BBM 3206 SEMANTIK

0LEH : PROF. MADYA DR. AHMAD MAHMOOD BIN MUSANIF Sesi Bersemuka Pertama

Konsep Semantik 


Kajian tentang makna Berasal daripada bahasa Yunani sema yang menerbitkan kata semainein yang bermaksud menunjukkan , bererti , dan bermakna

Sudut Pengertian Semantik 

Makna luas: sintaksis, semantik, pragmatik Makna sempit: teori referensi, teori makna

KONSEP MAKNA Aristotle menyatakan bahawa unit terkecil yang bermakna atau the smallest significant unit of speech ialah perkataan.  . ada dua aliran pemikiran tentang konsep makna: aliran anatikal @ referensial dan aliran operasional @ kontekstual. Menurut Ullmann (1962:55). Dalam linguistik sekarang. unit tatabahasa terkecil yang bermakna adalah morfem.

Penanda adalah bayangan akustik.PENGERTIAN MAKNA SECARA ANATIKAL Menurut de Saussure (1959:67).bahasa terdiri daripada bunyi atau penanda (signifiant) dan makna atau petanda (signifie). Petanda adalah gambaran atau makna yang melambangkan bunyi meja. . misalnya urutan bunyi m+e+j+a.

 Oleh itu. kata atau lambang linguistik adalah bayangan akustik atau bunyi + gambaran atau makna. .

.Ogden dan Richards (1949:11) pula menerangkan makna dengan memecahkannya kepada tiga komponen melalui rajah tiga segi semiotik.

Ullmann (1962:57) telah mempermudah teori segi tiga semiotik dengan melihat makna sebagai hubungan resiprokal antara nama dengan pengertian. .

.Pada hakikatnya. satu nama boleh mempunyai lebih daripada satu pengertian dan juga sebaliknya.

PENGERTIAN MAKNA SECARA OPERASIONAL Stuart Chase (1938:7) menerangkan makna secara operasional . . not what he says about it. iaitu The true meaning of word is to be found by observing what the man does with it. Wittgenstein (1953) menegaskan bahawa makna perkataan adalah penggunaan perkataan dalam bahasa (the meaning of word is its use in the language).

Teori linguistik merupakan prinsip dan dasar untuk menganalisis dan menghuraikan data bahasa.  .TEORI SEMANTIK Teori adalah pendapat atau pandangan yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara. Ia merupakan prinsip atau dasar pembentukan sesuatu ilmu. Teori semantik adalah teori yang dapat meletakkan makna pada setiap perkataan dan ayat yang berkaitan dengannya dalam sesuatu bahasa.

 . dan hubungan antara unsur tersebut.TEORI SEMANTIK MESTI MEMENUHI 3 SYARAT: Mesti mencerap setiap makna perkataan dan ayat. Mesti dapat meramalkan ketaksaan pada perkataan dan ayat.

perangkuman logis. penaabiran. . pertentangan. iaitu hubungan sinonim. dan sebagainya. Mesti mencirikan dan menjelaskan hubungan sistematis antara perkataan dan antara ayat.

teori ini menghadapi beberapa masalah: Bentuk imej yang terbayang pada penutur dan pendengar. Menurut teori ini makna diterangkan berdasarkan imej yang terbayang dalam akal penutur @ pendengar. Dalam pengaplikasiannya. .Teori Imej Makna  1.

2. Satu imej mempunyai lebih dari satu ungkapan. . 3. Imej bergantung kepada pengalaman. 4. Satu ungkapan mempunyai lebih dari satu imej.

tetapi dalam hubungan komponen yang kompleks. makna perkataan dianalisis bukan secara satu unit. Teori ini diaplikasikan dalam linguistik untuk menjelaskan makna perkataan.Teori Analisis Komponen  Teori ini pada awalnya digunakan oleh ahli antropologi dalam menentukan istilah hubungan kekeluargaan. . Menurut teori ini.

  Komponen tersebut dinamakan sebagai komponen semantik yang terdiri dari perbendaharaan kata sesuatu bahasa. teori ini juga menghadapi masalah: . Dalam pengaplikasiannya. Teori ini menghuraikan makna perkataan dengan memasukkan unsur pertentangan.

3. 2. Komponen semantik untuk sesuatu perkataan mempunyai makna tersendiri dan perlu dihuraikan. Makna yang tepat sukar diperolehi kerana terikat dengan ciri hiponim. Huraian makna dalam teori ini tertumpu pada perkataan dan tidak pada ayat.1. .

Maksud sama tidak perlu seratus peratus sama. Misalnya: jemput kereta iktisad siasah mangkat biduan seniman = = = = = = = undang motokar ekonomi politik mati penyanyi pelakon .Makna Perkataan dan Faktor Perubahannya Sinonim: Kata-kata yang mempunyai makna yang sama.

Antonim: Perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan dengan perkataan yang lain. Misalnya: malam laut menjual memberi tua baru lwn lwn lwn lwn lwn lwn siang darat membeli menerima muda lama .

misalnya: progresif prasejarah induktif seniman lwn lwn lwn lwn regresif pascasejarah deduktif seniwati .Antonim juga dapat dibentuk dengan cara pengimbuhan.

antonim dapat digolongkan kepada beberapa jenis: 1. Antonim komplementar Antonim gradabel Antonim relasional Antonim resiprokal . 3. 2.Dari sudut ragamnya. 4.

HOMONIM. luka (cedera @ tersinggung). badan (tubuh @ yayasan). Bunyi dan bentuk ejaan sama tetapi berbeza makna dalam konteks berbeza. tetapi berbeza makna. DAN HIPONIM Polisem: Satu kata @ frasa yg mempunyai dua @ lebih makna yg berbeza.POLISEM. Homonim: Kata-kata yang sama ejaan dan bunyi. beradu (berlawan @ tidur). Misalnya. . misalnya daki memanjat dengan daki kotoran .

sangat Homonim dalam kamus dijelaskan sebagai dua kata masukan yang berasingan. tekanan. 2. misalnya daki I kotoran dan daki II memanjat . misalnya berat 1. 3. . Dalam penyusunan kamus polisem dijelaskan di bawah satu kata masukan. sukar.

Homofon: Kata-kata yang sama bunyi. menonton dengan menuntun. tetapi berbeza bunyi dan maknanya. Misalnya. dan golongan dengan gulungan. Homograf: Kata-kata yang sama ejaan. tetapi berbeza ejaan dan maknanya. . Misalnya. semak periksa dengan semak belukar atau kusut .

Hiponim: Kata-kata yg mempunyai hubungan inklusif @ pengelompokan dalam satu jenis @ himpunan golongan perkataan. .

Ini menunjukkan kata bunga merupakan penggolong dan cempaka. . melur merupakan anggota kepada penggolong tsbt. Dlm BI adalah katasheep.

Namun antara unsur-unsur bahasa.Perubahan Makna Makna sesuatu perkataan atau ungkapan boleh berubah daripada yang asal kepada makna yang baharu. 1994:77). maknalah yang paling kuat bertahan terhadap gejala perubahan (Hashim Musa. .

Antara faktor-faktor perubahan makna adalah :   Perubahan makna kerana perkembangan bahasa itu sendiri. Perubahan makna kerana tujuan simbolik dan stilistik. Perubahan makna kerana perubahan tanggapan penutur. Perubahan makna kerana pembatasan maksud. Perubahan makna kerana perluasan maksud. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful