Zavod za unapre ivanje obrazovanja i vaspitanja

AAutor NNastavni

rada: Tanja Radakovi , ´ Mihajlo Pupin´, Novi Sad.

predmet: predmet: 

T

:

Matematika Proporcinalnost du i, Talesova teorema 

UUzrast: UUzrast: PPotrebna

tehnologija: Prvi razred Ra unar i projektor
Kliknite ovde za unos prikaza asa u Word dokumentu!

Proporcionalnost du i i Talesova teorema .

takav da je a=kb. dobija se negativna razmera suprotno usmerenih orijentisanih du i.gde je a= a b= b . to ozna avamo a:b=m:n. tj. i ako je a=mk. Na taj na in.Definicija: Definicija Ako su date du i a. tada koli nik m:n nazivamo razmerom du i a i b. npr. Ako dva para du i imaju jednake razmere. Iz osobina vektora odavde sledi a:b= k .k gde je k jedini na du . ako je k<0.b. pod njihovom razmerom podrazumeva e se broj k. a i b. ako je a:b=c:d. b=nk. onda se ka e da su one proporcionalne. . Ako se radi o paralelnim orijentisanim du ima.

izvanredna dovitljivost u re avanju geometrijskih problema i filozofska generalizacija iskustava.). jedan od sedmorice helenskih mudraca. Takva orijentacija je omogu avala napredak od razlomljenih pojedina nih znanja prema celovitoj koncepciji nauke. pre n.filozof.e. Tako Talesova otkri a u izra unavanju visine piramide pomo u njene senke vi e nemaju karakter pukih radnih pravila. . Pripisuju mu se dalekovidost u politi kim stvarima i svakodnevnim poslovima. astronom i matemati ar.Tales iz Mileta (oko 625-547. fizi ar.

ako tap visine 2 m baca senku du ine 2 m? Udaljenost tapa do piramide je 28. Kolika je visina piramide. h : 2 = 147 : 2 2 h = 294 h = 147m h 2m .5m. a bo ne ivice su jednake me u sobom.Osnova Keopsove piramide je kvadrat ivice 233 m.

Talesova teorema : Ako paralelne prave a i b presecaju pravu p u ta kama A i B. a pravu q u ta kama A1 i B1.tada va i: p B A AA1 SA SA1 = = BB1 SB SB1 S A1 a B1 b q . i ako je S zajedni ka ta ka pravih p i q.

Dokaz: B A Vektori AA1 i BB1 su kolinearni. odnosno q SA1-kSB1=SA-kSB. a b Prave p i q nisu paralelne pa je ova jednakost mogu a samo ako su leva i desna strana jednakosti nula vektori: SA1-kSB1=0 i SA-kSB=0. SA1=kSB1 i SA=kSB => SA AA1 SA1 = k = SB = BB1 SB1 . odakle je AA1 = k . BB1 U ¨SAA1 va i: AA1=SA1-SA => S U ¨SBB1 va i: BB1=SB1-SB A1 B1 SA1-SA=k(SB1-SB). p pa je AA1=kBB1 .

tada postoji prava a`. Tada prema prema aksiomi A14 (egzistencija para ta aka podudarnog sa zadatim) sledi A1=A`.-va i i obrnut stav: Teorema: Teorema Ako su poluprave Sp i Sq prese ene dvema pravim a i b tako da su odse ci Sp i Sq proporcionalni. prema Talesovoj teoremi SA SA` = SB SB1 S A` A1 B1 q Uzimaju i u obzir pretpostavku proizlazi SA1=SA`. odnosno a b . p b a` B a A Dokaz: SA SA1 . = SB SB1 Ako nije a b. Odatle sledi a`= a. Po pretpostavci je Tada je. onda su prave a i b paralelne.

AD · BC 3 · 25 = =5. ako je AC = 15. BC = 25. AC 15 Odavde je BE = . AD = 3. C 25 E B odnosno AC : AD = BC : BE . A D Iz AC : CD = BC : CE sledi AC : (AC-CD) = BC : (BC-CE).ZADACI ZA VE BANJE: BANJE: 1. U trouglu ABC du DE je paralelna sa AB. Na i du inu du i BE.

D Tada su jednaki uglovi: BAD i AEC. Dokazati. Zato je AC = AE. pa je trougao ACE jednakokrak. Simetrala unutra njeg ugla trougla ABC kod temena A deli naspramnu stranicu BC na odse ke proporcionalne ostalim dvema stranicama. C Neka je AD simetrala ugla CAB.2. . a CE AD. odnosno DC AE AC Na osnovu Talesove teoreme va i: BD : DC = AB : AC . tj. DAC i ACE . AB : AC. E A B BD AB AB = = .

3. Odrediti du inu odse ka koji dijagonale trapeza odsecaju na srednjoj liniji trapeza. D E C Na osnovu Talesove teoreme va i: X Y F DE EY = DA AB B => 1 1 EY = AB = a 2 2 i 1 1 EX = CD = b 2 2 AE EX = AD DC A (a±b) pa je XY = EY ± EX = . 2 . Dat je trapez ABCD sa osnovicama AB = a i CD = b.

4. Prava q koja sadr i ta ku C i paralelna je pravoj BE se e pravu AB u ta ki F. Dokazati da je AB² = AD·AF . q p E C BC ED AB AC = AD AE FC BE AF AC = AB AE A D B F AB AF = AD AB => AB² = AD·AF . Prava p koja je paralelena stranici BC du i AB i AC redom u ta kama D i E. Dat je trougao ABC. .

A D Iz AC : CD = BC : CE sledi ( AD + 4 ) : 4 = ( AD + 9 ) : AD C E B AD ( AD + 4 ) = 4 ( AD + 9 ) AD² + 4AD = 4AD + 36 AD² = 36 AD = 6 odakle je AC = AD + DC = 6 + 4 = 10.TEST ZADATAK U trouglu ABC du DE je paralelna sa AB. ako je AD = CE. Na i du inu du i AC. BE = 9. . CD = 4.

. 889.DOMA I ZADATAK: Zbirka zadataka: strana 123. v). 891. zadaci: 884 a).

ako je AD = 6. ako je AC = 12. Odrediti du inu MN. U trouglu ABC du DE je paralelna sa AB. BC = 24. . CD = 4. 2. Prava koja sadr i presek dijagonala trapeza ABCD i paralelna je sa osnovicama a i b. Dokazati da simetrala spolja njeg ugla kod temena A trougla ABC deli stranicu BC u odnosu AB : AC ( AB  BC ). se e krake AD i BC redom u ta kama M i N. 3. CE = 7. b) Na i du inu du i BC. CD =14. a) Na i du inu du i CE.DOMA I ZADATAK (TEKST) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful