Teori Interaksionalisme ( Teori Halliday

)
‡ Pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi dan melibatkan mental dan linguistik ‡ Ahli terkenal yang terlibat dalam pemikiran ini ialah Mark Halliday, Bloom, Bowemen dan Schalesinger ‡ Kebolehan kognitif sahaja tidak dapat menjelaskan pengunaan bahasa. ‡ Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka dapat mempelajari caracara menggambarkan makna dalam bentuk linguistik yang betul

perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. .‡ Menurut Halliday. ‡ Interaksi bahasa penting untuk membantu kanak-kanak menguasai sistem bahasa.

± Pengajaran dan pembelajaran bahasa (bahasa pertama dan kedua).Prinsip-prinsip Teori Interaksionalisme ‡ Penyampaian makna diutamakan dalam komunikasi. mengutamakan penyampaian makna ± Pembelajaran bahasa bukan hanya mempelajari struktur bahasa tetapi apa yang lebih penting ialah belajar untuk interaksi .

. iaitu makna dan struktur bahasa. ‡ Memerlukan penumpuan terhadap tugastugas atau aktiviti-aktiviti yang bermakna ± Jika guru dapat menyampaikan pengajaran dalam bentuk aktiviti yang bermakna maka murid-murid berkemampuan untuk menggunakan bahasa dengan lancar dan fasih.‡ Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik. ± Bahasa yang dituturkan dan makna yang dimaksudkan adalah berhubung rapat. ‡ Teori Interaksionalisme mementingkan keduadua unsur.

‡ Teori ini menekankan pentingnya proses pembentukan mental dan linguistik.Ciri-Ciri ‡ Teori Interaksionalisme mementingkan aktiviti komunikasi kerana kanak-kanak menguasai bahasa melalui interaksi. ‡ Penyampaian makna lebih diutamakan dalam komunikasi ‡ Aktiviti yang dijalankan perlulah bermakna agar kesannya terhadap murid-murid lebih maksimum . ‡ Pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa.

isyarat. -Individu berinteraksi dengan individu yang lain untuk mencapai motif dan sesuatu tujuan atau matlamat. . Merupakan interaksi sosial harian. 4. Komunikasi dan cara hidup manusia mempunyai simboliknya yang tersendiri yang sangat penting dan saling difahami oleh setiap individu sosial. Individu berada dalam kelompok kecil dan bagaimana ia bertindak.Kelebihan 1. gerak geri. lampu.Manusia saling berinteraksi didalam suasana dan situasi harian dan memanfaatkan hubungan sosial mereka. 3. Banyak menggunakan simbol -warna. . lambang dan sebagainya dalam proses mencipta hubungan sosial. 2.

Teori ini tidak melihat kepada aspek lain seperti masalah. konflik. Ia hanya melihat pada satu aspek sahaja iaitu aspek interaksi sesama individu masyarakat dan interaksi individu dengan kumpulan yang terlibat dalam sesuatu sistem.Kelemahan Teori ini tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh. . fungsi dan peranan sosial dalam kehidupan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful