komun|kasyonť

Ang akLo ng pagpapahayag ng
ldeya sa pamamaglLan ng lba'L
lbang na paraanŦ
komun|kasyonť
Ìsang interaksyonal o
konsyus na paggamit ng
anumang simbolong
tunog o anumang uri ng
simbolo na
makapagpadala ng
katotohanan, ideya,
,ga url ng komunlkasyon
OKomunikasyong IntrapersonaI -
tumutukoy sa komunikasyong pansarili.
OKomunikasyong interpersonaI -
tumutukoy sa komunikasyong nagaganap
sa pagitan ng dalawang tao, o sa pagitan
ng isang tao at maliit na pangkat.
OKomunikasyong pampubIiko -
tumutukoy sa komunikasyong nagaganap
sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng
mga tao.
OKomunikasyong IntrapersonaI -
tumutukoy sa komunikasyong pansarili.
OKomunikasyong interpersonaI -
tumutukoy sa komunikasyong nagaganap
sa pagitan ng dalawang tao, o sa pagitan
ng isang tao at maliit na pangkat.
OKomunikasyong pampubIiko -
tumutukoy sa komunikasyong nagaganap
sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng
mga tao.
a|aysayang katang|an
Ang komunikasyon ay isang proseso
may sinusundan)
Ang proseso ng komunikasyon ay
daynamiko nagbabago)
3 Ang komunikasyon ay kompIikado
4 Mensahe, hindi kahuIugan, ang
naipapadaIa/natatanggap sa
komunikasyon ang tumatanggap ang
nagbibigay ng kahulugan sa pinapadalang
mensahe)
5 Hindi tayo maaaring umiwas sa
komunikasyon
6 Laging may daIawang uri ng mensahe
sa proseso ng komunikasyon erbal o
komunlkasyong ulŴ 8erbal
W Ìba't ibang uri ng anyo ng
kumonikasyong di-berbal:
Oras (Chronemics) - maaaring
magbigay ng iba't ibang
interpretasyon ang oras bilang di-
berbal na kumunikasyon.
Espasyo (Proxemics) - ang
paglalagay natin ng espasyo sa ating
sarili at sa ibang tao.
3 Katawan (kinesics) - body
language, ang pagkilos natin ay
maaaring makapagbigay ng isang
komunlkasyong ulŴ 8erbal
O Ìba't ibang uri ng anyo ng
kumonikasyong di-berbal:
5 Pandama (Haptics) - sense of
touch, ang pag hawak sa ibang tao o
bagay at bawat paraan ay may
kahulugan.
6 SimboIo (Iconics) - Ang mga
nakikita nating larawan at simbolo ay
may katumbas na depinisyon.
7 KuIay - maaaring magbigay ng
pagpapahiwatig ng damdamin.
9agsasanay
8uhaL sa mga slLwasyong nasa lbabaţ sumulaL
ng lsang dayalogong maarlng maganap sa paglLan
nlLoŦ
W usapan ng magkakllala sa elevaLor
W usapan ng magkaklase sa C8
W usapan ng magkalblgan sa loob ng sllldŴLulugan
W usapan ng magŴaaral sa sllldŴaklaLan
W usapan ng magŴama/magŴlna

¯°f¾° °–f°–½f–½f½fff–°– f¾f½f¯f¯f–f°°– f# f°–°f½fff° .

33907./..293 .382-443 9:344.5.¯°f¾° 8.3 .3:2.5.5..3:73 82-443..3:2. 2.4 438:83.843.

3..25:-4 9:2:9:48..3 38.8433907507843.9.92.4.5 8..92.5..4 48.5.8433.9.7 O 42:3.8435.39.38.42:3.93 2..–fD°–¯°f¾° O 42:3.39.8433.35.8435..42:3..3.5.33/.507843.42:3.4 .. 9:2:9:48.9.3.5 8.9 O 42:3.93.338.843397. 9:2:9:48.5.9..3.

.4 3 42:3.-.843 .ff¾ff°–ff°–f° 3 42:3./.5.::.83:8:3/.843 .8.3 .3 3.0 3/ .425.3. /.3 3 5748084 3 42:3.5.3 5748084 2.24 3.-.843 ./4 038.

0 8.42.73:2.::../.3 8.32.843 .843 . 3 .5 8...5. 42:3.. 42:3. 53.9.3.3.4 .9.3.88.9.3 3.5748084342:3.--..3:732038.5 .3 2038./.3 9:2.0 3/9.843 07-.

.9..93 8. .8 .483..3:.3.8 -4/ .¯°f¾°– f W -.848.8 2.843.4 .:2:3.7.843/ -07-.73 2.93. 9-.35.933085.3 5.  7.-.39.3 39075709.343 :243.84 !7402.0 .347.3..3 308.8 74302.98... 9-.3/ -07-.3:73..-.8-.843 85.3-.

.::.3/.59. -.9 3 /. .9 5. .843 / -07-.. .982-44 . /053843 :. . 3. .8 3. 8.3 :7 3 .23 .9. 3.3 $2-44 .2. 9 -.9-. 2. !.93 .2.5.3 .73 2.8 3 2.3 5.3 9..9:2-.3 .4 4 -.5.7..7.8 8038041 94:.¯°f¾°– f O -. 3 5....2/...34 3 :243.43.-. 2.

9f–¾f¾f°f f¾f¯–f¾f¾°–°f¾f f f ¾¯f °–¾f°– ff–°–¯ff°–¯f–f°f½¾f½f–f° ° W W W W W D¾f½f°°–¯f–fff¾f f D¾f½f°°–¯f–ff¾ ¾f.

 D¾f½f°°–¯f–f –f°¾f °–¾ –f° D¾f½f°°–¯f– fff¾f¾ fff° D¾f½f°°–¯f– f¯f$¯f– °f .