You are on page 1of 10

Modul 5

Mengenal Allah melalui Sifat-


sifat-Nya
1. AKAL DAN HAKIKAT SIFAT
ALLAH.
Akal hanya mampu mengetahui
kewujudan Allah
Sifat kesempurnaan
2. JALAN MENGENAL
ALLAH
• Jalan yang tepat dan selamat ialah wahyu.
• a. Wajib mensifatkan Allah sebagaimana

• yang Allah sifatkan diri-Nya melalui


• wahyu-Nya.
• b. tidak mensifatkan Allah yang Allah
• tidak sifatkan diri-Nya
• c. Sifat yang telah membuktikan
kesempur-
• naan dan menafikan kekurangan,
3. HUBUNGAN ANTARA
NAMA DENGAN SIFAT-NYA
• Nama dan sifat Allah berhubung
rapat dan tidak dapat dipisahkannya.
4. HUKUM MENGENAL
ALLAH
• Wajib atas setiap mukmin
• Batas minima ialah Allah bersifat
dengan sifat kesampurnaan dan
Maha Suci dari sifat kekurangan
• Mendalaminya adalah fardu kifayah
• Sangat digalakan mengnal Allah
melalui sifat-Nya dengan lebih luas
dan mendalam
5. BAHAGIAN SIFAT
ALLAH
a. Sifat zatiyyah
• Sifat Nafsiyyah
• Sifat Salbiyyah
• Sifat Ma`ani / thubutiyyah /
• ma`nawiyyah
b. Sifat Fi`liyyah

Perbezaan antara sifat zatiyyah dengan fi`liyyah


Zatiyyah : tidak ada lawannya dan wujud pada
dirinya.
Fi`liyyah : ada lawannya dan wujud pada zat-Nya
dengan sebab wujud pada muta`allaqnya
C. Sifat Khabariyyah
• Wajib mengimaninya tanpa
tashbih
• wajib mentanzihkannya
• wajib meyakini dengan makna
yang
• membawa kepada keagungan
Allah
• wajib meyakini kelemahan dirinya
6. PERKARA ASAS YANG
PERLU DIFAHAMI DALAM
MASALAH SIFAT
• Allah bersifat dengan kamal mutlaq
• Maha suci Allah bersifat dengan
kekurangan (tanzih dan taqdis)
• Kedua-dua bentuk nas Qur’an (tanzih
dan taqdis) mesti difahami secara
serentak
7. DALIL BAGI SIFAT
ALLAH
• Sabit dengan dalil naqli : Sifat khabariyyah
• Sabit dengan dalil naqli dan akli : Sifat
thubutiyyah dan salbiyyah
• Akal boleh membuktikan sebahagian sifat Allah
iaitu sifat kesempurnaan. Dalil naqli adalah yang
autoroti.
• Dalil naqli dapat memberitahu sifat yang
berhubung dengan hakikat zat Allah.
– iaitu sifat fi`l dan khabariyyah
• Akal tidak dapat mengetahui sifat Allah dengan
sempurna.
• Dalil naqli sebagai asas dan sumber.
8. PENDEKATAN SIFAT
DUA PULUH
A. Sebab lahirnya sifat Dua Puluh
B. Kedukukan sifat Dua Puluh
• ‫فمما يجب لمولنا جل وعز عشرون صفة‬
• Maka di antara yang wajib bagi Allah dua
puluh sifat.
C. cara mengisbatkan sifat dua puluh
• dalil naqli : sifat sam`, basar, kalam,
sami`, basir dan mutakallim
• dalil aqli dan naqli adalah selain dari
yang enam
D. Pembahagian sifat Allah
• Nafsiyyah : Sifat thubut yang menunjukan
kepada diri zat.
• Salbiyyah : Sifat yang menafikan perkara
yang tidak layak bagi Allah
• Ma`ani : Sifat yang ada pada mawsuf dan
wajib bagi-Nya dari segi hukum
• Ma`nawiyyah : Hal yang thabit pada zat
diillahkan dengan ma`na yang ada pada
zat