HPLC

Te na hromatografija
STUDENT: Elmir Velispahi

Elmir Velispahi 7.12.2011 2 .Cilj rada O Upoznavanje sa osnovnim principima hromatografije (HPLC) O Kao i sa osnovnim djelovima HPLC HPLC Hromatografija.

O nau nici Archer John Porter Martin i Richard Laurence Millington Synge su dobili Nobelovu nagradu za hemiju za svoje otkri e particione hromatografije. O Od tada.12. hromatografija se brzo razvija HPLC Hromatografija.Historijat O Prvu hromatografsku tehniku je prona ao ruski botani ar Mihail Cvet 1900.Elmir Velispahi 7.2011 3 .

Razdvajanje je zasnovano na raspodjeli ispitivanih supstanci izme nu dvije faze koje se me nusobno ne mje aju.Hromatografija O Hromatografija je metoda koja slu i za razdvajanje sli nih i/ili potpuno razli itih jedinjenja.Elmir Velispahi 7. Jedna faza se ne kre e ² stacionarna faza dok se druga faza kre e ² mobilna faza.2011 4 .12. O Te na hromatografija (LC) je razdvajanje supstanci na osnovu distribucije izme u vrste stacionarne faze i te ne mobilne faze HPLC Hromatografija.

HPLC Hromatografija. a mobilna faza prolazi gravitaciono. Uzorak se ubacuje pomo u manualnog ili automatskog injektora a kolone za HPLC su punjene silikatnim ili polimernim materijalom.2011 5 .Elmir Velispahi 7. Tako da je instrument jako osjetljiv.12. pa je stoga mali protok i metoda nije efikasna.Te na hromatografija O Postoje dva tipa LC-a: O Klasi na LC O LC visokih preformansi Klasi na LC koristi velike kolone. HPLC je moderna analiti ka tehnika kod koje se mobilna faza dovodi pomo u pumpe. pakovane poroznim materijalom. du ine i do 50 cm.

O U pore enju sa gasnom hromatografijom smanjen je rizik od degradacije uzorka jer se ne radi na visokim temperaturama. O Postupak je automatizovan NEDOSTATCI O Tro e se velike zapremine organskih rastvara HPLC Hromatografija.Prednosti i nedostatci HPLC-a PREDNOSTI O Laka za kontrolu i precizna.2011 6 .12. O Zahvaljuju i velikom izboru kolona i detektora mogu se podesiti uslovi za analizu veoma velikog broja supstanci.Elmir Velispahi 7.

Elmir Velispahi 7.Shema HPLC-a HPLC Hromatografija.2011 7 .12.

12.2011 8 .Stacionarna faza O Jako va an dio HPLC-a kao i mjesto svih hromatografskih de avanja HPLC Hromatografija.Elmir Velispahi 7.Kolona.

HPLC Hromatografija.Elmir Velispahi 7.2011 9 .12.

Retencioni parametri O Retenciono vrijeme (tr).2011 10 .Elmir Velispahi 7. O O O O HPLC Hromatografija. Redukovano retenciono vrijeme (tr') ² vreme koje supstanca provede u stacionarnoj fazi. Retenciona zapremina (Vr) i Retencioni faktor (k) koji predstavlja mjeru zadr avanja komponente u koloni. vrijeme koje protekne od uno enja uzorka u kolonu do pojave maksimuma pika. tj. Relativno retenciono vreme (r) ² odnos retencionog vremena posmatranog pika u odnosu na referentni.12. Fv ² brzina protoka mobilne faze t0 ² retenciono vreme pika mobilne faze.

Ako je k < 1 supstanca se pona a neretenciono tj. HPLC Hromatografija. Ako je k > 10 supstanca se predugo zadr ava u koloni to za posledicu ima predugo trajanje analize.2011 11 .12. eluira se sa pikom mobilne faze.Elmir Velispahi 7.

Elmir Velispahi 7.12.2011 12 .Hromatogram O Kako zapravo nastaje hromatogram? HPLC Hromatografija.

Kvalitativna i kvantitativna analiza O Kvalitativna analiza: pore enjem retencionog vremena sa standardom O Kvantitativna analiza: za tu svrhu slu i nam hromatogram u kojem je visina pika i povr ina pika direktno srazmjena sa koncentracijom komponente. HPLC Hromatografija.2011 13 .12.Elmir Velispahi 7.

2011 14 . pH) HPLC Hromatografija.Elmir Velispahi 7.12.Uslovi uspje nog rada sa HPLC-om O Izbor adekvatne metode O Izbor adekvatne stacionarne faze za datu metodu O Izbor adekvatne mobilne faze O Izbor na ina eluiranja (gradijentno i izokratsko) O Adekvatni uslovi hromatografije ( temperatura.

Uticaj protoka mobilne faze na separaciju HPLC Hromatografija.2011 15 .Elmir Velispahi 7.12.

2011 16 .12.Elmir Velispahi 7.Uticaj temperature na separaciju HPLC Hromatografija.

Elmir Velispahi 7.2011 17 .Uticaj pH na razdvajanje i redosljed eluiranja HPLC Hromatografija.12.

Kraj HPLC Hromatografija.Elmir Velispahi 7.2011 18 .12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful