TAKHRIJ HADIS

Oleh Nizar Ali

pengarahan ( ) .Pengertian Etimology Berkumpulnya dua persoalan yg bertentangan dalam satu hal ( ) Mengeluarkan dari sumbernya ( ) Latihan ( ) Menjelaskan duduk persoalan.

Terminologi   Mengungkapkan atau mengeluarkan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan para perawi yang berada dalam rangkaian sanadnya sebagai yang mengeluarkan hadis tersebut ( ) Mengeluarkan sejumlah hadis dari kandungan kitab-nya dan meriwayatkannya kembali ( ) Petunjuk yang menjelaskan kepada sumber asal hadis ( ) Petunjuk tentang tempat atau letak hadis pada sumber aslinya yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya. kemudian dijelaskan martabat/kedudukannya manakala diperlukan .

Tujuan  Mengetahui sumber asli asal hadis yang ditakhrij Mengetahui keadaan/kualitas hadis yang berkaitan dengan maqbul dan mardudnya .

Konvensional Nama sahabat Nabi Awal lafadz pada matan Kata yang tidak banyak beredar dalam pembicaraan Topik dalam matan Ciri tertentu pada matan dan sanad . 2. 3. 4. 5.Proses 1.

alAsyrag ala ma rifati al-athraf (ibn asakir).Nama Sahabat   Al-Masanid Musnad Ahmad bin Hanbal. dll. Musnad al-Humaidi. al-Mu jam alAusath. . al-Mu jam al-Shaghir. Al-Ma ajim (kitab hadis yg disusun berdasarkan musnad sahabat. dll. al-Mu jam al-shahabah karya |Abu Ya la al-Maushuli Al-Athraf (bagian matan yang menunjukkan sisanya) Athraf al-shahihaian (Abu Mas ud al-Dimasyqi). guru atau negeri-negeri ttt) Al-Mu jam al-Kabir karya al-Tabrani.

Awal Matan  Kitab yg memuat hadis masyhur al-tadzkirah fi ahadits al-musytaharah (al-zarkasyi). al-durar al-muntasyarah fi ahadits al-musytaharah (al-suyuthi). al-syarif al-Tauqidi) . Kitab hadis yg disusun secara alfabetis al-jami¶ al-shaghir dan al-jami¶ al-kabir (Al-suyuthi) Kitab Kunci dan Daftar isi hadis tertentu Miftah al-shahihain (M. dll. al-maqasid al-hasanah fi bayan katsir min ahadits al-masyhurah µala al-alsinah (alsakhawi).

Musnad Ahmad.J. al-Muwatta¶ Malik. Musnad al-Darimi . = Muslim. Abu Dawud. Wensink) .VIII bagian awal memuat penjelasan/informasi penggunaaan al-Bukhari. al-Nasai.Kata yang tidak banyak beredar dalam pembicaraan Al-Mu¶jam al-Mufahras li alfadz al-Hadits alNabawi (A. Ibnu Majah. Turmudzi.memuat hadis al-kutub al-tis¶ah .

Topik dalam matan   Al-Mustakhrajat Al-Mustadrakat Al-Jawami¶ Al-Zawaid Miftahu Kunuz al-Sunnah .

Ciri-Ciri Tertentu  Al-Maudlu¶at al-kubra (ciri maudlu) Misykah al-Anwar fi ma ruwiya µan Illahi subhanahu wa ta¶ala min al-akhbar (hadis qudsi) Riwayah al-aba µan abna (sanad .

630 H/1232 M) 3. oleh Ibn Hajar al. oleh Iz al-Din Abi al Hasan Ali ibn Muhammad ibn al-Atsir al-Jazari (w. Al-Isti âb fi Ma rifah al-Ashhab. 852H/1449 M) . Usud al-Ghâbah fi Ma rifah al-Shahâbah. oleh Ibn Abd al-Barr al-Andalusi (w.463 H/1071 M) 2. Al-Ishâbah fi Tamyîz al-Shahâbah.Asqalani (w.Kitab yang Memuat Biografi Sahabat 1.

oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Dzahabi (w. 748 H. 230 H) 2. Tadzkirah al-Huffadz ./1348 M) . Al-Thabaqat al-Kubra .Kitab yang Memuat Perawi Berdasarkan Tingkatan 1. oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Sa ad Katib Waqidi (w.

oleh Ibn Hajar al-Asqalani (w. 600 H) Tahdzib al-Kamal. oleh Abd al-Ghani ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi al-Hanbali (w. 742 H) Ikmal Tahdzib al-Kamal. 852H/1449 M) . 762 H.) Tahdzib al-Tahdzib. oleh Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki al-Mizzi (w.Kitab yang Memuat Biografi Perawi alKutub al-Sittah Al-Kamal fi Asma al-Rijal. oleh Ala al-Din Mughlathaya (w.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful