Shalom sa Eden

Magandang ugnayan sa Diyos

Magandang ugnayan sa isa’t isa
Magandang ugnayan sa ibang nilikha

Isang trahedya ang nangyari. ‘Di na tayo nakaugnay sa maganda nating panimula. Nahiwalay tayo dito dahil sa isang trahedya. Gayundin naman, nahiwalay tayo sa maganda sana nating pagtatapos. Tayo ngayon, sa ibang salita, ay nasa gitna ng kaguluhan. - Eugene Peterson

Ika-2 Yugto: Pagrerebelde sa Kaharian Ang Pagkakasala

Genesis 3:1-6
Pagtukso ni Satanas
Kalayaang pumili

Puno ng Kaalaman ng
Masama at Mabuti
– Mamuhay sa Salita ng Diyos
– o mamuhay sa salita ni
4th c. mosaic from Caesarea

Satanas

Kalikasan ng Kasalanan
Autonomy: ginagawa ang sarili na pamantayan ng tama/mali, mabuti/masama, totoo/kasinungalingan

Pagrerebelde sa tipan: pagtatakwil sa
nararapat na hari

Genesis 3:1-6
Pagdududa (v.1-3)
– Sa Diyos na pinanggalingan
– Sa pagiging “fair” ng Diyos

Di paniniwala (v.4-5)
Larawan ng buhay na sumusuway sa salita ng Diyos (v.6) Tahasang pagsuway (v.6)

Mga Resulta ng Kasalanan
Nahiwalay sa Diyos (3:8, 23) Nasirang relasyon sa isa’t isa (v.12,16) Kamatayan (v.19)

Sinumpa ang iba pang nilikha (v.17)
Maging mabigat ang tungkulin/pasanin (v.16-19)

Lahat ng bahagi ng buhay – pag-aasawa at pagpapamilya, pagtatrabaho at pagsamba, pag-aaral at pamahalaan – ay dala-dala ang sugat ng ating pagsuway. Kitang-kita ang kasalanan kahit saan – sa pagmamataas ng sariling lahi, sa kahambugan ng mga bansa, sa pang-aabuso sa mga mahihina at walang kaya,

sa pagbabalewala sa tubig, hangin at lupa, sa paninira ng mga nilikhang may buhay, sa pang-aalipin, panloloko, pananakot, at pakikidigma, sa pagsamba ng mga di-totoong diyos, at dali-daling pagtakas sa totoong buhay. Tayo’y naging mga biktima ng sarili rin nating kasalanan. - Contemporary Testimony, 17

Mga Epekto ng Kasalanan
Panginoong Diyos

Kapwa-tao

Sarili

Mundo

Tapos na ba ang kuwento?
Hindi pa! Binihisan ng Diyos sina Adan at Eba Nagbigay ng pangako (Gen 3:15)

Bagamat may karapatan siyang magalit, hindi tinalikuran ng Diyos ang mundong nasa bingit na ng pagkawasak; hinarap niya ito nang may pagmamahal. Naroon ang kanyang tiyaga at pag-aalaga sa pagsasakatuparan ng kanyang planong iligtas at mapasakanya muli ang mga tao bilang sariling kanya at ang mundo bilang kanyang kaharian.

Bagamat pinalayas sina Adan at Eba sa hardin at ang kanilang paggawa ay pinabigat ng mga epekto ng kasalanan, buong pagmamahal pa rin silang hinawakan ng Diyos. Nangako siyang sisirain ang puwersa ng kasamaang sa kanila din nagmula. - Contemporary Testimony, 19-20

Dito nagtatapos ang Ika-2 Yugto ng Kuwento ng Diyos

1. Paglikha
 Nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang mundo.  Nilikha ang tao – lalaki at babae ayon sa larawan ng Diyos  Genesis 1-2

2. Pagrerebelde ng Tao
 Nilinlang ng ahas sina Adan at Eba, at sila’y sumuway sa Diyos.  Hinatulan sila ng Diyos.  Genesis 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful