Ang Tula

Elemento ng Tula

(Balmaceda.Ano ang Tula? Ang tula ay isang kaisipang naglalarawan ng kagandahan ng kariktan. (Regalado. 141) • Ang tula ay kinakikitaan ng katangiang nabanggit kung ito ay nag-aangkin ng elemento sa pagpapatingkad ng tunay na kahulugan ng tula bilang panitikan. • . diwa. ng kadakilaan: tatlong bagay na kailangang magkatipun-tipon sa isang kaisipan upang mag-angkin ng karapatang matatawag na tula. larawan at kabuuan ng tanang kariktang makikita sa silong ng alin mang langit. 141) • Ang tula ay kagandahan. katas.

tugmang di ganap 2.Mga katangian na makikita sa saknong 1. may damdamin 7. may talinghaga o tayutay 4. may sukat 3. may tugma a. malayang taludturan . tugmang ganap b. may aliw-iw o indayog 5. may sesura o ritmo 6.

Ang Tugma • Tunog sa dulo ng taludtod ng tula na kahimig ng dulo ng mga ibang taludtod sa loob ng isang estropa. • Kinabibilangan ng iba’t ibang diin (ang pantig): • Maragsa • Mabilis • Malumay • Malumi .

At sumulyap-sulyap sa dakong karimlan. At sa durungawan ikaw ay nanungaw. Sino kaya siya…Siya kaya’y nasaan? . Nagmasid-masid pa’t saka mo inusal.Uri ng Tugma • Karaniwan – nagtatapos sa mga tunog na magkakahawig at magkakaiba ang tuldik ng mga huling pantig.

. Na sa aking paglisan at kahilingang hihilingin.Tugmang Ganap • Ang mga taludtod ay nagtatapos sa magkakatulad na tunog at tuldik. Sa bayan ko ay ilaan. tanggapin itong tagubilin. Isapuso’t isaisip balang araw pagyamanin. manarawi’y kandilihin. Pilipinas bayan ko.

kanyang pinalambot Sa isang pandaya’y matiyagang pinukpokAt pinagkahugis sa nasa ng loob (Ang Panday) .Ayos ng Tugma 1. Kaputol na bakal na galing sa bundok A B C D Sa dila ng apoy.

Ugali ng Pilipino kapag mayro’ng suliranin - A A A A Kaisipang matalino’y hahanapi’t sasangguniin Itatanong ang nararapat at matuwid na gawain O kaya’y pag-uusapan bawat panig lilimiin - .2.

3. aniya’y pagsuko damdami’y supil na’t mithiin ay supil. (Isang Dipang Langit) . Ako’y ipiniit ng linsil na puno hangad palibhasang diwa ko’y pipiitin Katawang marupok.

• Ang tula ay isinaayos sa paraang maaliw-iw. May aliw-iw ang tula kapag ang mga tunog ay nahahati sa pare-parehong patlang. pag-awit. ang aliw-iw ay binubuo ng mga tulang may pare-parehong bilang ng pantig.Aliw-iw O Indayog • Isang katangian ng galaw kung it’y tinataningan. musika at panulaan. . Sa tulang Tagalog. at iyan ay mapapansin sa sining ng pagsayaw.

mga taong nababaliw at ang lahat nang namamasdang gumagamit sa parang umuugot sa katawan kung hindi man sumasayaw ay kapansin-pansin naman ang aliw-iw o indayog. Ang bisa ng ali-iw sa taynga ay gaya rin ng bisa ng kagandahan sa mata. Nagpapahayag ng damdamin – ang paggamit ng aliw-iw sa pagpapahayag ng damdamin ay kasintanda ng sangkatauhan. Sa tulong ng guniguni naililipad ang imahinasyon sa kaitaasan. mga taong mababangis. 3 ang ginagampanan ng aliw-iw ayon kay Alden 2. Nagpapaningning sa karanasan sa tulong ng guniguni – sinabi ni Papini ang anya’y nakakahambing ng paglalang sa daigdig ang gawain ng makata. Nagbibigay – Lugod – layunin ng lahat ng sining ay magpahayag ng kaiktan at ang tula ay hindi naiiba riyan. Ang mga batang nagkakaisip. . 3.1.

Ang Sukat • Bilang ng pantig sa loob ng isang hati o bahagi ng isang pangungusap • Tagal o ang bilang ng bagsak ng tunog sa diin o bigkas ng mga salita sa taludtod .

Sesura • Katutubong tigil sa pagbigkas sa dulong pantig na isang pangkat ng mga salitang may iba’t ibang pantig sa loob ng isang taludtod • Bahagyang pagtigil (light pause) sa gitnang bahagi ng taludtod na may bilang na labindalawa at labingwalong pantig sa loob ng isang taludtod. .

.Estropa o Saknong • Kalipunan ng mga taludtod na karaniwang magkakatugma at nagpapahayag ng isang kaisipan o bahagi ng paksang tinataglay ng buong tula.

Narito ang pagpapakilala ni Lamberto Ma. Gabriel ukol dito • • • • • Kopla – dalawang taludtod Terseto – tatlong taludtod Kwarteto – apat na taludtod Kinteto – limang taludtod Senteto – anim na taludtud .

Kaiba ang paglalahad.Sinadyang paglayo sa ordinaryong paggamit ng salita. Di tahas ang kahulugan kaya’t masasabing lumilikha ito ng larawan o imahen.Tayutay . .

Uri ng Tayutay • • • • • Pagtutulad Pagwawangis Pagsasatao Paurintao Panawagan Pang-uyam Pagmamalabis Pagpapalit-saklaw Pagpapalit-tawag Padamdam .

Related Interests