KDNSEP PENA|8AHAN

8EFULANC
KDNSEP KALÌ ATAU
CAN0A
KDNSEP 8AFÌS 0AN
LAJUF / TATASUSUNAN
KDNSEP KD|8ÌNASÌ
Perhutikun gumbur ruguh di buwuh :
Adu 3 bigi pinggun, Terduput Z bigi Iimuu di duIum setiup
pinggun, ßerupukuh gumIuh buuh Iimuu itu?
PSofu coro unfuk mendopofkon jumIohnyo
odoIoh dengon membiIong sofu persofu ofou
secoro meIongkou, ioifu duo, empof don
enom ofou dengon menomboh kesemuonyo
seperfi berikuf :
Z + Z + Z ~ o
PZ + Z + Z ~ o
ßeberupu uyut mutemutik boIeh dibinu duripudu ruguh di utus :
Wdo beropo biji pinggon7
WJowopon : 3 biji
Wdo beropo biji buoh Iimou di doIom sefiop pinggon7
WJowopon : Z biji
Wemudiun Iungutkun souIun untuk memperkenuIkun konsep kumpuIun
Wdo beropo kumpuIon buoh Iimou semuonyo7
WJowopon : 3 kumpuIon
Wdo beropo biji buoh Iimou bogi sefiop kumpuIon7
WJowopon : Z biji
W8eropokoh jumIoh buoh Iimou fersebuf semuonyo7
WJowopon : o biji
PJadI, kIta boleh menulIs ayat matematIk
sepertI berIkut :
3 X 2 = 6
8IL
IUMPUL
8IL
LI DLM
SETIP IUMPUL
JUML
IUMPUL
$TUA$ :
Panjang talI JIm Ialah 8cm. |anakala
talI |ary Ialah 2cm. 8rapakah
panjang talI JIm berbandIng talI
|ary:
TALÌ JÌ|
TALÌ |AFY
8 cm
2 cm
ßagaImana membIna ayat matematIk untuk masaIah dI atas !
PPanjang talI |ary = 4 kalI (panjang talI JIm)
= 4 kalI (2cm)
= 4 X 2 cm
= 8 cm
JadI, ayat matematIknya boleh dItulIs sepertI
berIkut :
$ekumpuIan meja dIsusun daIam 3 barIs. $etIp barIs
mengandungI 5 buah meja . ßerapakah jumIah semua
meja tersebut!
ßerìkut tatasusun me¡a yany menyandunyì barìs dan la¡ur :
ßarIs 1
ßarIs 2
ßarIs 3
Lajur 1
Lajur 2 Lajur 3 Lajur 4 Lajur 5
x 5 = 15 x 5 = 15
P8Ina ayat matematIk untuk gambar rajah tatasusun
meja tadI :
PAda berapa barIs meja : 1cwcpcn : J bcrìs
PAda berapa lajur meja: 1cwcpcn : 5 lc]ur
P8erapakah jumlah meja tersebut: 1cwcpcn : 15 buch
JadI, ayat matematIknya adalah sepertI berIkut:
8Ilangan barIs
8Ilangan lajur
Jumlah semua
ontoh sItuasI :
0alam satu jamuan rIngan , kuIh dan mInuman yang
dIsedIakan adalah sepertI berIkut:
jenIs kuIh ( karIpap, donut dan muffIn )
2 jenIs mInuman ( teh dan kopI )
JIka setIap tetamu dIbenarkan mengambIl hanya 1
jenIs kuIh dan 1 jenIs mInuman sahaja, berapa jenIs
kuIh dan mInuman yang berbeza dapat dIsedIakan:
KombInasI tersebut boleh dIgambarkan sepertI
dI bawah :
& h&hA hßA$
KarIpap
0onat
Kek
Teh
Teh
Teh
KopI
KopI
KopI
KarIpap, teh
KarIpap, kopI
0onat, teh
0onat, kopI
Kek, teh
Kek, kopI
SItuasI laIn yang seumpamanya boleh dIbentuk untuk
memperkenalkan konsep kombIasI InI, dan aktIvItI pengajaran dan
Pembelajaran yang melIbatkan konsep tersebut boleh dIsusun.
ontoh sItuasI laIn termasuklah menentukan bIlangan kombInasI
8erlaInan yang mungkIn untuk :
· set kasut dan stokIn
· pasangan penarI darIpada set lelakI dan set wanIta
yang tertantu
· susunan pakaIan darIpada set baju dan set seluar yang
tertentu dan sebagaInya
|urId boleh membIna potongan gambar objek (kasut, stokIn, baju dan
sebagaInya) untuk membantu mereka menggambarkan Idea kombInasI
ÌnI dI atas papan magnet atau papan flanel.
Curu boleh galakkan murId mereka aktIvItI
yang bersesuaIan untuk memupuk konsep
InI

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.