PENGURUSAN DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN (FEM 3201

)
EN. BUKRYMAN SABRI Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna

KULIAH 2: PERKEMBANGAN SEJARAH PENGURUSAN

2

SEJARAH PERKEMBANGAN TEORI PENGURUSAN
TEMPOH/MASA 1771 - 1871 1870 - 1930 ALIRAN PENGURUSAN Awal Teori Pengurusan Pengurusan Ilmiah (Sainstifik) PENYUMBANG
R. Owen, Charles Babage FW. Taylor, Frank & Lilian Gilberth, Henry Gantt, Harington Emerson Henry Fayol, James. D Money, Marry Porker Follet, Herbert Simon, Chester J. Benard Hawthorne Studies, Elton Mayo, Fritz Roethlisberger, Hugo Munsterberg Abraham Maslow, Chris Argyris, D. Mc. Gregor, Edgar Schein, D. Mc. Cleland, R. Blake & J. Mouton, Ernest Dale, Peter Drucker, dsb

1900 - 1930

Teori Organisasi Klasik

1930 - 1940

Hubungan Kemanusiaan

1940 - Sekarang

Pengurusan Moden

PENGENALAN
oPendekatan Klasikal Pendekatan Pengurusan Sainstifik Teori Organisasi Klasikal oPendekatan Tingkah Laku oPendekatan Sains Pengurusan oPendekatan Kontingensi oPendekatan Sistem
4

PENDEKATAN KLASIK Pendekatan Klasik Andaian: Manusia adalah rational Pengurusan Saintifik Frederick Taylor Frank and Lillian Gilbreth Prinsip-Prinsip Pentadbiran Henry Fayol Mary Parker Follett Organisasi Birokratik Max Weber 5 .

2±6 . pengurusan dapat meningkatkan output dan keuntungan. Dengan memperbaiki keadaan/persekitaran kerja atau pelaburan pada sumberdaya manusia.TEORI PENGURUSAN KLASIK Robert Owen (1771 ² 1858) Pekerja merupakan sumberdaya pengurusan yg signifikan.

2±7 .TEORI PENGURUSAN KLASIK Charles Babbage (1792 ² 1871) Perlu pembahagian kerja. Pekerja yang melakukan pekerjaan yg sama secara berulang-ulang akan semakin terampil dan semakin efisien.

KONSEP PENDEKATAN KLASIK (1880-1927) (1880 Berikutan perkembangan revolusi industri pada pertengahan kurun-19 Masalah utama pengurus ² usaha untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti Pendekatan yang memberi perhatian kepada KECEKAPAN ORGANISASI DGN TUJUAN MENINGKATKAN PENGELUARAN DAN KEJAYAAN ORGANISASI Mencari cara dan kaedah sesuai untuk mengurus kerja & organisasi 8 .

Pendekatan Pengurusan Saintifik : Menekankan kajian saintifik ke atas kaedah pekerja untuk meningkatkan produktiviti individu pekerja Fokus pengurusan kerja 2.Teori Organisasi Klasikal Fokus pengurusan organisasi 9 .KONSEP PENDEKATAN KLASIK (1880-1927) (18801.

GANTT 10 .TAYLOR FRANK & LILIAN GILBERT HENRY L.PENDEKATAN KLASIKAL Pengurusan Saintifik FEDERICK W.

 Prinsip saintifik untuk merancang kaedah kerja dan keselesaan melakukan kerja. Berikan pekerja latihan dan insentif untuk melaksanakan kerja dengan kaedah kerja yang tepat. Memilih pekerja yang mempunyai keupayaan sebenar. Kaji pergerakan pekerja lebur besi .TAYLOR : dikenali sebagai ´Bapa Pengurusan Saintifikµ. TAYLOR) 1. 11 . Menilai tugas dengan mengkajinya secara saintifik setiap bahagian tugas tersebut. FEDERICK W.PENDEKATAN KLASIKAL Pengurusan Saintifik (FEDERICK W.

PENDEKATAN KLASIKAL Pengurusan Saintifik (FEDERICK W. memperkenalkan sistem ganjaran bagi pekerja yang telah memenuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh organisasi masing-masing. Principles of Scientific Management dan pernah membentangkan testimoninya di hadapan Jawatankuasa Dewan Khas pada tahun 1912. TAYLOR) Antara karya Frederick Taylor mengenai pengurusan yang terkenal adalah Shop Management (1912). .

PENDEKATAN KLASIKAL Pengurusan Saintifik (FEDERICK W. Frederick Taylor turut memperkenalkan sistem waktu rehat berjadual bagi membantu mengurangkan kepenatan bekerja. TAYLOR) Melalui konsep pengurusan yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor. . pekerja yang tidak memenuhi piawaian dan sasaran yang ditetapkan akan disingkirkan dari sistem kitaran kerja setelah berada dibawah pengawalan dalam jangka masa tertentu .

TAYLOR) Kajian beliau dinamakan ´Time and Motion Study· iaitu berkenaan dengan pengunaan penyodok yang berlainan untuk tujuan mengangkat arang batu dan biji besi. Hasil kajiannya telah meningkatkan hasil pengeluaran kilang tersebut.PENDEKATAN KLASIKAL Pengurusan Saintifik (FEDERICK W. .

PENDEKATAN KLASIKAL Pengurusan Saintifik (FEDERICK W. Memilih pekerja secara sistematik dan melatih mereka Bekerjasama dengan pekerja untuk pastikan kaedah saintifik tersubut diikuti Berkongsi tanggungjawab dalam pekerjaan antara pekerja dan pengurus. TAYLOR) Pengasas ¶Pengurusan Saintifik·: Mengemukan 4 Prinsip Pengurusan Merekabentuk kerja dengan saintifik untuk meningkatkan produktiviti. mengikut tugas masingmasing .

Hasilnya daripada 8 dapat jadi 5 pergerakan. FRANK & LILIAN GILBERT : Mengkaji teknik penyusunan batubata (bricklaying)untuk sektor pembinaan. Mencadangkan teknik yang baru yang menjimatkan 1/3 daripada masa sebenar. Kaji bagaimana pekerja susun bata menggunakan alat rekod pergerakan ´therbligsµ. 16 .PENDEKATAN KLASIKAL Pengurusan Saintifik (FRANK & LILIAN GILBERT) 2.

Lilian telah memberikan penekanan tentang aspek kebajikan pekerja secara individu selain hasil hipotesis atas kajiannya tentang ¶kelesuan dan gerakan kerja·. .PENDEKATAN KLASIKAL Pengurusan Saintifik (FRANK & LILIAN GILBERT) Melalui buku tulisan mereka bertajuk ¶The Psychology of Management· (1912). Frank memberikan tumpuan ke atas kajian yang menjurus kepada teknikal yang sesuai untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kelesuan dikalangan pekerja akibat tekanan dan tempat kerja yang tidak kondusif.

GANTT) 3. Tugas perlu dijadualkan 2.GANTT Meningkatkan kecekapan pekerja. Lihat kaedah tugas dijadualkan dan upah diberikan. 1. Ganjaran terhadap inovasi .PENDEKATAN KLASIKAL Pengurusan Saintifik (HENRY L. HENRY L.

 Fungsi utama pengurusan iaitu perancangan. pengarahan.PENDEKATAN KLASIKAL Teori Organisasi Klasikal 1. Orang pertama mensistemetikkan pengurusan. Beliau telah mengenal pasti fungsian utama pengurusan. pengorganisasian. penyelarasan dan pengawalan 19 . Henry Fayol: pelopor & penyumbang pendekatan teori organisasi klasikal paling terkemuka.

PENDEKATAN KLASIKAL Teori Organisasi Klasikal 14 Prinsip umum Pengurusan Pembahagian kerja Autoriti dan tanggungjawab : hak untuk memberi arahan Displin : Pekerja yang berdisiplin jamin kejayaan organisasi Keselarasan arahan : seharusnya arahan dari satu pihak sahaja Keselarasan arah tuju : objektif yang satu .

Rantai pemerintahan: melalui aliran komunikasi formal di dalam organisasi. . Pembayaran upah.PENDEKATAN KLASIKAL Teori Organisasi Klasikal Mengutamakan kepentingan organisasi . Kestabilan personel : Firma yang berjaya mempunyai kumpulan pengurus yang stabil. Susunan kakitangan. Keseimbangan layanan bagi melahirkan ketaatan kepada organisasi. Penurunan kuasa : kepada kakitangan bawahan untuk menjalankan tugas dengan berkesan.

PENDEKATAN KLASIKAL Teori Organisasi Klasikal Inisiatif : kakitangan diberi kebebasan untuk memajukan dan mengimplementasi rancangan. Kekitaan : keharmonian di kalangan kakitangan mewujudkan perpaduan dan keteguhan organisasi. .

Bernard : Kepimpinan merupakan tugas paling utama dan penting bagi semua pengurus.PENDEKATAN KLASIKAL Teori Organisasi Klasikal 2. Chester J. pengurus perlu menjalankan tugas memimpin sebagai menandakan penerimaan terhadap autoriti mereka. Setelah penetapan matlamat dan pengumpulan sumber. .

Max Weber : bagi Weber.PENDEKATAN KLASIKAL Teori Organisasi Klasikal 3. birokrasi adalah rasional. Organisasi secara idealnya cekap iaitu yang berasaskan prinsipprinsip logik. Organisasi perlu mempunyai 5 ciri-ciri birokratik iaitu : Hieraki autoriti yang jelas : Struktur organisasi Peraturan & prosedur yang formal : ikut prosedur Pembahagian buruh yang jelas Impersonaliti (hubungan bukan peribadi) Kerjaya berasaskan merit .

SUMBANGAN DAN HAD PENDEKATAN KLASIKAL Teori Klasikal telah mengenalpasti pengurusan sebagai elemen penting dalam masyarakat terancang dan menjadi begitu penting dalam dunia yang global. 25 . pengarahan. pengorganisasian. penyelarasan dan pengawalan. Pendekatan Klasikal telah mengenal pasti fungsi utama pengurusan iaitu perancangan.

pengujian personel dan belanjawan. kemudahan kerja.SUMBANGAN DAN HAD PENDEKATAN KLASIKAL Bagaimanapun fungsi pengurusan bergantung kepada keupayaan dan kemahiran seseorang pengurus. jadual pengeluaran. Pendekatan Klasikal juga telah memberi sumbangan kepada teknik-teknik pengurusan seperti analisis teknikpergerakan dan masa. . sistem upah.

menyebabkan ia mengabaikan kepentingan kehendak manusia. Pandangan Klasik cenderung untuk lebih bersikap mekanistik. .SUMBANGAN DAN HAD PENDEKATAN KLASIKAL Kritikan terhadap Pendekatan Klasik : pendekatannya terlalu ringkas yang agak tidak sesuai untuk organisasi yang sentiasa berubah dan belum stabil. Beranggapan manusia ibarat gerigi dalam mesin.

PENDEKATAN TINGKAHLAKU Pengurus perlu faham tentang manusia. iaitu pekerja & berusaha menyesuaikan organisasi dengan manusia ² kejayaan akan diperolehi Dibahagi 2: Pendekatan Sains Tingkah Laku Perdekatan Pergerakan Hubungan Manusia 28 .

29 . Kajian bermula dengan penyiasatan untuk melihat kesan cahaya dalam mempengaruhi produktiviti pekerja.PENDEKATAN TINGKAHLAKU Pendekatan Sains Tingkah Laku Elton Mayo dan kesan Hawthorne dalam kajian dilakukan di Hawthorne Works of The Western Electric Company oleh Elton Mayo dan rakannya dari Harvard University. Kajian ini membuktikan pentingnya sentuhan kemanusiaan ke atas pekerja.

 Kajian Mayo ini telah membuktikan kepentingan pergerakan hubungan manusia dan sosiologi industri 30 . Elton Mayo Berdasarkan kajian yang dijalankan Mayo. pengurus perlu bijak menguruskan manusia bagi memperkukuhkan kejayaan organisasi. Di samping bijak menguruskan mesin.PENDEKATAN TINGKAHLAKU Pendekatan Pergerakan Hubungan Manusia 1. terbukti sentuhan kemanusiaan /interaksi itu penting dalam mewujudkan produktiviti yang tinggi.

perhatian dan kepenatan. Kajian mengenai pekerjaan berulangan (monotony). pengiklanan dan psikologi ekonomi iaitu mempelajari tingkah laku manusia berhubung dengan ekonomi.PENDEKATAN TINGKAHLAKU Pendekatan Pergerakan Hubungan Manusia 2. Hugo Munsterberg Mencipta lapangan psikologi industri ² iaitu kajian saintifik individu ditempat kerja dlm usaha utk memaksimakan produktiviti dan untuk sebarang perubahan. pengaruh sosial. Psychology and Industrial Efficiency (1910) .

PENDEKATAN TINGKAHLAKU Pendekatan Pergerakan Hubungan Manusia Munsterberg merasakan sains dapat menyumbang kepada industri dalam 3 cara : Kaji tugas dan tentukan pekerja yang mana paling sesuai dengan tugas berkenaan Kenalpasti suasana pysiologi bagaimana pekerja dapat melakukan kerja dengan baik Bangunkan strategi yang dapat mempengaruhi pekerja 32 .

PENDEKATAN TINGKAHLAKU Pendekatan Pergerakan Hubungan Manusia 3. . Mary Parker Follett Mengenalpasti bahawa organisasi patut dilihat dari perspektif gelagat manusia secara individu dan berkumpulan.

 Pendekatan kuantitatif (matematik/pengiraan) ini bermula dalam perang dunia kedua apabila British kekurangan pesawat perang dalam melawan Jerman yang lebih banyak pesawat ditempat yang berasingan dalam waktu yang sama. simulasi computer. Penyelesaian masalah secara teknikal dan bukan kepada tingkah laku manusia.PENDEKATAN SAINS PENGURUSAN Pendekatan ini memberi penekanan terhadap penggunaan teknik kuantitatif (matematik/pengiraan) dalam pengurusan seperti statistik. 34 .

.PENDEKATAN SAINS PENGURUSAN British guna kaedah pengiraan untuk agih-agih agihpesawat perang Amerika turut guna kaedah yang sama apabila sertai perang dalam tahun 1941.

pegawai tentera Amerika perang. Robert McNamara jadi presiden Ford. kemudiannya S.PENDEKATAN SAINS PENGURUSAN Bila tamat perang.U kementerian pertahanan USA sebelum dilantik sebagai Pengerusi World Bank Charles Thornton : bangunkan syarikat Litton . (WHIZ KIDS) gunakan teknik ini dalam KIDS) menyelesaikan masalah Ford Motor.

sambutan kepimpinan oleh ahli 37 dan kedewasaan ahli. maka timbul pula kajian yang menumpukan pengaruh persekitaran. Perkaitan antara gaya kepimpinan dengan keberkesanan didapati tertakluk pada keadaan persekitaran. . kejelasan peranan ahli. norma-norma normakumpulan. kualiti perhubungan pemimpin dan ahli. Kegagalan kajian berasaskan teori sifat dan perilaku mendapat hasil yang konsisten. struktur tugas yang dijalankan. kedudukan kuasa pemimpin.PENDEKATAN PENGURUSAN KONTIGENSI Mencadangkan supaya pendekatan yang dibuat oleh pengurus disesuaikan dengan individu dalam situasi persekitaran. kedapatan maklumat. umpamanya.

PENDEKATAN SISTEM DALAM PENGURUSAN 38 .

PENGARUH KONTEMPORARI DALAM PERKEMBANGAN PENGURUSAN .

Autonomi : pemilikan atas jabatan . Kecondongan tindakan : Berani mencuba tanpa khuatir pada gagal 3. Urus kekaburan dan paradoks : Menguruskan organisasi yang sentiasa berhadapan dengan ketidaktentuan pasaran 2.TOM PETERS 1. Hampir kepada pelanggan 4.

5. Berpegang kepada penggerak nilai : amalan pengurusan yang meliputi keseluruhan aspek dan bahagian dalam organisasi 7. Kekal kepada industri asal 8. Produktiviti melalui manusia : Kepercayaan kepada pekerja 6. Bentuk ringkas pergantungan terhadap kakitangan : tidak terlalu bergantung kepada ibu pejabat 9. Pemilikan ketat-kendur ketat- .

Y (Negatif) Pengurus perlu mahir dalam menyesuaikan diri dengan kedua-dua jenis pekerja. kedua42 .DOUGLAS MCGREGOR : TEORI X & Y Douglas McGregor mempelopori pendekatan hubungan manusia terhadap pengurusan pada 1960an Teori X: andaikan bhw pekerja tidak suka dan mengelakkan kerja. oleh itu pengurus mesti memaksa atau mengugut agar pekerja melakukan tugas Teori Y: andaikan bhw individu menganggap bahawa kerja adalah sesuatu yang alami seperti bermain atau berehat dan sukakan kepuasan harga diri X (Positif).

 Pekerjaan jangka panjang. US ² sifat tanggungjawab individu. tumpuan kepada kakitangan dan keluarga.menekankan kepercayaan. lambat naik pangkat.pembuatan keputusan secara muafakat.WILLIAM OUCHI : TEORI Z Teori Z: diperkenalkan dlm 1981 oleh William Ouchi dan berasaskan pendekatan Jepun utk memotivasi pekerja. kualiti. dan nilai adat Gabungan pengurusan Amerika dan Jepun. kawalan tidak formal. Jepun kumpulan .

keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung lima kekuatan persaingan utama.MICHAEL PORTER : KELEBIHAN PERSAINGAN Menurut Michael Porter dalam bukunya Competitive Strategy. iaitu: ‡Ancaman masuknya pendatang baru ‡Kekuatan tawar-menawar pembeli ‡Kekuatan tawar-menawar pengeluar ‡Ancaman dari barang pengganti ‡Persaingan di antara perusahaan yang ada .

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful