Auditimi dhe Mbyllja e Projektit

Detyrat kryesore te Auditimit te Projektit
1. Te vleresohet nese projekti ka krijuar benefitet e pritura per te gjithe palet e involvuara. A eshte menaxhuar projekti si duhet? A eshte i knaqur konsumatori? 2. Te shikohet se cfare nuk eshte bere is duhet dhe cfare ka kontribuar tek suksesi eventual? 3. Te identifikohen ndryshimet qe mund te permiresojne rrjedhen e projekteve te ardhshme.

Komponentet e auditimit te projektit
• Rishikimi i arsyes per zgjedhjen e projektit. • Nje rivleresim i rolit te projektit ne prioritetet e organizates. • Nje shikim ne kulturen organizative per tu siguruar se ajo mundeson implementimin e nje projekti te tille. • Nje vleresim mbi funksionimin e ekipit te projektit si dhe pershtatshmerise se perzgjedhjes se stafit. • Nje shikim ne faktoret e jashtem te cilet mund te ndryshojne gjate rrjedhes se projektit.

• Nje rishikim i te gjithe faktoreve relevant per projektin dhe per menaxhimin e projekteve te ardhshem.

Llojet e auditimeve te projektit
• Auditimet e projektit gjate implementimit
–Lejojne ndryshime permiresuese nese kushtet e projektit kane ndryshuar si dhe koncentrimin ne progresin dhe performancen e projektit.

• Auditimet post-projekt
–Marrin nje casje me te gjere dhe afatgjate sa i perket rolit te projektit ne organizate. Keto auditime theksojne permiresimin e menaxhimit te projekteve te ardhshme.

Faktoret qe ndikojne thellesine dhe detajet e auditimit

Madhesia e organizates
Rendesia e projektit Lloji i projektit Rreziku i projektit Madhesia e projektit Problemet e projektit

Zhvillimi i nje auditimi te projektit
• Hapi 1: Fillimi dhe zgjedhja e stafit • Hapi 2: Mbledhja dhe Analiza e shenimeve • Hapi 3: Raportimi

Karakteristikat e udheheqesve te auditimit
1. Nuk ka perfshirje apo interes direkt ne projekt. 2. Eshte i rrespektuar nga menaxhmenti i larte dhe aktoret tjere te projektit. 3. Aftesia per te degjuar. 4. Pavaresia dhe autoriteti per te raportuar rezultatet e auditimit pa frike te pasojave nga interesat speciale. 5. Te kete parasysh interesat me te mire te organizates gjate vendim-marrjes. 6. Eksperience te gjere ne organizate dhe industri.

Hapi 2: Mbledhja dhe analiza e shenimeve
• Vleresimi i organizates/imit
–A ka qene kultura organizative perkrahese dhe korrekte? –A ka qene perkrahja e menaxhmentit adekuate? –A i ka arritur projekti qellimet e parapara? –A jane identifikuar dhe vleresuar si duhet rreziqet? –A jane zgjedhur personat e duhur per te punuar ne projekt? –Cilat jane vleresimet e evaluimeve nga ana e kontraktoreve? –A ka qene perfundimti dhe dorezimi i puneve i suksesshem? –A eshte konsumatori i knaqur?


• Vleresimi i ekipit te projektit
–A kane qene sistemet e planifikimit dhe kontrollit adekuate per kete lloj projekti? –A duhet qe te gjitha projektet e ngjashme te perdorin keto sisteme? –A ju ka permbajte projekti buxhetit dhe skedulit? –A ka qene nderlidhja me palet e interesuara efektive? –A ka pasur ekipi resurse adekuate? A ka pase konflike lidhur me resurset? –A eshte menaxhuar ekipi si duhet?

Hapi 3: Raportimi
• Permbajtja e raportit te auditimit
– Klasifikimi i projektit • Lloji • Madhesia • Stafi • Niveli teknologjik • Strategjik apo perkrahes – Analiza e informacionit te mbledhur • Misioni dhe objektivat e projektit • Procedurat dhe sistemet e perdorura • Resurset organizative te perdorura
– Rekomandimet • Veprimet korrektive – Mesimet e mesuara • Cka duhet mbajtur ne mend?

Mbyllja e projektit
• Kushtet per mbyllje
– Normale – Parakohshme – Te zgjatura – Projekt i deshtuar – Prioritet i ndryshuar

• Plani i mbylljes: Pyetjet
– Cilat jane detyrat e nevojshme per te permbyllur projektin? – Kush do te jete pergjegjes per keto detyra? – Kur do te filloje dhe perfundoje permbyllja e projektit ? – Si do te dorezohet projekti?

Pengesat per suksesin e projektit
Activity*
Planning 32%

Barrier

Incidence (%)

Scheduling 12% Organizing 11% Staffing 12%

Directing 26%

Controlling 7%

Unclear definition 16% Poor decision making 9 Bad information 3 Changes 4 Tight schedule 4 Not meeting schedule 5 Not managing schedule 3 Lack of responsibility or accountability 5 Weak project manager 5 Top management interference 1 Inadequate personnel 5 Incompetent project manager 4 Project member turnover 2 Poor staffing process 1 Poor coordination 9 Poor communication 6 Poor leadership 5 Low commitment 6 Poor follow-up 3 Poor monitoring 2 No control system 1 No recognition of problems 1

*To interpret the table, note that 32 percent of the 1,654 participants reported the barriers under “Planning,” 12 percent reported the barriers under “Scheduling,” and so on.

Implementimi i mbylljes
1. Marrja e pranim-dorezimit nga konsumatori. 2. Lirimi i resurseve per perdorim nga projektet tjera. 3. Ri-organizimi i ekipit te projektit neper projekte tjera. 4. Mbyllja e llogarive dhe pagesa e te gjitha obligimeve. 5. Evaluimi i ekipit te projektit, anetareve dhe menaxherit te projektit.

P.Sh

Vleresimet e performances se projektit
• Arsyet per evaluimet e dobeta per performancen e projektit:
–Vleresimet e individeve akoma i mbeten mbikqyresve te departamenteve fuknsionale. –Vleresimet tipike te performances koncentrohen ne kohe, kosto dhe specifikacione.

Vleresimi i performances se projektit: Ekipi
• A jane standardet dhe qellimet per matjen e performances te qarta dhe te arritshme? A shpiejne tek konsekuencat pozitive? • A jane te njohura pergjegjesite dhe standardet e performances per te gjithe anetaret e ekipit? • A jane shperblimet e ekipit adekuate? A beson menaxhmenti se ekipet jane te rendesishme? • A ekziston nje shteg karriere per menaxheret e suksesshem • A ka ekipi autoritet per te menaxhuar problemet afatshkurter? • A ekziston nje nivel i larte i besimit ne kulturen organizative?

• A ka kritere pertej kohes, kostos dhe specifikacioneve?

Shembull i vleresimit te ekipit

Vleresimi i performances se projektit: Individi
• Pergjegjesia per vleresimin e performances
–Organizim funksional apo matrice funksionale: menaxheri funksional i individit
• Menaxheri funksional mund te kerkoje opinion nga menaxheri i projektit per performancen e individit ne nje projekt specifik.

–Matrica e balancuar: menaxheri i projektit dhe ai funksional se bashku kryejne evaluimin e individit. –Matrica projekt dhe organizimi projekt: Menaxheri i projektit eshte pergjegjes per vleresimin e performances se individit.


• Vleresimi i shumefisht apo 360 shkalle
–Perfhsine marrjen e feedbackut mbi performancen e anetareve te ekipit nga te gjithe njerzit te cilet ndikohen nga puna e tyre. –Kjo perfshin menaxheret e projektit, ata funksional, koleget, punetoret vartes, bile edhe konsumatoret.

Zhvillimi i rishikimeve te performances
• Filloni duke kerkuar nga individi qe ta vleresoje performancen e vet.

• Mos beni krahasime ndermjet anetareve te ekipit; me mire beni vleresimet bazuar ne standarde te vendosura qarte.
• Fokusoni kritikat ne veprime specifike e jo ne personalitet individual. • Jeni konsistent dhe fer ne vleresimin e te gjithe anetareve te ekipit.

• Trajtoni rishikimin si nje pike ne kuader te procesit ne vazhdim.

Pikat kyqe ne zhvillimin e auditimeve
• • • • • • • • Surprizat duhet te menjanohen. Zhvilloni auditimet me kujdes te veqante. Stafi i audtimit duhet te jete i pavarur nga projekti. Raportet e auditimit duhet te perdoren dhe te jene ne dispozicion. Auditimet perkrahin kulturen organizative. Mbylljet e projektit duhet te planifikohen dhe organizohen. Disa kushte baze duhet te ekzistojne per vleresimin e ekipit dhe individeve. Zhvilloni vleresimet individuale ndaras nga rishikimet e pagave apo gradimeve.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful