KOMUNIKASI DAN PENGUCAPAN AWAM

DR. MOHD. YAZID BIN KASIM Jabatan Pengajian Melayu IPPM

Definisi Komunikasi 

Latin ± µcommuniatus¶ (berkongsi sesuatu) Pertukaran fikiran atau maklumat bagi melahirkan hubungan saling memahami dan saling mempercayai antara manusia.

Jenis Komunikasi 
Lisan/verbal Bukan

lisan/non-verbal - gerak badan - mimik muka - mata

Elemen Komunikasi 
  

Penyampai / Penutur Mesej / maklumat Medium / mod Sistem Penerima / pendengar Konteks

Asas Komunikasi Berkesan Kejelasan. Kepercayaan Kandungan bermakna Kaedah penyampaian Kesinambungan (keutuhan wacana) Keupayaan pendengar .

Halangan Komunikasi      Prasangka Masalah semantik Kurang tumpuan Bahasa Emosi Perbezaan status Kesesuaian masa Jahil (budaya/ilmu) Persekitaran Ketiadaan maklum balas .

Kepentingan Komunikasi Interpersonal (KI)   Ketrampilan diri Harga diri Kejayaan kerjaya Penerimaan sosial Kematangan .

bagaimana orang lain berfikir tentang bagaimana anda berfikir .tanggapan kendiri anda tentang diri sendiri .melibatkan 6 ³individu´ .bagaimana anda menanggap orang lain .Prinsip KI KI sangat kompleks .bagaimana orang lain berfikir tentang diri anda .bagaimana tanggapan anda terhadap pendengar lain menanggap anda .bagaimana orang lain menanggap diri sendiri .

Sambungan« KI berlaku dalam kontekstual . nilai. sahsiah dll) .Konteks budaya .konteks hubungan (reaksi anda kepada pendengar) .Konteks persekitaran (fizikal) .konteks psikologikal (keperluan.

Unsur suprasegmental Sebutan yang betul Intonasi yang sesuai Tekanan suara Kepanjangan sebutan .Aspek yang diberi perhatian semasa KI 1.

Sambungan« 2. Unsur Sosiolinguistik Dialek Bahasa kolokial Semantik (konsep makna) . Unsur linguistik Struktur ayat yang betul dan gramatis Kosa kata yang betul Wacana 3.

Kesantunan Bahasa « merujuk kepada penggunaan bahasa yang baik. sopan. beradab. memancarkan peribadi mulia dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicaranya. .

Bahasa yang digunakan bukan sahaja mengambil kira bentuk atau pilihan kata tetapi turut menitikberatkan sistem sapaan yang diguna pakai.«juga bermakna timbang rasa yang diberikan kepada pihak yang mendengar apa yang diperkatakan atau ditulis. .

Peraturan Bahasa Sebagai Asas Kesantunan Bahasa 1. Peraturan linguistik Peraturan sosiolinguistik Peraturan pragmatik . 2. 3.

sebutan .intonasi . . .Peraturan Linguistik  Menitikberatkan ketepatan bentuk dan binaan bahasa.sistem ejaan .tatabahasa (kata dan ayat) .tanda baca Kepatuhan lebih ketara dalam urusan dan majlis rasmi bagi kesempurnaan perjalanan majlis dan kesalingfahaman.

kata ganti diri mahupun kata panggilan hormat yang ditentukan menurut sistem dalam masyarakat. .Peraturan Sosiolinguistik Penggunaan bahasa yang menitikberatkan hubungan sosial antara penutur dengan pendengar (komunikasi lisan) dan antara penulis dengan pembaca (komunikasi tulisan) Cthnya: penggunaan kata sapaan.

Peraturan Pragmatik (retorik)  Penggunaan bahasa yang perlu disesuaikan dengan tujuan komunikasi. ungkapan dan wacana yang sesuai dengan tujuan komunikasi. Dipentingkan pemilihan kata. .

.Sistem Sapaan Kaedah yang digunakan oleh sesuatu masyarakat untuk menegur atau menyapa seseorang. baik dalam konteks rasmi mahupun yang tidak rasmi.

  Status merupakan faktor penting dalam penggunaan bahasa sapaan dan kata ganti diri digunakan dalam pergaulan formal/dengan orang kenamaan. . Dalam pergaulan biasa. umur dan jarak perhubungan. Panggilan kekeluargaan dan bahasa sapaan mencerminkan kedudukan seseorang dalam susunan kekeluargaan dan kedudukannya dalam masyarakat.

Bagi yang tidak memegang jawatan dalam kerajaan. Dikuatkuasakan penggunaannya dalam upacara rasmi atau pengacaraan majlis. .Panggilan Kehormat  Bentuk sapaan atau rujukan kepada orang tertentu mengikut gelar dan jawatannya. panggilan hormat kepadanya berdasarkan pada gelar yang dimilikinya.

Pengucapan Awam Satu bentuk komunikasi penyampaian maklumat kepada sejumlah orang ramai.  bilangan sasaran yang ramai interaksi dua hala terhad .

mempengaruhi .Jenis Ucapan  Memberi maklumat ± audiens dapat maklumat Menghibur ± Jenaka / keraian Membujuk / kempen / iklan .

Cara Ucapan Disampaikan   Impromtu Hafal Manuskrip Extemporanous .

Elemen Pengucapan Umum     Penutur Mesej Pendengar ± audience Saluran ± wadah komunikasi Situasi Maklum balas Gangguan Kredibiliti .

minat dan keterlibatan dalam bidang yang diperkatakan Pengetahuan mengenai tajuk/bidang Persiapan Kemahiran menyampai Memahami audience .Penutur    Kredibiliti bertutur Sikap.

gestures. menghafal .mimik muka dll. teks.Mesej   Verbal / non-verbal Tujuan (preconceived) Bantuan penyampaian mesej: tone. Penyampaian mesej: secara bersahaja.

Pendengar   Ramai Penyampaian selaras dengan keperluan Hilang minat dan penumpuan jika tidak berkaitan Kerangka pemikiran yang berbeza Sensitif dengan pendengar .

. pengetahuan. persekitaran fizikal dll).Saluran komunikasi Pemilihan cara / alat yang sesuai dengan audien (nilai.

Situasi Tempat Masa Bentuk majlis Setting / susunan .

menerima. menolak. bersetuju.Maklum balas    Dua hala Mengesan tanda / maklum balas Penunjuk:. tidak bersetuju Secara verbal / non verbal Menyedari / memberi perhatian Mengubahsuai / tindakan selanjutnya .

Gangguan   Menyedari pendengar bukan ideal Setting bukan ideal Berusaha mengurangkan gangguan Menganggap gangguan sebagai cabaran Mengambil tindakan berkesan .

perwatakan.Kredibiliti Penutur  Bergantung kepada sikap penutur dan sikap pendengar Sumber / bahan yang boleh dipercayai Bergantung kepada pendengar membuat penilaian integriti penutur. karisma dan hubungan dengan pendengar . ketrampilan.

Panduan untuk Berucap dengan Baik Analisis: diri majlis audien .

Adakah audiens menerima kita sebagai perucap? .Analisis Diri   Pengetahuan Masa yang ada / diperuntukkan Berminat dengan bahan atau tajuk ucapan.

Analisis Audiens Kenal pasti: Isu yang diketahui audiens Sikap mereka terhadap bahan ucapan Sikap terhadap perucap Taraf ekonomi/pendidikan/status sosial/jantina/umur/agama/bangsa/ideologi .

Analisis Majlis    Tujuan Tempat Kemudahan yang Disediakan Agenda keseluruhan Giliran untuk berucap Masa yang diperuntukkan .

2.sensitif kepada isu semasa Kemahiran berucap .Ciri-ciri Pengucap yang Baik 1.pengalaman . Berpengetahuan .dipelajari.bakat semulajadi .isi ucapan .latihan .

Sambungan« 3.berkait dengan a. pengetahuan c. latihan . Keyakinan . persediaan b.

tutur kata . Peribadi dan perwatakan baik .pakaian .Sambungan« 4.

 Kenapakah berlaku kegementaran? Bagaimanakah cara mengurangkan kegementaran? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful