Ligjërata e parë

Mësimdhënësi: Bedri Ademi, PhD in management b.ademi@seeu.edu.mk Cellular: +389 70 389 585 Office : +389 44 356 015

Qëllimi studimor • • • • • • • Bisnesi? Kuptimi i mjedisit biznesor Ndikim i tijë në të bërit biznes Parashikimi i ndryshimeve në mjedis Korniza ligjore Aspekti kulturor Mjedisi ndërkombëtar .

Përmbajtja e lëndës • • • • • • • Biznesi dhe format e organizimit të tij Mjedisi i jashtëm i biznesit Biznesi dhe ambienti ekonomik i tij Biznesi dhe ambienti ligjor i tij Biznesi dhe ambienti politik i tij Biznesi dhe ambienti kulturor i tij Menaxhimi i Biznesit ndërkombëtar .

Përmbajtja e lëndës 2 • • • • • • Mjedisi i Biznesit ndërkombëtar Institucionet dhe mjedisi i biznesit ndërkombëtar Menaxhimi i biznesit në procesin e globalizimit. Proceset integruese dhe ndikimet në biznes Ambienti biznesor ne Kosove Etika dhe përgjegjësia ndaj shoqërisë gjatë zhvillimit të biznesit .

politik dhe ligjor të biznesit ndërkombëtar • -Të dallojë përparësitë dhe mangësitë ekonomike të këmbimit tregtar në mes të vendeve • -Të diskutojë proceset globale dhe strategjike • -Të përshkruajë ndikimin e biznesit global në ndërmarrjet dhe ekonomitë nacionale .Rezultatet e pritura të nxënies • -Të diskutojë për kornizën bazë të funksionimit të biznesit në kushte të ekonomisë moderne dhe të globalizimit • -Të kuptojë ambientin ekonomik.

• Që në orën e parë studentët do të orientohen për caktimin e punimeve seminarike. Do të bëhen shumë ushtrime praktike ku do të shihet se ata janë në gjendje që të demonstrojnë se e kanë kuptuar pjesën teorike dhe din ate ta aplikojnë • Do të favorizohet dhe praktikohet puna ekipore. ajo çka studentët duhet patjetër të dinë dhe do të bien përfundime nga ajo që është mësuar. duke i ndarë studentët në grupe gjatë ushtrimeve që të zhvillohet sa më tepër puna kreative e tyre.Metodologjia mësimore • Mësimi do të realizohet përmes ligjëratave dhe ushtrimeve. . • Për çdo ligjëratë përgatitet prezantimi me sllajde ku u prezantohen principet themelore të njësisë mësimore dhe ku shihen qartë objektivat e njësisë mësimore.

Vlersimi Vijimi i ligjëratave Aktiviteti në orë të mësimit Pjesëmarrja në ushtrime Detyrat në punë grupore. raste studimi Punimi seminarik Testi I Testi II Provimi përfundimtar total 5% 5% 5% 5% 20% 10 % 10% 40% 100% .

.70 51.60 deri.90 71...80 61.Notimi Vlerësimi në % Mbi 91 81... sipas ETKS A B C D E F . 50 Nota 10 (dhjetë) 9 (nëntë) 8 (tetë) 7 (shtatë) 6 (gjashtë) 5 ( pesë) Nota.....

Literatura • Literatura bazë: • Bedri Ademi.International Business Environments and Operations – Eleventh Edition. • Tom Tietenberg . vetëm për përdorin intern të studentëve të Famës. Tiranë 2006 • Ilia Kristo. New Jersey 2007. • Nasir Selimi. Tetovë • Literatura shtesë: • Daniels. PEARSON Prentice Hall. Haper collins • Michael Lucas. • Czinkota. • Shyqyri Llaci –Manaxhimi. Routledge taylor&Francis Group . Understanding Business Environments. Tiranë 2004. Envorommental Natural Resource Economocs. ABC-ja e biznesit tuaj. 2011.UEJL. Ronkainen. Sullivan . Radebaugh. Velan Ramadani Gadaf Rexhepi. 2010. Biznesi ndërkombëtar .Hyrje ne biznes. 2000. 1996.“Mjedisi biznesor” Ligjërata të autorizuara. 1998. Mofffett – Fundamentals of International Business – Thomson South-Western • Florina Botten etj.

• Urime • Sukses • Shëndet .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful