Ang Tula

Elemento ng Tula

larawan at kabuuan ng tanang kariktang makikita sa silong ng alin mang langit. (Regalado. 141) • Ang tula ay kagandahan. katas.Ano ang Tula? Ang tula ay isang kaisipang naglalarawan ng kagandahan ng kariktan. (Balmaceda. • . 141) • Ang tula ay kinakikitaan ng katangiang nabanggit kung ito ay nag-aangkin ng elemento sa pagpapatingkad ng tunay na kahulugan ng tula bilang panitikan. diwa. ng kadakilaan: tatlong bagay na kailangang magkatipun-tipon sa isang kaisipan upang mag-angkin ng karapatang matatawag na tula.

tugmang di ganap 2. malayang taludturan . may tugma a. may damdamin 7. tugmang ganap b. may sukat 3. may sesura o ritmo 6. may aliw-iw o indayog 5.Mga katangian na makikita sa saknong 1. may talinghaga o tayutay 4.

Ang Tugma • Tunog sa dulo ng taludtod ng tula na kahimig ng dulo ng mga ibang taludtod sa loob ng isang estropa. • Kinabibilangan ng iba’t ibang diin (ang pantig): • Maragsa • Mabilis • Malumay • Malumi .

Uri ng Tugma • Karaniwan – nagtatapos sa mga tunog na magkakahawig at magkakaiba ang tuldik ng mga huling pantig. At sa durungawan ikaw ay nanungaw. Sino kaya siya…Siya kaya’y nasaan? . At sumulyap-sulyap sa dakong karimlan. Nagmasid-masid pa’t saka mo inusal.

Isapuso’t isaisip balang araw pagyamanin.Tugmang Ganap • Ang mga taludtod ay nagtatapos sa magkakatulad na tunog at tuldik. manarawi’y kandilihin. . Pilipinas bayan ko. Sa bayan ko ay ilaan. tanggapin itong tagubilin. Na sa aking paglisan at kahilingang hihilingin.

Ayos ng Tugma 1. kanyang pinalambot Sa isang pandaya’y matiyagang pinukpokAt pinagkahugis sa nasa ng loob (Ang Panday) . Kaputol na bakal na galing sa bundok A B C D Sa dila ng apoy.

Ugali ng Pilipino kapag mayro’ng suliranin - A A A A Kaisipang matalino’y hahanapi’t sasangguniin Itatanong ang nararapat at matuwid na gawain O kaya’y pag-uusapan bawat panig lilimiin - .2.

aniya’y pagsuko damdami’y supil na’t mithiin ay supil.3. (Isang Dipang Langit) . Ako’y ipiniit ng linsil na puno hangad palibhasang diwa ko’y pipiitin Katawang marupok.

pag-awit. ang aliw-iw ay binubuo ng mga tulang may pare-parehong bilang ng pantig. Sa tulang Tagalog. at iyan ay mapapansin sa sining ng pagsayaw.Aliw-iw O Indayog • Isang katangian ng galaw kung it’y tinataningan. . • Ang tula ay isinaayos sa paraang maaliw-iw. May aliw-iw ang tula kapag ang mga tunog ay nahahati sa pare-parehong patlang. musika at panulaan.

Nagpapaningning sa karanasan sa tulong ng guniguni – sinabi ni Papini ang anya’y nakakahambing ng paglalang sa daigdig ang gawain ng makata. Ang bisa ng ali-iw sa taynga ay gaya rin ng bisa ng kagandahan sa mata. Nagbibigay – Lugod – layunin ng lahat ng sining ay magpahayag ng kaiktan at ang tula ay hindi naiiba riyan. Sa tulong ng guniguni naililipad ang imahinasyon sa kaitaasan. Nagpapahayag ng damdamin – ang paggamit ng aliw-iw sa pagpapahayag ng damdamin ay kasintanda ng sangkatauhan. Ang mga batang nagkakaisip. mga taong mababangis. mga taong nababaliw at ang lahat nang namamasdang gumagamit sa parang umuugot sa katawan kung hindi man sumasayaw ay kapansin-pansin naman ang aliw-iw o indayog. .1. 3 ang ginagampanan ng aliw-iw ayon kay Alden 2. 3.

Ang Sukat • Bilang ng pantig sa loob ng isang hati o bahagi ng isang pangungusap • Tagal o ang bilang ng bagsak ng tunog sa diin o bigkas ng mga salita sa taludtod .

.Sesura • Katutubong tigil sa pagbigkas sa dulong pantig na isang pangkat ng mga salitang may iba’t ibang pantig sa loob ng isang taludtod • Bahagyang pagtigil (light pause) sa gitnang bahagi ng taludtod na may bilang na labindalawa at labingwalong pantig sa loob ng isang taludtod.

.Estropa o Saknong • Kalipunan ng mga taludtod na karaniwang magkakatugma at nagpapahayag ng isang kaisipan o bahagi ng paksang tinataglay ng buong tula.

Narito ang pagpapakilala ni Lamberto Ma. Gabriel ukol dito • • • • • Kopla – dalawang taludtod Terseto – tatlong taludtod Kwarteto – apat na taludtod Kinteto – limang taludtod Senteto – anim na taludtud .

.Tayutay . Kaiba ang paglalahad.Sinadyang paglayo sa ordinaryong paggamit ng salita. Di tahas ang kahulugan kaya’t masasabing lumilikha ito ng larawan o imahen.

Uri ng Tayutay • • • • • Pagtutulad Pagwawangis Pagsasatao Paurintao Panawagan Pang-uyam Pagmamalabis Pagpapalit-saklaw Pagpapalit-tawag Padamdam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful