Bab 4

Usul Fiqh

Takrif Ilmu Usul al-Fiqh

‫العلم بالقواعد الت يتوصل با إل استنباط‬ ‫الحكام الشرعية العملية من الدلة التفصيلية‬
Ilmu tentang kaedah-kaedah yang membolehkan untuk mengistinbatkan hukum-hakam syarak yang amali (praktikal) dari dalil-dalil yang tafsiliy.

Takrif Ilmu Usul al-Fiqh…
 Ilmu yg kaji

Kaedah-kaedah umum (kulliy) utk keluarkan hukum-hakam dari dalil-dalil yg tafsili (Q & H)  Maksud hukum-hakam  Hukum amali termasuk perbuatan hati  Hukum-hakam akidah – tidak termasuk  Cth. kaedah usul fiqh ‫كل أمر للوجوب‬  Dari kaedah ini banyak afrad yg datang dari shari’  ‫أقيموا الصلة وآتوا الذكاة‬  ‫وأتموا الحج والعمرة ل‬  ‫وأ ِن فى الناس بالحج‬ ‫ذ‬  Istinbat hukum dari dalil di atas – Solat, zakat,haji & Umrah adalah wajib

Subjek Perbincangan Ilmu Usul Fiqh

Dalil-dalil syarak yang umum
 

Dalil yg Disepakati – Q,H,I,Q Dalil yg Tidak disepakati – Istihsan, istislah, istishab dll Hukum Taklifiy Hukum Wad’iy

Hukum-hakam syarak yang umum
 

  

Ijtihad, syarat dan kriteria mujtahid al-Tacarud dan al-tarjih al-Dilalat atau al-Dalalat
 

Cara tentukan madlul & hukum dari Q & S Bahagian-bahagiannya.

Faedah Mempelajari Usul al-Fiqh
 Aplikasi kaedah umum ke atas dalil utk sampai kpd

sesuatu hukum  Mengetahui dasar pembinaan hukum syarak serta maqasid syarak  Mampu mengistinbatkan hukum dengan tepat

Dgn penggunaan qiyas, istihsan, istishab dsb

 Mengetahui hukum yg telah diistinbat, membuat

perbandingan, dan mentarjih

Sejarah Perkembangan Usul al-Fiqh
 Tidak wujud pada zaman Rasulullah  Baginda rujukan utama  Zaman sahabat pun begitu
 

Mereka rapat dgn Rasul Setiap isu dibincang sesama mereka

 Zaman tabi’in: Mula berlaku perubahan  Walaupun dah meluas, keupayaan ulama tinggi  Zaman atba’ al-tabi’in:
 

Banyak masalah baru dgn adat & budaya Lahir usul fiqh – dipelopori Imam Shafi’i

Dalil-dalil Syarak
Takrif dalil:

‫ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي‬ ‫عملي على سبيل القطع أو الظن‬
Maksudnya: Sesuatu yang diperolehi hukum syarak amali daripadanya dengan dilakukan kajian yang sah terhadapnya sama ada secara qatciyy mahupun zanniyy

Dalil-dalil Yang Disepakati

 al-Qur’an al-Karim

 Lafaz yang berbahasa Arab, yang diturunkan ke atas

‫اللفظ العرب النل على ممد صلى ال عليه وسلم للعجاز بسورة‬ ‫منه النقول متواترا‬
Muhammad s.a.w., kedudukannya mencabar (mukjizat) dengan satu surah yang terdapat di dalamnya dan dipindahkan (diriwayatkan) secara mutawatir

Ciri-ciri al-Qur’an
 Lafaz dan makna dari Allah  Diriwayatkan secara mutawatir  Kandungannya tiada perkurangan atau

penambahan  Mengandungi mukjizat

al-Sunnah
 Takrif

‫ما صدر عن النب صلى ال عليه وسلم غي القرآن من قول أو فعل‬ ‫أو تقرير‬
Sesuatu yang terbit dari Rasulullah s.a.w. bukan al-Qur’an sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan atau taqrir

Ciri-ciri al-Sunnah
 Ia datang dari Rasulullah s.a.w. tetapi bukan

al-Qur’an  Ia tidak bermukjizat  Ia berlaku dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau taqrir dari Rasulullah s.a.w  Ia berlaku selepas Rasulullah diutuskan sebagai Rasul

Bentuk-bentuk al-Sunnah
 al-Sunnah al-qawliyyah  al-Sunnah al-ficliyyah  al-Sunnah al-taqririyyah

Kehujahan al-Sunnah
 Al-Quran  Ijmak  Logik

Kedudukan al-Sunnah Sebagai Dalil Hukum
 Tempat kedua selepas al-Quran

Fungsi al-Sunnah Terhadap al-Qur’an
 Mengukuhkan hukum-hakam al-Qur’an, mendetailkan hukum     

yang disebutkan secara ijmal (ringkas) di dalam al-Qur’an Menghadkan (taqyid) hukum-hakam yang disebut secara mutlak (mutlaq) Mengkhususkan hukum-hakam yang disebutkan secara umum (am) Menjawab segala kemusykilan yg disebutkan di dalam al-Qur’an Menasakhkan beberapa hukum di dalam al-Qur’an Menentukan hukum-hakam yang sebahagiannya tidak disebutkan oleh al-Qur’an

Ijmak
 Takrif

 Maksudnya: Persepakatan para mujtahid dari

‫اتفاق الجتهدين من أمة ممد صلى ال عليه وسلم على‬ ‫حكم شرعي ف عصر غي عصر الرسول‬

kalangan umat Muhammad s.a.w. terhadap hukum syarak pada mana-mana zaman selain zaman Rasul (s.a.w.)

Ciri-ciri Ijmak
 Persepakatan semua ulama yang layak untuk

berijtihad  Persepakatan berlaku di kalangan umat Muhammad s.a.w.  Persepakatan berlaku terhadap hukum syarak  Persepakatan berlaku selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.

Syarat-syarat Ijmak
Syarat disepakati c) Adil d) Mujtahid e) Semua sepakat f) Wujud lebih dari seorang mujtahid g) Secara sarih atau i’tibariyy h) Tidak menarik balik persetujuan

Pembahagian Ijmak

 Sarih  Sukutiyy

Dalil Kehujjahan Ijmak
 ِ َّ ‫َمنْ ُ َا ِق ال ّ ُول ِن َعْد َا َبّن َه الْ ُ َى َيِّع َي َ سِي ِ المؤْمِي ن‬ ‫و َ يش ق ْ رس َ م ْ ب ِ م تَي َ ل ُ هد وَتب ْ غ ْر َب ل ْ ُ ِن َ ُوله‬
 Dan sesiapa yang menentang (ajaran) Rasulullah sesudah

‫مَا تَوَّى وَُصلِهِ جهَّم وَسَاءَت مَصِيًا‬ ْ َ‫ل ن ْ َ ن‬

terang nyata kepadanya kebenaran pertunjuk (yang dibawanya), dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada hari akhirat kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam; dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali

Dalil Kehujjahan Ijmak
 ‫ل تتمع أمت على ضللة‬

 Umatku tidak akan bersepakat terhadap

perkara-perkara yang sesat

Qiyas ‫إثبات حكم معلوم ف معلوم آخر لشتراكهما ف علة‬ ‫الكم عند الثبت‬
 Mengisbatkan sesuatu hukum pada sesuatu

perkara ke dalam suatu perkara lain kerana persamaan keduanya dari segi illah hukum menurut pandangan orang yang mengisbatkannya

Kehujjahan Qiyas
 ‫َاعَِْ ُوا َاُوِي ا َبْ َار‬ ‫ف تبر ي أ ل ل ص‬  Maka ambil pengajaran (iktibar)

(dari peristiwa itu) wahai orangorang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya.

Kehujjahan Qiyas

 Nabi s.a.w. sendiri pernah melakukan qiyas  Ijmak  Logik

Rukun Qiyas

 Asal  Hukum asal  Furu’ (al-far’)  ‘Illah

Syarat-syarat Qiyas
 Hukm al-asl mestilah tidak khusus untuk sebab-

sebab yang menjadi faktor wujudnya sesuatu nas  Perkara yang hendak diqiyaskan mestilah perkaraperkara yang macqul  Hukm al-asl hendaklah sabit melalui al-Qur’an, hadith atau ijmak  Natijah dari qiyas yang dilakukan mestilah tidak bertentangan dengan nas

Dalil-dalil Yang Tidak Disepakati
 Al-Masalih al-Mursalah (‫(المصالح المرسلة‬  Al-Istihsan (‫(الستحسان‬  Al-Istishab (‫(الستصحاب‬  Al-’Urf (‫(العرف‬  Sadd al-Dhara’ic (‫(سد الذرائع‬  Mazhab al-Sahabiyy (‫(مذهب الصحابي‬

Al-Masalih al-Mursalah
 Definisi

‫كل منفعة داخلة ف مقاصد الشارع دون أن يكون لا شاهد بالعتبار‬ ‫أو اللغاء‬
 Maksudnya: Setiap kemanfaatan yang

termasuk di dalam sasaran al-Sharic (Allah) tanpa ada bukti (dari nas) yang mengiktirafkannya atau membatalkannya.

Al-Masalih al-Mursalah
 Ciri-ciri  Berdasarkan prinsip mengambil maslahah dan menolak mudarat  Kemaslahatan yang menjadi asasnya tidak terdapat ketentuan  Jenis-jenis maslahah
  

Yang diiktiraf oleh nas Yang dibatalkan oleh nas Yang tidak ada ketentuan nas

Al-Masalih al-Mursalah
 Contoh:

Pembinaan penjara  Mengenakan cukai-cukai tertentu terhadap orang kaya  Membuat pendaftaran nikah

 Kehujjahan al-masalih al-mursalah

Al-Istihsan
 Definisi

 ‫العدول عن قياس جلي إل قياس خفي أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي‬
 Maksudnya: Berpaling daripada qiyas jaliyy kepada

‫أو قاعدة عامة يقتضى ها العدول‬

qiyas khafiyy atau atau mengecualikan masalah juz’iyah daripada asal yang kulliy atau kaedah yang umum berdasarkan kepada dalil yang menuntut peralihan ini.

Al-Istihsan
 Ciri-ciri al-Istihsan  Berpaling daripada menggunakan qiyas jaliyy kepada qiyas khafiyy  Mengecualikan suatu masalah daripada asal atau kaedah umum  Jenis al-Istihsan
 

Mentarjihkan qiyas khafiyy terhadap qiyas jaliyy Mengecualikan perkara juz’iyyat daripada asal atau kaedah umum

Al-Istishab
 Definisi

‫الكم على شيء با كان ثابتا له أو منفيا عنه لعدم قيام الدليل على خلفه‬

 Maksudnya: Menghukumkan sesuatu berdasarkan

hukum yang sudah ada padanya sama ada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau nafi kerana tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya

Al-Istishab
 Ciri-ciri  Mengekalkan hukum sedia ada  Tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya  Tidak mensabitkan hukum baru  Pembahagian al-Istishab

Istishab hukum harus atau al-bara’ah al-asliyyah ketika tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya Istishab hukum syarak yang terbukti satu dalil atau tiada dalil lain yang mengubahnya

Kehujjahan al-Istishab
 Kebanyakan ahl al-kalam: Tidak dianggap sebagai

hujjah  Kebanyakan ulama Hanafi mutakhir: Hanya hujjah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk mengisbat dan memberikan hak  Kebanyakan ulama Malikiyy, Shafi’iyy dan Hanbaliyy: Hujjah untuk menafi dan mensabitkan.

Al-’Urf
 Definisi

‫ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك‬
 Maksudnya: Apa yang menjadi kebiasaan

manusia dan dilakukan mereka berdasarkannya sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan atau tinggalan

Al-`Urf
 Ciri-ciri  Kebiasaan dan amalan manusia  Merujuk kepada persepakatan manusia umumnya  Pembahagian al-`Urf
  

Dari segi bentuk: Qawliyy & fi’liyy Dari segi skop: Am & khas Dari segi sah dan batal: Sahih & fasid

 Kehujjahan al-`Urf

Sadd al-Dhara’ic
 Definisi

‫اليلولة دون الوصول إل الفسدة‬  Maksudnya: Menghalang daripada sampai kepada perkara yang fasad  Ciri-ciri
  

Menghalang keburukan Membuka ruang untuk kebaikan Penetapannya berdasarkan natijah sesuatu perkara, sekalipun tidak menjadi matlamat pelakunya

Sadd al-Dhara’ic
 Contoh  Boleh membayar wang tebusan kepada kafir harbiyy  Diharamkan qadi menjatuhkan hukuman berdasarkan pengetahuannya  Haram menjual senjata kepada orang kafir  Kehujjahan

Al-Quran  Al-sunnah  Amalan para sahabat

Mazhab al-Sahabiyy
 Definisi sahabat

‫من شهد النب صلى ال عليه وسلم وآمن به ولزمه مدة تكفي لطلق كلمة‬ ‫الصاحب عليه عرفا‬

 Maksudnya: Sesiapa yang melihat Rasulullah s.a.w.

dalam keadaan beriman kepadanya dan mendampinginya untuk tempoh masa yang memadai untuk dikatakan sebagai sahabat dari segi adat

Mazhab al-Sahabiyy
 Ciri-ciri sahabat  Melihat Rasulullah  Pernah berdampingan dengannya  Beriman  Kehujjahan

Para ulama sepakat mengatakan pendapat sahabat yang bukan berdasarkan pendapat adalah hujjah begitu juga ijmak mereka. Para ulama juga mengatakan bahawa seseorang sahabat tidak wajib mengikut sahabat yang lain Sementara pendapat sahabat yang berdasarkan pendapat mereka, terdapat perselisihan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful