You are on page 1of 9

SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ACCIDENT DE MUNCĂ

ACCIDENT DE MUNCĂ
• DEFINIŢIE: “ Vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile, invaliditate sau deces.” CLASIFICARE (în funcţie de urmările produse şi numărul persoanelor accidentate): accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) de cel puţin 3 zile; accident care produce invaliditate (INV); accident mortal (D); accident colectiv – când sunt accidentate cel puţin trei persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză.

• a) b) c) d)

ESTE DE ASEMENEA ACCIDENT DE MUNCĂ:
a) b) accidentul suferit de elevi, studenţi şi ucenici în timpul efectuării practicii profesionale; accidentul suferit de cei care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activităţi culturale, sportive, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini; accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă, pentru înlăturarea unui pericol ce ameninţă avutul public, sau pentru salvarea de vieţi omeneşti; accidentul suferit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers; accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă are loc la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de muncă organizat de aceştia, în timpul programului de muncă şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului.

c)

d) e)

COMUNICAREA ACCIDENTULUI DE MUNCĂ

• ACCIDENTUL DE MUNCĂ va fi comunicat de îndată conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea accidentului. • ACCIDENTUL DE MUNCĂ urmat de I.T.M. ori, după caz, de invaliditate sau deces, precum şi accidentul colectiv - vor fi comunicate de îndată de către conducerea persoanei juridice sau, după caz, de persoana fizică, în calitate de angajator, Inspectoratului Teritorial de Muncă , Casei Judeţene de Pensii şi după caz, organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
se efectuează astfel: de către persoana juridică, în cazul accidentului care a produs I.T.M.; de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, în cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces şi al accidentelor colective; de către Casa Judeţeană de Pensii, în cazul accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă salariaţilor angajaţi la persoane fizice autorizate; de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, în cazul accidentelor de muncă colective, generate de unele evenimente deosebite, precum şi avariile sau exploziile.

a) b) c)

d)

CERCETAREA ACCIDENTELOR CARE PRODUC I.T.M.
-Pentru cercetarea accidentelor cu I.T.M., răspunde conducătorul persoanei juridice

care organizează activitatea în care s-a produs evenimentul, acesta având obligaţia să numească, de îndată, prin decizie scrisă, COMISIA DE CERCETARE, din care va face parte şi persoana cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii; -Comisia de cercetarea accidentului, se recomandă a avea în componenţă cel puţin trei persoane; -Dacă în accident sunt implicate una sau mai multe victime angajate la persoane juridice diferite, la cercetare pot participa şi delegaţi ai acestora; -Pentru cercetarea accidentului de traseu urmat de I.T.M., răspunde conducătorul persoanei juridice la care este angajată victima; -Pentru cercetarea accidentului de circulaţie pe drumurile publice urmat de I.T.M. , răspunde conducerea societăţii care a organizat transportul; -Cercetarea accidentului cu I.T.M. se va încheia în cel mult 5 zile de la data producerii, cu excepţia cazului când sunt necesare expertize, când termenul se poate prelungi cu cel mult 5 zile.

DOSARUL DE CERCETARE A ACCIDENTULUI DE MUNCĂ
1. Opisul actelor aflate la dosar;

2. Procesul verbal de cercetare; 3. Schiţe, fotografii referitoare la eveniment; 4. Declaraţia accidentatului, în cazul accidentului urmat de I.T.M. sau de INV. 5. Declaraţiile martorilor şi ale oricăror alte persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi cauzelor reale ale producerii evenimentului; 6. Declaraţiile persoanelor răspunzătoare de nerespectarea reglementărilor legale; 7. Copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi cauzelor reale ale producerii evenimentului; 8. Orice alte documente, declaraţii, necesare pentru a determina caracterul accidentului; 9. Formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM.

În funcţie de accident, dosarul de cercetare va mai cuprinde, după caz:
1. Copia autorizaţiei, în cazul

în care victima, în momentul accidentului, desfăşura o activitate care necesita autorizare; 2. Acte de expertiză tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului; 3. Concluziile raportului de constatare medico– legal, în cazul accidentului mortal; 4. Actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţa medicală de urgenţă, din care rezultă diagnosticul provizoriu; 5. Copia certificatului de concediu medical, în cazul accidentului cu ITM şi copia deciziei de încadrare într-un grad de INV, în cazul accidentului urmat de INV, care se vor ataşa la dosar după eliberarea de către unitatea sanitară; 6. Act emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală de urgenţă, din care să rezulte data şi ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie, precum şi diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu; 7. Copia procesului verbal de cercetare la faţa locului, încheiat de Serviciul Poliţiei Rutiere, în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice; 8. Documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu, foaie de parcurs, ordin de serviciu,etc., în cazul accidentelor în care sunt implicate persoane aflate în delegaţie.

NORME METODOLOGICE din 22.12.2004 de aplicare a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
• Comunicarea accidentelor de muncă se va face şi către Casa teritorială de pensii şi va cuprinde următoarele informaţii: - denumirea angajatorului la care s-a produs accidentul; - sediul şi numărul de telefon al angajatorului; - locul unde s-a produs accidentul; - data şi ora la care s-a produs accidentul; - datele personale ale victimei: numele şi prenumele, ocupaţia, vârsta, starea civilă, vechimea în ocupaţie şi la locul de muncă; - împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive ; - consecinţele accidentului; - unitatea medicală la care a fost internat accidentatul; - numele şi funcţia persoanei care comunică accidentul; - data comunicării. În cazul accidentelor care au antrenat incapacitate temporară de muncă, cercetarea se va efectua, imediat după comunicare, de către angajatorul la care s-a produs evenimentul sau, după caz, de către casa teritorială de pensii.