TUTORIAL 4

Conduct a research on Greenhouse
effect and discuss this issue in class.
AHLÌ KUMPULAN :
NORMADÌAH WAGÌMAN
HASNAH ÌSMAÌL
SALBÌAH HASAN
SOFÌAH HASAN
ZAÌNAB ÌSMAÌL
kESAN RUMAH
HIJAU
PENGENALAN
Kesan rumah hijau ialah pemanasan
yang berlaku apabila kepekatan gas-
gas rumah hijau di dalam sesuatu ruang
tertutup meningkat dan menyekat haba
daripada mudah terbebas. Kesan ini tidak
tertakluk pada pemanasan global sahaja,
tetapi juga di dalam mana-mana ruang.
Kesan rumah hijau berlaku apabila
komposisi gas-gas rumah hijau seperti,
karbon dioksida, karbon monoksida,
nitrogen dioksida meningkat melebihi tahap
normal. Apabila komposisinya meningkat,
molekul-molekul gas ini yang bersifat
penyimpan haba, akan memerangkap haba
lalu melambatkan proses pembebasan
haba.
PROSES KESAN RUNAH H!]AU
Keseimbangan alam kita telah
dicemari oleh bencana alam seperti
· anjir
· Letupan gunung
berapi
· Pembakaran hutan
· Taufan
· Gempa bumi
· Kemarau
KESAN BENCANA
ALAN
· Penggunaan kenderaan dan jentera
-pencemaran udara yang teruk.
Selain daripada bencana alam,
manusia juga menyumbang
kepada pencemaran alam
sekitar
· KiIang-kiIang yang didirikan boIeh
menghasiIkan sisa toksik(beracun)
seperti bahan buangan radioaktif dan
merkuri .
· aIam industri pertanian penggunaan
gas beracun ,insektisid(racun
serangga) seperti T boIeh masuk ke
rantai makanan. Sumber makanan
seperti daging dan ikan mengandungi
T yang seterusnya akan di makan
oIeh manusia.
· Aktiviti perindustrian dan
pengangkutan - peIepasan gas spt
karbon dioksida, karbon monoksida
yang terhasiI daripada pembakaran
bahan api fosiI .
· PembaIakan yang berterusan
meningkatkan kandungan karbon
dioksida.
AKTOR·AKTOR YANC
NENYEBABKAN KESAN RUNAH
H!]AU
· Pembakaran atau kebakaran hutan
yang menghasiIkan kabon dioksida.
Pertanian pindah yang menyebabkan
kemusnahan hutan
Urbanisasi yang menghasilkan banyak
karbon dioksida dan habuk .
KESAN RUMAH HIJAU
KEPAA ALAM SEKITAR
· merosakkan habitat(tempat tinggaI haiwan)
· menyebabkan kematian haiwan dan
tumbuhan
· Mengganggu kitar semuIa jadi
· Pencemaran aIam sekitar
KESAN RUMAH HÌJAU KEPADA
MANUSÌA
· Asma
· Radang paru-paru
· Gangguan
pernafasan
· arah
CARA MELÌNDUNGÌ ALAM
SEKÌTAR
· Mencari sumber tenaga alternatif seperti
tenaga solar.
· Menukar CFC kepada HCFC yang lebih
selamat.
· Menanam pokok
· Perhutanan
semula(reforestation)
CARA PENGURUSAN ALAM
· Menghadkan aktiviti pembaIakan
· Mengharamkan penggunaan pukat
harimau yang boIeh merosakkan
terumbu karang (coraI reef).
· MengawaI pembukaan tanah baru
· Menghadkan aktiviti perIombongan
PERANAN KERAJAAN
MENANGANI KESAN RUMAH
HIJAU
· Membanteras pembaIakan haram.
· Mewujudkan kawasan tadahan hujan.
· Menggiatkan usaha penanaman
semuIa.
· Menguatkuasakan undang-undang
daIam pengeIuaran asap dan sisa
toksid industri.
PERANAN ÌNDÌVÌDU MENANGANÌ
KESAN RUMAH HÌJAU
· Menggunakan petroI tanpa pIumbum.
· erkongsi kenderaan.
· Mewujudkan taman di sekitar rumah.
· Mengurangkan penggunaan produk
yang mengandungi CFC.
SUNBER RU]UKAN
http://members.tripod.com
www.deo.gov.my/~kimia
www.tabinahatisuci.org
www.sabah.net.my/juipri
www.pelangibooks.com
www.hbp.usm.my

$#& &

8 ..-.: //.050./...! 08.3.75. 8.//.3.8.3./.:5.3 .-. 909. 502.37:2.502.9.3 9079:9:52033.3-07.22.3. 2.9:7:.2:/. 9079.: .32030.3 . /.339/.8 08.8.3.907-0-.:.7:.9.5:..34-..9/...8 7:2.5.2808:.

8 . 5.:.87:2.9 50325.-. .8..4254883..:-07.-.9.2-. . .5.9 240: 240:.3. 425488.-.#%"&&&!% 08. .9200-9.3 .320207.83.5 3472.3574808502-0-.2033..5.7-43/48/.37:2.:20.-.2033.3.7-4324348/. 397403/48/.-.:805079 .3-0781..

.

3 W %.0802-.02.3 W 025.7..29..2805079 W .:1.3:3:3 -07.-:2 W 02.5 W !02-. /.37 W 09:5..90.3:9.3.: .3.3..740-03.7..

&!!! .

303907..7 W !03:3.3907: ../.2 2.7.3:8.-03.3:/..3/.3/./.:.$0.7..2 809.02..7.75.3 05.3.303/07.203:2-.503. 503.3..02..

3-:.:3 805079-.948 -07./4.388...8.3.3 207:7 .3 .37.3//7.91/.3-40 203.3.W .

3 $:2-072...3 .3.3/.3 402.3.3/2.23/:8975079.3 805079/. .8-07.380907:83.3.3...8:0 7..:3 38098/ 7..2.. 805079%-402.39.W .:3 807..3503:3.3:8.3.3203.3/:3 %..

'"%.

3/:3./.7-43 /48/.3907.3:9.3 -.3.7..5148 W !02-.3..3 503.3/.3.3.3 2033.8859 .8/.95073/:897.7-43/48/.9.'"%! !!&!%  W 9. .75..8.3-07907:8. .3 5005.7-4324348/.3. ..502-.

5.W !02-.-43/48/...7..:0-.:32..1.5 9/.3.5.2 2.5.8.545/.5:..9./2./2 .5751.3:9.:.5 24:5.5/.3203.7.3..5.9/65162:1.3 . #9.545.

$#&& !$%# W W W W 20748.3 03.-9.7802:.3 9:2-:..9 9025..7 ..993..7..3.02.2809.3.3:9./ !03.9.3 2030-.302.3/.-..3.

7: 5.1.$#&&! &$ W 82. .8.3 W .7: W .3 5073.3:.35. W #.7./.

9 .2.#& $%# W 03..705...91805079 903.9073.84./.78:2-07903.7 W 03:..30- 80..

943 .3.3. 70147089.W 03.3 802:.2544 W !07:9.

3 ..-.7001 W 03.:..3 W 03.3 907:2-:./.3.9 .9502-..9.3 ..3..502-:.7.3.3-4020748.35:.2.9.3503:3./..7.#!&#&$ W 03.39.950742-43.72.47.7: W 03.

.3 802:.3. 948/3/:897 !## $#& & .7.9.2.9:.3:8.3 /.503.7.25030:.3:3/..../.3 W 03.8..3 :3/.2 W 0::/.3.3:..5/.8.8.3..388.W 02-. W 03:.8502-.3907.3.39.

3574/: .!#'& $#&& W W W W 03:3.77:2..3509749.3.3/809.3 0::/.2.3203..35.3/:3 . 03:7.5:2-:2 0743803/07.39.3503:3..

& %%! 995.

.

2.202-078 9754/ .42 /04 4.

-3. 47 8.. 9. 309 2.98:.-.=2.

42 -5 :82 2 .3-448 .:57 50.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful