Células Nai

Células Nai
 Definición:

é unha célula que ten a capacidade de autorenovarse, replicarse e diferenciarse dando lugar a distintos tipos de células especializadas (como neuronas, miocitos e hepatocitos) por períodos indefinidos durante toda a vida dun individuo.

Células Nai
 Clasificacións:

Hai varios tipos de clasificacións. Nós, neste traballo, veremos dúas delas:
– –

De acordo ao tipo de texido que orixinan. De acordo ao tipo de texido do que se poden obter.

Clasificación de acordo ao tipo de tecido que orixinan:
 Neste
– –

apartado pódense dar 4 tipos:

Totipotentes: poden xerar un embrión completo: texido embrionario e extraembrionario. Multipotentes: Son aquelas que poden dar orixe a precursores relacionados solamente cunha das 3 capas embrionarias.

Clasificación de acordo ao tipo de tecido que orixinan:
 Pluripotentes:

poden dar orixe a proxenitores que forman calquera das tres capas xerminales. Para que unha célula nai sexa pluripotente debe cumplir 3 características:

Unha única célula debe ser capaz de diferenciarse en proxenitores especializados procedentes de calquera capa embrionaria.

Clasificación de acordo ao tipo de tecido que orixinan:
– –

Demostrar a funcionalidade in Vitro e in vivo das células nas que se diferenciou. Que se produza un asentamento claro e persistente destas células no tecido blanco.

• Unipotentes: só poden xerar células fillas que se diferencian ao largo dunha soa liña celular.

Clasificación dacordo ao tipo de tecido do que se obteñen:

Neste campo pode haber dous tipos de células nai:

Células nai embrionarias: poden ser obtidas a partir das primeiras etapas de formación do embrión cando o óvulo é unha esfera compacta (mórula). Conta con precursores totipotenciales. O primeiro reporte acerca do aislamento destas células data de 1994. Unha das vantaxes de traballar con células nai embrionarias é a súa capacidade de proliferar indefinidamente, xa que son capaces de xerar unha gran variedade de grupos celulares. Isto permite que baixo certas condicións poidan ser manipuladas in Vitro co fin de producir precursores dunha liñaxe especísico e contribuir así ao tratamento de enfermedades (diabete, Parkinson, …) onde existen texidos claramente comprometidos.

Clasificación dacordo ao tipo de tecido do que se obteñen:

Células nai adultas: pódense encontrar na mayoría dos tecidos dun individuo adulto totalmente desenvolvido (médula ósea, sistema neuronal, sistema gastrointestinal, músculo esquelético e cardíaco, fígado, páncreas e pulmón). En principio pensábase que estas células eran unipotenciales, pero uns estudios recentes demostran que nalgúns casos procedentes da médula ósea e do sistema nervioso central poden ser pluripotenciais. Esta “habilidade biológica” que posúen fundaméntase na capacidade que teñen estas células de alterar o seu fenotipo (“fenómeno de plasticidade”). Esta característica foi reconocida por primeira vez no ano 2000, por Robey.

Células nai adultas: casos especiais:

As células nai máis estudiadas son as que se derivan da médula ósea, e alí diferéncianse 3 grupos:
– – –

Estromales (teñen útiles aplicacuóns clínicas tanto en terapia rexenerativa como en terapia genética) Hematopeióticas (falaremos delas a continuación) Side population (deste novo e último grupo coñécese moi puco, xa que se descubriu recentemente.

Células Nai Hematopeóticas:

Aparecen no embrión entre a terceira e a cuarta semana de xestación. Teñen a capacidade de autorenovarse e diferenciarse en dous grupos de progenitores hematipeióticos: proxenitor mieloide e proxenitor linfoide. Estos, á súa vez, diferéncianse hacia liñaxes de células sanguíneas especializadas. Son a base biolóxica dos transplantes dos transplantes de médula ósea para pacientes que padecen patologías (tales como leucemias e aplasis medulares).

Células Nai Hematopeóticas:
 Nembargantes,

a obtención de donantes compatibles co receptor e os costos que isto ocasiona crearon a necesidade de buscar fontes alternas para a súa obtención. Unha alternativa interesante é a obtención destas células mediante o sangue do cordón umbilical (SCU). As súas vantaxes son:

Células Nai Hematopeóticas:
– – – – –

Fácil obtención da mostra. Viable aprobación de donantes voluntarios Ausencia de riscos para os donantes. Menor risco de enfermidade agudado inxerto contra o hóspede Baixos custos.

A ética nas células nai:

A ética nas células nai:
A controversia ou debate ético non afecta por igual aos distintos tipos de células nai. Así temos que coas células nai obtidas do SCU non existe ningún tipo de dilema ético. Tamén teñen opinión favorable as chamadas “células nai adultas”, que son as obtidas nalgúns texidos do ser humano adulto e que poden usarse sen dificultades éticas. Agora ben, o gran debate ético recae sobre as investigacións da creación, uso e destrucción das células nai embrionarias.

A ética nas células nai:
A oposición ás investigacións di que esta práctica pode levar á clonación e á desvaloración da vida humana. Contrariamente, as investigacións médicas opinan que é necesario proceder con ditas investigacións porque as tecnologías resultantes poderían ter gran potencial médico e o exceso embrionario creado pola fertilización in Vitro pode ser donado para as investigacións, pois a mayoría destos embrións tende a ser destruída ou gardada por grandes períodos, pasado o seu tempo de vida. Como exemplo disto cabe mencionar que soamente en EE.UU. existen arredor duns 400.000 embrións nesta situación

A ética nas células nai:
O estado actual da tecnoloxía implica que a utilización das células nai embrionarias requira da destrucción dun embrión humano. Todo isto provocou conflitos co movemento Pro-Life (Pro-Vida), que defende os dereitos e o estado do embrión como un humano de temprana idade. Este movemento, ao igual que moitas relixións e sistemas éticos, cren que a vida comeza na fecundación e que as investigacións relacionadas con este tipo de células instrumentaliza e viola o que chama a santicidade da vida e deberían ser consideradas como un asesinato.

A ética nas células nai:
Existen outros críticos que, se ben non teñen problema moral coa investigación de células nai, si teñen medo dun precedente para a experimentación humana. Apoian a idea da investigación pero queren que se impoñan extricta e severamente normas legais que impidan a experimentación xenética humana, como a clonación. E que garanticen que os embrións só se recollerán a partir de fontes apropiadas. O constante debate fixo que as autoridades de todo o mundo busquen a regularidade nos traballos e investigacións con células embrionarias, para previr que estos cometidos se convirtan nunca pendente resvaladiza cara a experimentos genéticos con humanos.

A ética nas células nai:
Recentemente, investigación realizadas con Tecnoloxia Celular Avanzada,en Worcester, Masschusetts, lograron obter células nai dun rato sen matar aos embrións. Se esta técnica se mellora, será posible eliminar algún dos problemas éticos relacionados coas investigacións embrionarias.

A ética nas células nai:
No 2007, equipos de investigadors de EE.UU e Xapón descubriron outra técnica consistente na reprogramación das células da pel humana para funcionar máis como células embrionarias cando se introduce un virus. Extraer e clonar células nai é caro e complexo, pero este novo método de reprogramación é moito máis barato. Sen embargo, presenta un inconvinte, pode alterar o ADN das novas células nai, resultando nunha danada e canceríxena na pel.

A ética nas células nai
A maioría das investigacións médicas anticipan, no futuro, o uso de tecnoloxías derivadas das investigacións con células nai para poder proporcionar novos tratamentos e posibles curas para moitas debilitantes enfermedades e feridas, incluíndo enfermedades como: Parkinson, diabetes, problemas do corazón, esclerosis múltiple, queimaduras e feridas na espiña dorsal. Pero para alcanzar ese prometedor futuro potencial deberán realizarse e perfeccionarse moitas investicacións e técnicas e tamén para estar dacordo aos estándares éticos.

Tratamentos con células nai (aplicacións)

Tratamentos con células nai (aplicacións)
 As
– – –

células nai teñen multitude de usos clínicos xa que poden ser empregadas en:
Medicina rexenerativa Inmunoterapia Terapia xenérica

Tratamentos con células nai (aplicacións)
 De

feito en animais conseguíronse grandes éxitos co emprego de células nai para tratar enfermedades hematolóxicas, diabetes de tipo 1:
– – –

Parkinson Destrucción neuronal Infartos cardíacos

Tratamentos con células nai (aplicacións)
 Moitos

descubrimentos médicos, fan crer que os tratamentos con células nai teñen o sistema para cambiar a cara humana, curar enfermedades e aliviar o sufrimento.  Existen algúns tratamentos con células nai pero a maioría aínda se atopan nunha etapa experimental.

Tratamentos con células nai (aplicacións)
 Investicacións

médicas, anticipan que un día coa axudas das tecnoloxías, derivada de investigación para células nai adultas e embrionarias poderase tratar:
– – – –

O cáncer Diabetes Feridas na espiña dorsal Danos nos músculos, entre outras.

Tratamentos con células nai (aplicacións)

Moitos prometedores tratamentos de serias enfermedades foron aplicados con células nai adultas. A vantaxe das células adultas sobre as embrionarias é que non hai o problema de que sexan rexeitadas, porque normalmente as células nai son extraídas do individuo a tratar. Aínda así, existe un gran problema, tanto científico como social, rodeando de gran maneira a investigación sobre as células nai embrionarias.

Tratamentos con células nai (aplicacións)

Nos últimos anos estase a investigar na proliferación In Vitro das células nai do cordón umbilical para aumentar o número de células nai e cubrir todas as necesidades nun transplante. Estos estudos son moi prometedores e poden permitir nun futuro utilizar células nai do cordón umbilical en terapia xenética. Podemos tratar, dese xeito, enfermidades causadas pola deficiencia ou defecto dun determinado xen introducindo un determinado xen na proliferación de células nai In Vitro e transplantar tales células ao paciente receptor.

Tratamentos con células nai (aplicacións)
O

uso doutro tipo de células como portadores de xens bos en pacientes con enfermedades causadas por deficiencias ou déficits xenéticos, está sendo estudado a nivel clínico.  O primeiro transplante de tráquea utilizando celulas nai: http://www.youtube.com/watch?v=jhs25wEKLw

FIN