You are on page 1of 9

SAP BW Modülü(Business Warehouse

)
SAP BW modülü, kurumlar n ihtiyaçlar do rultusunda mevcut verilerden bilgiye ula maya ve karar destek süreçlerini en etkin biçimde yürütmeye yard mc olan SAP modülüdür. zekas konusunda en etkin ve yayg n programd r.Detayl bilgi için TIKLAYIN

SAP SD Modülü (Sales and Distribution)
SAP SD Modülü, sipari , teslimat, faturaland rma ve ödeme almaya kadar tüm sat süreçlerinden Sales&Distribution (Sat ve Da t m) modülü sorunludur. SD modül uzman ise SAP'ye geçecek irketin organizasyonel yap s n SD bak aç s ndan analiz edip, irketin çal ma biçimine en uygun organizasyonel elementler ile i süreçlerinin uyarlanmas ndan sorumludur. Sat ve da t m gibi kapsaml bir modüldeki i süreçleri MM, PP, FI, CO gibi di er modüllerin birlikte çal mas sonucunda tamamlan r. Detayl bilgi için TIKLAYIN

SAP BC Modülü (Basis)

SAP sistemlerinin kurulmas ndan ba layarak, sistemin sa l kl olarak i lemesi ve geli tirilmesini sa layan ve kontrol eden bir birimdir. Detayl bilgi için TIKLAYIN

SAP MM Modülü(Material Management)
SAP MM, Materials Management (Malzeme Yönetimi) modülüdür. Her türlü malzeme tertip ve düzeni dahil olmak üzere sat nalma gibi irket için oldukça önemli bir görevi üstlenmektedir. En yayg n olarak kullan lan ve bununla birlikte en fazla i imkan sunan modüllerdendir. Mal giri ç k lar gibi stoksal hareketlerin yan nda yeni malzeme türü olu turma, de erleme s n flar n n tayini gibi ba l klarda MM modül uzman n n görevlerindendir. Detayl bilgi için TIKLAYIN

SAP ABAP Modülü (Adv. Business App. Prog.)

ABAP programlama dili SAP platformunda geli tirme yapmak için SAP yaz l mc lar taraf ndan kullan lan programlama dilidir. ABAP programc lar bu dil sayesinde i letmelerine özel rapor ve arayüzler geli tirir. Detayl bilgi için TIKLAYIN

SAP CO Modülü (Controlling)
SAP CO modülü, SAP platformunda maliyet muhasebesi ve kontrol modülüdür. irketin karl l k analizlerinin ç kar larak hangi alanlar n daha karl hangi alanlar n ise maliyetli oldu unun tespitini sa lar. Bu yüzden irketler için oldukça önemli bir bölümdür. Bu modülde yeti mi eleman aç oldukça yüksektir. Detayl bilgi için TIKLAYIN

SAP FI Modülü (Financial Accounting)
SAP FI Modülü, Mali Muhasebe taraf nda verilerin entegre bir ekilde kayd ve saklanmas n n yan s ra, yönetim kademelerinin finans bilgilerini kullanarak planlama ve kontrol yapmalar na ve stratejik kararlar almalar na olanak sa layan modülleridir. Detayl bilgi için t klay n

SAP HR Modülü (Human Resources)

SAP HR modülü, SAP¶nin insan kaynaklar y alan nda i yönetimi konusunda kullan lan modülüdür. Detayl bilgi için t klay n

SAP PP Modülü (Production Planning)
Production Planning (Üretim Planlama) modülü fabrikalardaki üretim programlar n n SAP sistemine uyarlamas ndan sorunludur. çilik, malzeme, üretim planlar gibi tüm aktivitelerin SAP sistemine aktar lmas bu modülün sorumlulu undad r. Detayl bilgi için t klay n.