MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI I MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI (MRS)
• MeĎunarodni računovodstveni standardi nisu jednom zauvjek dani već se oni usavršavaju i prilagoĎavaju novonastalim situacijama. • MeĎunarodni računovodstveni standardi i Prezentacija finansijskih izvještaja (MRS 1) zamjenjuje MRS 1 i Prezentacija finansijskih izvještaja (revidirana 1997.), a njegova primjena postaje obavezna za godišnje razdoblja koja počinju 1. januara 2005. godine ili kasnije. • Razlozi revidiranja MRS 1 • Odbor za MRS usvojio je ovaj MRS 1 kao dio svog projekta – UnapreĎivanje MRS. • U nastavku ćemo dati pregled MRS I MSFI, a koristićemo publikacije SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA FBiH – 2006. god. (Ova publikacija je odobrena od strane KOMISIJE BiH ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU.)
2

PREGLED MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA - MRS

• MRS 1 • MRS 2 • MRS 7 • MRS 8

Prezentacija finansijskih izvještaja Zalihe Izvještaj o novčanom toku Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške

• MRS 10 DogaĎaji nakon datuma bilansa • MRS 11 Ugovori o izgradnji • MRS 12 Porez na dobit
3

PREGLED MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA – MRS - nastavak

• MRS 14 Izvještavanje po segmentima • MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema • MRS 17 Lizing • MRS 18 Prihodi • MRS 19 Primanja zaposlenih • MRS 20 Računovodstveno obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomoći • MRS 21 Efekti promjene kursa stranih valuta
4

PREGLED MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA – MRS - nastavak • MRS 23 Troškovi pozajmica • MRS 24 Objavljivanja povezanih stranaka • MRS 26 Računovodstveno obuhvatanje i izvještavanje o penzionim planovima • MRS 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji • MRS 28 Ulaganja u pridružena društva • MRS 29 Finansijsko izvještavanje u hiperinflacijskim privredama • MRS 30 Objavljivanja u finansijskim izvještajima banaka i sličnih finansijskih institucija 5

PREGLED MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA – MRS - nastavak

• MRS 31 Udjeli u zajedničkim poduhvatima • MRS 32 Finansijski instrumenti: Objavljivanje i prezentovanje • MRS 33 Zarade po dionici • MRS 34 Finansijsko izvještavanje za razdoblje tokom godine • MRS 36 Umanjenje vrijednosti sredstava • MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
6

PREGLED MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA – MRS - nastavak

• MRS 38 Nematerijalna sredstva
• MRS 39 Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje • MRS 40 Ulaganje u nekretnine • MRS 41 Poljoprivreda

• “Svi standardi i tumačenja izdana u skladu s važećim Aktom o osnivanju nastavljaju biti primjenjivi, osim i dok se ne izmijenu ili povuku. Odbor za MRS može izmjeniti i povući MRS i Tumačenja izdana prema predhodnom Aktu o osnivanju IASK-a, kao i izdavati nove standarde i tumačenja”. 7

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA – MSFI
• • MSFI 1 Prva primjena MeĎunarodnih standarda finansijskog izvještavanja MSFI 2 Isplata po osnovu dionica (akcija)


• • • • •

MSFI 3 Poslovne kombinacije
MSFI 4 Ugovori o osiguranju MSFI 5 Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MSFI su odobreni u aprilu 2002. g. Odbor za MRS IASB) Komitet za MRS (IASK)

Komitet za tumačenje MSFI (IFRIC) – sastoji se od 12 članova, a ima ulogu da priprema tumačenja MSFI.
8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful