Ika-5 Yugto: Pagkalat ng Mensahe ng Hari at ang Misyon ng Iglesia

32. Pagkabuhay na Muli ni Jesus at Pagbalik sa Langit

 Nabuhay na muli si Jesus at umakyat sa langit, sa kanang-kamay ng Diyos.  Lucas 24:1-9, Mga Gawa 1:1-11

33. Pentecoste
 Bumaba ang Espiritu Santo sa mga tagasunod ni Jesus habang sila ay nananalangin sa isang silid.  Mga Gawa 2

Unang (#1) Eksena: Mula sa Jerusalem hanggang Roma
“Lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula nang magsimula siya sa kanyang gawain…” (Mga Gawa 1:1) Isinasalaysay ng Mga Gawa ang nagpapatuloy na misyon ni Cristong itinaas ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu para ibigay ang kaligtasan sa iglesia, at sa buong mundo sa pamamagitan ng iglesia.

Pagtataas kay Jesus

Araw ng paglalagay ng korona: pagluluklok sa tunay at nararapat na hari Lugar: sa kanan ng Dios (Mga Gawa 2:33)
Pangalan: Ang Panginoon (Fil. 2:9-11)


Hindi pa natin nakikita (Heb. 2:8)

Mga Gawa ng Itinaas na Cristo

Pasukuin ang mga kaaway (Mga Gawa 2:34-36)
Gawing tagasunod niya ang lahat ng bansa (Mat. 28:1820) Ibuhos ang mga biyaya ng kaligtasan (Lucas – Mga Gawa) Isulong ang kasaysayan ng mundo tungo sa nakatakdang layunin ng Dios (Pahayag)

 

“Itinaas siya sa kanan ng Dios. At ibinigay sa kanya ng Ama ang Banal na Espiritung ipinangako sa kanya. Ang Banal na Espiritung ito ay ipinadala naman ni Jesus sa amin, at ang kanyang kapangyarihan ang siyang nakita ninyo at narinig ngayon.”
(Mga Gawa 2:33)

Araw ng Pentecostes: Pagdating ng Espiritu
Pagbuhos ng Espiritu Pagbuhos ng Espiritu

Jesus Lucas 3:21-22

Iglesia Mga Gawa 2:1-13

Araw ng Pentecostes: Mga Gawa 2:1-13

Pangako sa Lumang Tipan Pista ng Pentecostes ng mga Judio
 

Unang ani (Pista ng Pag-ani, ika-50 araw) Pagsama ng mga bansa

 

Hangin at apoy: makapangyarihang presensiya ng Dios Mga dila…iba’t ibang wika: kaligtasan para sa lahat ng bansa

Pentecost: Mga Gawa 2:14-41
Peter’s Sermon Outline
 


  

Pagdating ng Espiritu, pagdating ng mga huling araw (17-21) Buhay ni Jesus (22) Kamatayan ni Jesus (23) Muling-pagkabuhay ni Jesus (24-32) Pagtataas kay Jesus (33-36) Tugon na may pangakong ipagkakaloob ang Espiritu (38-39)

Misyon…

Misyon ng Israel na magsilbing liwanag sa mga bansa: Bigo! Tinupad ni Jesus ang misyon ng Israel

Tinitipon ni Jesus ang isang bagong bayan para ituloy ang misyon sa mga bansa
Itinutuloy ng Iglesia ang misyon ni Jesus

Mula Pentecoste Tungo sa Iglesia

   

Pagbuo ng bagong Israel (1:12- 26) Pentecoste (2:1-13) Sermon ni Pedro (2:14-36) Resulta: 3,000 ang nadagdag (2:37-41) Pagbuo ng isang komunidad na epektibong magiging saksi para kay Cristo (2:42-47)

Ang Espiritu ang Bumubuo ng Komunidad: Mga Gawa 2:42-47

Pananatili sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpipira-piraso ng tinapay, at panalangin: pagdiriwang at pagpapatibay ng buhay sa kaharian ng Diyos (v. 42)
Kitang-kita ang buhay sa kaharian – nakakaakit ang mga taong may dalang mabuting balita (v. 43-47) Ang Panginoon ang nagdadagdag sa bilang (v. 47)

34. Pangmisyong Paglalakbay ng mga Apostol
 Ang mga apostol, pangunahin si Pablo, ay naglakbay sa iba’t ibang dako ng mundo para ipangaral ang mabuting balita ni Cristo.  Mga Gawa

35. Ang Misyon ng Iglesia
 Maraming sulat ang isinulat para palakasin ang mga iglesia at ipakita kung paano mamuhay para ituloy ang misyon ni Jesus.  Roma - Judas

Kuwento ng Mga Gawa (1:8)

 

Pagsaksi sa Jerusalem (3:1-6:7)
Pagsaksi sa Samaria at Judea (6:8-12:24) Pagsaksi sa dulo ng daigdig (12:25-28:31)

Pagsaksi sa Jerusalem: Pagpapatuloy ng Misyon ni Jesus

Sa salita at gawa (3:1-26)
Pag-uusig (4:1-22)


Panalangin (4:23-31)
Gawa ng Diyos (6:7)

Nakakaakit na buhay ng komunidad ng mga mananampalataya (4:32-37; 6:1-6)

Pagsaksi sa Judea at Samaria

Sa labas ng Jerusalem
 

Hindi nakaplanong paglabas dahil sa pag-uusig (8:1-3) Sa Judea at Samaria

Hindi lamang mga apostol

Esteban, Felipe (6:8-8:40) Mga ordinaryong mananampalataya (8:4; 11:19-21)
Mga Hentil (10, 11)

Hindi lamang mga Judio

Si Pablo na Apostol

Pagsasanay bilang rabbi (tagapagturo ng Kasulatan): lumang panahon at panahong darating
Di tinanggap ang mensahe ni Jesus na dumating na ang „pahanong darating‟ Na-convert (Gawa 9:1-18) Nagbago ang pagtingin sa lahat ng bagay

 

Pagsaksi sa Dulo ng Daigdig

Antioch: Unang iglesiang Hentil
Pangmisyong paglalakbay ni Pablo


Pagsaksi ni Pablo sa mga paglilitis sa kanya
Sa Roma – “dulo ng daigdig” sa panahon nila

Ang Iglesia bilang Komunidad ng mga Misyonero: Sa Malapit at Malayo man
Pattern sa Antioch (Mga Gawa 11, 13)

Mga Cristiano: „Ebidensiya ng biyaya ng Diyos‟ sa iglesia sa Antioch (11:23) „Maraming tao ang nadala sa Panginoon‟ (11:24) Ipinadala sina Saulo (Pablo) at Barnabas (13:1-3)

 

Ang Pattern ni Pablo

Pagtatayo ng iglesia sa mga lugar na wala pa
(pioneer) (Rom.15:23)

Tatlong pangmisyong paglalakbay

Sanayin sila sa tapat na pagsaksi
 

Pagdalaw sa kanila sa kanyang mga paglalakbay Mga sulat

Pagtuturo ni Pablo

Nagsimula ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Pagpapalago sa buhay ni Cristong nasa atin  Agricultural: Paglago at pamumunga tungo sa pagiging kalarawan ni Jesus  Architectural: Pagtatayo ng gusali sa ibabaw ng matibay na pundasyon

Pagtuturo ni Pablo

 

Nagsimula ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Pagpapalago sa buhay ni Cristong nasa atin Bagong buhay at bagong pagsunod

Bagong Buhay at Bagong Pagsunod

 

  

Pagsunod na nakabatay sa ginawa na ng Diyos Binagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu Bagong relasyon sa Diyos: ibinilang na matuwid, ipinagkasundo, itinuring na sariling anak (o inampon) Pagsunod na inuudyukan ng pag-ibig Pagsunod ayon sa pamantayan ng kautusan ng Diyos Lahat ng bahagi ng buhay ng tao

Pagtuturo ni Pablo

  

Nagsimula ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Pagpapalago sa buhay ni Cristong nasa atin Bagong buhay at bagong pagsunod Alang-alang sa mundo

Alang-alang sa mundo

Dapat tularan at kaakit-akit

“Ang pamumuhay ng mga Cristiano ay hindi lang dapat tularan, kundi kaakit-akit din. Dapat itong nakakaakit sa mga tagalabas at anyayahan silang sumama sa komunidad…Ang buhay nila ay isang powerful magnet na naglalapit sa mga tao sa labas patungo sa iglesia.” -Bosch

Alang-alang sa mundo
 

Dapat tularan at kaakit-akit Pamumuhay sa harap ng tao bilang bahagi ng kultura

“…obligasyon ng mga Cristianong „mamuhay bilang mga mamamayan‟ dito sa mundo sa harap ng mga tao sa paraang nararapat sa ebanghelyo.” -Winter

Pagtuturo ni Pablo

   

Nagsimula ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Pagpapalago sa buhay ni Cristong nasa atin Bagong buhay at bagong pagsunod Alang-alang sa mundo Ang pagdating ng Panginoon

Nakakabiglang Paglago ng Iglesia (Roland Allen)

Nakakaakit na buhay ng komunidad ng mga mananampalataya Sabik na pagbabahagi ng ebanghelyo ng mga karaniwang miyembro ng iglesia Pagtatayo ng mga bagong iglesia (church planting)

Katapusan ng Mga Gawa
  

Bakit parang biglaan? Parang bitin? Hindi pa tapos ang kuwento ng Mga Gawa Nagpapatuloy ngayon hanggang bumalik ang Panginoong Jesus

“…ang katapusan ng Mga Gawa ay pasimula ng nagpapatuloy na buhay ng mga taong nakay Cristo, habang patuloy nilang ipinapangaral ang kaharian at itinuturo ang mga bagay tungkol kay Jesus, na may katapangan at walang balakid.” -Johnson

Ika-2 Eksena: At sa buong mundo
Paglasap at pagpapakita ng kaharian: Ang Pagsaksi ng Iglesia
Ang Bahagi Natin sa Kuwento

Ang Bahagi Natin sa Kuwento
 

‘Anong oras na ngayon?’ Saan tayo nakalagay sa kuwento ng Bibliya? Liwanag sa mundo: pagpapatuloy ng misyon ng Israel  Gen. 12:2-3; Gal. 3:14: Daluyan ng pagpapala  Ex. 19:3-6; 1 Pet. 2:9: Mga taong halimbawa sa mundo  Isa. 49:6; Matt. 5:14-16: Liwanag sa mundo Ipakilala ang kaharian sa iba: pagpapatuloy ng misyon ni Jesus

Buod: Misyon ni Jesus

     

Ipinahayag ang paghahari ng Diyos sa salita
Ipinakita ang paghahari ng Diyos sa gawa

Ipinaliwanag ang kaharian ng Diyos sa pagtuturo
Pinangatawanan ang paghahari ng Diyos sa buhay Ipinanalangin ang pagdating ng paghahari ng Diyos Nagdusa alang-alang sa paghahari ng Diyos Bumuo ng isang komunidad na ang buhay ay nasa ilalim ng paghahari ng Diyos.

„As the Father has sent me, I am sending you.‟

Ang Bahagi Natin sa Kuwento
  

‘Anong oras na ngayon?’ Saan tayo nakalagay sa kuwento ng Bibliya? Liwanag sa mundo: pagpapatuloy ng misyon ng Israel Ipakilala ang kaharian sa iba: pagpapatuloy ng misyon ni Jesus Pagiging mga tapat na saksi: pagpapatuloy ng misyon ng unang iglesia

Pagiging mga Tapat na Saksi: Pagpapatuloy ng Misyon ng Unang Iglesia
 

Patikim Unang palabas

Pagiging mga Tapat na Saksi: Pagpapatuloy ng Misyon ng Unang Iglesia
Pinatikim sa atin ngayon ang kaharian…
 

Nalasap natin ngayon Kumpletong „kainan‟ sa pagdating ni Jesus Parang trailer ng isang pelikula (ang kaharian) Dinisenyo para masabik ang mga nanonood na mapanood ang buong pelikula (ang kaharian) para gustuhin din nilang maging bahagi nito

Tayo ay unang palabas ng kaharian…
 

Pagiging mga Tapat na Saksi: Pagpapatuloy ng Misyon ng Unang Iglesia
 

Patikim Unang palabas Pagsunod ng iglesia sa Jerusalem at Antioch (Gawa 2:42-47; 13:1) Pagsaksi sa pamamahala ng Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay

Paghihiwalay ng Espirituwal/Sekular Espirituwal
Mga Gawain

Panalangin Pagsamba Pastor Misyonero Iglesia Pamilya

Mga Propesyon Mga Lugar

Sex Panonood ng TV Journalist Politiko Kolehiyo Gobyerno

Sekular

Banggaan ng mga Kaharian
Salungatan

Kaharian ng kadiliman
Nilikha

Kaharian ng Diyos

Pagiging mga Tapat na Saksi: Pagpapatuloy ng Misyon ng Unang Iglesia
   

Patikim Unang palabas Pagsunod sa iglesia sa Jerusalem at Antioch Pagsaksi sa pamamahala ng Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay Sa kadulu-duluhan ng mundo

Ang Lugar Natin sa Kuwento
  

“Anong oras na?” Nandito na/wala pa ang kaharian Ika-5 Yugto: Ipinagpapatuloy ng Iglesia ang Misyon ni Jesus Patikim / Unang palabas Pagsaksi sa pamamahala ni Cristo sa lahat ng bahagi ng buhay Sa kadulu-duluhan ng mundo

Ano ang ibig sabihin ng mamuhay na bahagi ng kuwento ng Bibliya ngayon?


Bilang mga estudyante? Bilang mga Filipino? Sa mundo na puno ng kahirapan at kasakiman? Sa mundo na pasira nang pasira ang kalikasan?

Dito nagtatapos ang ika-5 yugto ng kuwento ng Diyos

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful