangan magdesisyon ang mambabasa kung dapat dagdagan . bawasan o hindi ang kanyang naunang kaalaman.

ito ay pagbabasa sa mga tekstong teknikal tulad sa sikolohiya. • • • . pantulong na pangungusap.MGA URI NG PAGBASA • Skimming-pamagat. • simula at wakas ng talata Scanning. siyensya at iba pa.pagtingin sa mga detalye o partikular o tiyak na impormasyon Pagbasa para Mag-aral-pag-uulit-ulit para matutuhan Magaan na Pagbasa-paglilibang sa pagbabasa Salita-sa-Salita.

MGA KASANAYAN SA PAGBASA • Paghihinuha • Pagkuha ng tiyak na detalye • Pagkuha ng kaisipan • Pagtukoy sa layunin ng akda • Pagbubuod o lagom • Pagtukoy sa katotohanan at opinyon • Pagtukoy sa istilo ng may-akda .

Literal (unang Dimensyon) • 2. Interpretasyon (ikalawang dimensyon) • 3.5 DIMENSYON SA PAGBASA • 1. Kritikal (ikatlong dimensyon) .

Pagpapahalaga (ikalimang dimensyon) . Aplikasyon (ikaapat na dimensyon) • 5.• 4.

3 YUGTO SA ESTRATEHIYA NG MASINING NA PAGBASA • BAGO BUMASA • HABANG BUMABASA (Pinatnubayang Pagbasa) • PAGKATAPOS BUMASA .

” • Daghang salamat kaninyong Tanan!!! • Maligayang Pagbabasa sa mga susunod na Yugto ng ating pag-aaral!!!!! .Payo: “Alamin ang inyong mga Tiyak na layunin sa Pagbabasa para ito matugunan ng angkop na estratehiya.

4. 1.. :.5..5 :43.:65.

. 7.

:.9.2.:.5 :. ..5 /5. /5.5. ..2.3. 2.9.:.4.:..5 .5.

.:.57.36 . 7./:.:.55:.. 5..32:..2 25..1 5.:./.:.7..../5.366/.22.65:.:52. 57.:.:.55/5..:. .5 4.22.32 #./.7.5.5 ./.9.35. 652.43.9:..5:26362.5:655.7.55./.4.%631..7./.4.5...9. 2.

:7 .

64.'"%&#& 6..

.64.7 6.

55 #.:...2.69.:762::.4/.3.56:. '9.5..:.5.3655..5136. .. 2.7.3.3.6.5.:.554..9.56.9./.345.::43.9.5.4.:.:762:2.1:5.6 2.19 .55:.3.3.3...92.5.. 5.657..3.5.:762::.....5.

 '67.

65 '67.

.365 ..25.5.7.2.: 2.4/. 5:1.55..4..: 2./.5.5.5.5./..5/4.5. 5.3..:..3.: #62::.4.2.

.5136 ..33195 2.2:.56:./..:5./4.69 6507.6.:.::43.:.6.

9.2./. 5.

5/6. 7.:.64.4.:..

.9./. 5.2.7.

4.:.:..64.5/6. 7.

67. .

.67.

165 .

6 ..:.3. 54.55.4/.4./5. 1.. #.2.5 2.5 :24.3.3.5 /.:. :24.5.3.4 7.5/.55 7..5651.7..:.:.4.52.3../.5...5 .9.5.3.. .1.9.54.52...251./.4.1::65.55..5.3.247.7.54.51.54.

%!#& &2445.

7.7.7..7 &2445.55:.3655.5..4.

..3.555.   :43... &0..:5.2..

555. &0.

:65 #..1..4..47694.7. 7..23.367./.9 6.9. .55:.25.9.:.

.3.9.

.7.

3.

.9. .7.3.

3..9.

.7.

3.

..55..:.5 .. 4../.#.

55...:./. .#.

3./.5:.33/.:./.7.7. &.

:.

3.&.

3. &.

:.

3.&.

3. /.:.3..4. :5:.:.:2636.1:.65.2:. ..6./.252.7./. .7. .

 #.3 #.1.6..2.:.3.26:.//6163. #.555..21.5..5.2.64 #.67565 #.3654.6..5.5.25.2.5 #.26:.:7...52...26:.&!!&#& #.

26:. #.21..:.3654...

.

3..5145:65  9..3 2.3 5.9..545:65  5.:65 2.2. !&"!&#&  .979.365145:65 .

.:65 2.34...145:65  #. 2..3.5. 732.7.5145:65 .7.7.

/.:. #'#"& & .5/.'"&&'%'! &!!!#& " & ! & #5.5 #...

63./.5565'.55.5..::5615..3.:.55654.#.7.55:.. ..5#. .9.5:.65.25.:./.57. '..  .5.64./.. :.4..#.9.3..3.4.45./.52675.:.2.5 .

..57. .65.

..9.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful