MAZHAB SOSIAL

• Dilahirkan pada 4 Disember 1925 di Albert, Canada. • Menerima ijazah kepujian dalam Psikologi dari Universiti British Columbia pada 1949. • 1952- PhD di Universiti Iowa. • 1953-mengajar di Universiti Stanford.

Albert Bandura

Mazhab Sosial/Neobehavioris
• Bandura: “Pembelajaran melalui permodelan (melalui proses pemerhatian/peniruan.)”

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL
Individu

Persekitaran

Tingkahlaku

• • •

Individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsik. Persekitaran dirujuk sebagai ransangan luar. Tingkahlaku dirujuk sebagai tindak balas.

Pembelajaran merupakan interaksi antara motivasi intrinsik dan tingkahlaku individu dengan persekitaran. Pembelajaran = I x P x T

Teori Permodelan
• Menggunakan 1 kumpulan kanak-kanak tadika (3-6 tahun) untuk kajian pada 1963. • Hasil > Kanak-kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya lebih agresif. • Rumusan > Pelbagai tingkah laku sosial (agresif,persaingan,peniruan model dsb) adalah hasil pemerhatian daripada gerakbalas oleh orang lain.

EKSPERIMEN PERTAMA
• A = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa memukul, menumbuk,menendang dan menjerit ke arah patung besar Bobo. Hasil = Meniru apa yang dilakukan orang dewasa malahan lebih agresif.

• B = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa bermesra dengan patung besar Bobo. • Hasil = Tidak menunjukkan sebarang tingkah laku agresif seperti kumpulan A. • Rumusan : Tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan/ permodelan.

EKSPERIMEN KEDUA
A: Memerhati orang dewasa menumbuk patung besar kemudian mendapat hadiah. B : Memerhati orang dewasa menumbuk patung besar kemudian mendapat denda. C : Memerhati orang dewasa bermesra dengan patung besar.

HASIL: Kumpulan A menunjukkan tingkah laku lebih agresif dari orang dewasa. B dan C tidak menunjukkan tingkah laku agresif. RUMUSAN : Tingkah laku peniruan/permodelan adalah hasil dari peneguhan.

PERHATIAN (attention)

MENGINGAT (retention)

UNSUR UTAMA PROSES PEMBELAJARAN

PENEGUHAN/ MOTIVASI

REPRODUKSI

JENIS-JENIS PENIRUAN

Peniruan langsung: Melalui pemerhatian. Cth: penonton meniru gaya penyanyi yang diminati. Peniruan gabungan: Peniruan dengan gabungan tingkah laku model-model berlainan. Cth: meniru gaya melukis dari pelukis Terkenal kemudian menghasilkan lukisan sendiri.

Peniruan tak langsung: Melalui imaginasi/pemerhatian tak langsung. Cth: meniru watak-watak yang dibaca dalam buku. Peniruan sekat lakuan: Peniruan yang hanya sesuai dalam situasi tertentu sahaja.

Peniruan tersekat lakuan: Tingkah laku yang ditiru boleh ditunjukkan dalam apa jua situasi. Cth: Meniru gaya berbudi bahasa guru.

CIRI-CIRI TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL
1. 2. 3. Unsur-unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan, dan teladan. Pelajar meniru sesuatu kemahiran dengan kecekapan demonstrasi guru sebagai modelnya, dan dapat menguasai itu jika dia memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, pemikiran, peringatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.

4.

IMPLIKASI
1. 2. 3. 4. 5. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar menjadi role model yang gemar dicontohi pelajar. Demonstrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar boleh menirunya dengan mudah dan tepat. Hasilan guru seperti kraftangan, senilukis yang ditunjukkan hendaklah mempunyai mutu yang tinggi. Guru juga boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang menjadi role model untuk membuat demonstrasi dalam atau luar bilik darjah. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan menggunakan teknik main peranan atau simulasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful