Pengurusan Kewangan Syarikat

 Pengurusan

Kewangan Pengurusan Pengeluaran Pengurusan Pemasaran Pengurusan Kakitangan / Sumber Manusia Pengurusan Am Pengurusan dll
Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 1

Definasi Pengurusan 
Merancang Mengatur

/ Menyusun / Menyelaras Mengarah / Melaksana Melapor / Mengawal

Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA

2

. Edaran Akaun..Penyata Untung Rugi & Kunci Kira-Kira Memahami Penyata Akhir .Pengurusan Kewangan Mengapa kita harus simpan akaun ? Difinasi Perakaunan . JenisJenis Akaun Contoh Membuat .Penyata Untung Rugi & Kunci Kira-Kira Merancang Keuntungan dengan Analisa Titik Pulangan Modal Membuat Anggaran Penilaian &Wang Tunai Aliran Kaunseling Bahagian Usahawan/MEGA 3 .

mengikut sistem tertentu dan kemudiannya mentafsirkan hasil-hasil dari fungsi di atas. MengKELASkan dan MeRINGKASkan urusniaga yang bercorak kewangan. Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 4 .Definasi Perakaunan Perakaunan ialah SATU TEKNIK untuk MenCATAT.

Catatan dibuat mengikut tertib masa ( Tarikh ) Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 5 Segala .Mencatat @ Merekod urusniaga yang berlaku biasanya dicatitkan dalam dokumendokumen atau buku-buku tertentu seperti BUKU RESIT. IMBOIS. BUKU CEK dan lain-lain surat. BIL.

Setelah sesuatu jangkamasa.Mengkelaskan asal urusniaga tadi bercampur-campur dan tidak tersusun mengikut jenis. catitan-catitan itu dipindahkan dan dikumpulkan ke dalam AKAUN atau LEJER masing-masing. PERBELANJAAN dan HASIL Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA Catatan-Catitan 6 . TANGGUNGAN. MODAL. Diantara jenis-jenis akaun itu ialah AKAUN HARTA.

Baki-baki akaun ini disenaraikan dalam dua ruangan DEBIT dan KREDIT. di dalam TIMBANGAN DUGA. Timbangan Duga dibuat ungtuk mempastikan keseimbangan akaun-akaun sebelum dibuat PENYATA_PENYATA AKHIR Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 7 .Meringkaskan Catitan yang telah dikumpulkan dalam AKAUN atau LEJER masing-masing itu dijumlahkan dqn dikira baki-bakinya.

XXXX PERKARA Modal Juala Belian Ambilan Pembungkusan Tambang Letrik Deposit Perabot Peralatan Dapur Penghutang Pemiutang Tunai Ditangan Tunai Dibank JUMLAH Folio DEBIT xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx KREDIT xxx xxx xxx xxx xxx Bahagian Penilaian & Kaunseling xxxx Usahawan/MEGA xxxx 8 .12.Contoh Timbangan Duga Syarikat GADO Timbang Duga Pada 31.

  Mentaksir keuntungan / Kerugian perniagaan kita Mengetahui kekuatan perniagaan melalui kedudukan harta dan tanggungan Mengetahui Jumlah Hutang kepada Pembekal   Mengetahui jumlah yang dihutang oleh pelanggan Mengetahui kedudukan Jumlah Pinjaman/Pembiayaan Mengetahui Jumlah kos atau perbelanjaan Mempastikan keadaan ketunaian syarikat Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 9 .

Urusniaga Berlaku Dokumen /Buku Catitan Harian Buku Tunai ( A/k Tunai & A/K Bank ) Buku Belian Hutang Buku Jualan Hutang BUKU PENGHUTANG LEJER AM BUKU PEMIUTANG TIMBANG DUGA PENYATA Bahagian Penilaian & Kaunseling KEWANGAN Usahawan/MEGA 10 .

KUMPULAN AKAUN Ada LIMA KUMPULAN akaun yang utama. Dua daripadanya termasuk dalam golongan PENYATA UNTUNG RUGI dan Tiga lagi di dalam golongan KUNCI KIRA-KIRA Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 11 .

GOLONGAN PENYATA UNTUNG RUGI AKAUN HASIL JUALAN AKAUN PERBELANJAAN GAJI PEKERJA UPAH PENDAPATAN SEWA SEWA DITERIMA SENGGARAAN FAEDAH SUSUTNILAI DITERIMA KERAIAN IKLAN DIVIDEN DERMA DITERIMA DLL Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 12 .

GOLONGAN KUNCI KIRA-KIRA AKAUN HARTA ± Harta Tetap ± Harta Semasa AKAUN TANGGUNGAN ± Jangka Panjang ± Jangka Pendek ( Semasa ) AKAUN MODAL ( Ekuiti Pemilik ) Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 13 .

GOLO NGAN KUNCI AKAUN HARTA HARTA TETAP KIRAKIRA TANAH HARTA SEMASA WANG TUNAI BAKI DI BANK SETOK AKHIR AKAUN AKAN TERIMA ( Hutang Pelanggan ) PRABAYAR DEPOSIT 14 & BANGUNAN ALAT PERKAKAS PERABUT KELENGKAPAN PEJABAT Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA .

GOLO NGAN KUNCI KIRAKIRA AKAUN TANGGUNGAN JANGKA PENDEK ( Semasa ) AKAUN JANGKA PANJANG BELUM PINJAMAN TETAP BAYAR ( Pemiutang ) OVERDERAF AKRUAN Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 15 .

Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 16 .

Apakah Selalunya HASIL ini dimaksudkan sebagai HASIL BERSIH. Anda dikehendaki menghitung JUMLAH HASIL BERSIH untuk tempoh perakaunan perniagaan tersebut Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 17 .

Apakah Ini adalah HARGA BELIAN barang-barang yang anda telah jualkan di dalam tempoh perakaunan Contohnya .Stok Akhir = KOS BARANG DIJUAL Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA xxx xxx xxx xxx xxx 18 . Stok Awal + Belian = Kos Barang Untuk Dijual .

Kos Barang Dijual = UNTUNG KASAR xxx xxx xxx Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 19 .Apakah Untung Kasar adalah PERBEZAAN di antara HASIL BERSIH dengan KOS BARANG DIJUAL Contohnya .Hasil Bersih .

Telefon. Elektrik. Sewa. Susutnilai dll Usahawan/MEGA . Keraian. Segala perbelanjaan yang dicatitkan di dalam Penyata Untung Rugi tidak semuanya melibatkan Pembayaran Wang Tunai seperti SUSUTNILAI yang merupakan Perbelanjaan Bukan Tunai yang dikenakan kepada HARTA TETAP yang dimiliki Contoh Item Perbelanjaan ialah . Gaji . Derma. Bahagian Penilaian & Kaunseling 20 Pembungkusan . KWSP/SOCSO.Apakah Perbelanjaan ini adalah perbelanjaan yang terlibat di dalam penjualan dan pentadbiran. Perlesenan.

- ± Keusangan sebab adanya ciptaan-ciptaan baru ± Kehausan ( Kelanjutan Hayat ) mesin atau peralatan yang telah digunakan ± Kemerosotan fizikal atas sebab lama memilikinya Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 21 .Apakah SUSUTNILAI ? Susutnilai terjadi kerana .

Stok Akhir Kos Barang Dijual xxx xxx xxx xxx xxx  KEUNTUNGAN KASAR Tolak PERBELANJAAN ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Gaji KWSP/SOCSO Sewa Kedai Lesen Telefon Elektrik & Air Keraian Pembungkusan Pengangkutan Faedah Pembiayaan Pelbagai Susutnilai xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx JUMLAH Perbelanjaan xxx 22 KEUNTUNGAN BERSIH xxx Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA .SYARIKAT ABC Akaun Perdagangan Dan Untung Rugi Untuk Tahun Berakhir Pada 31 / 12 / XXX  Jualan / Pendapatan Tolak KOS JUALAN ± ± ± ± Stok Awal + Belian .

 Harta perniagaan yang mudah berubah bentuk dan nilainya dalam jangkamasa yang terdekat ( pendek ) ± Contoh .    Wang Tunai ditangan Wang di bank Penghutang Deposit Setok Pra Bayar Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 23 .

 Hutang perniagaan kepada pihak lain yang boleh dijelaskan dalam jangkamasa lebih daripada satu tahun ± Contohnya . Pinjaman Tetap Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 24 .

  Pemiutang Overderaf Akruan 25 Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA . Segala hutang perniagaan yang mesti dijelaskan dalam masa satu tahun ± Contohnya .

 Sejumlah NILAI KEWANGAN ( Tunai / Harta ) yang menjadi hak mutlak pemilik perniagaan yang dibawa masuk ke dalam perniagaan. Peningkatan hak milik juga boleh menunjukkan peningkatan di dalam NILAI PERNIAGAAN Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA 26 . Ianya terdiri dari MODAL dan KEUNTUNGAN TERKUMPUL.

CARA MENYEDIAKAN Penyata KUNCI KIRA-KIRA HARTA TETAP MODAL KEUNTUNGAN TERKUMPUL AMBILAN EKUITI / HAKMILIK MODAL PUSINGAN TANGGUNGAN JANGKA PANJANG JUMLAH HARTA BERSIH Bahagian Penilaian & Kaunseling Usahawan/MEGA H a r t a S e m a s a T a n g g u n g a n S e m a s a 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful