You are on page 1of 17

UNIVERZITET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET III GODINA BANKARSTVO

Prof dr Miroljub Hadi

Cilj poglavlja
Ukazivanje na najvanije savremene tendencije u

bankarstvu Bankarski sistem se ubrzano transformie, naroito sa stanovita upravljanja i korienja IT Posebno je vana tendenciji globalizacije bankarskog poslovanja koja neposredno vodi formiranju banaka koje posluju bez prostornog ogranienja Upoznavanje sa procesom deregulacije bankarskog zakonodavstva, koja se mahom odvija u anglosaksonskim dravama Upoznavanje sa procesom uvodjenja medjunarodnih standarda bankarskog poslovanja kroz sporazume Bazel I i II.

2.SAVREMENE TENDENCIJE U BANKARSTVU


2.1. Transformacija bankarskog sistema

2.2. Savremene tendencije u bankarskom

menadmentu 2.3. Globalizacija i medjunarodno bankarstvo 2.4. Transnacionalna banka 2.5. Deregulacija bankarskog poslovanja 2.6. Medjunarodna standardizacija 2.7. Elektronsko bankarstvo

2.1. Trasformacija bankarskog sistema


Faze razvoja bankarstva: 1) 1860-1960 tradicionalno 2) 1960-90

industrijsko 3) 1990- medjunarodno Usmerenje: 1) kapitala 2) efikasnosti 3) struktura izvora i plasmana 4) bez stroge podele 5) mere za solventnost 6) ienje od neprofitnosnih oblika 7) suavanje prava po osnovu osiguranja 8) jaa kontrola CB 9) ienje bilansa Razvijeni (SAD) konkurencija nebankarskih institucija, disperzija proizvoda banaka, zaobilaenje banaka od realnog sektora, gradjani se okreu HOV Modeli banaka u SAD 1) korporativno finansiranje 2) banka okrenuta fin. tr. Transformacija anglosaksonskih banaka u pravcu kontinetalnih Koncentracija banaka omoguena deregulacijom i globalizacijom uskoro 40 internacionalnih igraa

Nastavak...
Globalizacija trita razudjena bankarska mrea bankarska

industrija Tendencija stvaranja bankarskih holdinga (investicione banke kupuju gradjevinsku operativu, a komercijalne fin. institucije) Rast stepena konkurencije medju bankama i izmedju banaka i drugih fin. inst.- rast znaaja marketinga Tendecija univerzalizacije banaka (nove usluge: konsalting, upravljanje gotovinom, lizing, start up, venture, osiguranje, PNZ) Evolucija dravne intervencije deregulacija na nacionalnom nivou uz medjunarodnu standardizaciju ZUT transformacija fin. sistema: mon. restrikcija, samostalnost CB, vrsto budetsko ogranienje, sanacija, otvaranje

2.2. Savremene tendencije u bankarskom menadmentu


Promene: 1) deregulacija bankarskog poslovanja 2) razvoj

informacione tehnologije 3) globalizacija fin trita 4) rast vrednosti pojedinanih transakcija 5) nestabilnost i rizik 6) porast zahteva klijenata Promene u bankarskom menadmentu: 1) marketing 2) promenljiva kamata 3) projektno finansiranje 4) sekjuritizacija 5) e bankarstvo 6) supervizija i monitoring Efiakasnost upravljanja bankama meandment Menadment tim Liderstvo: 1) unapredjenje performansi zaposlenih 2) razvoj proizvoda i usluga 3) razvoj organizacije 4) produktivnost 5) kvaliet 6) razvoj prodajne kulture

Nastavak...
Liderstvo menader Osobine lidera: 1) jasna vizija razvoja i poslovanja

2) jasno ekspliciranje 3) preduzetniki duh 4) perfekcionizam Poznavanje procesa bankarske tehnike i tehnologije Dodatna znanja iz menadmenta Poveanje stepena rizika i ubrzanje promena Problemi na nivou top menadmenta: 1) sposbnost upravljanja promenama 2) strateko planirane 3) fleksibilna organizacija 4) snaan marketing

2.3. Globalizacija i medjunarodno bankarstvo


Globalizacija zapoela 1960tih, a maximum

dostignut 1990tih godina Bankarski poslovi bez vremenskog i prostornog ogranienja Interni faktori razvoja medj.bankarstva:
Koncentracija banaka praenje privrednog rasta, stvaranje EMU Formiranje univerzalnih banaka irenje na SAD Deregulacija trafser kapitala bez ogranienja Informatizacija bankarskih aktivnosti

Nastavak...
Eksterni faktori internacionalizacije:

1)Regulacija na medj. nivou harmonizacija, smanjenje rizika 2) Globalizacija fin tr Intelektualni rad Digitalni oblik komunikacije Minimalizacija posredovanja Premanentno obrazovanje Karakteristike svetskog fin trita Prizvodi i eksperti - medjunarodni Trgovina bez granica vremena i prostora Obrazovanje eksperata medjunarodno Dominacija etike Organizacija i funkcionalnost globalnog trita Megafuzije banaka Medj bankarsko tr 1.200 mlrd $ Krajem 1990tih Azija - ZUT

2.4. Transnacionalna banka


Savremeno bankarstvo od 1960tih Medj. banke multinacionalna svojina i rukovodjenje Elektronsko automatizovan proces i sofisticirana celovita

delatnost na globalnom nivou predjen dug put Karakteristike: bankarstvo na daljinu, medj bankarstvo, sopstveno bankarstvo, kreacija serijskih proizvoda, strategije, komparativne prednosti ponuda i cena, kontrolabilnost rizika, oslonac na tranju Inostrani nastup: 1) korespodentski odnosi 2) osnovanje filijala i ogranaka 3) osnovanje medjunarodne banke

Nastavak...
Funkcije medj banke:

Finansiranje spoljne trgovine Trgovina devizama Finansiranje dugova i akcijskog akpitala Menadment internacionalne trgovine Finansijski inenjering Konsalting Bazelski komitet nadziranje najveih medjunarodnih igraa + harmonizacija Statut multinacionalne banke deo statuta banke osnivaa, nacionalni + internacionalni sadraj Organizacija medj banke: 1) medment, poslovne strategije, 2) regionalna trita, internacionalna trita, trina logistika, 3) disponibiltet, dilersko brokerske slube , pozadinske slube

2.5. Deregulacija bankarskog poslovanja


Deregulacija postupna liberalizacija na nacionalnom i globalnom

nivou - 1980tih Do 1980-tih neformalna deregulacija Formalna dergulacija 1980. - Zakon o deregulaciji depozitnih institucija u SAD brisanje podele komercijalne i investicione banke, ukinuto plafoniranje kamatnih stopa 1998. Bazelski sporazum adekvatnost kapitala + 1) sloboda kretanja kapitala, 2) sloboda osnivanja bankarskih organizacija i 3) sloboda pruanja fin usluga Deregulacija kao politika Postupno uvodjenje deregulacije Otvorena pitanja deregulacije: 1) dozvola za nove usluge 2) bezbednost 3) jedno umesto vie regulatornih tela 4) kontrola medjunarodnih konglomerata

2.6. Medjunarodna standardizacija


Prvo pitanje adekvatnost kapitala Ko treba da postavi standarde? Kapitalni cenzus Svrha kontrole veliine kapitala: 1) ograniavanje rizika neuspeha, 2) ouvanje poverenja u banku, 3) limitiranje gubitaka drave Bazelski sporazum o kapitalu Bazel I Primarni - osnovni kapitala (tier 1) Sekundarni dodatni kapital (tier 2) Vanbilansne stavke Fokus kreditni rizik Isti standard za sve banke Minimalni nivoi kapila: min kofeicijent 4% primarnog kapitala / rizina aktiva Minimalni koeficijent 8% prim + sek kapitala / ukupno ponderisana rizina aktiva

Nastavak...
Razvrstavanje aktive u 4 kategorije: 0%, 20%, 50% i 100% pokria

rezervom Promene u poslovnim bankama: uvodjenje menadmenta rizika, umanjenje aktive Modifikacija pravila Bazel II 2002. sa primenom 2006. i dalje: Vea osetljivost na arbitrane poslove Prepoznavane razliite izloenosti riziku Proirenje vrsta rizika Zahtev za razvojem sopstvenih modela zahtev za sopstvenom merom adekvatnosti kapitala Uvodjenje javnosti Bazel II je proces : Tehnologija merenja rizika nije definisana Pitanje rizika kupovine HOV Poslovni ciklus Kompetencija kontrole nadlenih institucija

2.6. Elektronsko bankarstvo


Sredina 1960-tih automatizacija transakcija automatske

klirinke banke i veliki nacionalni elektronski platni sistemi SWIFT 1970-tih medjubankarski platni sitem na veliko Karakteristike e-bankinga:individualnost, mobilnost, nezavisnost vremena i mesta, fleksibilnost i interaktivan rad Prednosti e bankinga: manje zaposlenih, bolji kvalitet, vei broj korisnika , smanjenje trokova, dostupnost 24 asa, jaanje konkurentnosti Tipini savremeni poslovi e - bankinga: upravljanje gotovinom, prenos sredstava, izvetavanje o stanju rauna, kuno banakrstvo, internet bankarstvo, telefonsko bankarstvo

Nastavak...
Sigurnost poslovanja na mrei: neovlaeni ulazak -

ozbiljne posledice, problem interneta bez globalne i nacionalne kontrole, mogunost identifikacije i autorizacije Elektronsko plaanje malih vrednosti problem velikih fiksnih trokova i malih vrednosti palaanja (pos terminali) Elektronske platne kartice nastanak 1960-tih (hoteli i naftne kompanije), debitne i kreditne kartice, smart kartice Bankomati umesto altera Kunos bankarstvo i bankarstvo iz kancelarije Internet bankarstvo Elektronska gotvina, digitalni ekovi

Rezime poglavlja:
Poslednjih decenija dolo je do velikih promena koje se odvijaju sa

stanovita bankarskog poslovanja, organizacije i menadmenta Uvodjenje informatikih tehnologija najvie je uticalo na izmene bankarskog poslovanja i bankarskog menadmenta. Medju najavnije tokove spada proces globalizacije, koji podrazumeva stvaranje medjunarodnih transacionalnih banaka koje posluju bez prostornog ogranienja U anglosaksonskim privredema, SAD i Velikoj Britaniji, kao odgovor na jaanje konkurencije nebankarskih finansijskih organizacija i potiskivanja banaka drava je preduzela deregulaciju zakonodavstva Da bi se obezbedilo i kontrolisalo medjunarodno poslovanje banaka, dolo je do procesa medjunarodne standardizacije - implementacije internacionalnih standarda u nacionalnu bankarsku regulativu