8MI kesebo|on Anok

k8UD Dok|er 8oedorso
Iok. kedok|eron UN1AN
Ion|ionok
|MUN|8A8|
Oloo . kluoo Vcooouo, 8.kou
lo¬bl¬bloç . ur. Dloo |rluo, 8µ. A
Apa itu imunisasi ?
¬colsosl ¬orcµo|oo cµoyo µoocoçoooo toroouoµ
µooyo|lt tortootc µouo ulrl sosoorooç uooçoo
µo¬borloo vo|slo.
¬colsosl µouo uosoroyo bortc|coo cotc|
¬oostl¬closl roo|sl |o|oboloo tcbco.
enis-enis |munisosi
louo uosoroyo ouo 2 |ools l¬colsosl, yoltc .
. |moa|sos| Þos|l {Þos|vc |mmoa|zot|oa)
¬colsosl µoslI lol ouoloo |o|oboloo yooç uluoµot|oo
socoro çoootls (|otcrcooo} ¬ololcl lbc.
. |moa|sos| A|t|l {Act|vc |mmoa|zot|oa)
¬colsosl o|tlI lol ouoloo ul¬ooo tcbco ooo| ¬o¬bcot
sooulrl |o|oboloo toroouoµ scotc µooyo|lt.
Aµo ltc vo|slo °
vo|slo ouoloo ootlçoo borosol
uorl ¬l|roorçools¬o otocµco
rocco yooç J||cmo|kon.
lo¬borloo vo|slo socoro ulol uoo
rctlo µouo boyl uoo bollto
ul|otoocl ¬o¬µc ¬o¬coccl|oo
|o|oboloo tcbco socoro olo¬loo.
Coro ltc sooçot oIo|tlI, ¬cuoo,
uoo ¬croo cotc| ¬ooooç|ol
borboçol µooyo|lt ¬ooclor.
enis imunisosi yonq diberikon :
. 8CG cotc| ¬oocoçoo µooyo|lt |ubercuIosis,
. Heµo|i|is 8 cotc| ¬oocoçoo µooyo|lt Heµo|i|is 8 (µenyoki| bo|i)
3. l¬colsosl µoIio cotc| ¬oocoçoo µooyo|lt µoIiomyeIi|is (keIumµubon)
4. DI1 cotc| ¬oocoçoo µooyo|lt Diµb|eri, Ier|usis (bo|uk re|on) don
1e|onus
5. |munisosi comµok cotc| ¬oocoçoo µooyo|lt comµok,
ó. ¬colsosl MMk ¬o¬borl µorlloucoçoo toroouoµ comµok, qondonqon
don comµok ermon
7. ¬colsosl Hib ¬o¬bootc ¬oocoçoo loIo|sl oloo HoemoµbiIus
in|Iuenzo |iµe b
8. ¬colsosl µneumokokus kon|uqo|o ¬olloucoçl ooo| toroouoµ so|ools
bo|torl yooç sorloç ¬ooyobob|oo in|eksi |eIinqo.
%cbor|closls
looyo|lt yç uoµot Dlcoçoo
uooçoo ¬colsosl
DlItorl
lollo (|olcµcooo otot}
Coµo|
BIA8 (B0LAN IM0NI8A8I
ANAK 8EKOLAH)
0iatan ini rutin dilaksanakan s0tiap tahun
k0iatannya dilakukan pada akhir tahun, biasanya
s0tiap bulan Nov0mb0r.
P0mb0rian imunisasi ini m0rupakan boost0r
(ulanan) t0rhadap k0k0balan yan p0rnah didapat
pada saat bayi.
P0mb0rian imunisasi ini dilakukan ol0h para p0tuas
dari Pusk0smas s0t0mpat.
$asaran imunisasi vaksin ini adalah anak-anak $0kolah Dasar
k0las 1 hina 4.
Untuk k0las 1 adalah imunisasi campak, k0las 2 adalah imunisasi
DT (Dipt0ria), s0dankan k0las 3 dan 4 adalah TT ( T0tanus).
P0laksanaan BIA$ diharapkan dapat m0nurani risiko p0nyakit
m0nular pada anak-anak usia s0kolah.
BIA8 (B0LAN IM0NI8A8I
ANAK 8EKOLAH)
ko¬µll|osl l¬colsosl
8otoloo l¬colsosl |ouooç-|ouooç tl¬bcl |o|ouloo
l|ctoo µosco l¬colsosl (kl} uo¬o¬ rloçoo so¬µol
tloççl, booç|o|, |o¬oroooo, oço| rowol.
tc ouoloo roo|sl c¬c¬ tor|oul sotoloo l¬colsosl.
u¬c¬oyo o|oo ollooç uolo¬ 3-= oorl, wolocµco
|ouooç-|ouooç ouo yooç borlooçscoç loblo lo¬o.
Menceqob, Iebib boik dori
µodo menqobo|i.
Ios|ikon, denqon imunisosi
onok ondo |eIob |erIindunqi
dori µenyoki|.
Anak yang sehat, merupakan
aset bagi negara dan
kebanggaan orang tua.
angan tunda Imunisasi
bagi anak anda !!!
TERIHA RASIH
SEHBBA BERHAXFAAT
looyo|lt yç uµt Dlcoçoo uço ¬colsosl
l.%cbor|closls
looy. lol ulsobob|oo oloo Vycoboctorlc¬
tcborcclosls.
Orçoo yç sorloç tor|ooo ouoloo µorc2×, |oloo|or,
|cllt, tclooç, sooul uoo soloµct oto|.
looyo|lt yç uµt Dlcoçoo uço ¬colososl
2. DlItorl
Dlsobob|oo oloo Coryooboctorlc¬ Dyµtoorlo.
loocloroooyo ¬lll µorcl|oo lcuoo yç torco¬or.
looyo|lt yç uµt Dlcoçoo uço ¬colososl
3. lortcsls
Dlsobob|oo oloo ßoruotollo µortcsls
loocloroooyo ¬ololcl uroµlot.
stllo owo¬oyo ouoloo botc| ro|oo otoc botc| l00
oorl.
ßoooyo uorl µortcsls µooc¬oolo .
Go|olo owol borcµo botc| µllo|, |o¬culoo sotoloo
oorl |o l0 botc| borto¬boo borot uoo sorloç |oll
¬cotoo.
looyo|lt yç uµt Dlcoçoo uço ¬colososl
=. %otoocs
Dlsobob|oo oloo Vycoboctorlc¬ %otool, yç
borbootc| sµoro ¬osc| |o ul¬ lc|o torbc|o,
bor|o¬booç blo| socoro ooorobl|, uoo ¬o¬bootc|
to|slo.
%otoocs yç |oos tor|oul µouo cslo ooo| ouoloo
totoocs oooootorc¬.
%.Nooootorc¬ uµt ¬ool¬bcl|oo |o¬otloo
|oroootor|oul |o|ooç , slooosls, uoo oootl ooµos.
looyo|lt yç uµt Dlcoçoo uço ¬colososl
kosovooroyo ouoloo |otoroo oowoo otoc toooo yç
tor|ooto¬loosl |otoroo oowoo ¬oocslo.
Go|olo owol ultco|c||oo uço ¬clct ¬oocccc uoo
boyl tluo| ¬oc ¬ooycsc.
ko|oboloo µouo µooyo|lt lol oooyo ulµoroloo uço
l¬colsosl otoc vo|sloosl looç|oµ.
¬colsosl yooç ulborl|oo ouoloo ¬colsosl Dl%.
. lollo¬lolltls
looyobob loIo|sl ouoloo vlrcs
µollo tlµo l,2, uoo 3 uoo
¬ooyorooç ¬lollo otoc sorobct
otot.
kolc¬µcooo uµt tor|oul µouo
ooççoto bouoo, solcroo ooµos,
uoo otot ¬oooloo.
loocloroo µooyo|lt lol ouoloo
¬o¬olccl uroµlot uoo
rosorvooroyo ouoloo ¬oocslo yç
¬oouorlto µollo.
ó. Co¬µo|
· looyobob µooyo|lt lol ouoloo
vlrcs ¬orblll, yç ¬ooclor ¬ololc
uroµlot.
· Go|olo owol ultco|c||oo uço
ouooyo |o¬oroooo yç ¬clol
tl¬bcl µouo boçloo bol|ooç
tolloço, uool, uoo ¬oo|olor |o
wo|oo uoo ooççoto bouoo,
bloso |cço tl¬bcl ço|olo
Ilculsortol ¬oto borolr uoo
|o¬oroooo.
8otoloo 3-= oorl, |o¬oroooo ¬clol ollooç uoo
borcboo ¬oo|oul |oolto¬oo yç o|oo to¬µo|
soµortl slsl| uolo¬ wo|tc l-2 ¬çç
¬colsosl ulborl|oo ouoloo l¬colsosl co¬µo|.
ko¬µll|osl yç oorcs ulcoçoo ouoloo OVA,
|oo|coçtlvltls borot, µooc¬oolo.
7. uoµotltls ß
looyo|lt loIo|sl ulsobob|oo oloo vlrcs ooµotltls tlµo
ß.
kolo¬µo| yç borlsl|o ouoloo µocoouc oor|otl|o,
µosloo oo¬oulollsls, µo|or|o loborotorlc¬, otoc
o|cµcotcr.
Go|olo yooç ¬coccl tluo| |oos, soµortl oooro|slo,
¬col, uoo |ouooç ÷ |ouooç l|torl|.
adwal imunisasi
'oksin odwoI Iemberion - Usio 8oos|er[ UIonqon |ndikosi (un|uk
meIowon)
ßCG Oµtl¬ol ulborl|oo µouo c¬cr 2
so¬µol 3 bcloo. ßllo vo|slo ßCG
o|oo ulborl|oo soscuoo c¬cr 3
bcloo, µorlc ullo|c|oo c|l tcbor|cllo.
ßllo c|l tcborccllo µro-ßCG tluo|
ul¬coç|lo|oo, ßCG uoµot
ulborl|oo, oo¬co oorcs ulobsorvosl
uolo¬ 7 oorl. ßllo ouo roo|sl lo|ol
coµot ul to¬µot scotl|oo
(occolorotou locol rooctloo}, µorlc
ulovolcosl loblo loo|ct (uloçoostlc
%ß}.
- %cborcclosls
uoµotltls ß lorto¬o ulborl|oo uolo¬ wo|tc l2
|o¬ sotoloo loolr.
l tooco µouo boyl
yooç loolr orl lbc
uooçoo uoµ. ß
uoµotltls ß
'oksin odwoI Iemberion - Usio 8oos|er[ UIonqon |ndikosi (un|uk
meIowon)
lollo Olv 0 ulborl|oo µouo |co|coçoo
µorto¬o. ßoyl yooç loolr ul kß,k8
ulborl|oo vo|slo Olv soot boyl
ulµclooç|oo cotc| ¬ooçolouorl
troos¬lsl vlrcs vo|slo |oµouo boyl
lolo. 8oloo|ctoyo uoµot ulborl|oo
vo|slo Olv otoc lv.
l8 bcloo ÷ boostor l
ó tooco ÷boostor 2
l2 tooco ÷ boostor 3
lollo
Dl% Dlborl|oo µouo c¬cr > ó ¬loççc.
Doµot ulborl|oo vo|slo D%wl otoc
D%ol otoc |o¬bloosl uooçoo
uoµotltls ß otoc ulb. ulooçoo D%l
c¬cr l8 bcloo uoo tooco. lroçro¬
ßA8. ulsoscol|oo uooçoo |ouwol
l¬colsosl ko¬ootrloo kosoootoo.
uotc| ooo| c¬cr ulotos 7 tooco
uloo|cr|oo ulborl|oo vo|slo %u.
l8 bcloo ÷ boostor l
ó tooco ÷boostor 2
l2 tooco ÷ boostor 3
DlItorlo,
lortcsls, uoo
%otoocs
Co¬µo| Dlborl|oo µouo c¬cr 9 bcloo, vo|slo
clooçoo ulborl|oo µouo c¬cr -7
tooco. lroçro¬ ßA8. ulsoscol|oo
uooçoo |ouwol l¬colsosl ko¬ootrloo
kosoootoo
- Coµo|

5, 9: 2:38,8 
2:38,8 207:5,,3 :5,, 503.0,,3 907,/,5 503,9 9079039: 5,/, /7 808047,3 /03,3 502-07,3 ;,83 2:38,8 5,/, /,8,73, -079::,3 :39: 203892:,8 70,8 00-,,3 9:-: 

9. 03098 09:7:3./.3 20. 9:-: .3..9 ..8 5.943 2:38. 038 2:38.7.3 ./. 202-:.022:3.8 .81 !.3//./.. /2.9 803/7 00-..943 2:38.9: 503.73.5.9.3 907.8 91 .3.9:  2:38.8 .8.0 22:3.8../.3 80./.8 !. .81 3 . /.91 3 .8 !.: -: 2:38.038 038 2:38. 00-.5 8:.

3 -.9 01091 2:/. 9: .. 9: 8.. -07-.9 203:.: 2.8.3 !02-07.83 '. /.3 2:7. -..3903 -07.7. /3 /.9.2.3 00-.3..9. /.3820 .25: 202:3.3..3 7:93 5. . 503.3 9:-: 80.:3 ../.7. /09..:5:3 7.83 ./.3 /02. ..83 80.7.7 .7 27447. :39: 203. .5.3 . /.:...

 503.9 9:-07.3 /.998 503. 43/43.-.3.3 /.25.0.   .8 530:244:8 43:.998:39: 203.3/-07.3 907.3 .3 2:38.9 05.9: 70..39: 203. 072. 3108 40 . 2:38.9 2:38.3 3108 903.9 .5 . 503..8 . 503.0. :39: 203.0.8 544 :39: 203.38073 2030-.25.8 # 202-07 5073/:3./. 503.25.9 5442098 0:25:.0./.3 %09.5 80038 -.8 .0.950 2:38. 907..0.9 5907 !079:88 -.3    :39: 203.038 2:38.907 .9 .9.3 !% :39: 203..3:8 2:38. 203/:3 .8 .202-.:488 05.0245:8 31:03.25. 503.

 1907 .!03.3 2:38. /03.5.8 %:-07:488 !44 0:25:.3 4949 .9 /.0.25.9 .

.

9.8 809025. !02-07.02-07 !02-07.. //./.7.5 00-.:3 0.3 907.3 3 7:93 /.8 3 207:5.3 5.33.3 .9.3 -448907 :...:.:.5 -:.3 2:38./.8 /.3./.3 40 5.8. /. 809.35073.3 2:38.9 .7 9..9 5.3 4.5. .:3 -.8 3 /.8. 509:.9 -.3. 8.$ &&$$ $ 0.5 9.7 !:8082.3.3 809.

/. %% %09. . .$ &&$$ $ $.5.3 $/. .3 . 80/.25.3.8. 804./.3 0.8 .9 203:7...7 5. $04.83 3 .7.5.8 /.3 2:38.3 784 503. 0. :8.3 /. 2:38.3:8 !0.8 .8././. .8 .8..8 % 5907.3.8 3.3. 2:38..8 .7..3..  &39: 0. ./.7 0.3. .9 203:..3.

.

8 . 0207. ./.8 $090././ 8090.3-07.3 . 2:38..425.3 . 700 9: .3 .3 92-: 0. 2:38.8 :2:2 907.8 &2:23.8 2:38.3 ./.. 93 -03./..3 ../.3 :9.3 5.38:3 0- .2 .3 /.:5:3 .8 ! /02.2 73..8././.3 8.. 2:38..7 .25.2. 70. . .

0.03..9 3.3. 30.7.89.3. 90.380.7 503.9 !.9 207:5. /.3 0-.7 5. 2034-. /.3 .3/. .809 -. .3 2:38.3 /03. 9073/:3 /. .3 47.3 9:./.8 .. 0- -.

. .3 9:3/. .3/. 2:38.3.8 -. .3.

    .

 .

.

4-..8 %:-07:488 !03 3 /80-.7: 003.:488 7.3 8073 90703. . 5.9 /59 .7 :9 9:.3 40 .0./.907:2 9:-07.3 803/ /. /3 2:38.!03. .5:9 49..3 80.-.

-..8 1907 80-.!03.7.02.33. 2 507.3 40 4730-. !03:. 907.9/59..3 :/.8.0.7 .907:2 5907./32:3.

7 .. 0.7 0 -. . .. ..7 5079:88 530:243.3 8073 .3 .: /74509 89. ..!03. 5079:88 !03:.33.9: -079. . -.: -.9: 50 02:/. -. 2:39.9 /. 20.9: .9/59./.-..23.. -07.3 40 47/090.9./32:3.9: 70.3 8090.8 !079:88 80-. -07:5.7.0.2-. /.8.

 /3 2:3. :8.9./. 80.3 02.5. ./ 5./... .703.3.3 202-039: 9483 %09.9 /59 .!03.8: 0 /2 :.3 039 3.3 -07-039: 8547.3 -. 2.3488 /.4-.907:2%09. 907-:.0.8.8 .947:2 /59 2032-:./ 0.907.3 8.3:83043. -0702-.8 907.7.3:8 .3:8 80-.947:2 % 043.3074- /.3 40 .3 . 909.8 %09..-. .

8.8 ./..3.8 !% ./.3.3 0.23.4.3 5.8 .9. .!03. /50740 /3 2:38.5 2:38.0.3 -.8 03.. 907439.: 203:8: 00-.:..3 2.3 /-07. 9/.9.9 /59 . 2:38.73..: /./..: 9.: .83.3 .8   #080.3 0. 503..8 4947. 0. /9:3:.3:8. . 4947.9 3 . 2.3 /3 2::9 203. /3 2:3.3 .

9 3 . .3 !03:.: 807.7.3 20307./.3 203 .3 4949 2030.. 203/079. . 2020:: /74509 /.8 /. -.9..3 /..3:8.3108 .4.3 /59 907././. 2.5.-:9 4949 0:25:.3 503. 544 . . !442098  !030-.73.3 8..3 3.349.:7.3 70807././.7:8 544 950  /./ 5.

3 /3 .3 903...9. 0207. 92-: 5./. .. :. 92-: 0.7 20. /9:3:.3 2:. .25. -..7 0 .: /74509 0. /. 1:/8079. /. /../.7 /.. .3.503. -.3 203. 2.3 -0.9 3 ./.3 ..3 0207.3 -. W W !030-.3 .8. -07.7:8 247- 203:../.349...

.. .. 805079 88 /.7:8 /. 425.8 . 203.2 .8 .3 /. . .25.  43:39. 2:38.3 -07:-./ 09.25./.. .3 .$090..3 9.2./.0.3 .7 0207.9 530:243..8 /-07.9: 2 2:38.3 2:.98 -07.

 50. .9 3108 /80-.947:2 .3 40 .3 . 05.8 805079 .32:3.803 024/. .-../.3 907 .:5:39:7 0.3 .88 5007. /.34708. 2:..3/: 3.7:8 05.998 950 04254 -0784 .998  !03./. 5..: 9/.9./.: . .749.-47.

3 /-07. . !02-07./.2:3 .3 : 9:-07:3 . /2:33.5. :2:7 -:./.8 '.8 4.3:9 /.9 /-07.25..83 .:.2 ..3 ..3 808:/.70..:357.90/4.3 /.943 507: /0. 592.9 / 9025.3 507: /.7:8 /4-807.007..3489. . % 448907. -:.8 /..3 3./. 9/.3 ..7 .05. : 9:-07.3 &8.. :2:7 8.:./-07./. . 2:38.. 70..8 0- .9 8:39.83 .3 5.

/.8 :39: 20.2 .3 %:-07. /-07.:488 05. .3.7 .998 !079. .3. -.2.9: 9.7 -: /03.28090. &.3 05 05.3 /..998 .:3 5..3 3/.7 .

83 !44 .3 &8.3 5079. . ./.3. !' /-07.'. !02-07. :3:3.3 5.2./.7 / #.

 2:38.3 .83 %/ -07./..3 /-07...9 -.3 448907. -..3 /.3 ./.3 5.8 020397.: 42-3.3 5.3 . :2:7  9.8 /03.9.3 /03.8 9.9 /-07.3 080.3:7.3 5.3.2 $/808:./.3.8 020397.5. 2:38. /5:.#$ /-07.3 &39: .7:8.83 !'.9.9.7 97. /.83 !'8.:3 !747.! .3 $0.83 %! .9.9.: !' -07.3828 .3 . .3 080./.3 /03.3 /-07.2$/808:.3 ..3 .3.:3 !747.83 :.3 05.3 %! :2:7 -:.998..9.9 /-07. :2:7 23: .: - &.3:93.3 :39: 2033/. :2:7 /..:3 /./.3. :2:7 -:.: %.5.3 .3 9.83 05./...9.

25.8 :39: 20.. &. .3 !44 !% -:.3 -448907 1907.:3 -448907 . !079:88 /. .3 -448907 9.:3 -448907 9.3.3 -:.3 9.3:8 9.:3 -448907 3/.25.:3 -448907 %09.