You are on page 1of 37

FREKVENTNE KARAKTERISTIKE

POJAČAVAČA
Metode analize frekventnih
karakteristika pojaČavaČa
o
n n
o
m
m
m
o
b j b j
a j a j
C
j Q
j P
j H
+ + +
+ + +
= =

... ) ( ) (
... ) ( ) (
) (
) (
) (
1
1
1
æ æ
æ æ
æ
æ
æ
o
n n
o
m
m
m
o
b s b s
a s a s
C
s Q
s P
s H
+ + +
+ + +
= =

... ) ( ) (
... ) ( ) (
) (
) (
) (
1
1
1
) ...( ) )( (
) )...( )( (
) (
) (
) (
2 1
2 1
n
m
o
p s p s p s
z s z s z s
C
s Q
s P
s H


= =
. 0
, 0
i p i
i z i
p s p s
z s z s
= =
= =
x
x
x
æ
p2
æ
p1
realno s = W
imaginarno s = æ s - ravan jæ
p
1
p
2
p
2
*
x
x
æ
0
W

p
1

0
^
]
2
0
1 \ æ j
(a) (b)
s - ravan
p
2
1 1
p
p
= æ
2 2
p
p
= æ 2
0 0 2 1
1 , ^ æ ^ æ ± = j p p
k
s
const s H
1
) ( =
zi i
z æ =
pi i
p æ =
Da bi sistemi bili stabilni, tj. da su im vremenski odzivi konvergentni i ograničeni,
polovi moraju ležati u levoj polovini kompleksne ravni [1,6].
Nule ne moraju ležati u levoj polovini kompleksne ravni, ali u je praksi češći slučaj
da se tamo nalaze. Pojačavači koji ispunjavaju ovaj uslov nazivaju se i
kolima minimalne faze.
) )...( )( (
) )...( )( (
) (
) (
) (
2 1
2 1
pn p p
zm z z
o
s s s
s s s
C
s Q
s P
s H
æ æ æ
æ æ æ
+ + +
+ + +
= =
H(s) = Re(H(s)) + jIm(H(s))
) (
) ( ) (
s j
e s H s H
*
=
1
1 1 1
) (
z
j
z z
j s
e M j z s
N
æ
æ æ W = + + =
=
2 2
1 1
) ( æ W æ + + =
z z
M
¹
¹
º
¸
©
©
ª
¨
+
=
W æ
æ
N
1
1
z
z
arctg
1
1
2
1 1 1 1 1
1 ) (
p
j
p p p p p
e M j j p s
N
^ æ æ ^ æ W = + + =
2 2
1 1
2
1 1 1
) 1 ( ) (
p p p p p
M ^ æ æ ^ æ W + + =
¹
¹
¹
º
¸
©
©
©
ª
¨
+

=
1 1
2
1 1
1
1
p p
p p
p
arctg
^ æ W
^ æ æ
N
1
1
1
1
) (
1
p
j
p
e M
p s
N
=

) (
2 1
2 1
0
) ( ) (
2 1
2 1
s j
j
pn
j
p
j
p
j
zm
j
z
j
z
e s H
e M e M e M
e M e M e M
C s H
pn p p
zm z z
*
= =
o o o
o o o
.
.
x
x
W
s - ravan jæ
z
1
p
1
p
1
*
o
z1
o
p1
p
p1
p
z1
jIm(H)
Re(H)
Početak
H(s)
H(s) - ravan
x
p
2
Početak
C
C'
(a)
(b)
) (s H
*æ)
x
W
s- ravan

z
1
p
1
o
z1
o
p1
p
p1
p
z1
jIm(H)
Početak
H(s)
H(s) - ravan
x
p
2
o
p2
p
p2
Re(H)
æ = 0
æ ÷ ·
A(æ)
*æ)
æ
(a) (b)
¹
º
¸
©
ª
¨
+ ¹
º
¸
©
ª
¨
+
=
10000
1
100
1
100
) (
s s
s
s H
) )
2 1
5
10 100
10000
1
10
1
100
) (
p j p j
j
j j
j
j H

=
¹
º
¸
©
ª
¨
+ ¹
º
¸
©
ª
¨
+
=
æ æ
æ
æ æ
æ
æ
.
,
,
2
1
1
2 2
1 1
1
p
p
z
j
p
j
p
j
z
e p j
e p j
e j
N
N
N
p æ
p æ
p æ
=
=
=
) (
0
) (
2 1
1 5
) ( 10 100 ) (
2 1 1 æ
N N N
æ
p p
p
æ
*

= =
j
j
p p
z
e j A C e j H
p p z
W

z
1
p
1
o
z1
o
p1
p
p1
p
z1
x
p
2
o
p2
p
p2
0
-10 -10
4
x
Približno crtanje frekventnih
karakteristika
)) ( exp( ) ( ) ( ) ( æ æ æ
æ
* = =
=
j H s H j H
j s
) ( log 20 ) (
10
æ æ H A =
[dB]
æ
logæ
10
-2
10
-1
1 10
1
10
2
10
3
-1 0 1 2
etalon za 1
etalon za 10 puta
(a)
(b)
2
200
-konstanta,
-jednostruka nula u koordinatnom početku,
-višestruka nula u koordinatnom početku,
-jednostruki pol u koordinatnom početku,
-višestruki pol u koordinatnom početku,
-
-jednostruka realna nula,
-višestruka realna nula,
-jednostruki realan pol,
-višestruki realan pol,
-konjugovano kompleksni par polova,
- konjugovano kompleksni par nula.
0
/ æ s
)
l
s
0
/ æ
p
s æ / / 1
)
l
p
s æ / / 1
0
/ 1 æ s +
)
l
s
0
/ 1 æ +
)
l
p
s æ / 1 / 1 +
)
p
s æ / 1 / 1 +
) b a b as s K 4 , /
2 2
0
+ +
) b a K b as s 4 , /
2
0
2
+ +
C
10
-1
1 10
1
10
2
10
3
20log ¼C¼ [dB]
za ¼C¼ > 1
za ¼C¼ < 1
+ x dB
- x dB
logæ
1 10
1
10
2
10
3
N, [rad]
logæ
x
0
C < 0
C > 0
(a)
(b)
10
-1
Frekventne karakteristike konstante: (a) amplitudna, (b) fazna
20log ¼ j ¼ [dB]
+
2
0

d
B
/
d
e
k
logæ
N, [rad]
logæ
x
(a) (b)
æ
æ
0
+
4
0

d
B
/
d
e
k
æ
0
0,1æ
0
10æ
0
æ
0
0,1æ
0
10æ
0
x/2
Frekventne karakteristike jednostruke (puna linija) i
dvostruke (isprekidana linija) nule u koordinatnom početku: (a) amplitudna, (b) fazna
0
/ æ s
)
l
s
0
/ æ
20log ¼ + j ¼ [dB]
+
2
0

d
B
/
d
e
k
logæ
N, [rad]
logæ
x
0
(a) (b)
æ
æ
0
+
4
0

d
B
/
d
e
k
æ
0
0,1æ
0
10æ
0
æ
0
0,1æ
0
10æ
0
+20 dB
+40 dB
3 dB
3
o
3
o
0 dB
2
2
x
x
2
x
4
Frekventne karakteristike realne jednostruke (puna linija) i
dvostruke (isprekidana linija) nule u koordinatnom početku: (a) amplitudna, (b) fazna
0
/ 1 æ s +
)
l
s
0
/ 1 æ +
-
2
0

d
B
/
d
e
k
logæ
N, [rad]
logæ
x
0
(a) (b)
-
4
0

d
B
/
d
e
k
æ
0
0,1æ
0
10æ
0
æ
0
0,1æ
0
10æ
0
-20 dB
-40 dB
3 dB
3
o
3
o
0 dB
2
2

¨
ª
©
¸
º
¹
x

x
2

x
4
20
1
1
0
log
/
,
+ jæ æ
[dB]
Frekventne karakteristike realnog jednostrukog (puna linija) i
dvostrukog (isprekidana linija) pola u koordinatnom početku: (a) amplitudna, (b) fazna
)
l
p
s æ / 1 / 1 +
)
p
s æ / 1 / 1 +
20log ¼/ jæ)¼ [dB]
logæ
N, [rad]
logæ
x
0
(a) (b)
-
4
0

d
B
/
d
e
k
æ
0
æ
0
0,1æ
0
10æ
0
6
o
2
2

¨
ª
©
¸
º
¹
x

x
2

x
4
20
0
0
2
log
K
æ
¬ =
¬ = 3 dB
¬ = 6 dB
¬ = 6 dB
¬ = 14 dB
Q = 1
Q = 2
Q = 5
Q = 1/2
Q = 1
Q = 5
Q = 1/2
0,2æ
0
0,6æ
0
6
o
2
1
Q =
2
0
0 2
0
) (
æ
æ
+ +
=
s
Q
s
K
s H
.
, )
4
1
1 (
2
*
1 2
2 / 1
2
0
0
1
p p
Q
j
Q
p
=
+ = æ
æ
2 / 1
2
0
2
2
2
2
0
2
2
0 0
) 1 (
/
) (
¼
¼
½
»
¬
¬
­
«
+
=
æ
æ
æ
æ
æ
æ
Q
K
j H
¹
¹
¹
¹
¹
º
¸
©
©
©
©
©
ª
¨
¹
¹
º
¸
©
©
ª
¨

=
Q
arctg
2
0
0
) ( 1
) (
æ
æ
æ
æ
æ N
2 / 1
2
0
2
1
1
¹
¹
º
¸
©
©
ª
¨
=
Q
M
æ æ
2 / 1
2
2
0
0
4
1
1
log 20
¹
¹
º
¸
©
©
ª
¨

=
Q
Q K
K
M
æ
+20
+40
-20
+60
logæ
10
-1
10
1
10
2
10
3
1 10
4
10
5
20log ¼, jæ)¼ [dB]
+
2
0

d
B
/
d
e
k
-
2
0

d
B
/
d
e
k
N
U
L
A
P
O
L

U

1
0
P
O
L

U

1
0
4
KONSTANTA = 100
logæ
10
-1
10
1
10
2
10
3
1 10
4
10
5
P
O
L

U

1
0
P
O
L

U

1
0
4
NULA
x
2
x
4
0

x
2

x
4
N, [rad]
(a) (b)
Frekventne karakteristike pojačavača propusnika opsega učestanosti:
(a) amplitudna, (b) fazna
¹
º
¸
©
ª
¨
+
¹
º
¸
©
ª
¨
+
=
10000
1
10
1
100
) (
s s
s
s H
)
d g
BW æ æ
x
=
2
1
2 / 1
0
2
) (
,
A
A
d g
=
= æ æ æ
æ
logæ
20log ¼% jæ)¼
æ
g
0 dB
(a)
logæ
20log ¼% jæ)¼
æ
d
0 dB
(b)
20logA
0
20logA
0
Geometrijsko mesto polova i nula
W

c = 0
0
c = 0
a
b
c
4
2
=
a
b

a
b
c
4
2
"
a
b
c
4
2
"
s ravan
(a)
(b)

b = 0
0
ac b 4
2
"
s ravan
b = 0
a
c
j
a
c

ac b 4
2
"
ac b 4
2
=
. Geometrijsko mesto korenova prenosne funkcije sa dve nule:
(a) kada zbir nula ostaje konstantan, (b) kada proizvod nula ostaje konstantan
c bs as s H + + =
2
) (
¹
º
¸
©
ª
¨
+ + =
a
c
s
a
b
s a s H
2
) (
) )( ( ) (
2 1
z s z s a s H =
. J
2 1 2 1
2
) ( ) ( z z s z z s a s H + + =
Frekventni odziv pojačavača
) ( ) )( (
) ( ) )( (
) (
2 1
2 1
pn p p
zm z z
v
s s s
s s s
K s A
æ æ æ
æ æ æ
+ + +
+ + +
=
.
.
A(jæ) [dB]
log(æ)
æ
p1
æ
p2
æ
p3
æ
p4
æ
z2
PROPUSNI
OPSEG
F
N
(jæ) F
V
(jæ)
A
sr
æ
V
æ
N
Bodeov dijagram za prenosnu fukciju u opštem obliku
) ( ) ( ) ( s F s F A s A
V N sr v
=
) ( ) )( (
) ( ) )( (
) (
2 1
2 1
N
pk
N
p
N
p
N
zk
N
z
N
z
N
s s s
s s s
s F
æ æ æ
æ æ æ
+ + +
+ + +
=
.
.
) 1 ( ) 1 )( 1 (
) 1 ( ) 1 )( 1 (
) (
2 1
2 1
V
pk
V
p
V
p
V
zl
V
z
V
z
V
s s s
s s s
s F
æ æ æ
æ æ æ
+ + +
+ + +
=
.
.
k u l
, 2 , 1 za , za 1 ) (
N
Zi
N
Pi
k i s F
N
- = "" ÷ æ æ æ
) ( ) ( s F A s A
V sr V
}
, 2 , 1 za , << za 1 ) (
V
Zi
V
Pi
l i s F
V
- = ÷ æ æ æ
) ( ) ( s F A s A
N sr N
}
Niskofrekventni odziv
2
) (
p
N
s
s
s F
æ +
=
A(jæ)
[dB]
log(æ)
0
APROKSIMACIJA
SA DOMINATNIM
POLOM
(isprekidano)
A
sr
000
00
STVARNO
46 dB
æ
N
Bodeov dijagram za kompletnu prenosnu funkciju (puna linija) i aproksimaciju
sa dominantnim polom (isprekidana linija)
2 p N
æ æ }
dominantni niskofrekventni pol
) 1000 )( 10 (
) 100 ( 200
) (
+ +
+
=
s s
s s
s A
v
) 1000 )( 10 (
) 100 (
) ( i dB 46 200
+ +
+
= = =
s s
s s
s F A
N sr
) 1000 (
) ( i
) 1000 (
200
) (
+
}
+
}
s
s
s F
s
s
s A
N N
Hz 159
2
1000
= =
x
N
f
Određivanje æ
N
u odsustvu
dominantnog pola
§ §
}
n m
zm pn N
2 2
2 æ æ æ
) 1000 )( 100 (
) 500 ( 100
) ( i
) 1000 )( 100 (
) 50 ( 200
) (
+ +
+
=
+ +
+
=
s s
s s
s A
s s
s s
s A
v v
f
N
= 159 Hz, f
N
= 114 Hz.
Visokofrekventni odziv
A(jæ)
[dB]
APROKSIMACIJA
DOMINATNIM
POLOM
(isprekidano)
0
7
STVARNO
34 dB
0
?
0
o
æ
V
æ
Bodeov dijagram za kompletnu prenosnu funkciju i
aproksimacija dominantnim polom
) ( ) ( s F A s A
V sr V
=
V
V
s
s F
æ
+
=
1
1
) (
)
10 5
1 )(
10
1 (
)
10
1 (
50 ) (
8 6
9
v
+ +
+
=
s s
s
s A
v
æ
z1
= 10
9
rad/s, æ
p1
= 10
6
rad/s, æ
p2
= 10
8
rad/s; 50; 159 kHz i
)
10
1 (
1
) (
6
s
s F
V
+
=
1 p V
æ æ =
Određivanje æ
V
u odsustvu dominantnog pola
) )
§ §

}
n m
zm pn
V
2 2
1
2
1
1
æ æ
æ
)
10 5
1 )(
10
1 (
)
10 2
1 (
100 ) (
5 5
5
v
+ +
v
+
=
s s
s
s A
V
) 10 5 )( 10 (
) 10 2 ( 10 5 , 2
) (
5 5
5 7
v + +
v + v
=
s s
s
s A
V
10
5
, 5x10
5
; 2x10
5
; F
V
(s) je deo A
V
(s) bez faktora 100; 40 dB; 21,7 kHz
Analiza pojačavača u vremenskom domenu
_
0 , 0
0 , V
0
) (

u
=
t
t
t h
V
0
t
V
0
h(t)
v
IZ
(t)
0,1V
0
0,9V
0
v
IZ
(t)
t
V
0
(a)
(b)
(c)
logæ
20log ¼% jæ)¼
æ
g
0 dB
(d)
logæ
æ
g
0
(e)

x
2
N, [rad]
R
C
t
1
t
2
+
¹
¹
º
¸
©
©
ª
¨
¹
º
¸
©
ª
¨
=
t
t
V t v
IZ
exp 1 ) (
0
t
r
= t
2
- t
1
= 2,2 RC = 2,2 t
g
j
RC
j
j H
æ
æ æ
æ
+
=
+
=
1
1
/ 1
1
1
) (
g g g
r
f f
t
35 , 0
2
2 , 2 2 , 2
= = =
x æ
Odziv niskopropusnog kola na step-funkciju
V
0
h(t)
v
IZ
(t)
(V
t
V
0
(b)
(c)
logæ
20log ¼% jæ)¼
æ
d
0 dB
logæ
0
2
x
N, [rad]
R
C
T
TANGENTA
æ
d
v
IZ
(t)
(d)
Odziv visokopropusnog kola na step funkciju
¹
º
¸
©
ª
¨
=
t
t
V t v
I
exp ) (
0
t
0
0
V
dt
dv
T
V
t
I
= =
(
=
t
0
0
V
dt
dv
T
V
t
I
= =
(
=
d
d
j
j
RC
j
RC
j
j H
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
+
=
+
=
1
/ 1
1
/ 1
) (
T V
V
f
p
p
x x
æ
2
1
2
0
(
= =
Odziv kola sa dva konjugovano kompleksna pola na pobudu step-
funkcijom
C
v
g
(t)
L
R
-
+
v
p
(t)
V
p
(t)
^ < 1
^ = 1
^ > 1
t
pm
t
s
n
V
0
1,1V
0
0,9V
0
t
0
t
LC RC
s s
LC
s V
s V
s H
G
P
1 1
1
) (
) (
) (
2
+ +
= =
)
2 / 1
0
1
LC
= æ
2 / 1
0
0
¹
º
¸
©
ª
¨
= = =
L
C
R
L
R
RC Q
æ
æ
C
L
R Q 2
1
2
1
= = ^
)
2 / 1
2
0 0 2 , 1
1 ^ æ ^æ ± = j p
) ) . J. exp 1 1 ) (
,
0 0 0
0 0 2 1
t t V t v
p p
p
æ æ
æ ^æ
+ =
= = =
a. Kritično prigušen odziv ^ = l
b. Nadkritično prigušen odziv
.
1 1
1 2
1 ) (
, 1
, 1
2 1
2 1
2
0
0
2
0 0 2
2
0 0 1
¼
¼
½
»
¬
¬
­
«
¹
¹
º
¸
©
©
ª
¨

+ =
=
+ =
t p t p
p
e
p
e
p
V t v
p
p
^
æ
^ æ ^æ
^ æ ^æ
^ > 1
c. Podkritično prigušen odziv ^ < 1
)
) ) )

)

`
¹

|

,
|

¼
¼
½
»
¬
¬
­
«
¹
º
¸
©
ª
¨
+
¹
º
¸
©
ª
¨

= t t t V t v
p 0
2 / 1
2
0
2 / 1
2
0
2 / 1
2
0
exp 1 cos 1 sin
1
1 ) ( ^æ ^ æ ^ æ
^
^
)
2 / 1
2
0
1
1
^
æ
x

=
pm
t
)
¼
¼
½
»
¬
¬
­
«

=
2 / 1
2
0
1
exp
^
^x
V n
æ
0
^
2
)
/2
- prigušena učestanost æ
0
- prirodne neprigušene učestanost
ɍɬɢɰɚʁ ɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɟ ɧɚ ɫɬɪɭʁɧɚ ɩɨʁɚɱɚʃɚ
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
10
3
10
2
10
1
0,1
f
F
f
¬
f
T
¬
F
0
¬
0
3 dB
3 dB
FREKVENCIJA (Hz)
S
T
R
U
J
N
A

P
O
J
A
C
A
N
J
A
) / ( 1
0
¬
¬
¬
f f j +
=
) / ( 1 1
0
F
F
¬
¬
F
f f j +
=

=
0
0
) 1 (
F
¬
¬
¬ F
f
f f = =
¬ ¬ F F
¬ ¬ F F F f f f f f
T 0 0 0 0
2
0
) 1 ( 1 } } } =
F(f
T
) = 1
f
f
F
F
F
0
=
Modeli tranzistora na visokim frekvencijama
r
o
g
m
v
be
v
be
v
ce
i
b
i
c
C B
E
r
x
C
x
C
µ
+
-
+
-
Kapacitivnosti u hibridnom pi-modelu bipolarnog tranzistora
jc
CB
V
C
C
o
µ
µ
+
=
1
0
F
T
CQ
F m
V
I
g C t t
x
= =
Strujno pojačanje BJT na visokim učestanostima
R
1
TR1
R
2
V
CC
i
g
i
c
TR1
i
g
i
c
r
o
g
m
v
be
v
be
i
b
i
c
C
B
E
r
x
C
x
C
µ +
-
B
E
C
v
be
+ -
C
S
(a) (b)
(c)
R
1
R
2
>> r
x
i
µ
i
g
) ( ) ( ) ( s I s V g s I
be m c µ
=
I
b
(s)= I
g
(s)
I
µ
(s) = sC
µ
V
be
(s).
) ( ) ( ) ( s V sC g s I
be m c µ
=
1 ) (
) (
) (
1
) (
1
) ( ) (
+ +
=
+
+
+
=
µ x x
x
µ x
x
µ x
x
C C s r
r
s I
C C s
r
C C s
r
s I s V
b b be
1 ) (
) (
) (
) (
1
) (
1
) ( ) ( ) (
+ +

=
+
+
+
=
µ x x
x µ
µ x
x
µ x
x
µ
C C s r
r sC g
s I
C C s
r
C C s
r
s I sC g s I
m
b b m c
1 ) (
) (
) (
) (
1
) (
1
) ( ) ( ) (
+ +

=
+
+
+
=
µ x x
x µ
µ x
x
µ x
x
µ
C C s r
r sC g
s I
C C s
r
C C s
r
s I sC g s I
m
b b m c
F
µ x x
µ
µ x x
x µ
æ
æ
F F
F
s
s
C C s r
g
sC
C C s r
r sC g
s I
s I
s
Z m m
b
c
+
¹
¹
º
¸
©
©
ª
¨

=
+ +
¹
¹
º
¸
©
©
ª
¨

=
+ +

= =
1
1
1 ) (
1
1 ) (
) (
) (
) (
) (
0 0
µ
æ
C
g
s
m
Z
+ = + =
F
æ
F
F
s
s
+
=
1
) (
0
x
æ
æ
F
F
µ x x
F
2
i
) (
1
=
+
= f
C C r
F F
F
æ
æ
æ
æ F
F
+
=
+
=
s s
s
T
0
) (
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
dB
40
20
0
f
T
F
F
0
3 dB
FREKVENCIJA (Hz -log skala)
S
T
R
U
J
N
O

P
O
J
A
C
A
N
J
E
f
F
-20 dB/dek.
f
f
Z
) (

) (
0
0
µ x µ x x
F
F
æ F æ
C C
g
C C r
m
T
+
=
+
= =
T
m m
Z
) C C (
g
C
g
æ æ
µ x µ
=
+
" =
µ x
æ
-C
g
C
T
m
=
µ x
æ
-C
I
C
T
C
40
=
Visoko frekventni model za FET-e
) (
) (
) ( ) ( ) ( ) (
GD GS
GD m
g gs GD m d
C C s
sC g
s I s V sC g s I
+

= =
¹
¹
¹
¹
¹
º
¸
©
©
©
©
©
ª
¨
¹
¹
º
¸
©
©
ª
¨
+
=
+

= =
GD
GS
T
T
GD GS
m
GD
m
g
d
C
C
s
s C C s
g
sC
g
s I
s I
s
1
1
) (
)
)
1 (
) (
) (
) (
æ
æ
F
GD GS
m
T
C C
g
+
= æ
r
o
g
m
v
gs
v
gs
D G
S
C
GD
+
-
C
GS
i
g
i
d
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
dB
40
20
0
f
T
F
FREKVENCIJA (Hz -log skala)
S
T
R
U
J
N
O

P
O
J
A
C
A
N
J
E
-20 dB/dek.
f
f
Z
T
Z
GD GS
m
GD
m
GD GS
m
GD
m
g
d
s
s
) C C (
g
s
C
g
s
) C C ( s
)
g
) sC
( g
) s ( I
) s ( I
) s (
æ
æ
F
¹
¹
º
¸
©
©
ª
¨

=
+
¹
¹
¹
¹
¹
º
¸
©
©
©
©
©
ª
¨

=
+

= =
1
1
1
T
f
jf
1
Ograničenja modela na visokim frekvencijama
f
T
f
TM
log(I
C
)
I
CM
Uticaj otpornosti baze na hibridni pi-model
r
x
B E C
n n+ p
Aktivna oblast
tranzistora
+
-
B'
(a)
r
o
B
E
r
x
C
x
C
µ
+
-
r
x
+
-
B'
(b)
v
be
v g
m
v
C
be
x
v
r r
r
v
+
=
x
x
x
f
m be m be
x
m m
r r
g v g v
r r
r
g v g i
+
= =
+
= =
x x
x
F
, ,
je gde ,
x
x
f
x
m m
r r r
r r r r
r
g g + =
+
=
+
=
x x
x x
x
F
, ,
i
x x
r r g g
m m
} }
, ,
i
r
x
>> r
x
r
o
g
m
v v
B
E
r
x
+
-
r
x
v
be
+
-
B'
(a)
C
r
o
g
m
'v
be
B
E
r
x
'
+
-
v
be
+
-
(b)
C
x
x
f
x
m m
r r r
r r r r
r
g g + =
+
=
+
=
x x
x x
x
F
, ,
i
Model tranzistora koji sadrži r
x
, (b) Model koji uključuje r
x
u r
x
¶ i g
m