Kaedah Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Islam

Disediakan oleh: oleh: Sabariah binti Bahrun Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Tuaran Sabah

BIDANG-BIDANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 

Asuhan Tilawah Al-Quran Al Aqidah Ibadah Sirah Asas Akhlak Islamiah Jawi

Bidang Asuhan Tilawah AlAlQuran Bacaan Hafazan Kefahaman Tajwid .

Jika tidak mampu hafaz keseluruhan al-Quran. Ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi alSAW mafhumnya : ³Sebaik³Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar dan mengajar al-Quran´ al- . ayatalalmestilah ada usaha untuk menghafaz sebahagiannya atau sekadar perlu untuk dibaca dalam solat dan wirid-wirid tertentu wiridMengajar al-Quran kepada orang lain.Konsep Pengajarn dan Pembelajaran Al-Quran Al      Mengenal Huruf-Huruf Al-Quran HurufAlBoleh Menyebut Huruf-Huruf Al-Quran dengan betul jelas mengikut makhraj dan HurufAlsifatsifat-sifatnya. Boleh membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih mengikut hukum tajwid ayatalBoleh membaca al-Quran dengan suara dan lagu yang baik alMengetahui maknanya Memahami maksudnya Mengambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa dalam kisah-kisah al-Quran kisahalMengamalkan suruhan dan menjauhi larangan al-Quran alMenghayati ajaran dan akhlak al-Quran dalam setiap tindakan alMenghafaz ayat-ayat al-Quran.

Mengajar dan belajar alalQuran merangkumi: Tilawah : iaitu boleh membaca al-Quran dengan baik dan fasih al Tafahhum dan Tafsir : iaitu mengetahui makna dan faham maksud ayatayat-ayat yang dibaca Tatbiq : Bermaksud menghayati atau merealisasi ajaran al-Quran aldalam hidupnya dengan sepenuh hati dalam semua aspek kehidupan Tahfiz : Yakni menghafaz ayat-ayat tertentu dari al-Quran untuk ayatalamalan. . bacaan dalam solat dan wirid-wirid wirid Tarannum : Ini bermaksud membaca al-Quran dengan suara yang albaik dan merdu serta dengan lagu yang sesuai.Lagu ini mestilah lagu al-Quran. al Ta¶lim : Maksudnya berusaha belajar sehingga boleh mengajar orang lain. Dengan cara ini al-Quran boleh berkembang dari satu almasyarakat ke satu masyarakat dan dari satu generasi ke satu generasi.

Kaedah Pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran AlTalaqqi Musyafahah Tasmik Tadarrus .

Talaqqi Musyafahah Pengenalan Definisi Prinsip Kaedah Talaqqi Musyafahah Objektif Ciri-Ciri Ciri Kekuatan Langkah-Langkah dalam Pengajaran dan LangkahPembelajaran .

para sahabat pula meniru bacaan Rasulullah SAW kemudian diminta dituliskan. Caranya Jibril membaca ayat suci al-Quran kemudian Rasulullah SAW almeniru bacaan tersebut dengan diperhatikan oleh Jibril.s kepada Rasulullah SAW. seterusnya tulisan itu dibacakan dan dihafazkan. Seterusnya Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabat. .Pengenalan Kaedah mempelajari bacaan al-Quran yang altertua dan dipraktikkan oleh Jibril a. Setelah itu Rasulullah SAW terus menghafaz ayat berkenaan.

Definisi Talaqqi Bahasa : pertemuan secara berhadapan atau bersemuka Istilah : Pertemuan antara guru dan murid secara bersemuka Musyafahah Bahasa: sebutan daripada mulut ke mulut yang diambil dari pergerakan dua bibir Istilah : Murid menerima pengajaran secara terus dengan sebutan guru.melihat pergerakan bibir guru dan menyebutnya (mengikut) .

Prinsip Kaedah Mengutamakan sebutan dan bacaan yang tepat Memerhati pergerakan mulut guru secara berdepan (bersemuka) Murid menyebut (mengikut) cara sebutan guru Kelemahan contoh bacaan daripada guru memberi kesan besar kepada murid .

Objektif Menyebut bunyi huruf hijaiyah yang berbaris dengan tepat Membezakan panjang /pendek sebutan huruf Membaca dengan betul dan fasih Yakin dan berani mencuba dihadapan guru .

CiriCiri-Ciri Disampaikan secara individu dan kumpulan Pembimbing perlu menguasai kemahiran yang baik Perlu penglibatan murid yang aktif Pembelajaran boleh dijalankan dalam kelas atau di luar kelas Perlu ada teks .

Kekuatan Guru dapat membetulkan bacaan murid dengan tepat Guru dapat mendisiplinkan murid dengan baik Guru dapat mempastikan murid tidak melakukan kesilapan Guru dapat mengenalpasti tahap kebolehan murid dengan tepat Guru dapat mengesan kelemahan bacaan murid .

Aktiviti susulan : murid dikehendaki membaca dirumah ayat-ayat yang tidak sempat dibaca ayatdi kelas dan akan diminta membaca semula pada minggu berikutnya. Guru menerangkan hukum tajwid bagi kalimah-kalimah tertentu melalui kad imbasan . . Penilaian ± guru meminta seorang atau dua orang murid membaca beberapa ayat.mad asli dan sebagainya. 11. 4. 13. 2. Pemulihan boleh dilakukan secara latihan mengeja dan menyebut setiap patah perkataan oleh guru atau murid terus. 8. 5. mendengar bacaan guru dalam kumpulan dengan bimbingan naqib dibawah pengawasan guru. 6. Pemulihan ± dengan mempamerkan carta ayat al-Quran samada ditulis di papan gulung. Mencungkil pengetahuan dan kemahiran sedia ada dari murid Pembetulan dan penerangan oleh guru dari perkataan dan ayat yang dibaca. Memperdengarkan semula bacaan pelajar dan berbincang Guru mengaitkan bacaan contoh dengan tajuk di papan tulis Menggunakan kaedah talaqqi dan musyafahah (guru membaca murid mengikut) Membahagikan dan membentuk kumpulan berdasarkan kemahiran membaca. 3.Guru menyoal murid beberapa hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat. Mengenali hukum-hukum tajwid didalam ayat yang dibaca seperti hukum nun dan mim hukumyang bertasydid. 7.Guru kalimahmenulis di papan tulis. 9.Langkah-Langkah Dalam angkahPengajaran dan Pembelajaran 1. almanila kad atau sebaginya. 12. 10. Memperdengarkan bacaan contoh (Kaset/bacaan guru) Merakamkan bacaan pelajar dalam pita rakaman.

KAEDAH TASMI· Pengenalan Objektif Pelaksanaan Kekuatan .

Jika terdapat alkesalahan guru akan membetulkannya. Selepas itu murid boleh ditanya mengenai hukum-hukum bacaan hukumatau tajwid dan maksud tanda-tanda bacaan dalam tandaayat yang dibaca . Seorang murid diminta membaca ayat al-Quran dihadapan guru.Pengenalan Bacaan adalah satu aktiviti yang bertalian.Dalam pengajaran al-Quran murid diminta almembaca dan guru mendengar Kaedah tasmi¶ bacaan ayat al-Quran sesuai digunakan albagi ayat tilawah dan hafazan.Apabila mendengar atau membaca mereka akan melakukan satu pertalian proses-proses memilih. menelaah. prosesmenguji dan mengesahkan maklumat yang didengar atau dibaca.

5. .Objektif 1. 2. 4. Mengetahu pencapaian murid Kenal pasti tahap pencapaian Menyedarkan kesilapan bacaan Meningkatkan kemahiran individu Mengklasifikasikan murid mengikut pencapaian. 3.

Pelaksanaan Guru mendengar dan meneliti bacaan murid Murid dikehendaki membaca kumpulan dan individu bergilir-gilir bergilir Murid dikehendaki membaca dengan suara yang nyaring .

Kaedah Tadarus Pengenalan Definisi Objektif Prinsip Pelaksanaan Kekuatan .

Seorang membaca yang lain mendengar dan membetulkan bacaan jika terdapat kesalahan dalam bacaan rakannya itu. Jika sampai kepada murid yang tidak pandai atau tidak fasih membaca. MuridMurid-murid membaca secara bergilir-gilir bergilirdalam kumpulannya. maka rakan yang pandai akan membimbingnya membaca atau mengeja .Pengenalan Kaedah tadarus atau halaqah ialah kumpulan kecil yang biasanya tidak melebihi 4 orang.Aktiviti ini berjalan serentak kepada semua kumpulan.

Definisi Bahasa Belajar mengajar Istilah Pembacaan dalam halaqah secara bergilir seorang demi seorang ayat yang sama atau berlainan dan diteliti oleh ahli halaqah yang lain. .

Murid mendapat keyakinan diri 4.Objektif 1. Pencapaian murid dapat diselaraskan . Guru dapat memantau pencapaian murid 3. Meningkatkan kemahiran sesama murid 2.

teguran terus dilakukan Bacaan dilakukan dengan jelas dan terang dan didengari di kalangan ahli .Prinsip Bacaan dilaksanakan dalam halaqah Pembacaan secara bergilir dan diperhati serta dibetulkan oleh ahli halaqah Apabila berlaku kesalahan .

Pelaksanaan Hendaklah ditentukan bahan/ayat Hendaklah ditentukan ahli dalam kumpulan halaqat mengikut peringkat kemahiran Jumlah ahli kumpulan tidak melebihi 5 orang Hendaklah dilantik seorang murid turus sebagai pembimbing/naqib Guru hanya memantau aktiviti murid dan hanya membantu apabila perlu .

Kekuatan Bimbingan terus guru dan ahli halaqah Pengajaran dan pembelajaran secara aktif Berani mencuba Membina keyakinan diri .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful