Ligjërata V

PËRLLOGARITJA ABSORBUESE DHE VARIABILE

PËRLLOGARITJA ABSORBUESE DHE VARIABILE

• Ligjërata do të mbahet më:
• 21/11/2007 • 28/11/2007

PREZANTIM I PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

Kosto e vetme e vozitjes së sotme të veturës sime në 200 km është 12 € benzinë

Përllogaritja variabile?

…PREZANTIM I PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

E keni gabim. Unë kam paguar veturën dhe sigurimin e veturës edhe nëse nuk e bëj udhëtimin

Përllogaritja variabile?

…PREZANTIM I PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE JO! Ju duhet të merrni në konsiderim edhe këtë kosto!
Kosto Sigurimi Për muaj 60.00 Për ditë $ 10.00 2.00 Pagesa e veturës 300.00 $

Përllogaritja absorbuese?

…PREZANTIM I PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

Kush ka të drejtë? Si duhet t’i trajtojmë pagesën e veturës dhe të sigurimit?

DY METODA TË PËRLLOGARITJES
Përllogaritja absorbuese

Përdoret për raportim financiar ekstern duke përfshirë materialin direkt, punën direkte, shpenzimet variabile indirekte dhe shpenzimet fikse indirekte si pjesë e kostos totale të produktit

Përllogaritja variabile
 

Përdoret për planifikim intern dhe vendim marrje Nuk përfshinë shpenzimet fikse indirekte si kosto e produktit

PËRLLOGARITJA VARIABILE PËRBALLË PËRLLOGARITJES ABSORBUESE
E tërë kosto e prodhimtarisë duhet bartet në produkt me qëllim të krahasimit të drejtë të të ardhurave dhe shpenzimeve Kosto fikse nuk është kosto e ndonjë produkti konkret

Përllogaritja absorbuese

Përllogaritja variabile

PËRLLOGARITJA ABSORBUESE PËRBALLË PËRLLOGARITJES VARIABILE Përllogaritja absorbuese
Kosto e produkteve të prodhuara

Materiali direkt
Kosto e produkteve të prodhuara

Përllogaritja variabile

...PËRLLOGARITJA ABSORBUESE PËRBALLË PËRLLOGARITJES VARIABILE Përllogaritja absorbuese
Kosto e produkteve të prodhuara

Materiali direkt

Puna direkte

Kosto e produkteve të prodhuara

Përllogaritja variabile

...PËRLLOGARITJA ABSORBUESE PËRBALLË PËRLLOGARITJES VARIABILE
Përllogaritja absorbuese
Kosto e produkteve të prodhuara

Materiali direkt

Puna direkte

Shpenzime indirekte variabile

Kosto e produkteve të prodhuara

Përllogaritja variabile

...PËRLLOGARITJA ABSORBUESE PËRBALLË PËRLLOGARITJES VARIABILE Përllogaritja absorbuese
Kosto e produkteve të prodhuara

Materiali direkt

Puna direkte

Shpenzimet Indirekte variabile

Shpenzime fikse dhe variabile të shitjs dhe adm.

Kosto e produkteve të prodhuara

Përllogaritja variabile

...PËRLLOGARITJA ABSORBUESE PËRBALLË PËRLLOGARITJES VARIABILE Përllogaritja absorbuese
Kosto e produkteve të prodhuara

Materiali direkt

Puna direkte

Shpenz. indirekte variabile dhe fikse

Shpenz. variabile dhe fikse të shitjes

Kosto e produkteve të prodhuara

Shpenzimet

Përllogaritja variabile

PREZANTIM I PËRLLOGARITJES ABSORBUESE
Përllogaritja absorbuese Materiali direkt
Kosto e produktit

Puna direkte Kostot indirekte variabile të prodhimtarisë Kostot fikse indirekte të prodhimtarisë

Kosto e përiudhës

Kostot variabile të shitjes dhe administr.
Kostot fikse të shitjes dhe administrative

RRJEDHA E KOSTOS SË PRODHIMTARISË
Blerja e materialit Puna direkte Shp. variabile indirekte të prodhimtarisë Shp. fikse indirekte të prodhimtarisë Shpenzime të shitjes dhe administrative

Bilanci-inventari Shpenzimet e raportit të Lënda e parë të ardhurave
Gjysmë produktet

Produktet e gatshme

KMSH Shpenzime të shitjes dhe administrative

Kosto përiodike

PËRLLOGARITJA ABSORBUESE
Sistemi i kontabilitetit të shpenzimeve në të cilin si kostot fikse ashtu edhe variabile të prodhimtarisë konsiderohen kosto të produktit

Kosto fikse

Produkti
Kosto variabile

…PËRLLOGARITJA ABSORBUESE

Sipas përllogaritjes absorbuese në koston e produkteve të prodhuara, në fazën e prodhimtarisë, përfshihen

shumat e caktuara (faktike, normale apo standarde) të të
gjitha shpenzimeve të prodhimtarisë, ndërsa në shpenzime indirekte, në fazën e realizimit, edhe shumat

e caktuara të të gjitha shpenzimeve të shitjes dhe të
administratës

…PËRLLOGARITJA ABSORBUESE
 Nëse për formimin e çmimit të shitjes përdoren shpenzimet e tërësishme, atëherë mund të përfundojmë se çmimi i vërtetë i shitjes është çmimi i cili i mbulon të gjitha shpenzimet dhe siguron një pjesë të caktuar të fitimit  Parimi i mbulimit të plotë i të gjitha shpenzimeve mund të

përdoret vetëm nëse shpenzimet në njësinë e prodhimit
janë nën ose të barabarta me çmimin e shitjes

KONCEPTI I KOSTOS ABSORBUESE
Përfshinë të gjitha shpenzimet e krijuara në kompani për një përiudhë të caktuar fiskale

Profiti i dëshiruar
Shpenzimet administrative Shpenzimet e shitjes Kosto e prodhimtarisë

Çmimi i dëshiruar i shitjes

VLERËSIMI I PËRLLOGARITJES ABSORBUESE
Kosto fikse e prodhimtarisë trajtohet njëjtë si kostot tjera të produktit, materiali direkt dhe puna direkte

Përparësitë

Në përputhje me vendim marrjen në afat të gjatë që duhet mbuluar të gjitha shpenzimet

Raportimi i jashtëm dhe Ligji mbi tatimin në të ardhurat kërkon përllogaritjen absorbuese

PËRLLOGARITJA VARIABILE
Sistem i kontabilitetit të kostos që përfshin vetëm koston variabile të prodhimtarisë

Kosto fikse

Produkti
Kosto variabile

…PËRLLOGARITJA VARIABILE
 Sistemi i përllogaritjes sipas shpenzimeve variabile paraqet tërësinë e principeve, metodave dhe procedurave të përllogaritjes së shpenzimeve dhe të efekteve duke u bazuar në koston variabile me qëllim të plotësimit të kërkesave përkatëse informative  Në përllogaritjen variabile përfshihen vetëm kosto variabile duke u lënë anash të gjitha kostot fikse si dhe kostot jashtë standarde të materialit, pagave si dhe të shpenzimeve të përgjithshme

…PËRLLOGARITJA VARIABILE
 Kështu, në koston e prodhimtarisë përfshihet kosto variabile e prodhimtarisë, ndërsa në koston e ashtuquajtur komerciale, përfshihet edhe kosto variabile e shitjes dhe e administratës  Të gjitha kostot tjera fikse si të prodhimtarisë ashtu edhe të administratës dhe të shitjes si dhe shpenzimet e zhvillimit dhe të hulumtimit, i trajton si shpenzime të përiudhës të cilat i mbulon nga rezultati afarist me rastin e procedurës së përllogaritjes së rezultatit afarist të ndërmarrjes

KONCEPTI I KOSTOS VARIABILE

Totali i kostos fikse + Profiti i dëshiruar
Kosto variabile e prodhimtarisë + Shp. variabile të shitjes dhe administrative

Ngritja e çmimit

Kosto e produktit

…PËRLLOGARITJA VARIABILE

Shënim: Sistemin e përllogaritjes sipas shpenzimeve variabile shpesh herë e gjejmë edhe me emrin përllogaritja margjinale dhe Direct Costing respektivisht përllogaritja direkte

…PËRLLOGARITJA VARIABILE

Për nevoja praktike lejohet zëvendësimi i nocioneve të mësipërme për arsye se analiza e vërtetë margjinale zakonisht opëron me shpenzimet mesatare variabile në rolin e shpenzimeve margjinale, ndërsa domethënia e shpenzimeve direkte në aplikimin e këtij sistemi të përllogaritjes së shpenzimeve mbulon shumën e atyre shpenzimeve prodhuese të cilat në raport me prodhimtarinë sillen ashtu që lëvizin direkt apo proporcionalisht me vëllimin e prodhimit

…PËRLLOGARITJA VARIABILE
 Prapëseprapë, shpenzimet variabile mesatare të përcaktuara në mënyrë kontabël paraqesin vetëm përafërsinë e shpenzimeve margjinale. Kjo përafërsi mund të jetë e rëndësishme nga aspekti i politikës afariste të ndërmarrjes, sepse shpenzimet variabile mesatare shfrytëzohen në praktikë të ndërmarrjeve bashkëkohore si zëvendësim i shpenzimeve margjinale për sjelljen e vendimeve të ndryshme afariste të cilat kanë të bëjnë me politikën e vëllimit dhe të çmimeve, zgjedhjen e asortimentit prodhues dhe shitës, etj.

…PËRLLOGARITJA VARIABILE
Në teori dhe praktikë mund të hasim në disa forma të përllogaritjes së shpenzimeve sipas shpenzimeve variabile. Kështu, dallojmë format vijuese:  MBULIMI I GLOBAL I SHPENZIMEVE FIKSE

 MBULIMI GRADUAL I SHPENZIMEVE FIKSE

…PËRLLOGARITJA VARIABILE
MBULIMI GLOBAL I SHPENZIMEVE FIKSE
 Ideja kryesore në të cilën bazohet sistemi i përllogaritjes së shpenzimeve sipas përllogaritjes variabile është ndarja e shpenzimeve në fikse dhe variabile. Sa i përket shpenzimeve variabile të cilat përllogariten sipas kësaj metode, vlen të theksohet se nga e hyra e gjithmbarshme e një përiudhe kohore, mbulohen vetëm ato shpenzime variabile të cilat kanë të bëjnë me produktet e shitura respektivisht të realizuara, ndërsa shpenzimet variabile të përmbajtura në inventar të produkteve të pakryera dhe të gatshme nuk mbulohen nga kjo e hyrë, por mbeten që të mbulohen më vonë me rastin e realizimit të tyre Kjo metodë është e njohur si metoda e Direct Costing-ut sipas së cilës të gjitha shpenzimet fikse mbulohen nga diferenca e realizimit

…PËRLLOGARITJA VARIABILE
MBULIMI GRADUAL I SHPENZIMEVE FIKSE
 Një formë e tillë e përllogaritjes së shpenzimeve është paraqitur jo vetëm për shkak të modernizimit të procesit të prodhimit por edhe për shkak të mbikqyrjes më të mirë të shpenzimeve fikse si dhe për shkak të krijimit të treguesve më të sigurt lidhur me krijimin e politikës afariste të ndërmarrjes  Theksi kryesor në aplikimin e kësaj forme që është e njohur edhe si metoda e kontabilitetit margjinal, qëndron në përpjekjet e eliminimit të mangësisë më të madhe të Direct Costingut  Pasi që ka shpenzime të atilla fikse të cilat lidhen vetëm për njësi të ngushta organizative, atëherë me këto shpenzime duhet të lidhen vetëm ato produkte të cilat gjatë procesit të prodhimit kanë ngarkuar vetëm atë njësi organizative. Kjo metodë konsiston në klasifikimin e shpenzimeve fikse në sa më shumë shtresa me qëllim të mbulimit të tyre nga bruto rezultati financiar në mënyrë graduale

VLERËSIMI I PËRLLOGARITJES VARIABILE

E lehtë për tu kuptuar nga menaxhmenti

Në përputhje me KVP analizën

Përparësitë

Rëndësia e marzhës së kontributit në marrjen e vendimeve në afat të shkurtër Profiti për përiudhat i pa ndikuar nga ndryshimet në shp. fikse të prodhimtarisë

Efekti i shpenzimeve fikse në profitin e koncentruar

PREZANTIM I PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE
Të shprehim këtë përmes disa numrave me qëllim të kuptimit më të lehtë

LLOGARITJA E KOSTOS PËR NJËSI
Kompania prodhon një produkt të vetëm me informatat vijuese në dispozicion:

…LLOGARITJA E KOSTOS PËR NJËSI

Kosto prodhuese për njësi është përcaktuar si vijon:

Shpenzimet e shitjes dhe ato administrative përherë trajtohen si shpenzime të përiudhës dhe zbriten nga e ardhura

KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE
Amadeus Group. nuk ka pasur inventar fillestar, ka prodhuar 25,000 njësi dhe ka shitur 20,000 njësi këtë vit
Përllogaritja absorbuese
Shitja (20,000 × $30) Minus KMSH Inventari në fillim të periudhës $ + Kosto prod. të prodh.(25,000 × $16) 400.000 Mallrat në dispoz. për shitje 400.000 Inventari në fund (5,000 × $16) 80.000 Bruto marzha Minus shpenzimet e shitjes dhe admin. Variabile Fikse Neto e ardhura operative $ 600.000

320.000 280.000

…KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE
Amadeus Group. nuk ka pasur inventar fillestar, ka prodhuar 25,000 njësi dhe ka shitur 20,000 njësi këtë vit
Përllogaritja absorbuese
Shitja (20,000 × $30) Minus KMSH Inventari në fillim të periudhës Plus Kosto e pr.prodh(25,000 × $16) Mallrat në dispoz. për shitje Inventari në fund (5,000 × $16) Bruto marzha Minus shp. admin. dhe të shitjes Variabile (20,000 × $3) Fikse Neto e ardhura operative $ 600,000 $ 400,000 400,000 80,000

320,000 280,000

$

60,000 100,000

160,000 $ 120,000

…KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE
Tani të shohim përllogaritjen variabile nga Amadeus Group
Vetëm kosto Përllogaritja variabile variabile $ 600.000 Të gjitha shp. indirekte fikse të prodhimtarisë

Shitja (20,000 × $30) Minus shpenzimet variabile: Inventari fillestar $ Plus Kosto pr.prodh.(25,000 × $10) 250.000 Mallrat në dispoz. për shitje 250.000 Minus inventari përfundimtar 50.000 Kosto variabile e mallrave të shitura 200.000 Shp. variable admin. dhe të shitjes (20,000 × $3) 60.000 Marzha e kontributit Minus shpenzimet fikse: Shpenzimet indirekte të prodh. $ 150.000 Shp. admin. dhe të shitjes 100.000 Neto e ardhura operative

260.000 340.000

250.000 $ 90.000

…KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE
T’i krahasojmë të dy metodat

BASHKËRENDIMI
Ne mund të bashkërendojmë diferencën në mes të ardhurave absorbuese dhe variabile si vijon:
E ardhura neto operat. sipas përll.variab. $ 90,000 Plus: Kosto indirekte fikse e prodh. mbetur në inventar (5,000 njësi × $6 për njësi) 30,000 E ardhura neto operat. sipas përll. absorb. $ 120,000

Shp. Indirekte fikse të pr. €150,000 = = €6.00 për njësi Njësitë e prodhuara 25,000 njësi

SHTRIMI I SHEMBULLIT
Të shohim aktivitetin e Amadeus Group në vitin e dytë

Amadeus Group - Viti 2
Në vitin e dytë të aktivitetit, Amadeus Group. starton me inventar prej 5,000 njësi, prodhuar 25,000 njësi dhe shet 30,000 njësi

Amadeus Group - Viti 2
Kosto e njësive të prodhuara përcaktohet si vijon:

Nuk ka ndryshim në strukturën e kostos së Amadeus Group

Amadeus Group - Viti 2

Tani të shohim se si në pasqyrën e supozuar të të ardhurave të kompanisë shfrytëzohet Përllogaritja absorbuese

Amadeus Group - Viti 2
Përllogaritja absorbuese
Shitja (30,000 × $30) Minus KMSH: Inventari fillestar (5,000 × $16) $ 80.000 Plus Kosto e pr.pr (25,000 × $16) 400.000 Mallrat në dispozicion për shitje 480.000 Minus inventari në fund Bruto marzha Minus shp. e shitjes dhe admin. Variabile (30,000 × $3) $ 90.000 Fikse 100.000 Neto e ardhura operative $ 900.000

480.000 420.000

190.000 $ 230.000

Janë 25,000 njësi të prodhuara në përiudhën rrjedhëse

Amadeus Group - Viti 2
Tani të shohim se si në pasqyrën e supozuar të të ardhurave të kompanisë shfrytëzohet Përllogaritja Variabile

Amadeus Group - Viti 2
Vetëm shpenzimet variabile

Të gjitha shpenzimet indirekte fikse të prodhimtarisë

BASHKËRENDIMI
Ne mund të bashkërendojmë diferencën në mes të përllogaritjes absorbuese dhe variabile si vijon:
Neto e ardhura operative sipas përll. variabile $ 260.000 Zbritur: Shp. fikse indirekte të prodh. të liruara nga inventari (5,000 njësi × $6 për njësi) 30.000 Neto e ardhura operative sipas përll. Absorbuese $ 230.000

Shp. fikse indirekte të pr. €150,000 = Njësitë e prodhuara 25,000 njësi

= €6.00 për njësi

PËRMBLEDHJE

EFEKTET E PËRLLOGARITJES SË KOSTOS NË TË ARDHURËN OpërATIVE

Nëse Atëherë

Njësitë e shitura < Njësitë e prodhuara

E ardhura sipas përll. variabile

< E ardhura sipas përll. absorbuese

…EFEKTET E PËRLLOGARITJES SË KOSTOS NË TË ARDHURËN OpërATIVE

Nëse Atëherë

Njësitë e shitura > Njësitë e prodhuara

E ardhura sipas > E ardhura sipas përll. variabile përll. absorbuese

NJËSITË E PRODHUARA BARAS ME ATO TË SHITURA Raporti i të ardhurave sipas përllogaritjes variabile Shitjet (15,000 x €50) €750,000 Kosto variabile e produkteve të shit. (15,000 x €25) 375,000 Marzha e prodhimtarisë €375,000 Shp. variabile të shitjes dhe admin. 75,000 Marzha e kontributit €300,000 Kosto fikse: Kosto fikse e prodhimtarisë €150,000 Shpenzimet fikse të shitjes dhe admin. 50,000 200,000 E ardhura nga opëracionet €100,000 Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese Shitjet (15,000 x €50) €750,000 KMSH (15,000 x €35) 525,000 Bruto profiti €225,000 Shpenzimet e shitjes dhe admin. (€75,000+€50,000) 125,000 E ardhura nga opëracionet €100,000

…NJËSITË E PRODHUARA BARAS ME ATO TË SHITURA Raporti i të ardhurave sipas përllogaritjes variabile Shitjet (15,000 x €50) €750,000 Kosto variabile e produkt. të shitura (15,000 x €25) 375,000 Marzha e prodhimtarisë €375,000 Shp. variabile të shitjes dhe admin. 75,000 Marzha e kontributit €300,000 Kosto fikse: Kosto fikse e prodhimtarisë €150,000 Shpenzimet fikse të shitjes dhe admin. 50,000 200,000 E ardhura nga opëracionet €100,000 Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese Shitjet (15,000 x €50) €750,000 KMSH (15,000 x €35) 525,000 Bruto profiti €225,000 Shpenzimet e shitjes dhe admin. (€75,000+€50,000) 125,000 E ardhura nga opëracionet €100,000

…NJËSITË E PRODHUARA BARAS ME ATO TË SHITURA

Raporti i të ardhurave sipas përllogaritjes variabile Shitjet (15,000 x €50) €750,000 Kosto variabile e produkt. të shitura (15,000 x €25) 375,000 Marzha e prodhimtarisë €375,000 Shp. variabile të shitjes dhe admin. 75,000 Marzha e kontributit €300,000 Kosto fikse: Kosto fikse e prodhimtarisë €150,000 Shpenzimet fikse të shitjes dhe admin. 50,000 200,000 E ardhura nga opëracionet €100,000 Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese Shitjet (15,000 x €50) €750,000 KMSH (15,000 x €35) 525,000 Bruto profiti €225,000 Shpenzimet e shitjes dhe admin. (€75,000+€50,000) 125,000 E ardhura nga opëracionet €100,000

…NJËSITË E PRODHUARA BARAS ME ATO TË SHITURA Raporti i të ardhurave sipas përllogaritjes variabile Shitjet (15,000 x €50) €750,000 Kosto variabile e produkt. të shitura (15,000 x €25) 375,000 Marzha e prodhimtarisë €375,000 Shp. variabile të shitjes dhe admin. 75,000 Marzha e kontributit €300,000 Kosto fikse: Kosto fikse e prodhimtarisë €150,000 Shpenzimet fikse të shitjes dhe admin. 50,000 200,000 E ardhura nga opëracionet €100,000 Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese Shitjet (15,000 x €50) €750,000 KMSH (15,000 x €35) 525,000 Bruto profiti €225,000 Shpenzimet e shitjes dhe admin. (€75,000+€50,000) 125,000 E ardhura nga opëracionet €100,000

NJËSITË E PRODHUARA TEJKALOJNË NJËSITË E SHITURA

Raporti i të ardhurave sipas përllogaritjes variabile Shitjet (12,000 x €50) Kosto variabile e produkteve të shitura: Kosto variab. e produkt. të prodh.(15,000 x €25) Minus inventari fillestar (3,000 x €25) Kosto variabile e produkteve të shitura Marzha e prodhimtarisë Shp. variabile të shitjes dhe admin. Marzha e kontributit Kosto fikse: Kosto fikse e prodhimtarisë €150,000 Shpenzimet fikse të shitjes dhe admin. 50,000 E ardhura nga opëracionet €600,000 €375,000 75,000 300,000 €300,000 60,000 €240,000

200,000 € 40,000

...NJËSITË E PRODHUARA TEJKALOJNË NJËSITË E SHITURA

Raporti i të ardhurave sipas përllogaritjes variabile Shitjet (12,000 x €50) €600,000 Kosto variabile e produkteve të shitura: Kosto variab. e produkt. të prodh. (15,000 x €25) €375,000 Minus inventari përfundimtar (3,000 x €25) 75,000 Kosto variabile e produkteve të shitura 300,000 Marzha e prodhimtarisë €300,000 Shpenzimet variabile të shitjes dhe admin. 60,000 Marzha e kontributit €240,000 Kosto fikse: Kosto fikse e prodhimtarisë (15,000 x €10) €150,000 Shpenzimet fikse të shitjes dhe admin. 50,000 200,000 E ardhura nga opëracionet € 40,000

…NJËSITË E PRODHUARA TEJKALOJNË NJËSITË E SHITURA

Raporti i të ardhurave sipas përllogaritjes variabile Shitjet (12,000 x €50) Kosto variabile e produkteve të shitura: Kosto variabile e produkt. të prodhuara(15,000 x €25) Minus inventari përfundimtar (3,000 x €25) Kosto variabile e produkteve të shitura Marzha e prodhimtarisë Shpenzimet variabile të shitjes dhe admin. Marzha e kontributit Kosto fikse: Kosto fikse e prodhimtarisë €150,000 Shpenzimet fikse të shitjes dhe admin. 50,000 E ardhura nga opëracionet €600,000 €375,000 75,000 300,000 €300,000 60,000 €240,000

200,000 € 40,000

…NJËSITË E PRODHUARA TEJKALOJNË NJËSITË E SHITURA

Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese Shitjet (12,000 x €50) €600,000 KMSH: Kosto e mallit të prodhuar (15,000 x €35) €525,000 Minus inventari përfundimtar (3,000 x €35) 105,000 KMSH 420,000 Bruto profiti €180,000 Shp. e shitjes dhe admin. [(12,000 x€5)+€50,000] 110,000 E ardhura nga opëracionet € 70,000

…NJËSITË E PRODHUARA TEJKALOJNË NJËSITË E SHITURA
Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese Shitjet (12,000 x €50) €600,000 KMSH: Kosto e produkteve të prodhuara (15,000 x €35) €525,000 Minus inventari përfundimtar (3,000 x €35) 105,000 KMSH 420,000 Bruto profiti €180,000 Shp. e shitjes dhe admin. [(12,000 x€5)+€50,000] 110,000 E ardhura nga opëracionet € 70,000

…NJËSITË E PRODHUARA TEJKALOJNË NJËSITË E SHITURA

Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese Shitjet (12,000 x €50) €600,000 KMSH: Kosto e produkteve të prodhuara (15,000 x €35) €525,000 Minus inventari përfundimtar (3,000 x €35) 105,000 KMSH 420,000 Bruto profiti €180,000 Shp. e shitjes dhe admin. [(12,000 x€5)+€50,000] 110,000 E ardhura nga opëracionet € 70,000

…NJËSITË E PRODHUARA TEJKALOJNË NJËSITË E SHITURA

E ardhura opërative: Përllogaritja absorbuese Përllogaritja variabile Diferenca

€70,000 40,000 €30,000

Analiza: Njësitë e prodhuara 15,000 Njësitë e shitura 12,000 Njësitë e inventarit në fund 3,000 Kosto fikse për njësi x €10 Diferenca €30,000 Pse e ardhura sipas përllogaritjes absorbuese është më e lartë kur njësitë prodhuara tejkalojnë njësitë e shitura?

NJËSITË E PRODHUARA JANË MË TË VOGLA SE NJËSITË E SHITURA

Raporti i të ardhurave sipas përllogaritjes variabile Shitjet (15,000 x €50) €750,000 Kosto variabile e produkteve të shitura: Inventari fillestar (5,000 x €25) €125,000 Kosto variab. e produkt. të prodh. (10,000 x €25) 250,000 375,000 Marzha e prodhimtarisë €375,000 Shp. variabile të shitjes dhe admin. 75,000 Marzha e kontributit €300,000 Kosto fikse: Kosto fikse e prodhimtarisë €150,000 Shpenzimet fikse të shitjes dhe adm 50,000 200,000 E ardhura nga opëracionet €100,000

…NJËSITË E PRODHUARA JANË MË TË VOGLA SE NJËSITË E SHITURA

Raporti i të ardhurave sipas përllogaritjes variabile Shitjet (15,000 x €50) Kosto variabile e produkteve të shitura: Inventari fillestar (5,000 x €25) €125,000 Kosto variab. e produkt. të prodh. (10,000 x €25) 250,000 Marzha e prodhimtarisë Shp. variabile të shitjes dhe admin. Marzha e kontributit Kosto fikse: Kosto fikse e prodhimtarisë (10,000 x €15) €150,000 Shpenzimet fikse të shitjes dhe admin. 50,000 E ardhura nga opëracionet €750,000

375,000 €375,000 75,000 €300,000

200,000 €100,000

…NJËSITË E PRODHUARA JANË MË TË VOGLA SE NJËSITË E SHITURA

Raporti i të ardhurave sipas përllogaritjes variabile

Shitjet (15,000 x €50) €750,000 Kosto variabile e produkteve të shitura: Inventari fillestar (5,000 x €25) €125,000 Kosto variab. e produkt. të prodh. (10,000 x €25) 250,000 375,000 Marzha e prodhimtarisë €375,000 Shp. variabile të shitjes dhe admin. 75,000 Marzha e kontributit €300,000 Kosto fikse: Kosto fikse e prodhimtarisë €150,000 Shpenzimet fikse të shitjes dhe admin. 50,000 200,000 E ardhura nga opëracionet €100,000

…NJËSITË E PRODHUARA JANË MË TË VOGLA SE NJËSITË E SHITURA

Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese Shitjet (15,000 x €50) KMSH: Inventari fillestar (5,000 x €35) €175,000 Kosto e produkteve të prodh.(10,000 x €45) 400,000 Bruto profiti Shpenzimet e shitjes dhe admin. E ardhura nga opëracionet €750,000

575,000 €175,000 125,000 € 50,000

…NJËSITË E PRODHUARA JANË MË TË VOGLA SE NJËSITË E SHITURA

Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese Shitjet (15,000 x €50) KMSH: Inventari fillestar (5,000 x €35) Kosto e produkteve të prodh.(10,000 x €45) 575,000 Bruto profiti Shpenzimet e shitjes dhe admin. E ardhura nga opëracionet €750,000 €175,000 400,000

€175,000 125,000 € 50,000

…NJËSITË E PRODHUARA JANË MË TË VOGLA SE NJËSITË E SHITURA

Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese Shitjet (15,000 x €50) KMSH: Inventari fillestar (5,000 x €35) Kosto e produkteve të prodh. (10,000 x €45) 575,000 Bruto profiti Shpenzimet e shitjes dhe admin. E ardhura nga opëracionet €750,000 €175,000 400,000 €175,000 125,000 € 50,000

…NJËSITË E PRODHUARA JANË MË TË VOGLA SE NJËSITË E SHITURA

E ardhura opërative: Përllogaritja variabile Përllogaritja absorbuese Diferenca

€100,000 50,000 € 50,000

Analiza: Njësitë e shitura 15,000 Njësitë e prodhuara 10,000 Njësitë e inventarit në fund 5,000 Kosto fikse për njësi x €10 Diferenca €50,000

Pse e ardhura sipas përllogaritjes variabile është më e lartë kur njësitë e prodhuara janë më të vogla se njësitë e shitura?

EFEKTET E PËRLLOGARITJES SË KOSTOS NË TË ARDHURËN OpërATIVE
Njësitë e prodhuara:
Baras me njësitë e shitura
E ardhurë opërative e njëjtë

Tejkalim i njësive të shitura

E ardhura nga përllogaritja variabile më e vogël se e ardhura nga përllogaritja absorbuese

Më pak se njësitë e shitura

E ardhura nga përllogaritja variabile më e lartë se e ardhura nga përllogaritja absorbuese

SHFRYTËZIMI MENAXHERIAL I METODAVE TË PËRLLOGARITJES
Raportet nga përllogaritja variabile dhe nga përllogaritja absorbuese janë në situatat vijuese:
1) 2) 3) 4) 5) Kontrollimin e kostove Çmim vënien e produkteve Planifikimin e prodhimtarisë Analizimi i segmenteve të tregut Analizimin e marzhës së kontributit

PËRFUNDIMI i ligjëratës

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful