You are on page 1of 14

PananaIiksik PananaIiksik na na Hambing Hambing - - Sanhi Sanhi

ahuIugan ahuIugan ng ng PananaIiksik PananaIiksik na na


Hambing Hambing - - Sanhi Sanhi
Ay tumutukoy sa pag alam ng dahilan o
maaaring kinalabasan ng pagkakaiba
ng dalawang bagay o tao.
to ay isang uri ng pananaliksik na
naglalayong hanapin ang sanhi,
dahilan o pagkakaiba ng kalagayan
ng dalawang grupo o indibidwal.
atangian atangian ng ng pananaIiksik pananaIiksik na na
Hambing Hambing - - Sanhi Sanhi
to ay pwedeng maging "retrospective
o nagsimula sa bunga at hinahanap
ang sanhi at "prospective o nagsimula
sa sanhi at hinahanap ang bunga.
adalas itong maihambing sa
eksperimental na research.
Gumagamit ng dalawang grupo (o
mahigit pa) at isang independent
variable.
Pamamaraan Pamamaraan ng ng pananaIiksik pananaIiksik na na
Hambing Hambing - - Sanhi Sanhi
$uriin/Tukuyin ang pangyayari o problema.
amili ng dalawa o higit pang grupo, ang
control group at experimental group.
Pag aralan ng mabuti ang katangian ng
bawat grupo.
amili ng paraan o instrumento upang
maihambing ang dalawang grupo (i.e
sarbey, obserbasyon)
sagawa ang paraan at ang research.
ga ga bentahe bentahe ng ng pananaIiksik pananaIiksik na na
hambing hambing - - sanhi sanhi
W &pang makapagbigay ng isang epektibong
pananaliksik sa isang sanhi at para
matutong mag organisa sa mga nakalap
na datos.
W &pang maikumpara ang mga sagot ng ibat
ibang taong nagbibigay ng bunga sa isang
sanhi.
W sa rin sa mga bentahe ng pananaliksik na
ito ay para madali mong malaman ang
bunga ng isang sanhi.
ga ga disbentahe disbentahe ng ng pananaIiksik pananaIiksik
na na Hambing Hambing - - SSanhi anhi
W ay posibilidad na maaaring makulangan ng
oras para matapos ang pananaliksik
(depende sa paksa).
W $a pananaliksik na himbing sanhi,
maaaring makakalito ang iba't ibang
ebidensya na ating pagkukunan.
W aaaring kaunti lamang ang nakalap na
datos dahil depende ito sa paksang pipiliin.
W indi maaring manipulahin ang independent
variable
ga HaIimbawa:
W P$ 19 1996
Cabato, Robert artin C. The concept of
overprotective parents and its relation to maladaptive
behaviour
W P$ 27 1994
ow far is too far? A comparative study on the
relation of myopia with nerdism among selected Psy -1
and -2 students, $ 1993-1994
W P$ 640 1984
Lucnayon, Gemma Teresita A. The effects of sec and
types of humour preference on the attitude towards
college men and women among selected De la $alle
&niversity college students
%he Concept of Overprotective Parents and its
ReIation to aIadaptive Behaviour.
$%#%
Ang layunin ng pananaliksik na ito ay matukoy ang
nagiging epekto ng pagiging overprotective ng mga magulang sa
kaugalian ng kanilang mga anak. Ang pananaliksik na ito ay
ginamitan ng hambing-sanhi na pananaliksik. Ang mga naging
respondente ay mga 3
rd
at 4
th
year psychology at political
science students na dineklarang sila ay may mga magulang na
overprotective. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng
talatanungan upang madaling makakuha ng impormasyon at iba
pang mahahalagang detalye mula sa mga respondente. Ayon sa
pananaliksik, 27% lamang ng 197 na estudyante ang nagsabi na
sila ay mga overprotective na magulang. Karamihan sa mga ito
ay nalulong sa bisyo at ang iba naman ay madalas na lumalabag
sa mga patakaran ng unibersidad.
Sanggunian:
W http://wps.prenhall.com/chet_airasian_edre
search_8/38/9868/2526261.cw/index.html
W http://ndundam.people.cofc.edu/EDF$$PR
G2003/CAPTER%2012.doc
W http://www.slideshare.net/jahanzebjahan/ca
usal-comparative-research