SKKP3043 METODOLOGI PENYELIDIKAN

PM DR FARIDAH IBRAHIM LECTURE 2 and 3 (MENGENAL PASTI PERMASALAH KAJIAN)

MODEL PROSES PENYELIDIKAN
Metafora: Detektif (mencari dan mengesan maklumat yang memenuhi keperluan penyelidik) Mencari maklumat yang wujud tetapi tak diketahui oleh penyelidik (library research) Mencari jawapan kepada sesuatu yang tak diketahui dan tidak boleh diperolehi (memerlukan kajian empirikal)

PROSES PENYELIDIKAN DEDUKTIF (UMUM KEPADA SPESIFIK) CIRI

DUA MODEL PROSES PENYELIDIKAN

Bermula dengan permasalahan kajian Berdasarkan teori, bukti-bukti dicari Pembentukan persoalan kajian ATAU Hipotesis Mereka bentuk metod /kaedah dan prosedur Pengumpulan data dan Interpretasi Menjawab soalan dan mencari jawapan kepada soalan baru (sifat HEURISTIC – jawapan kepada satu soalan membawa kepada pencarian jawapan kepada soalan

MODEL PROSES PENYELIDIKAN
PROSES PENYELIDIKAN INDUKTIF (SPESIFIK KEPADA UMUM) CIRI Bermula dengan pemerhatian ( konsep yang kabur dan topik yang spesifik) – permasalahan kajian Melalui pemerhatian lanjutan/ pengumpulan data – memperbaiki konsep; generalisasi /itlak empirikal; kenalpasti hubungan Bina teori dari akar umbi (grounded theory)

PEMILIHAN MASALAH
Berdasarkan proses penilaian saintifik Idea daripada pengalaman Idea daripada media massa Idea daripada kajian awal Idea daripada abstrak penyelidikan Idea daripada penerbitan jurnal; majalah; penrbitan berkala dan dagang

JURNAL
Antarabangsa dan tempatan Journalism and Mass Communication Quarterly Journal of Advertising Journal of Broadcasting and Electronic media Public Relation Review Administrative Science Quarterly (ASQ) Journal of Development Communication Communication Education Communication Monographs Jurnal Komunikasi

ABSTRAK
Communication Abstract Pscychological Abstract Sociological Abstract Dissertation Abstract

Penerbitan Dagang
Broadcasting Advertising Age Media Decisions Editor & Publisher Media & Marketing Management

Majalah dan terbitan berkala
Time Newsweek Far Eastern Economic Review Quill Majalah Popular dalam dan luar negara

Memilih Permasalahan Kajian
Pilih bidang yang diminati Bidang mesti signifikan dan bersifat ‘new knowledge’ Mudah dikendali dan dalam bidang kemahiran penyelidik Kebolehdapati dana Tempoh masa mencukupi Data mudah diperolehi

Menilai topik/permasalahan kajian
1. Apakah soalan jelas? 2. Apakah orang lain setuju dengan kejelasan permasalahan itu? 3. Apakah anda mengemukakan satu soalan? Dan bukan dua, tiga atau empat? 4. Apakah orientasi komunikasi dalam permasalahan itu” Contohnya, amalan komunikasi, dasar, prosedur, kesan 5. Apakah masalah boleh dikaji?

Menilai topik/permasalahan – (sambungan)
6. Apakah soalan diungkap dengan cara yang tidak bias? 7. Apakah fenomena komunikasi boleh diukur? (kemampuan penyelidik; kesahan/validity; kebolehpercayaan/reliability) 8. Apakah kajianboleh dijalankan dalam tempoh waktu dan tenaga yang ada? 9. Siapakah yang akan berminat dengan dapatan kajian? (kesignifikanan; sumbangan)

TUJUAN KAJIAN
Penyataan matlamat kajian secara keseluruhan dan berbentuk pernyataan falsafah Contoh: Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pendedahan kepada televisyen dapat meningkatkan prestasi akademik para pelajar.

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif merupakan panduan dan cara bagaimana penyelidik akan menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam permasalahan kajian. Objektif mesti spesifik dan boleh dicapai. Objektif perlu disenaraikan dengan jelas dan mengikut prioriti atau

Contoh objektif
Berdasarkan permasalahan kajian dan tinjauan susastera, maka objektif kajianini adalah untuk: Mengenal pasti sejauh mana televisyen berperanan dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar. Mengenal pasti sama ada pendedahan kepada program

TINJAUAN SUSASTERA
Jangan mulakan kajian sebelum melakukan tinjauan susastera 1. Berapa banyak yang telah ditulis mengenai topik yang dipilih? 2. Apakah bahan itu terbitan terbaru atau lama? 3. Apakah terdapat perjumpaan terbaru atau kritikan terbaru yang menukar interpretasi kepada topik? 4. Siapa terlibat paling banyak dalam

TINJAUAN SUSASTERA – (BERSAMBUNG)
5. Di mana kajian itu diterbitkan? 6. Aspek mana yang paling banyak dikaji? 7. Persoalan-persoalan yang telah dijawab melalui penyelidikan. 9. Apa yang belum dikaji? 10. Apakah kaedah yang digunakan? 11. Apakah penemuan penting yang diperolehi? 12. Apakah cadangan yang

SKKP3043 METODOLOGI PENYELIDIKAN
Prof. Madya Dr. Faridah Ibrahim Lecture 3 PENGKONSEPAN DAN TEORI PENYELIDIKAN

TEORI
Theory is a “set of interrelated propositions that present a systematic view of phenomena with the purpose of explaining and predicting the phenomena (Lustig, 1986, p. 451) Teori adalah kenyataan benar tentang realiti Teori saintifik and empirikal adalah kenyataan realiti yang boleh

Kenapa teori penting?
Tak semua boleh dikaji. Teori bantu penyelidik untuk fokus ; contoh: pola komunikasi; fungsi; tema; proses (Brooks 1970) Teori menyepadukan data/integrate data – bagi menjawab “Apa?” “Mengapa?” “Bagaimana?” dan “What if ?” Teori menerangkan dan meramalkan Teori memperjelaskan Teori mengkelaskan kejadian

Kenapa teori penting (bersambung)
Hoover dan Donovan (1995) kenal pasti 4 sebab: Teori menyediakan pola untuk mentakrif data Teori menghubungkan satu kajian dengan yang lain Menyediakan rangka rujuk untuk fahami kepentingan konsep dan isu Membantu takrif makna daripada

HUBUNGAN TEORI DENGAN PENYELIDIK
Membantu mencari fakta yang relevan Membantu mengenal pasti fakta yang perlu diperhatikan Mengenal pasti fakta yang boleh dijangkakan

PROSES MEMBINA TEORI
ENAM TAHAP Tahap 1 : Kenal pasti “apa” – sesuatu yang perlu difahami Tahap 2: Menjawab kepada “Kenapa/mengapa”- membentuk penjelasan Tahap 3: Menjawab kepada “Kenapa/mengapa” tetapi lebih meluas (daripada informal kepada formal)

PROSES MEMBINA TEORI (bersambung)
Tahap 4: Menjawab kepada “what else/ apa lagi” – apa lagi yang boleh diperhatikan dan diperjelaskan Tahap 5: Pilih fokus dan uji teori (2 cara: bersandarkan KAJIAN AWAL dan berdasarkan ujian ke atas RAMALAN/ANDAIAN) Tahap 6: Takrifan data membawa kepada pengesahan teori/pengembangan/pembaikan/penitl akan/penolakan. (Perhatian: Teori boleh berubah

Contoh-contoh teori dalam komunikasi
Teori Media Massa Teori Komunikasi Manusia Teori Antara Budaya Teori Teknologi Maklumat Teori Politik Teori/Model Periklanan Teori/Model Perhubungan Awam

Apakah dia konsep?
Definisi Konsep ialah alat asas dalam membina teori dan kajian Konsep ialah satu idea tentang fenomena sosial daripada teori yang diungkapkan dalam bentuk simbol atau perkataan Jika sains tulen – simbol ( formula l x b) Jika sains sosial – perkataan ( cth: suka; percaya - kadangkala terlalu abstrak) Herbert Blumer menyebut konsep sebagai “fashioners of perception”

Kategori konsep
Terbahagi kepada DUA bahagian A. Simbol (perkataan atau istilah) B. Definisi PEMBINAAN melalui pemecahan kepada subkonsep atau penggabungan konsep

KEPENTINGAN KONSEP
Memudahkan komunikasi di antara pakar dalam bidang yang sama Menyusun kaedah pemerhatian Memudahkan pencarian pola tertentu

BENTUK-BENTUK KONSEP
DUA BENTUK A. Pemboleh ubah/Angkubah (VARIABLES) – Konsep yang mempunyai nilai yang boleh diukur dengan angka (DEFINISI MUDAH: KONSEP YANG BERUBAH-UBAH) B. Konsep bukan angkubah yang menggambarkan sesuatu idea abstrak (DEFINI MUDAH: KONSEP YANG MENDOKONG SESUATU IDEA ABSTRAK)

KONSTRUK
Definisi teoretikal ‘konsep’ dipanggil KONSTRUK KONSEP menjadi KONSTRUK jika dihubungkaitkan dengan lain-lain konsep (contoh: TV, Keganasan, kanak-kanak) Dalam penyelidikan, KONSTRUK perlu diukur (dipanggil: Takrif kendalian – contoh: KANAK-KANAK yang dikaji ialah kanak-kanak tadika dan prasekolah; KEGANASAN yang dikaji

TAKRIFAN KONSEP
Pemberian makna kepada sesuatu konsep Selalunya menggunakan kamus Contoh: Kamus Dewan mendefinisikan istilah “keganasan” sebagai luahan perasaan dalam bentuk kekuatan fizikal atas diri sendiri ataupun orang lain yang memaksa

Takrif Kendalian
Maksud: Menjelaskan prosedur atau teknik yang perlu dipatuhi untuk mengukur sesuatu konsep. Juga bermaksud ujian atau instrumen untuk mengukur secara pengoperasian. Contoh: “Penontonan TV” boleh ditakrifkendali dengan menggunakan skala lima markat

PEMBOLEH UBAH
Pemboleh ubah ialah fenomena atau peristiwa yang boleh diukur atau dimanipulasi dan diguna untuk mengembangkan konstruk. TIGA Jenis pemboleh ubah: Pemboleh ubah bebas (independent variable –IV ) Pemboleh ubah terikat (dependent variable – DV) Pemboleh ubah kawalan

Pemboleh ubah bebas – dipelbagaikan secara sistematik oleh penyelidik (contoh: demografik profil) Pemboleh ubah terikat – yang diperhatikan atau ingin dijelaskan. Pemboleh ubah mencelah – faktor yang berkemungkinan

PENJELASAN PEMBOLEH UBAH

CONTOH KERANGKA KONSEPTUAL
IV
Faktor peribadi Faktor komunikasi Faktor interpersonal

ITV

DV
Keterlibatan Kerja/ Job Commit ment

Hipotesis ialah pernyataan yang boleh diuji; yakni pengujian hubungan/perbezaan antara dua atau lebih angkubah/pemboleh ubah - kenyataan mengenai hubungan dua angkubah - membawa implikasi jelas

HIPOTESIS/PERSOALAN KAJIAN

2 jenis hipotesis
Non-directional/ Null hypotesis Contoh: Tidak terdapat hubungan signifikan antara pelajar yang kerap menonton televisyen dengan pelajar yang jarang menonton Directional/Resea rch Hypotesis Contoh: Pelajar yang kerap menonton televisyen akan memperolehi prestasi akademik yang lebih tinggi berbanding pelajar yang

Ciri hipotesis yang baik
Kejelasan konseptual Mempunyai kesesuaian empirikal/boleh diuji Mesti spesifik Berkaitan dengan teori Berdekatan dengan angkubah yang dikaji Mudah dan ringkas

PERSOALAN KAJIAN
Persoalan kajian ialah persoalan formal yang dikemukakan bagi menunjukkan hubungan antara angkubah yang dijangkakan. (untuk bidang baru dan kajian penerokaan) Contoh:
Apakah pendedahan kepada mesej televisyen secara kerap membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar? Apakah pola pembacaan remaja bandar dan desa? Mengapakah kanak-kanak gemar menonton

Soalan kajian dan hipotesis
Soalan Apakah pendedahan kepada televisyen meningkatkan prestasi akademik pelajar? Does television lead to distortion of reality for children? Hipotesis Pendedahan televisyen secara kerap tingkatkan prestasi pelajar. A child’s distortion of reality is directly related to the amount and type of television programs the child views.

SOALAN LATIHAN
KENALPASTI ISU SEMASA YANG HANGAT DIBINCANGKAN ATAU SEDANG MENJADI CABARAN BAGI NEGARA.; KEMUDIAN TULISKAN SEBUAH TAJUK TESIS KENAL PASTI EMPAT PERSOALAN KAJIAN BERKENAAN ISU YANG HENDAK DIKAJI. (JIKA BERKAITAN DENGAN KAJIAN) KENAL PASTI EMPAT HIPOTESIS KAJIAN YANG HENDAK DIKAJI (JIKA BERKAITAN DENGAN KAJIAN)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful